YOM KIPPUR OF AFGEWATERDE VERSOENING?

alternate textMet die aanbreek van Yom Kippur vanjaar (2017) is dit ʼn vraag of mense vandag nog enigsins verstaan wat versoening werklik beteken. Nie net mense wat NIE die Skrif erken nie, maar ook mense wat bely dat hulle die Skrif ken en hulle lewens op die beginsels van die Skrif bou. As sommige gelowiges hoor daar word van Yom Kippur gepraat, is hulle soms só vinnig om die onderhouding van hierdie dag af te speel teen Y’shua se koms na die wêreld, dat hulle heeltemal uit mis op die kans om te hoor wat die Skrif regtig oor versoening sê. Y’shua se koms het versoening (en die diepste betekenis van die Dag van Versoening) na die voorgrond toe gebring, nie op die agtergrond geskuif nie. Daar is ʼn aantal fasette van versoening wat deur Yom Kippur na vore gebring word, wat ons uiteindelik sal help om baie beter te verstaan wat dit werklik beteken om as feilbare en onvolmaakte mense in ʼn verhouding te staan met Yahweh, die volmaakte en regverdige Elohiem. Kom ons kyk na vier van hierdie fasette, wat baie sterk reg deur die hele Skrif verweef is, en na die manier hoe hierdie fasette dikwels deur mense verdraai en afgewater word.

Die eerste faset is die faset van VERSOENING. Die woord word soms in Engels weergegee met die woord “Atonement”. Die Engelse Bybelvertaler, William Tyndale, word beskou as die persoon wat die woord atonement “geskep” het, gebaseer op die idee van: “to be at one with each other”. Woordeboeke gee die betekenis van hierdie woord as: “To make amends for wrongdoing; to bring into agreement (again); to make compensation for sin; to clear someone of wrongdoing; to reconcile or harmonize.” Die Skrif is duidelik daaroor dat sonde SKEIDING veroorsaak. Jes 59:1-2: “Die hand van Yahweh is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te toe om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle Elohiem, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.” Sonde veroorsaak egter nie net skeiding nie, dit ontneem ons ook van die GOEIE wat Yahweh vir ons wil gee: Jer 5:25 “Julle ongeregtighede het hierdie dinge (vroeë en laat reëns op die regte tyd) afgeweer, en julle sondes het die goeie van julle weerhou.” Versoening is absoluut essensieel om in die regte verhouding met Yahweh te staan. Die boodskap van die Skrif is duidelik, naamlik dat Yahweh sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes (Rom 3:25; Rom 5:10; 2 Kor 5:18; Heb 2:17; 1 Joh 2:2 en 1 Joh 4:10).

Wanneer mense tot geloof in Y’shua kom, maak hulle hierdie versoening hulle eie en dit het ʼn blywende en drastiese impak op hulle verhouding met Yahweh, van daardie punt af. Maar versoeking en sonde bly nog steeds ʼn realiteit. Ons bly steeds in ʼn wêreld vol onvolmaaktheid. Vergifnis en versoening is nog steeds nodig en Yom Kippur is een van die meganismes wat Yahweh in plek gestel het sodat die proses van versoening gediens en gehandhaaf kan word. Versoening wat nie in stand gehou word nie, kan baie gou sy krag en sy vrug verloor. ʼn Mens sien dit ook in die versoening en die pogings tot versoening wat tussen mense plaasvind. Soms berus die versoening wat mense sê daar tussen hulle plaasgevind het, op ʼn baie oppervlakkige en wankelende basis. Hulle het miskien vrede gemaak, maar nooit by die wortel van die onmin uitgekom nie. Hulle het miskien hande geskud, maar hulle harte is baie ver van mekaar af. Die versoening wat die tema van Yom Kippur is, roep ons nie net op tot vrede-maak nie, maar ook tot reg-maak wat verkeerd was, en opbou wat afgebreek was. Die volgende drie fasette waarna ons kortliks gaan kyk, sal meer lig hierop werp.

Die tweede groot realiteit wat Yom Kippur na vore bring, is die aspek van BEDEKKING OF BESKERMING. Die Hebreeuse woord “kaphar” waaruit die woord “kippur” afgelei is, hou verband met die aspek van “om te bedek, om toe te maak, om te beskerm”. In Israel is daar baie klein dorpies waarvan die name met “Kfar” begin: Kfar Tavor, Kfar Tapuach, Kfar Chabad, ensovoorts. ʼn Mens sou die voorvoegsel “Kfar” in hierdie name as “village” kon vertaal, maar dit hou ook verband met die woord “kaphar” wat “bedek” of “beskerm” beteken en die bedoeling is dat die inwoners van die dorpie binne die mure of grense van die dorpie beskerm en afgeskerm word teen gevare wat van buite af mag dreig. Yom Kippur staan vir die bedekking van ons sonde, maar ook vir die beskerming van ons lewe, wanneer Yahweh sy toorn op die mensdom laat neerkom, weens die feit dat hulle gesondig het en nie gedink het dis belangrik om met Hom versoen te word nie.

Ons het goeie rede om te vermoed dat Yom Kippur ʼn aardse skaduwee van die groot en vernietigende Dag van Yahweh is, waaroor daar gereeld in veral die profetiese boeke van die Skrif geskryf word. Maar as Yom Kippur ons aan vernietiging en duisternis herinner, herinner dit ons onmiddellik ook aan verlossing en ontkoming uit hierdie duisternis. Want “kippur” sê vir ons: Sommiges sal beskerm word; sommiges sal bedek word (omdat hulle sondes en hulle oortredinge bedek is), sodat die rampe en ellende van daardie verskriklike Dag hulle nie sal tref nie. In hierdie wêreld is daar ook ʼn afgewaterde en nagemaakte vorm van bedekking, wat absoluut indruis teen die gees van Yom Kippur. Hierdie soort valse bedekking sou ons ook “toesmering” kon noem. Werke van die duisternis en onetiese dade wat toegesmeer word. Dinge wat gedoen word wat op die oog af goed lyk, maar wat met verkeerde bedoelings en in skynheiligheid gedoen word. Hierdie soort bedekking en die bedekking van Yom Kippur is twee totaal verskillende dinge. Dit pas nie bymekaar nie en sluit mekaar eintlik heeltemal uit. Ons oortredinge kan alleenlik bedek word as ons in berou en in opregtheid en in nederigheid en gebrokenheid tot Yahweh nader en sy vergifnis en vryspraak aanvaar in die wete dat daar vir ons geen ander uitkoms is nie.

Die derde groot dimensie wat Yom Kippur na vore bring, is die dimensie van VERGIFNIS. Versoening en vergifnis gaan hand aan hand, nie net in die Nuwe Verbond nie, maar ook in die Ou Verbond. Lev 4:26: So moet die priester dan vir hom versoening doen weens sy sonde, en dit sal hom vergewe word. Lev 16:30 Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig; van al julle sondes moet julle voor die aangesig van Yahweh rein word. Num 15:28 En die priester moet versoening doen vir die siel wat hom misgaan het, weens sy sonde in swakheid voor die aangesig van Yahweh begaan, om vir hom versoening te doen; en dit sal hom vergewe word. Ps 65:3 Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge (hier, en ook op ʼn hele aantal ander plekke in die Ou Verbond, word “versoen” eenvoudig as ʼn sinoniem gebruik vir “vergewe”). Dit is die basis op grond waarvan ons weer met Yahweh versoen kan word: dat Hy bereid is om ons sonde te vergewe. Ons praat nie van goedkoop vergifnis nie. Iemand het eenmaal gesê: “God will forgive; it is his job”. As dit is hoe ons oor vergifnis dink, verstaan ons maar min van hoeveel daar werklik in vergifnis opgesluit lê. Wat dit aan die Vaderhart doen as sy kinders hulle rug op Hom draai. Hoeveel liefde en guns en ontferming en deernis daar bymekaar gebring en opgestapel word om een sondaar te vergewe. Yom Kippur gee vir ons ʼn kykie in die hart van Yahweh – dat Hy nie vergewe omdat dit sy werk is nie, maar dat Hy veral vergewe omdat Hy ons liefhet en daar niks is wat Hy meer begeer as dat daar ʼn onbelemmerde verhouding tussen Hom en sy kinders sal wees nie.

Die vierde faset is die faset van LOSPRYS. Een van die woorde in die Skrif wat verband hou met die woord “kippur” is “kopher” wat normaalweg met losprys vertaal word. ʼn Prys wat betaal word (of ʼn offer wat gebring word) sodat die persoon wat oortree het, weer los en vry kan wees. Baie bekend is Jes 43:3-4: Want Ek is Yahweh, jou Elohiem, die Afgesonderde van Yiesraél, jou Verlosser; Ek het Mietsrayiem gegee as losprys vir jou, Kush en Seva in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Hier kry ons nogmaals ʼn kykie in die hart van Yahweh en in sy oneindige liefde vir hulle wat aan Hom behoort. Hulle is Hom kosbaar. Hy het ʼn hoë agting en ʼn onmeetbare liefde vir hulle en is bereid om iets of iemand as offer of as plaasvervanger te aanvaar sodat hulle weer hulle regmatige plek voor Hom kan inneem. In sy oorspronklike vorm, is daar op Yom Kippur diere-offers gebruik as ʼn soort losprys sodat die volk weer in hulle verhouding met Yahweh herstel kon word. Maar in die Skrif word dit mettertyd aan ons openbaar dat hierdie diere-offers heengewys het na ʼn beter offer en ʼn beter losprys, wat die versoening tussen Yahweh en mens tot ʼn nuwe vlak sou neem. Mar 10:45 Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie. 1 Tim 2:5-6 Want daar is een Elohiem en een Middelaar tussen Elohiem en die mense, die mens die Messias Y’shua, wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Met Yom Kippur kan ons nie anders as om op hierdie Middelaar te fokus nie. Hierdie getuienis het presies op die regte tyd gekom. Dit trek nie ʼn streep deur Yom Kippur nie. Dit bring die diepste betekenis van Yom Kippur na vore. En dit bring ons by ʼn plek waar ons vir Y’shua in die feeste kan sien en nie ʼn streep deur die feeste wil trek nie, maar die feeste selfs nog beter wil vier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »