SOOS EEN WAT GESAG HET

Ons het verlede week by die interessante woordjie “hineini” (Hier is ek!) stilgestaan en uitgebrei oor hoe hierdie woord ‘n mens kan help om in die Skriftuurlike patroon te kom van “steering away from asking too many questions and progressing to a point where we regain our amazement and excitement about being a follower of Yahweh and a believer in his Son, Y’shua”. Wat veral uitgestaan het terwyl ons met hierdie studie besig was, is die besef dat meeste van ons worstel met ‘n warboel van vrae in ons gemoed – nie net vrae oor die lewe en die dinge wat met ons in ons eie wêreld gebeur nie, maar ook vrae oor geloof. My aanvoeling is dat dit nodig is om nog ‘n slag by hierdie onderwerp stil te staan. Kom ons wees eerlik: Meeste van ons wat hier is, het die keuse gemaak om ‘n sekere geloofspad te loop wat in sommige opsigte taamlik anders is as die geloofspad wat in meeste kerke in ons omgewing geleer word. Verder is hierdie spesifieke roete van geloof ook radikaal anders as die sekulêre roete wat op ‘n wêreldwye skaal deur die meningvormers van ons tyd voorgestel word en deur verreweg die meerderheid “ingeligte” mense daarbuite gevolg en selfs verkondig word. Hierdie “ingeligte” manier van doen is nie ‘n geloofspad in die ware sin van die woord nie, maar die voorstanders daarvan het “geloof” daarin en kan soms meer fanaties daaroor wees as die mees toegewyde gelowiges oor waarhede van die Woord. Hoe vind ‘n mens binne so ‘n verwarrende opset jou eie geloofsidentiteit? Hoe posisioneer jy jouself tussen uiterstes soos Redding sonder die Torah of Redding plus Torah; Torah sonder die Messias of Torah plus die Messias; Geloof sonder Werke of Geloof plus Werke; Y’shua sonder ander gestaltes van Wysheid of Y’shua plus ander gestaltes van Wysheid; Vryheid sonder Vrees of Vryheid plus die Vrees vir Yahweh; Nuwe Verbond, sonder die Ou Verbond of Nuwe Verbond plus die fondasie van die Ou Verbond; Hebreeuse wortels, sonder Joodse Ekstras of Hebreeuse wortels plus Joodse Ekstras, die Skrif sonder afgeleide Leerstellings (“doctrines”) of die Skrif plus afgeleide Leerstellings; ensovoorts? Dis te verstane dat meeste van ons deur tye van diep vertwyfeling sal gaan terwyl ons probeer om, aan die hand van die Skrif, ons eie weg te probeer vind, ons eie standpunt uit te werk en ons eie patroon van doen te ontwikkel. Ons het hiervoor leiding uit die Woord nodig en veral die gerusstelling om te weet wat die voorbeeld en die lering van Y’shua die Messias was.

Aan die einde van die bergrede in Matteus 5, 6 en 7 lees ons hierdie woorde: “En toe Y’shua hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer (KJV: “the people were astonished at his doctrine”); want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie” (Mat 7:28-29). As mens bloot na Matteus kyk, was hierdie die eerste en die mees volledige sessie van lering uit die mond van die Messias wat aan ons oorgelewer is. Die bergrede kan seker met reg as die bekendste en invloedrykste preek van alle tye beskou word. Harry Truman (wat president van die VSA was toe die “65-plussers” onder ons gebore is!) het eenkeer gesê: “I doubt if there is any problem in the world today – social, political or economic – that would not find a happy solution if approached in the spirit of the sermon on the mount.” ‘n Mens sou verwag dat Y’shua in sy bergrede minstens sommige van die teologiese vrae en die kwessies rondom “doctrine” wat nou reeds vir eeue lank tot soveel vertwyfeling en verwarring en verdeeldheid onder gelowiges gelei het, sou aanspreek (veral aangesien daar spesifiek in hierdie gedeelte gesê word dat die mense verslae was oor sy leer of “doctrine”). En tog kry ons in die bergrede nie ‘n enkele woord oor enige van hierdie omstrede kwessies nie. Niks oor die vraag of mens die Shabbat nog moet hou, of nie. Niks oor die feeste nie. Niks oor onrein diere nie. Niks oor die Naam van sy Vader nie. Niks oor die regte kalender nie. Nie ‘n enkele verwysing na die Drie-eenheid nie. Geen woord oor uitverkiesing, erfsonde, inkarnasie (menswording), twee nature van die Messias of onsterflikheid nie. Trouens, in die 111 verse van hierdie preek is daar niks wat naastenby ooreenstem met die tipiese leerstukke wat oor honderde jare in die sinodes van kerke bespreek is en dikwels tot haarklowery, hewige gevegte en verkettering gelei het nie.

Die Griekse woord “didache” wat normaalweg in die Nuwe Testament vir die Engelse woord “doctrine” gebruik word, beteken doodeenvoudig “lering”. Ons weet dat “lering” ook die primêre betekenis is van die Hebreeuse woord “torah” en daarom, in minstens drie van die Hebreeuse vertalings van die Nuwe Testament wat ek kon opspoor, word die laaste drie woorde van vers 28 (“oor sy leer”) in Hebreeus vertaal met “al torahto” – ‘n vertaling waarin die woord “torah” duidelik gesien kan word. Terloops, hier het ons ‘n duidelike bewys dat die gelowige se lewe deur beide die Torah van Yahweh (soms verkeerdelik genoem die Torah van Mosheh) en die Torah van Y’shua beheers behoort te word. Die feit dat die mense verslae was oor Y’shua se “torah”, en nie bloot oor sy woorde nie, sluit juis die moontlikheid uit dat hy oor dogma’s of leerstukke met hulle kon gepraat het. So iets kry jy net in die destydse Griekse wêreld of in die hedendaagse Westerse wêreld – nie in die Hebreeuse wêreld waarin die woord “torah” ontstaan het nie. Dis die kerk wat van “doktrine” ‘n filosofiese en abstrakte woord gemaak het en dit gebruik het om abstrakte begrippe soos Drie-eenheid daarmee te formuleer – nie Y’shua nie en ook nie sy onmiddellike volgelinge nie. Valse doktrine in die Skrif verwys na valse praktyke, nie valse opinies nie. Kettery in die tyd van die Messias het te make gehad met ongehoorsaamheid aan die Woord, nie ‘n verkeerde verstaan van die Woord nie. Die leringe van demone waaroor Shaúl aan sy dissipel, Timoteus, skryf, is leringe waarin mense toegelaat word om te steel en te lieg en dinge te gebied en te verbied wat nie deur die Skrif gebied of verbied word nie. En as hy met hom oor die “gesonde leer” praat, praat hy oor dinge soos integriteit, suiwerheid, opregtheid en goedgunstigheid – nie leerstukke soos die uitverkiesing, die regte verstaan van die dood of die suiwer siening van die wederkoms nie.

Dis maklik om aan te toon dat die Bergrede glad nie op hierdie terrein beweeg nie. Die bergrede is gevul met doktrine, maar hierdie doktrine is volgens die korrekte, Skriftuurlike verstaan daarvan – die lering oor ‘n totale leefstyl wat op die Skrif gebaseer is. Daar is twee redes waarom die mense verslae (“astonished”) was oor hierdie doktrine. Die eerste is die deeglike, praktiese en radikale manier waarop Y’shua sommige van die bekende slagspreuke van die Torah vertolk het. Dit was asof Y’shua hierdie bekende uitsprake van die Torah uit die stof van afgewaterdheid en oppervlakkigheid opgelig het en dit met die karakter van die Skepper en die groot Wetgewer in verband gebring het en dit in ‘n verpakking van permanensie en ewigheid aan die mense oorgedra het. Binne die raamwerk van Yahweh se karakter en integriteit is dit eenvoudig nie genoeg om bloot te streef na ‘n vlak van gehoorsaamheid wat op die oog af reg lyk nie. Nee, daar is ‘n diepte-dimensie in die Torah wat radikaal anders is as die waardes van hierdie wêreld en Y’shua se lering is dat sy volgelinge op hierdie dimensie fokus en hulle lewens daarvolgens inrig.

Die tweede rede waarom die mense verslae was oor Y’shua se doktrine, is omdat Hy hulle geleer het “soos een wat gesag het, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie”. Dat Y’shua nie soos hulle skrifgeleerdes geleer het nie, hoef ons glad nie te verbaas nie. Hulle was die leraars van daardie tyd. Y’shua het nie soos hulle geleer nie. Net soos wat Hy ook nie geleer het soos die Skrifgeleerdes van óns tyd nie. As die hedendaagse Skrifgeleerdes soos Y’shua geleer het, sou hulle nie in dogmas en abstrakte redenasie verval het en na verskonings gegryp het waarom ons sekere gedeeltes van die Woord nie meer ernstig hoef op te neem nie. Nee, Y’shua het die mense geleer om gehoorsaamheid aan die Woord ernstiger op te neem as wat die praktyk van daardie dag was. Hy het geleer soos iemand wat ‘n soort gesag uitgestraal het wat hulle nie by ander leraars opgetel het nie. Nie dat Hy allerhande aansprake op hemelse gesag of profetiese gesag voor hulle gemaak het nie. Hy het soos een gepraat wat van binne af gesag uitstraal, nie een wat dit in die openbaar verkondig nie. Daar is ‘n inherente en absolute gesag in alle waarheid – ‘n soort gesag wat jy nie hoef te onderstreep of met menslike tegnieke hoef op te blaas nie. Dit wat op die leuen of op halwe waarhede gebou is, sal uiteindelik op vernietiging uitloop. Daar is nie een waarheid in die hemel en ‘n ander waarheid op die aarde nie. Daar is nie een ding wat reg is vir Yahweh en ‘n ander ding wat reg is vir die mens nie. Waarheid en geregtigheid is universeel en waar dit in opregtheid en in die gees van die Messias verkondig word, en in die gees van ‘n opregte soeker ontvang word, sal dit altyd gesag afdwing. Daar is ook nie ‘n tyd wanneer ‘n waarheid nie meer ‘n waarheid is nie. As dit verlede jaar of 100 jaar gelede of 2000 jaar gelede ‘n waarheid was, is dit nog steeds ‘n waarheid. En as ek en jy ‘n sekere waarheid nog nie ingesien het nie, beteken dit nie daardie waarheid het nie bestaan nie. Die waarhede van gravitasiekrag en die aarde wat rond is en die sonnestelsels het altyd bestaan, maar mense het dit eers later in die geskiedenis ontdek, net soos wat ons kan verwag om later selfs nog meer van die ewige waarhede van Yahweh te ontdek.

Kom ons slaan ag op die doktrine, die ware lering van Y’shua, wat nie die ingewikkelde kwessies van sy dag, of ons dag, probeer ontduik het nie, maar wat ook nie daarop gefokus of daarby vasgehaak het nie. Ons laat te maklik toe dat ons brein direk in die pad na ons harte toe, kom stelling inneem. Kom ons neem die woorde van die Messias direk in ons harte op. Kom ons vul ons harte met die karakter en die gesindheid van Y’shua (sonder om dit met ons menslike logika uitmekaar uit te probeer trek). Kom ons ontvang die Torah van Yahweh en die Torah van Y’shua met ons hele hart, soos mense wat nie kan wag om nader aan die waarheid te leef en dit met ons eie lewens te verweef nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »