SOEKLIG OP DIE MESSIAS

alternate textVerlede week het ons kortliks stilgestaan by die twee parallelle hoofstukke in Mat 11 en Luk 16 waar Y’shua die uitspraak maak dat die periode van die Torah en die profete tot by Johannes die Doper gestrek het. In die konteks van daardie twee hoofstukke kon mens duidelik sien dat Y’shua nie wou sê dat die Torah en die Profete daarna nie meer geldig was of nie meer ernstig opgeneem moes word nie. Die punt wat Hy wou maak is dat daar ‘n goue draad regdeur die Torah en die Profete loop wat afstuur op die koms van die Messias (en die gepaardgaande koninkryk van Yahweh) en dat die koms van die Messias ingelui word met die optrede van Johannes die Doper. Hoe lyk hierdie goue draad? Waar vind ‘n mens hierdie goue draad in die Voor-Messiaanse Geskrifte? Mens vind dit in die profesieë oor die Messias wat sou kom – die direkte en indirekte verwysings na iemand wat Yahweh sou stuur wat ‘n sleutelrol sou speel vir mense om te kan déél word van hierdie koninkryk.

Ek dink die laaste tyd baie aan die Messias en aan die manier waarop mense reageer op die boodskap van die Messias. Daar is veral drie redes waarom die soeklig die afgelope tyd vir my skerper op die Messias val, as op enige ander stadium die afgelope jaar. Die eerste rede is die dood van Nelson Mandela en die ongekende mediadekking, die fanatiese verering en die onophoudelike huldeblyke wat daarmee gepaard gegaan het. Dit alles het my laat wonder of Y’shua van Nasaret, as Hy in ons dag moes sterf, met naastenby soveel passie en ophemeling en verwondering bejeën sou word. Die tweede rede is die Kersseisoen wat op hande is en die irriterende en slinkse manier waarop besighede munt slaan uit ‘n tradisie wat deurtrek is van heidense elemente, maar terselfdertyd ook ‘n tradisie waaraan miljoene mense krampagtig vashou omdat hulle meen dat hulle daarmee die geboorte van die Messias herdenk. Die derde rede is ‘n brief wat ek onlangs van iemand ontvang het wat voorheen die Messias en die Messiaanse Geskrifte volledig aanvaar het, maar nou skryf dat hy soveel teenstrydighede en foute in die Nuwe Testament gevind het dat hy nie meer die boodskap oor die Messias onvoorwaardelik kan aanvaar nie.

Die Messias, wie Hy is, wat Hy kom doen het, hoe daar oor Hom in die Messiaanse Geskrifte gepraat word en wat daar oor sy koms in die Voor-messiaanse Geskrifte voorspel word, is vir ons as Messiaanse gelowiges van absolute deurslaggewende belang. Die Torah porsie van hierdie week sluit die bekende hoofstuk 49 van Bereshiet (Genesis) in waar Yaákov sy seuns geseën het en minstens twee keer uitsprake maak wat duidelik heenwys na die Messias wat sou kom. Die eerste is Gen 49:10, waar Yaákov sy seën oor Yehudah uitspreek: “Die septer sal van Yehudah nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Shieloh kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.” Die interessante is dat hulle wat Y’shua as die Messias aanvaar en hulle wat Hom nie as Messias aanvaar nie, dikwels hierdie selfde vers aanhaal, as bewys vir hulle standpunt. Die eerste groep wys daarop dat Y’shua uit die stam van Yehudah was. Die tweede groep wys daarop dat Y’shua nie die volke aan Hom onderwerp het nie en kan nie aanvaar dat die Messias se koms in twee periodes (met ‘n lang onderbreking tussen-in) opgedeel is nie. Maar hoe dit ook al sy, hierdie is duidelik een van die seker meer as 300 plekke in die Tanach waar daar na die koms van die Messias verwys word.

Die tweede vers in Bereshiet 49 wat op die Messias dui, kom, vreemd genoeg, uit die seën wat oor Dan uitgespreek word. Gen 49:17-18 “Laat Dan ‘n slang wees op die weg, ‘n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval. Op u verlossing wag ek, Yahweh!” Alhoewel ‘n mens nie hierdie seën kan gelykstel met die vloek wat net ná die sondeval oor Satan uitgespreek is nie, is daar tog baie opvallende ooreenkomste met Gen 3:15, wat allerweë bekend staan as die eerste profesie oor die Messias in die hele Skrif: “En Ek sal vyandskap stel tussen jou (die slang) en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.” Die merkwaardige deel van die seën wat oor Dan uitgespreek is, is die laaste woorde: “Op u verlossing (Heb. “yeshua”) wag ek, Yahweh.” Hier is duidelik ‘n verborge versugting na die koms van die Messias en dalk het Yaákov, toe hy die eerste deel van die seën uitspreek, self gedink aan die woorde van Gen 3:15 en aan die belofte van Een wat sou kom, wat die kop van die slang sou vermorsel. Dalk is dít die rede waarom hy Dan se seën opgevolg het met die versugting van sy hoop op die koms van Een wat waarlik verlossing sou bring.

In Luk 24:27 lees ons hierdie woorde: “En Hy het begin van Mosheh en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.” En in Hand 18:28 word daar van Shaúl gesê: “Hy het die Yehudiem kragtig in die openbaar weerlê en deur die Skrifte bewys dat Y’shua die Messias is.” Soms wonder ‘n mens: Na watter tekste het Y’shua verwys toe Hy Mosheh en die Profete vir die Emmaus-gangers uitgelê het? Watter Skrifte het Hy uitgelig wat op Hom betrekking het? En later Shaúl: Hoe het hy die Yehudiem weerlê en watter Skrifte het hy gebruik om te bewys dat Y’shua die Messias is? Ons weet nie vir seker watter Skrifte by elkeen van hierdie geleenthede gebruik is nie. Ons weet dat Filippus (in Handelinge 8) uit die die boek van YeshaYahu, hoofstuk 53, vir die hofdienaar van Etiopië oortuig het dat Y’shua die een is wat sou kom. Ons weet dat Kefa in Handelinge 2 die woorde van Psalm 110:1 gebruik het om Y’shua se posisie aan die regterhand van Yahweh te beskryf: “Yahweh het vir my meester gesê: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.” Ons weet dat Shaúl in Handelinge 13 die woorde van Psalm 16:10 gebruik het as ‘n profesie dat Y’shua uit die dood sou opstaan: “U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.”

Ons weet dat die Yehudiem glo in profesie en ook glo dat daar spesifieke profesieë oor die Messias in die Tanach (Ou Testament) is. Omdat hulle egter nie vir Y’shua as die Messias aanvaar nie, is daar talle gedeeltes wat ons normaalweg as profesieë sien wat in die Messias vervul is, wat hulle glad nie as Messiaanse profesieë sien nie. Sommige Joodse bronne sê daar is minder as 20 gedeeltes in die Tanach wat sinspeel op die koms van die Messias. Meeste van die bronne wat wel vir Y’shua as die Messias erken, is van mening dat daar letterlik honderde Messiaanse profesieë in die Ou Verbond is – sommige praat van meer as 350 profesieë. ‘n Mens kan nie help om te dink dat sommige van hierdie bronne ‘n neiging het om profesieë te maak van gedeeltes wat glad nie bedoel was om profesieë te wees nie. Een bron sê byvoorbeeld dat die openbaring van die Vader se Naam aan Mosheh en die verwysing na “Ek is wat Ek is” (Shemot 3) profeties heenwys na die Messias wat soortgelyke taal gebruik het toe Hy die woorde “Ek is” teenoor die Samaritaanse vrou gebruik het om te openbaar dat Hy die Messias is wat sou kom.

Deur eenvoudig die Messiaanse Geskrifte langs die Voor-messiaanse Geskrifte te plaas en die een saam met ander te lees, of die een te lees met die ander een in die agtergrond of in die voorgrond, kan ‘n mens die goue draad duidelik sien. Die Tanach, of die Torah en die Profete, soos dit dikwels in die Messiaanse Geskrifte genoem word, teken vir ons ‘n prentjie wat helder en duidelik is en wemel met allerlei detail – detail wat op talle plekke in die beskrywing van die evangeliste tot op die letter in vervulling gegaan het en wat ook in die briewe van die apostels uitgewys word en gebruik word as stukkies gereedskap (“tools”) om by die hoorders geen twyfel te laat nie dat Y’shua van Natsaret, die Messias is, die Gesalfde van Yahweh, wat van die grondlegging van die wêreld af bestem is om as besonderse mens hier op aarde die werk van Yahweh te kom doen. Of hierdie detail nou gegaan het oor die plek waar Y’shua gebore sou word, of oor die geslag waarvan Hy sou afstam, of oor die Naam wat Hy sou ontvang, of oor streek waar Hy sou grootword, of oor die tipe mense waarop Hy Hom sou toespits, of oor die gesindheid waarmee Hy sy werk sou doen; of oor die innige verhouding waarin Hy tot sy Vader sou staan, of oor die plek waar Hy sou sterf, of oor die manier hoe Hy kort voor sy dood Jerusalem sou binnegaan; of oor die woorde wat Hy aan die vloekhout sou uitspreek; of wat met die een sou gebeur wat Hom sou verraai; of oor die waarheid dat Hy sou opstaan en aan die regterhand van sy Vader sou gaan sit; of watter ander profesie dit ook al mag wees – ons het die Torah en die Profete om ons voortdurend daaraan te herinner dat Y’shua van Natsaret die Man is wat Yahweh bo al die seuns en dogters van Adam uitgekies het – selfs bo Ghandi en Bhudda en Mohammed en Nelson Mandela – om ‘n werk hier op aarde, en daarna, aan Yahweh se regterhand, te kom doen wat groter is as enige ander werk waarvan ons weet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »