Voorbereiding vir Yom Kippur

Die tien dae tussen Yom Teruah (ook bekend as die Trompettefees) en Yom Kippur (of Dag van Versoening) staan in sommige kringe bekend as “The Ten Days of Awe”. Die bedoeling is om jouself op die gepaste manier vir Yom Kippur voor te berei. Dit gebeur onder meer deur selfondersoek, in die lig van die Woord, en belydenis van daardie woorde dade, gedagtes en gesindhede wat nie aan die standaard en die vereistes van Yahweh se Woord voldoen nie. Daar is geen spesifieke voorskrif oor presies hoe ‘n mens hierdie tien dae van voorbereiding behoort aan te pak nie. Hierdie bydrae is beslis ook nie bedoel om voorskriftelik te wees nie. Vir sommiges mag dit egter dien as ‘n nuttige riglyn en ‘n hulpmiddel om ‘n mate van struktuur aan hierdie besondere periode van die Skriftuurlike indeling van die jaar te gee.

KOM ONS DOEN SELFONDERSOEK EN BELYDENIS OOR DIE VOLGENDE TIEN DAE …

1.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY TONG
Spr 12:18 Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.
Pred 5:2 Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou ‘n woord uitbring voor die aangesig van Elohiem nie; want Elohiem is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees.
Gal 1:10 Soek ek dan nou die guns van mense, of van Elohiem? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van die Messias wees nie.

2.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY OË
Gen 3:6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te ontvang; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.
Spr 23:26 My seun, gee my jou hart, en laat jou oë ‘n begeerte hê na my weë.
1 Joh 2:16 Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

3.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY HANDE
Spr 21:25 Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk.
Pred 9:10 Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg … in die doderyk waar jy heengaan nie.
Luk 9:62 Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van Elohiem nie.

4.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY HART
Ps 19:14 Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Yahweh, my rots en my verlosser!
Spr 4:23 Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Mat 5:8 Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal Elohiem sien.

5.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY VOETE
Ps 56:13 U het my siel gered van die dood – ja, my voete van struikeling – om te wandel voor die aangesig van Elohiem in die lig van die lewe.
Ps 119:59-60 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.
Joh 13:14 As Ek dan, die Meester en Leraar, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.

6.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY SELFBEHEERSING
Spr 16:32 Die lankmoedige is beter as ‘n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat ‘n stad inneem.
Spr 25:28 ‘n Afgebreekte stad sonder muur, so is ‘n man wat sy gees nie kan inhou nie.
2 Tim 1:7 Want Elohiem het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

7.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY SELFSUG
Eseg 34:18 Is dit vir julle nie genoeg dat julle die goeie weiveld afwei nie? En moet julle die orige van jul weiveld met jul pote vertrap?
Hag 1:4 Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl (my) huis in puin lê?
Gal 6:2 Dra mekaar se laste en vervul so die Torah van die Messias.

8.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY SELFBEELD
Ps 139:14 Ek loof U, omdat ek so ontsaglik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.
Jes 43:4 Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.
Luk 12:7 Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.

9.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY SELFVERHEFFING
Dan 5:20 Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die voortreflikheid is hom ontneem.
Oba 1:3 Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, o jy wat … in jou hart sê: Wie sal my op die aarde neerwerp?
1 Kor 10:12 Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

10.VAN DIT WAT TE MAKE HET MET MY SELFBEDROG
Ps 30:6 Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie.
Spr 30:12 Daar is ‘n geslag wat rein is in sy eie oë en tog van sy vuiligheid nie gewas is nie.
Opb 3:17 Jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

This entry was posted in Shabbat and Appointed Times. Bookmark the permalink.