TWEE WOORDE WAARMEE PROFESIE GETOETS BEHOORT TE WORD

alternate textOns het by ‘n vorige geleentheid by die drie woorde “Ek is Yahweh” stilgestaan.  As mens bloot na die vertaling van Woord en Getuienis gaan kyk, kom die uitdrukking “Ek is Yahweh” 82 keer in die Skrif voor.  Dit op sigself is geweldig veelseggend en ons het gesien dat dit ingrypende en vêrreikende implikasies vir ons inhou – veral as mens na die konteks kyk van gedeeltes waar die Skepper dit nodig geag het om dit uit te spel dat Hy Yahweh is – byna asof Hy wou benadruk dat hulle wat meen dat hulle Hom ken, van hierdie feit moet kennis neem en dit nooit moet vergeet nie.  Die 82 keer dat die woorde “Ek is Yahweh” in Woord en Getuienis voorkom, vertel egter nie die volle verhaal nie.  As mens in ‘n konkordansie gaan soek na die oorspronklike Hebreeuse vorm, “אני יהוה” (“ani Yahweh”), ontdek jy dat dit ‘n verstommende 157 keer in die Tanag of die Voor-Messiaanse Geskrifte voorkom!  “אני יהוה” kan vertaal word met “Ek is Yahweh” of met “Ek, Yahweh” (het dit gedoen of gesê) of met die bekende uitdrukking “(Dan sal julle weet dat) Ek Yahweh (is)”.  Terwyl die drie woorde “Ek is Yahweh” drie maal in verlede week se Parashah (Ex 6:2 – 9:35) voorgekom het, kom die twee woorde “Ek Yahweh” twee maal in hierdie week se Parashah (Ex 10:1 – 13:16) voor:

Ex 10:1-2  Gaan na Farao toe …  sodat Ek hierdie tekens van My onder hulle kan verrig, en dat jy voor die ore van jou kind en jou kleinkind kan vertel … en julle kan weet dat Ek Yahweh is.

Ex 12:12  Want Ek sal in hierdie nag deur Mietsrayiem trek en al die eersgeborenes in Mietsrayiem tref … en Ek sal veroordelings uitdeel aan al die magtiges van Mietsrayiem, Ek, Yahweh.

Dis duidelik dat die Een wat vir Mosheh geroep het om leiding te neem in hierdie Exodus of Uittog, die grootste, enkele episode van verlossing in die geskiedenis van die volk Israel, dat hierdie Een wou seker maak dat almal, na afloop van hierdie groot gebeurtenis, van een ding oortuig sou wees:  Dat Hy, Yahweh dit gedoen het.   Hierdie Een, Yahweh, staan absoluut sentraal in die gebeure van hierdie wêreld – nie net ten opsigte van dit wat in die verlede plaasgevind het nie, maar ook ten opsigte van dit wat in die toekoms sal plaasvind.  Behalwe dat die Exodus deel is van die geskiedenis (die verlede), is dit volgens die Skrif ook onlosmaaklik deel van die toekoms.  Keer op keer het die profete van Israel die volk herinner aan wat met die Uittog gebeur het en dit as die patroon voorgehou waarvolgens Yahweh ook in die toekoms sy volk sou red.  Dit is ook opvallend dat die gelaaide uitdrukking “אני יהוה” dikwels in die profetiese boeke voorkom – net soos in die vertelling van die Uittog.  Die een profetiese boek waarin hierdie uitdrukking verreweg die meeste gebruik word – selfs meer keer as in die 5 boeke van die Torah gesamentlik – is die boek Yegeskel (Esegiël), waar dit nie minder nie as 84 keer voorkom!

As mens vandag na al die profesieë en pogings tot profesieë in die wêreld daarbuite luister, voel dit soms of daar meer verwarring en verduistering as openbaring en waarheid uit die monde van hierdie profete kom.  ‘n Mens probeer om hierdie profesieë in die konteks van die Skrif te plaas en ook te toets aan die maatstawwe wat in die Skrif neergelê word, maar dis helaas nie altyd so maklik nie.  Almal van ons word op een of ander manier hieraan blootgestel.  Deesdae word hierdie soort profetiese woorde baie geredelik via Facebook en E-pos en selfs Whatsapp aan al wat leef en beef aangewys of aangestuur.  Hoe moet ‘n mens dit beoordeel?  Hoe moet jy weet of jy jou daaraan moet steur, of nie?  Vir my is die een vraag wat ek vir myself afvra as ek so ‘n profesie hoor, bloot dit:  Herken ‘n mens die Een wat Homself met die woorde “אני יהוה” aan sy volk bekendgestel het, as jy na hierdie profesie luister?  Gaan dit oor Yahweh, en oor Yahweh alleen in hierdie profesie – oor wat Hy sê oor die wêreld vandag (dus: ‘n woord wat aansluit by die sentrale temas van die Skrif) en wat Hy gaan doen in die wêreld, as vervulling van die profesieë van sy Woord?  As dit vir my bloot klink na ‘n politieke voorspelling op grond van sekere afleidings wat uit die gebeure in die wêreld – en veral in die Midde-Ooste – gemaak word, steur ek my normaalweg nie te veel daaraan nie.  As dit ‘n woord is wat mens-gerig is en bloot daarop gemik is om mense goed te laat voel oor hulleself en oor hulle toekoms, is dit nie ‘n profetiese woord in dieselfde klas as die woorde wat deur profete soos Jeremia en Esegiël gebring is nie.  En as ‘n algemene reël:  As hierdie sogenaamde profesie nie oor ‘n saak gaan wat duidelik in die Skrif geleer word nie en as dit nie die absolute soewereiniteit van Yahweh en die voorrang en outoriteit van sy Woord erken nie – ook van opdragte soos dié rondom die onderhouding van die Shabbat en die eerbied en aanroep van sy Naam – dan het ek ‘n ernstige vraag in my hart of hierdie profeet reg en suiwer gehoor het.  As hy of sy nie eens dit wat swart op wit in die Woord staan, kan hoor nie, hoe kan so iemand dan enigsins met gesag praat oor dinge wat nie pertinent in die Skrif opgeteken staan nie?  Hier is ‘n paar riglyne as mens bloot kyk na die profeet Yegeskel (Esegiël), wat nie net in sy profesieë 84 keer die uitdrukking  “אני יהוה” gebruik nie, maar wat ook ‘n byna ongelooflike 215 keer die uitdrukking “die Meester Yahweh” gebruik. Hier is ‘n profeet wat nie sy eie agenda gehad het nie.  Hy het homself bloot as instrument beskou – as ‘n mondstuk van die Meester wat bo almal uittroon en Wie se woord soos ‘n swaard ingesny het in die hart van sy volk.  Hoe weet ons dat Esegiël bloot ‘n mondstuk was?  Omdat hy self so gesê het?  Nee.  Ons weet dit sonder dat hy ‘n woord oor homself hoef te sê.  As mens sy profesieë lees, is dit “ani YHWH” wat voorop staan, nie “ani Yegeskel” nie.

Eseg 13:22-23  Omdat julle met leuens die … hande van die afvallige versterk het, dat hy van sy slegte weg nie sou terugkeer nie … daarom sal julle geen valse gesigte meer sien nie  … en julle sal weet dat Ek Yahweh is. (Ware profete swyg nie oor praktyke wat teen die Woord indruis nie).

Eseg 16:62  En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek Yahweh is …  as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, sê die Meester Yahweh. (Ware profete verloor nooit die kombinasie verbond en versoening uit die oog nie).

Eseg 17:22-24  Dan sal Ek self van die verhewe top van die seder ‘n steggie neem en … dit plant op ‘n hoë en verhewe berg … en dit sal … vrugte dra en ‘n voortreflike seder word … En al die bome van die veld sal weet dat Ek, Yahweh, die hoë boom verneder, die nederige boom verhoog het … Ek, Yahweh, het dit gesê en gedoen.   (Ware profete kan insien dat Y’shua hierdie steggie is).

Eseg 20:43-44  Daar sal julle dan dink aan julle weë en al julle handelinge waarmee julle jul verontreinig het, en julle sal vir julself walglik wees … En julle sal weet dat Ek Yahweh is as Ek met julle handel ter wille van my Naam en nie ooreenkomstig julle verkeerde weë nie. (Ware profete maak vergifnis nie goedkoop nie en weet  dat Yahweh dit ter wille van sy Naam doen).

Eseg 25:6-7  Omdat jy in die hand geklap en met die voet gestamp het en bly was met volle veragting in die siel oor die land van Yiesraél daarom strek Ek my hand teen jou uit en gee jou as buit vir die nasies …  en jy sal weet dat Ek Yahweh is. (Ware profete sing nie saam in die massakoor wat teen Israel “chant” nie).

Eseg 34:23-24  En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my kneg Dawied; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees. En Ek, Yahweh, Ek sal vir hulle ‘n Elohiem wees, en my kneg Dawied ‘n heerser in hulle midde.  Ek, Yahweh, het dit gesê. (Ware profete ken die duidelike onderskeid tussen Yahweh en die Herder wat Hy gestuur het).

Eseg 39:7-8  En Ek sal my afgesonderde Naam bekend maak onder my volk Yiesraél en sal my afgesonderde Naam nie meer laat ontwy nie; en die nasies sal weet dat Ek Yahweh is, die Afgesonderde in Yiesraél. Kyk, dit kom …  dit is die dag waarvan Ek gepraat het.  (Ware profete weet dat die groot Dag waarvan die Skrif praat met die herstel van Yahweh se Naam te make het).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »