TERGENDE VRAE WAT ANTWOORDE BEVAT OOR YAHWEH

alternate textIn die boekie “Who are we and what do we believe?” (ʼn poging om aan die hand van die Skrif ʼn uiteensetting te gee van ons eie geloofsoortuigings) word daar ʼn hele aantal vrae gevra. In sy geheel fokus die hele boekie op 5 vrae, naamlik (1) Wie is Yahweh? (2) Wat het Yahweh in die verlede gedoen? (3) Wat is Yahweh se boodskap oor sy Seun, Y’shua? (4) Wat verwag Yahweh van ons vandag? (5) Wat verwag ons dat Yahweh in die toekoms gaan doen? Die eerste van hierdie vyf vrae is seker die belangrikste en die een wat die meeste deur mense reg oor die wêreld gevra word, selfs al noem hulle dalk nie die Vader se Naam in hulle vraag nie. Mense wil egter weet: Wie is Yahweh? Wat is sy eienskappe? Hoe is Yahweh betrokke in hierdie wêreld? In die boekie word daar gepoog om antwoorde op hierdie vrae te vind. Geen boek kan egter vir mense ʼn volledige antwoord gee op die vraag “Wie is Yahweh” nie. In die Skrif word daar dikwels ʼn besonderse tegniek gebruik wat baie effektief is om vir mense te leer wie Yahweh is. Hierdie tegniek is die vra van sogenaamde “retoriese vrae”. ʼn Retoriese vraag is ʼn vraag waarop jy byna nie hoef te antwoord nie, want die antwoord is klaar opgesluit in die vraag. Die antwoord is vanselfsprekend en voor-die-hand-liggend. Die bedoeling van die een wat die vraag vra, is eintlik maar net om die logiese waarheid wat in die vraag opgesluit lê, te bevestig. Dis byna dieselfde as om te vra: Kan voëls vlieg? Is die lug blou? Is verlede week al verby? Is ʼn mens se lewe meer werd as ʼn leë blik? Kom ons kyk na sommige van hierdie soort vrae wat in die Skrif gevra word, wat ons verder kan help om Yahweh beter te verstaan en beter te leer ken.

VRAE OOR HOM WAT ANTWOORDE BEVAT OOR WIE HY IS

NIKS OF NIEMAND KAN MET HOM VERGELYK WORD NIE – Ps 89:6 Want wie kan in die hemel met Yahweh vergelyk word?

DAAR IS GEEN LEERMEESTER SOOS HY NIE – Job 36:22 Kyk, Elohiem handel verhewe in sy krag; wie is ‘n leermeester soos Hy?

DAAR IS GEEN MAGTIGE WAT SO NABY AAN SY MENSE IS SOOS HY NIE – Deut 4:7 Watter groot nasie het magtiges wat vir hulle so naby is soos Yahweh … so dikwels as ons Hom aanroep?

DIE WOORDE VAN MENSE KAN NIE MET SY WOORDE VERGELYK WORD NIE – Jer 23:28 Die profeet by wie ‘n droom is, laat hom ‘n droom vertel; en by wie my woord is, laat hom my woord praat in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen? sê Yahweh.

SY BESLUITE STAAN ABSOLUUT VAS – Jes 14:27 want Yahweh van die leërskare het dit besluit – wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek – wie sal dit kan afkeer?

SY WIL EN SY HANDELINGE IS SOEWEREIN EN VERHEWE BO DIÉ VAN MENSE – Dan 4:35 Na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie?

SY WERK VAN VERLOSSING KAN NIEMAND KEER NIE – Jes 43:11-13 Ek, Ek is Yahweh, en daar is geen Verlosser buiten My nie … Ek werk, en wie kan dit keer?

SY WOORDE KAN NIE GEÏGNOREER WORD NIE – Amos 3:8 Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Meester Yahweh het gepraat, wie sal nie profeteer nie?

SY SIENING VAN GEREGTIGHEID IS ONBERISPELIK – Job 11:10-11 As Hy … ‘n regsvergadering oproep – wie sal Hom dan teëhou? Want Hy ken die valse mense, en Hy sien die ongeregtigheid sonder dat Hy juis daarop ag slaan.

SY BARMHARTIGHEID IS BAIE GROTER AS MENSE S’N – Job 34:28-29 Die geroep van die arme (kom) na Hom … die geroep van die ellendiges (hoor Hy) … Hy gee rus, wie durf Hom veroordeel?

SY SOGENAAMDE ONVERSTAANBARE WERKE HET ‘N BESLISTE PLEK IN HIERDIE WÊRELD – Pred 7:13 Aanskou die werk van Elohiem, want wie kan reguit maak wat Hy krom gemaak het?

VRAE OOR ONS WAT ANTWOORDE BEVAT OOR WIE HY IS

HY LEI EENVOUDIGE MENSE OP ‘N UNIEKE PAD – 2 Sam 7:18 Wie is ek, Meester Yahweh, en wat is my huis, dat U my tot hiertoe gebring het?

HY GEE IN OORVLOED SODAT ONS OOK KAN GEE – 1 Kron 29:14 Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.

HY MAAK BEMOEIENIS MET, EN BESOEK MENSE VAN VLEES EN BLOED – Ps 8:4 Wat is die mens dat U aan hom dink, en ‘n seun van Adam dat U hom besoek?

HY IS SO GROOT DAT DIE HEMEL HOM NIE KAN BEVAT NIE – 2 Kron 6:18 Maar sou Elohiem werklik by die mense op die aarde woon? Die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie.

HY SKAAR HOM AAN DIE KANT VAN DIÉ WAT OP HOM VERTROU EN BESKERM HULLE GEHEEL EN AL – Ps 118:6 Yahweh is vir my; ek sal nie vrees nie: wat kan ‘n mens my doen?

HY WEET VAN ELKE DAAD WAT IN DIE GEHEIM GEDOEN WORD – Ps 59:7-8 (Die heidene) smaal met hul mond … (en hulle dink:) Wie sal dit hoor? Maar U, Yahweh, lag oor hulle …

UIT SY HAND KOM VOORSPOED EN TEËSPOED – Ex 4:11 Wie het vir die mens ʼn stem of stomheid gegee, of wie het siende of blind gemaak? Is dit nie Ek, Yahweh, nie?

SY WOORD OF WOORDE IS VOL BETEKENIS EN LEI TOT KRAGTIGE DADE – Klaagl 3:37 Wie praat daar, en dit gebeur? Het Yahweh dit nie beveel nie?

HY KEN ONS HARTE BETER AS WAT ONS DIT SELF KEN – Jer 17:9-10 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, Yahweh, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, ooreenkomstig die vrug van sy handelinge.

VRAE IN DIE MESSIAANSE SKRIFTE WAT ANTWOORDE BEVAT OOR WIE HY IS

HY IS BESORGD OOR ELKE KLEIN DEELTJIE VAN SY SKEPPING – Mat 10:29 Word 2 mossies nie vir ’n assarius verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.

HY WIL HÊ DAT MENSE HOM MOET EERSTE STEL IN HULLE LEWENS – Mat 16:26 Want wat baat dit ’n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?

HY IS DIE ELOHIEM VAN DIE JODE SOWEL AS DIE HEIDENE – Rom 3:29 Of behoort Elohiem net aan die Yehudiem, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene.

HY RED ONS DEUR GELOOF, WAT NIE BETEKEN DAT DIE TORAH TOT NIET VERKLAAR WORD NIE – Rom 3:31 Maak ons dan die Torah tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die Torah.

HY VERLEEN OORVLOEDIGE GUNS, WAT NIE BETEKEN DAT ONS BLOOT NET KAN AANHOU SONDIG NIE – Rom 6:1-2 Sal ons in die sonde bly, dat die guns meer kan word? Nee, stellig nie!

HY HET BEWYS DAT HY AAN ONS KANT IS, DEUR DIE OFFER VAN SY SEUN – Rom 8:31-32 As Elohiem vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie …

HY SAL LATER DEUR AL DIE NASIES AANBID WORD EN VERDIEN NOU REEDS AL ONS LOF – Opb 15:4 Wie sal U nie vrees nie … en u Naam nie lof toebring nie? Want U alleen is afgesonder … al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »