VAN ONGESUURDE BRODE TOT ONGESTOORDE RUS

alternate textAfrikaans is ‘n taal wat lief is daarvoor om woorde met “onge…” te begin, soos ongeduldig, ongebonde, ongebore, ongehoord, ongedaan, ongeletterd, ongesuurd en nog tientalle ander. In die Hebreeuse taal kom hierdie verskynsel glad nie voor nie. Vir die Afrikaanse “ongeduldig” het Hebreeus bloot “katsar” (wat iets soos “vies” beteken); vir die Afrikaanse “ongehoord” het Hebreeus onder meer “zur” (wat bloot “vreemd” beteken) en vir die Afrikaanse “ongesuurd” (soos in Ongesuurde Brode) gebruik Hebreeus die woord “matza”. ‘n Mens moet nogal jou verbeelding gebruik om die afleiding te maak dat “matza” of “matzo” met ongesuurde brode te make het. “Matza” is afgelei van die woord “matzatz”. “Matzatz” beteken om gulsig te suig, byna soos wat ‘n kalf gulsig die melk uit sy ma se spene sal suig. Die veronderstelling is dat die kalf net gulsig sal suig as die melk SOET is – nie as dit SUUR is nie. Daarom het “matza” die konnotasie van ONGESUURDE (of soet) brood – brood waarin daar nie suurdeeg gebruik word nie. Baie van ons is natuurlik nog lank nie by die punt waar ons gulsig suig of gretig smul aan “matzo’s” nie, maar dis in elk geval hoe hierdie Pesag-broodjie aan sy naam gekom het!

Wanneer ‘n mens ‘n bietjie dieper probeer kyk na die hele aspek van ongesuurde brode, besef jy dat “ongesuurdheid” onlosmaaklik verbind is aan nog ‘n begrip wat ook met “onge…” begin – naamlik die begrip ONGEREGTIGHEID. In ons lewens is daar net eenvoudig te veel dinge wat ons verhouding met Yahweh VERSUUR. Die begrip wat die meeste in die Skrif vir hierdie dinge gebruik word, is die begrip ONGEREGTIGHEID. In Job 11:14 word uitdruklik gesê dat as daar ongeregtigheid in iemand se hand is, moet dit verwyder word, sodat daar geen onreg in die tente van die volk sal “woon” nie. Ongeregtigheid moet verwyder word, net soos die suurdeeg vir sewe dae lank uit die tente van die volk verwyder moes word. Seën en ongeregtigheid kan nie saam in dieselfde tent of in dieselfde huis of in dieselfde gemeenskap gehuisves word nie. Dis waarom Ps 32:2 verklaar: Geseënd is die mens aan wie Yahweh die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Ongeregtigheid het ‘n manier om soos ‘n muur skeiding te bring tussen die mens en sy Skepper. Jes 59:2 “Julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle Elohiem, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.” As ek hierdie vers lees kan ek nie anders as om aan die Westelike Muur in Jerusalem te dink nie. Dis ‘n muur wat besoek word en ver-simboliseer word en opgehemel word en be-bid en beklaag word. Maar ten diepste is dit ‘n muur wat die boodskap uitsaai dat die volk nie meer by die mees afgesonderde plek (die “allerheiligste”) van die tempel kan uitkom nie. Waarom nie? Omdat hulle ongeregtighede ‘n skeidsmuur tussen hulle en hulle Elohiem geword het. Hulle (en ons) ongeregtigheid het in die woorde van Jer 5:25 die goeie van hulle (en van ons) weerhou. Ongesuurde Brode is ‘n praktiese manier om vir ons te help om die probleem van Ongeregtige Werke in ons lewens aan te spreek. Vir sewe dae verwyder ons die suurdeeg uit ons huise en daarmee saam vra ons vir Yahweh dat Hy deur sy Gees die valsheid en die leuens en die ongeregtigheid uit ons lewens sal verwyder. Valsheid en leuens en oppervlakkigheid en mure dryf ons weg van Hom af. En dit is die laaste ding wat ons nodig het.

Daar is ‘n hele aantal begrippe in die Woord wat net soos “Ongesuurde Brode” met “onge…” begin en uiteindelik vir ons kan help om Ongesuurde Brode en die aspek van Ongeregtigheid, wat daarmee saamhang, beter te verstaan. Een van die mees opvallende begrippe wat nogal sterk aan Ongesuurde Brode herinner, is Ongeneeslike Smart. Ons lees daarvan in Jes 17:10-11 “Want jy het die Elohiem van jou verlossing vergeet en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke … maar dit sal wees ‘n hoop geoeste graan op die dag van siekte en Ongeneeslike Smart.” Die belangrikste aspek van ongeregtigheid waarvan ons moet kennis neem, is dat dit nie met lieflike tuine en uitlandse wingerdstokke uitgekanselleer kan word nie. Trouens, dit kan nie met enige moderne of gewilde of opwindende aktiwiteit uitgekanselleer word nie. Daar is ‘n diepe element van siekte en smart wat ongeregtigheid in ‘n mens se lewe inbring wat ongeneeslik is, maak nie saak watter poging jy aanwend om dit te onderdruk of te laat verdwyn nie. Die boodskap van die Skrif is ondubbelsinnig en glashelder: Net Yahweh kan hierdie Ongeneeslike Smart van ons wegneem en ons Ongeneeslike Wond genees. Dit word baie treffend in Jeremia 15:12-18 na vore gebring: “Jou gebrokenheid is ongeneeslik, jou wond is smartlik … daar is geen medisyne vir jou sweer nie … jy skreeu vanweë jou gebrokenheid, jou smart wat ongeneeslik is … groot is jou ongeregtigheid, geweldig is jou sondes … Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, sê Yahweh … Kyk, Ek verander die nood van die tente van Yaákov en sal My oor sy wonings ontferm; en die stad sal op sy puinhoop herbou word.” Ongesuurde Brode bevat die boodskap van die Ongekende Genesingskrag van Een wat ons Ongeneeslike Wond kan aanraak en die diep gewortelde gebrokenheid en smart uit ons lewens kan wegneem!

Jes 54:11 praat van die Ongetrooste Volk wat soos ‘n groep mense is wat deur ‘n hewige storm aangejaag en bedreig word. Daar is baie faktore wat veroorsaak dat hierdie groep mense (waarby ons onsself maar inreken) as ‘n “Ongetrooste Volk” beskryf word: Soms is daar onvrugbaarheid (vers 1); soms is daar dinge in jou lewe wat jy as skande en oneer ervaar (vers 4); soms is daar dinge waaroor jy bloos en liewer nie met ander wil bespreek nie (vers 4); soms is daar eensaamheid en verlatenheid (vers 6); soms is daar droefheid en smart (vers 6); soms is daar die gevoel dat Yahweh sy aangesig vir jou verberg het (vers 8); soms beleef jy dit dat die berge jou nie meer beskerm nie en die heuwels rondom jou wankel (vers 10). Die voorvoegsel “onge…” beteken min of meer iets soos “sonder”. Yahweh verstaan baie goed dat ons soms “sonder” iets van hierdie wêreld moet klaarkom om die les te kan leer dat ons nie sonder Hom kan klaarkom nie. Maak nie saak of dit sonder troos, of sonder eer, of sonder mense rondom ons, of sonder rykdom of sonder sekuriteite of sonder bravade of sonder suurdeeg is nie. Ongesuurde Brode is bedoel om van ‘n Ongetrooste Volk ‘n volk te maak wat kan sê (Jes 54:5) “My Maker is my Man; Yahweh van die leërskare is sy Naam; en die Afgesonderde van Yiesraél is my Verlosser.”

Ongesuurde Brode kan ook vir ons ‘n oproep wees om seker te maak of ons ons nie dalk op ‘n Ongemaakte Pad bevind nie (volgens Jeremia 18:15 is dit ‘n afdraaipad, ‘n pad wat nie meer rekening hou met die HOOFWEG en die gebaande weë van Yahweh nie). In aansluiting hierby wil Ongesuurde Brode ons help om selfondersoek te doen en onsself af te vra of ons nie met verloop van tyd ‘n Ongevoelige Hart ontwikkel het nie (volgens Esegiël 3:7 is dit die hart van mense wat nie na Yahweh wil luister nie, omdat hulle hardnekkig en hardkoppig en eiesinnig is). Y’shua het hierdie eienskap onder sy eie generasie, en selfs onder sy eie dissipels, raakgesien en na die mense rondom Hom verwys as ‘n Ongelowige Geslag (Mark 9:19) – ‘n geslag van mense wat soos Tomas net kan glo as hulle sien en nie soos Avraham kan glo, al sien hulle net mooi niks nie! Die Hebreërskrywer sluit hierby aan en sê dat as ‘n mens ‘n Ongelowige Hart het, dit onvermydelik is dat jy mettertyd van binne af verhard sal word en van die lewende Elohiem afvallig sal word (Heb 3:12). Die uiteinde is dat so iemand, net soos die grootste deel van die volk in die woestyn, nie in die rus van Yahweh sal ingaan nie. As ons onsself beskou as deelgenote (“partakers”) van die Messias (en die Ongesuurde Brood oor ons lippe neem waarmee ons bely dat sy liggaam vir ons oorgegee is) moet ons, soos Hy, die “begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou” (Heb 3:14).

Net soos die boek van Hebreërs wat dikwels die aspek van die rus van Yahweh beklemtoon, praat Jesaja 32:18 van die Ongestoorde Rus wat voorlê vir hulle wat geregtigheid najaag. Vers 17 sê dat hulle wat geregtigheid gevind het, het in werklikheid iets BAIE GROTERS gevind: Vrede, rus en veiligheid tot in ewigheid. Vers 18 brei hierop uit en sê die plek wat die soekers en die beoefenaars van geregtigheid sal bewoon, sal wees ‘n plek van vrede en veiligheid en van ongestoorde rus! Wat het dit met Ongesuurde Brode te make? Ons weet reeds dat suurdeeg met sonde en valsheid en ongeregtigheid verbind word en dat al hierdie dinge uit ons lewens verwyder moet word. Maar moet ons nou regtig vir 7 dae fisies die suurdeeg uit ons huise verwyder? Ek dink ons moet. Ex 12:17 sê duidelik dat die verwydering van suurdeeg vir sewe dae ‘n ewige insetting is. En Eseg 18:19 sê die een wat reg en geregtigheid doen deur Yahweh se insettinge te onderhou en vervul – daardie een sal lewe. Daar is insettinge wat ons om sekere redes nie meer vandag kan hou nie. Maar Ongesuurde Brode is ‘n insetting wat ons wel kan hou en wat op ‘n praktiese en ‘n tasbare manier leer en opvoed oor Yahweh se verstaan van geregtigheid. Kom ons doen dit met oorgawe en met blydskap, terwyl ons mekaar voortdurend herinner aan die Ongestoorde Rus wat Hy vir ons belowe het!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »