TERGENDE VRAE

alternate textOm vrae te vra is ‘n wesenlike deel van menswees. ‘n Mens sien dit by ‘n klein kindjie wat pas geleer het om te praat. As hy eers begin volsinne praat, kan jy verseker wees sy gebabbel gaan 90 persent uit vrae bestaan! Dis immers deur vrae te vra, dat hy antwoorde kry en meer kan leer oor die wêreld wat rondom hom begin ontvou. In die hele Skrif word daar omtrent 3000 vrae gevra. Dit, op sigself, is ‘n merkwaardige feit, veral as daar in ag geneem word dat die oorspronklike Hebreeuse en Griekse teks nie ‘n enkele vraagteken ingesluit het nie. Dit beteken die vraagteken, as ‘n taal-simbool, is ‘n redelike onlangse uitvinding, maar die gebruik om vrae te vra, gaan terug tot by die tyd van Adam en Chawwah (of: Eva). Yiesraél se bekende stapelvoedsel in die woestyn, die “manna”, het sy naam te danke aan die eerste woord wat in die Yiesraéliete se gedagtes opgekom het toe hulle hierdie snaakse kos-verskynsel gesien het: “WAT …?” (Hebreeus: “MAH …?”).

Baie van die vrae wat mense van dag tot dag vra, is baie ernstige vrae – kritiese vrae – en dit weerspieël die diepe worsteling waardeur mense gaan om die wêreld rondom hulle te probeer verstaan. In die Skrif het ons heelwat voorbeelde van sulke vrae:

Die vraag van Ghiedon (Gideon): “Ag, my meester, as Yahweh met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê: Het Yahweh ons nie uit Mietsrayiem laat optrek nie?” (Rigt 6:13).

Die vraag van Iyov (Job): “Waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie?” (Job 3:11).

Die vraag van Dawied (Dawid): “O Yahweh, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid?” (Ps 10:1).

Die vraag van YermeYahu (Jeremia): “Waarom is die weg van die afvallige voorspoedig? Waarom lewe hulle rustig, almal wat ontrou bedryf?” (Jer 12:1).

Die vraag van YeshaYahu (Jesaja): “Yahweh, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie?” (Jes 63:17).

Die vraag van die Messias: “Eli, Eli, lama sabagtani? Dit is: My El, my El, waarom het U My verlaat?” (Mat 27:46).

Dis nie so maklik om antwoorde op hierdie soort vrae te vind nie. Party mense kan baie opgewerk, selfs verontwaardig, raak as hulle nie in die Skrif antwoorde op hierdie soort vrae kan opspoor nie. Die feite is: Die Skrif gee nie altyd ‘n antwoord vir elke vraag wat mense vra nie. Ons behoort dit ook nie te probeer doen nie! Wat nie beteken die vrae mag of moenie gevra word nie! Ons het reeds gesien dat dit deel van ons menswees is om vrae te vra. Dis deel van die proses om dinge in jou lewe te verwerk om vrae daaroor te vra. Om vrae te vra gaan jou dalk nie by ‘n spesifieke antwoord uitbring nie, maar dit kan jou heel moontlik by ‘n punt uitbring waar jou perspektief weer herstel word, jou geloof weer versterk word en daar weer shalom (berusting) in jou lewe inkom. As jy eers begin vrae vra het, moet jy nie ophou, omdat jy nie die antwoord gekry het waarop jy gehoop het nie. Nee, jy moet deurdruk totdat jou vraag vir jou by ‘n ontdekking uitbring wat jou help om te kan voortgaan met jou lewe.

Hierdie week se Torah leesstuk (Deut 3 – 7) bevat ‘n aantal vrae wat van ‘n totaal ander hoek af gevra word as die soort vrae waarna ons hierbo gekyk het. Hierdie vrae is anders omdat hulle fokuspunt anders is. Dit is nie vrae wat uit nood en desperaatheid en worsteling gebore is nie, maar vrae wat uit verwondering en dankbaarheid gebore is. ‘n Kykie na hierdie vrae kan geweldig baie help om perspektief te gee wanneer ons met ons eie desperate vrae worstel.

Deut 3:24 Watter magtige is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U?

Deut 4:7-8 Want watter groot nasie het magtiges wat vir hulle so naby is soos Yahweh onse Elohiem so dikwels as ons Hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele Torah wat ek julle vandag voorhou?

Deut 4:34 Het ‘n (ander) Elohiem (ooit) probeer om vir hom ‘n nasie uit ‘n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos Yahweh julle Elohiem met julle voor jou oë in Mietsrayiem gedoen het?

Soms help dit jou, as jy in jou donkerste uur van nood is, om jou vrae aan te pas en van die patroon van “WAAROM IS HY SO KWAAD VIR MY?” na die patroon van “WAAROM IS HY SO GOED VIR MY?” te verander. Wat ons nog verder kan help in hierdie proses, is om te onthou dat Yahweh self ook vrae vra en dat sy vrae dikwels ‘n baie maklike en voor-die-hand-liggende antwoord het. Dit kan gesien word in hierdie vrae uit die boek YeshaYahu.

Jes 5:4 Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat Ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring?

Jes 40:26 Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek ooreenkomstig getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.

Jes 41:4 Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, Yahweh, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Jes 44:7 En wie roep soos Ek – laat hom dit dan bekendmaak en aan My voorlê – vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, bekendmaak.

Jes 49:15 Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!

Jes 50:2 Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie, het Ek geroep en niemand geantwoord nie? Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my teregwysing maak Ek die see droog; Ek maak die riviere tot ‘n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterf van dors.

Jes 51:12-13 Ek is dit wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterf, en vir die seun van Adam wat oorgegee word soos gras? – dat jy vergeet Yahweh wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het; dat jy voortdurend die hele dag bewe vir die gramskap van die verdrukker as hy dit daarop toelê om te verwoes? Waar is dan die gramskap van die verdrukker?

Jes 55:2 Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig.

Jes 66:9 Sou Ek naby die geboorte bring en nie laat verwek nie? sê Yahweh. Of sou Ek wat laat verwek, self toesluit? sê jou Elohiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »