Tag Archives: psalms

OUR TENT COVERING IN THE BOOK OF PSALMS
1 Oct

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

KOM VOOR SY AANGESIG MET GEJUBEL

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Psalm 110

MH, Weskaap In Psalm 110 vers 1 se Dawid ” Die Here het vir my koning gese……….” . Soos ek dit verstaan is die Here n hoër gesag as my koning in Dawid se oe. Maw volgens Dawid was sy koning ondergeskik aan die Here in die ou Verbond! Vandaar die stelling ” Christ was … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Tehielliem 124

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PSALM 3 AND YAHWEH’S PROTECTION

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER 2

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PSALM 89 AS GIDS VIR DIE TERUAH FEESMAAND

‘n Onderwysing van Etan, die Ezragiet. Die gunsbewyse van Yahweh wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. (HY IS VIR ONS GOED, OP BAIE MANIERE) 2 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemel – daar bevestig U u … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SIT JY OF STAAN JY?

Baie kommentators het al daaroor gewonder waarom daar in Devariem (Deut) 9:9 geskryf staan dat Mosheh op die berg gesit (“yashav”) het terwyl hy die Torah ontvang het, terwyl Devariem 10:10 (in dieselfde Torah leesstuk) laat blyk dat hy gestaan (“amad”) het. Het hy dalk die tweede keer gestaan, sodat hy ‘n ogie kon hou … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PERSPEKTIEF OP DIE TOEKOMS MET PSALM 119

Die laaste oktaaf van Psalm 119 fokus baie sterk op die toekoms. In Hebreeus is dit gebruiklik om die letter Tau vooraan ‘n werkwoord te plaas om aan te dui dat daardie werkwoord nie oor die verlede of oor die hede gaan nie, maar oor die toekoms: dit wat nog moet gebeur; dit wat sal … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PROPVOL VREDE MET PSALM 119

Die beskuldiging word dikwels gehoor dat mense wat die Torah lees en probeer deel maak van hulle lewe, ‘n swaar juk oor hulleself bring en verleer het wat dit beteken om vrolik te wees en die lewe te geniet. Om groter gewig aan hierdie soort beskuldigings te gee, word daar dikwels Skrifgedeeltes aangehaal wat, volgens … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PLEKMAAK VIR EMOSIE MET PSALM 119

Die twintigste onderafdeling van Psalm 119 staan bekend as die Resh oktaaf – agt verse wat saam gegroepeer is en elkeen met die Hebreeuse letter “resh” begin. Die woord “resh” hou verband met “rosh” wat “kop” of “hoof” of “eerste” of “belangrikste” beteken. In die antieke tyd het die letter “resh” letterlik soos ‘n man … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PRO-AKTIEF MET PSALM 119

Met die eerste lees van die Kof oktaaf van Psalm 119 (vers 145 tot 152) lyk hierdie agt verse nie veel anders as die res van die psalm nie. Die begeerte om Yahweh se insettinge en gebooie te bestudeer en te onderhou, staan sentraal in hierdie oktaaf, net soos in elkeen van die ander oktawe … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PILARE VAN GEREGTIGHEID IN PSALM 119

Blaise Pascal was ‘n Franse wiskundige, wetenskaplike, uitvinder en skrywer wat byna 400 jaar gelede ‘n groot impak op die wêreld van sy tyd gemaak het. Een van sy bekende uitsprake was die volgende: “There are only two kinds of men: the righteous who think they are sinners and the sinners who think they are … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PASSIEVOL OOR DIE WOORD IN PSALM 119

Om passievol en selfs bedroef daaroor te wees dat mense die Woord van Yahweh verwerp, is iets wat mens deesdae nie meer gereeld teëkom nie. Die skrywer van Psalm 119 probeer nie eens om homself in te hou nie en gee voluit uiting aan sy passie vir die Woord, veral in die laaste vers van … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PLIGSGETROUE LOJALITEIT IN PSALM 119

Daar is deesdae ‘n groot behoefte aan mense in die arbeidsmark wat oor die eienskap van pligsgetrouheid beskik – werkers wat die taak wat aan hulle toevertrou is met groot toewyding vervul omdat hulle respek het vir die mense wat oor hulle aangestel is, sowel as die mense wat hulle bedien, en omdat hulle passievol … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PROTES TEEN LEUENS IN PSALM 119

Daar word tradisioneel onderskeid gemaak tussen die ouer Rooms Katolieke (RK) Kerk en die jonger Protestante Kerk wat in die sestiende eeu, in die tyd van Martin Luther, tot stand gekom het. Die woord “protestant” verwys daarna dat mense teen die leer en die gebruike van die RK Kerk geprotesteer het. Martin Luther is bekend … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

POËTIES OOR DIE LIGGAAM IN PSALM 119

Sommige van die temas wat reeds voorheen in Psalm 119 ter sprake gekom het, word herhaal in die “Noen” (14 de) oktaaf van hierdie psalm. Tog is daar ook in hierdie oktaaf sekere aspekte wat uniek is en wat uitstaan, omdat dit ‘n waarheid na vore bring wat nêrens anders in die psalm presies só … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PRIORITEITE REGKRY MET PSALM 119

Een van die mees opvallende kenmerke van die “Mem” oktaaf (dertiende letter) van Psalm 119 is die herhaalde gebruik van die woorde “meer as” – soms direk en soms by implikasie. Dit wat ‘n mens by Yahweh vind – veral die wysheid wat ‘n mens bekom as jy die Torah deel van jou lewe maak … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PROPORSIES WAT TEL IN PSALM 119

Die twaalfde, of “Lamed” oktaaf van Psalm 119, bestaan uit agt verse wat ‘n mens help om te verstaan dat ons eie klein wêreldjies deel uitmaak van ‘n groter werklikheid waarvan Yahweh volkome in beheer is. Dit wat ons sien en beleef, moet in proporsie gesien word met iets wat baie groter is en iets … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PLATGESLAAN IN PSALM 119

Die elfde oktaaf van Psalm 119 is die “Kaf” gedeelte van hierdie Psalm (“Kaf” is die elfde letter van die Hebreeuse alfabet en elke sin in die gedeelte Ps 119:81-88 begin met hierdie letter). Behalwe dat dit die naam van die elfde letter van die alfabet is, beteken die woord “kaf” in Hebreeus ook “handpalm” … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PRAGSTUKKE UIT PSALM 119

Waar die vorige oktaaf (die agste) van Psalm 119 ‘n mens se aandag op die positiewe aspekte van jou wandel met die Allerhoogste gevestig het, sluit die negende oktaaf daarby aan en fokus veral op dit wat vir jou goed is in jou wandel met die Allerhoogste. In die proses is daar ‘n paar juwele … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PADWYSERS IN PSALM 119

Die tema van die hand of hande van Yahweh kom gereeld in die Skrif voor. Ps 18 sê Yahweh trek ‘n mens met sy hand uit groot en dreigende waters. Ps 31 sê ons tye is in sy hand. Ps 78 herinner ons daaraan dat ons gereeld aan sy hand moet dink en hoedat Hy … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

POSITIEF MET PSALM 119

Die afgelope week sê iemand oor die radio daar is baie meer positiewe dinge wat op die oomblik in Suid-Afrika gebeur as negatiewe dinge. Voor ek myself kon keer, praat ek byna hardop met die stem oor die radio: Ek dink nie ons twee woon in dieselfde land nie. In die Suid-Afrika wat ek ken, … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PENREGOP MET PSALM 119

‘n Mens wonder nogal waarna die skrywer verwys as hy hierdie sewende oktaaf van Psalm 119 begin met die woorde: “Onthou die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het …”. As Dawid die skrywer was – en daar is ‘n sterk vermoede dat dit wel hy was – dan verwys hy waarskynlik … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PLUSPUNTE IN PSALM 119

Die sesde Hebreeuse letter waarmee elke vers van die sesde oktaaf in Psalm 119 begin, is die letter “waw”. Daar is nie baie gewone Hebreeuse woorde wat met die letter “waw” begin nie. Tog sal ‘n mens die letter “waw” byna in elke vers van die Tanag aantref, aangesien dit die letter is wat ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PETISIES IN PSALM 119

Elke vers van die vyfde oktaaf van Psalm 119 begin met die Hebreeuse letter “He” en elke vers bevat ‘n gebed of ‘n petisie waarin die skrywer Yahweh versoek om die Torah ‘n wesenlike deel van sy lewe te maak: Yahweh, leer my … gee my verstand … laat my wandel … neig my hart … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PARADOKS IN PSALM 119

Die derde oktaaf van Psalm 119 is die gedeelte waarin elke sin met die letter “ghimel” begin (die derde letter van die Hebreeuse alfabet). Een van die opvallende kenmerke van hierdie “ghimel” groepering, is dat daar ‘n hele aantal paradokse gebruik word – nie net om die stryd in die lewe van die gelowige na … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

POLSSLAG VAN PSALM 119

Een van die boodskappe wat die duidelikste deur Psalm 119 uitgedra word is dat die Woord of die Torah alleenlik tot sy reg kom as mens dit bo-aan die lysie van prioriteite in jou lewe plaas. Die Torah is so ontwerp dat dit die polsslag van jou lewe moet wees – nie die armband of … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PADLANGS MET PSALM 119

Die tweede onderdeel van Psalm 119 is só sentraal in hierdie Psalm, dat ons nie kan nalaat om ons volle aandag daaraan te gee nie. Dit begin met die welbekende Ps 119:9 “Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.” Hier praat die skrywer nie net OOR DIE … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PITKOS UIT PSALM 119

Te midde van die populêre uitsprake deur leiers in die Christelike arena dat die Torah uitgedien en “slegs vir die Jode bedoel” is, troon Tehielliem (Psalm) 119 uit as ‘n banier vir Yahweh se geregtigheid en as ‘n teken wat die holruggeryde idees van mense weerspreek. Hoe ‘n mens Ps 119 met ‘n oop gemoed … Continue reading

Posted in | Tagged , | 1 Comment

Psalms of Solomon

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Tehielliem 22 tot 24

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

The Psalms, summary of the Scriptures

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

‘n Psalm vir die onbekende toekoms

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment