TIEN DAE VAN VOORBEREIDING

alternate textDie tien dae tussen Yom Teruah (Dag van Trompette) en Yom Kippur (Dag van Versoening) word normaalweg gesien as dae van voorbereiding met die oog op Yom Kippur. Die Yehudiem noem dit “The Days of Awe”. Waarom moet ‘n mens spesiaal voorberei vir Yom Kippur? Daar word geen melding in die Skrif gemaak oor “The Days of Awe” nie. Verder word daar ook nie direk gesê dat ‘n mens vir Yom Kippur moet voorberei nie. Net dat jy daardie spesifieke dag op ‘n spesiale manier moet inruim. Soms moet mens egter verder kyk as dit wat direk in die Skrif staan. Die dag wat bekendstaan as “Yom Kippur” hou ongetwyfeld verband met die Groot Dag in die toekoms wat bekendstaan as “Die Dag van Yahweh”. Luister net weer wat daar oor die “Dag van Yahweh” in hierdie verse geskryf staan:

Jes 13:9 Kyk, die dag van Yahweh kom, verskriklik, met gramskap en gloeiende toorn, om die aarde ‘n wildernis te maak en sy sondaars daaruit te vernietig.

Joel 2:1-2 Blaas die ramshoring op Tsion, en blaas alarm op my afgesonderde berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van Yahweh kom, want hy is naby – ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag.

Joel 2:11-12 Want die dag van Yahweh is groot en uiters vreesaanjaend, en wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog, sê Yahweh, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.

Sef 1:14-16 Naby is die groot dag van Yahweh, naby en baie haastig … Daardie dag is ‘n dag van gramskap, ‘n dag van benoudheid en angs … ‘n dag van geklank van die ramshoring en krygsgeskreeu (teruah).

Sefanja (TsefanYah) beteken letterlik: “Yahweh het geheim gehou of weggesteek”. Direk nadat hierdie profeet, TsefanYah, die woorde hierbo oor die “Groot Dag van Yahweh” uitgespreek het, sê hy in Sef 2:1-3: “Kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie! Voordat … oor julle kom die dag van die toorn van Yahweh … Soek Yahweh, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou; soek geregtigheid, soek ootmoedigheid – miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van Yahweh.” Hierdie houding van afwagting en voorbereiding (voordat die Dag aanbreek) stem ooreen met wat Kefa (Petrus) later geskryf het in 1 Pet 4:7: “En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.” Dit stem ook ooreen met dit wat Yahuganan (Johannes) geskryf het in 1 Joh 2:17: “En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van Elohiem doen, bly vir ewig.” Wanneer ons as gelowiges nader kom aan die dag wat vir ons by uitstek daaraan herinner dat die wêreld verbygaan en geoordeel gaan word, pas dit ons om ons toe te spits op die wil van Yahweh en ‘n gesindheid van ingetoënheid en nugterheid, gebed, ootmoed en die soeke na Yahweh en sy geregtigheid. Ook die Messias het hierby aangesluit toe Hy gesê het: “Soek eers die koninkryk van Elohiem en sy geregtigheid en al hierdie (ander) dinge sal vir julle bygevoeg word” (Mat 6:33). Natuurlik behoort ons altyd hierdie ingesteldheid te hê en altyd na Yahweh en sy dinge te soek, maar die Vader self het dit goed gedink om vir ons ‘n spesiale tyd van die jaar te gee om ons nog meer as normaalweg daarop toe te spits.

In Num 29:1 lees ons hierdie woorde: “In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet daar vir julle ‘n afgesonderde byeenkoms wees; geen beroepswerk mag julle doen nie; dit moet vir julle ‘n dag van trompetgeklank (“Teruah”) wees.” Hierdie vers verwys baie duidelik na die Dag wat ons vandag vier: Yom Teruah. In die daaropvolgende 5 verse word daar voorskrifte gegee wat met die offers te make het, wat op hierdie dag gebring moes word. En dan volg Num 29:7 waar ons lees: “Op die tiende van hierdie sewende maand moet daar vir julle ‘n afgesonderde byeenkoms wees, en julle moet julle verootmoedig; geen werk mag julle doen nie.” Hierdie vers verwys baie duidelik na Yom Kippur – die dag van ootmoed en versoening. Dus, in hierdie spesifieke hoofstuk, tussen die verwysing na Yom Teruah en die verwysing na Yom Kippur, vind ons net ‘n aantal voorskrifte oor offers wat gebring moes word – voorskrifte wat ons nie vandag net so kan hou nie, omdat daar nie ‘n tempel is nie. Maar is daar nie dalk iets anders wat ons in hierdie voorskrifte moet raaksien nie? Lê daar nie dalk iets opgesluit wat soos die naam van “TsefanYah” met die geheime en die verborge dinge van Yahweh en sy koninkryk te make het nie? Kom ons kyk …

1.Die eerste wat ons lees, is dat daar ‘n brandoffer gebring moes word. Die woord vir brandoffer hou verband met “opgang”, “opstyg” of “uitstyg”. Een van die vernaamste aktiwiteite wat ons in die volgende tien dae behoort te doen, is om uit te styg bokant ons neerdrukkende omstandighede, en ons gebede en petisies na Yahweh te laat opstyg en te laat opgaan (UITSTYGING).

2.Die brandoffer moes vir Yahweh berei word. Hierdie woord hou verband met voorbereiding en herinner ons daaraan dat ons gereed moet maak om Yahweh te ontmoet en moet voorberei vir wat nog in die toekoms moet gebeur – sommige van hierdie dinge is alreeds bekend of geopenbaar; andere is nog onbekend – wat in werklikheid die noodsaaklikheid van voorbereiding net nog noodsaakliker maak (VOORBEREIDING).

3.Die brandoffer moes ‘n lieflike geur vir Yahweh wees. Die woord vir “lieflik” hou verband met rus en afsondering en herinner ons daaraan dat dit van tyd tot tyd nodig is om ons af te sonder en los te maak van die sorge van hierdie wêreld en in die rus van Yahweh in te gaan deur ons oë en ore en harte volkome op Hom en op sy Woord te rig (AFSONDERING).

4.Die brandoffer moes ‘n lieflike geur vir Yahweh wees. Die woord vir geur hou verband met blaas en uitasem en waarneem (sonder om ‘n woord te sê). Soms is dit nodig om terug te staan en net waar te neem wat rondom jou aangaan – om met ingehoue asem en met afwagting en in stilte uit te sien na dit wat Yahweh in ‘n sekere situasie gaan doen en na die soort uitkoms wat Hy alleen te midde van ons eie dramas en traumatiese omstandighede kan bewerkstellig (WAARNEMING).

5.Daar moes ook ‘n voedseloffer aan Yahweh gebring word. Hierdie woord hou verband met die handeling van: om te gee of te skenk of op te offer. Ons is so gewoond aan ‘n leefstyl van ontvang en bymekaarmaak en opgaar. Die tien dae tussen Yom Teruah en Yom Kippur is ‘n goeie tyd om ons in te oefen in die kuns van gee en opoffering. Kom ons fokus vir ‘n verandering op hierdie fyn kuns van onsself te gee – al voel dit vir ons of daar dinge onregmatig van ons weggeneem is – want dit is die ware gees van versoening (OPOFFERING).

6.Die voedseloffer het onder meer uit fynmeel bestaan. Die woord vir fynmeel hou verband met die handeling van: om (kaal) te stroop of skoon te maak. Dis nooit lekker om gestroop te word nie, maar dis absoluut noodsaaklik vir groei in ons lewens. Daar kan nie meel gemaak word sonder dat koring-are gestroop en skoongemaak word nie. Y’shua het gesê: “Amein, amein Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug” (Joh 12:24). Kom ons gee Yahweh ‘n kans om ons skoon te maak en te stroop van dit wat groei en ware lewe in ons lewens verhinder, al is die proses nou vir ons hóé pynlik en swaar (STROPING).

7.Die fynmeel moes met olie gemeng word. Die woord vir olie hou verband met salf en salwing en ook met die Gesalfde of die Messias. Die beste soort versoening wat ons kan najaag is die vergifnis en die nuwe lewe en die gevolglike salwing wat mens beleef as jy Y’shua as die Gesalfde erken en die boodskap van bevryding wat Hy gebring het, jou eie maak (SALWING).

8.Daar moes ‘n bokram as sondoffer geslag word. Hierdie woord hou verband met die begrip reiniging en suiwering. Die Almagtige verdien die beste en die skoonste en die suiwerste wat daar is. Daarom moet die bruid wat eendag voor Hom verskyn “voortreflik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, afgesonder en sonder gebrek” wees (Efes 5:27). Selfs al het ons voorheen Yahweh se verlossing aanvaar en sy vergifnis ontvang, is dit nog steeds nodig om hierdie voortdurende proses van skoonmaak in stand te jou, sodat ons deel van hierdie voortreflike bruid kan wees (REINIGING).

9.Die bokram was bedoel om vir die volk versoening te doen. Die woord vir versoening hou verband met toemaak en bedek. (Die woord Kippa is ook hiervan afgelei en is bedoel om die manne se hoofde te bedek). Die soort bedekking waarop ons fokus in die tien dae tussen Yom Teruah en Yom Kippur is die bedekking van ons sondes en die oplossing wat reg deur die Skrif hiervoor aangebied word, is die vergifnis van ons sonde – Yahweh se manier om ons sonde toe te maak en dit van ons te verwyder, so ver as wat die Ooste van die Weste verwyder is (BEDEKKING).

10.Die sewe jaaroud lammers moes sonder gebrek wees. Hierdie woord hou verband met die begrip volmaak, afgehandel, voltooi. Hierdie is die ideale tyd van die jaar om “unfished business” af te handel en te voltooi. Ons lewe in ‘n wêreld wat gebuk gaan onder die kanker van wonderlike, belowende projekte en voornemens wat begin (of belowe) word, maar nooit afgehandel of voltooi word nie. Shaúl skryf aan die Filippense: “Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Y’shua die Messias”. Kom ons maak klaar waarmee ons begin het. Kom ons hou by ons voornemens en druk deur. Kom ons skud die gees van traagheid van ons af en maak seker ons hou nie op nie en sak nie halfpad uit nie (VOLTOOIING)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »