SOEKLIG OP DIE MESSIAS 3

alternate textWanneer daar na profesieë oor die Messias gesoek word, word daar nie normaalweg na die boek Shemot (Exodus) gekyk nie. Tog is daar in hierdie boek seker meer verborge verwysings na die Messias wat sou kom as in meeste ander boeke van die Ou Verbond. Shemot is in die eerste plek die boek wat die hoofrolspeler tydens die ontvangs van die Torah, Mosheh, aan ons bekend stel. Tussen die lewe van Mosheh en die lewe van Y’shua van Natsaret is daar talle ooreenkomste en dis baie moeilik om te ontken dat Mosheh ‘n soort skaduwee of tipe van Y’shua die Messias was, al het hy 1500 jaar voor die Messias gelewe. Daar is baie bekende ooreenkomste waarvan meeste van ons al baie gehoor het. Kom ons kyk na sommige van die minder bekende ooreenkomste:

Mosheh was die aangenome seun van Pharao, Y’shua was die aangenome seun van Josef.
Mosheh het ‘n massamoord van pasgebore babas vrygespring; Y’shua het ‘n massamoord van pasgebore babas vrygespring.
Mosheh moes na Midian vlug vir sy lewe; Y’shua moes na Egipte vlug vir sy lewe.
Deur ‘n wonderwerk het Mosheh deur die water geloop; deur ‘n wonderwerk het Y’shua op die water geloop.
Mosheh is by geleentheid byna deur sy mense gestenig; Y’shua is by geleentheid byna deur sy mense gestenig.
Mosheh voorsien water en manna uit die hemel; Y’shua is die lewende water en die brood uit die hemel.
Mosheh openbaar dat elkeen wat na die slang aan die paal kyk, sal lewe; Y’shua sterf aan ‘n paal en elkeen wat in Hom glo, sal lewe.
Mosheh kies twaalf mans om die beloofde land te verspied; Y’shua kies twaalf mans om mense aan die koninkryk van Yahweh bekend te stel. Ensovoorts.

Hierdie week se Torah porsie sluit in Shemot 6 tot 9 en handel hoofsaaklik oor die plae wat Yahweh deur die hand van Mosheh oor die Egiptenare gebring het. Daar was uiteindelik tien plae en wat dalk nie so algemeen bekend is nie, is dat elkeen van hierdie tien plae (soms op ‘n pertinente manier en soms op ‘n meer verborge manier) vooruit wys na ‘n unieke en bekende aspek van die lewe en die werk van die Messias. Kom ons kyk kortliks na hierdie patroon, wat uiteindelik ook bygevoeg sal kan word by die reeds ellelange lys van bewyse dat daar in die Voor-Messiaanse Geskrifte baie duidelik en baie pertinent na die koms van ‘n Messias verwys word en dat die lewe van Y’shua van Natsaret op ‘n merkwaardige manier oorvleuel met die prentjie wat vooraf oor die lewe van die Messias wat sou kom, geteken is.

Eerste plaag: Bloed (Engels: Blood). Hier het ons nie nodig om veel te verduidelik nie. Die bloed wat Y’shua aan die vloekhout gestort het, het verreikende betekenis en is simbolies een van die mees sentrale fasette van sy werk hier op aarde. “Nou dat ons geregverdig is in sy bloed, sal ons gered word van die toorn …” (Rom 5:9). Let daarop dat Mosheh die water (van die Nyl) in bloed verander het en dat daar water en bloed uit Y’shua se sy uitgekom het toe die soldaat die spies daarin gesteek het.

Tweede plaag: Paddas (Engels: Frogs). Die Hebreeuse woord vir paddas is “tsephardiah”. Hierdie woord is verwant aan die woord “spyker” of “skerp pen” en word onder meer gebruik in Jer 17:1 “Die sonde van Yehudah is geskryf met ‘n ystergriffel, met ‘n diamantpunt; dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van julle altare …”. Onnodig om te sê dat die simbool van ‘n spyker sinoniem is met die lyding en die dood van die Messias. Die skerp penne wat gebruik is om die liggaam van Y’shua aan die vloekhout vas te spyker, moet dalk juis in die konteks van Jer 17:1 verstaan word om die intensiteit van die sonde van Yehudah (en ook die res van die wêreld) te beklemtoon.

Derde plaag: Muskiete (Engels: Gnats). Die Hebreeuse woord hiervoor is “kinnim” en is verwant aan ‘n winderd en die lote of die spruite wat die wingerd se voortbestaan waarborg. So byvoorbeeld Ps 80:14-15 “O Elohiem van die leërskare, kom tog terug; aanskou uit die hemel en kyk, en slaan ag op hierdie wingerdstok; en wees ‘n beskerming vir die loot (kannah) wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat U vir Uself grootgemaak het. Dis moeilik om nie hierin ‘n verwysing na Y’shua raak te sien nie.

Vierde plaag: steekvlieë (Engels: Swarms of flies). Die Hebreeuse woord “arov” hou verband met handelaars en handel dryf en hierdie begrip word in detail bespreek in Eseg 27 waar daar ‘n striemende aanval en ‘n verdoemende profesie geloods word op die koopmans en die handelaars van Tsor (Tirus) wat met hulle handelspraktyke en hulle uitspattige besittings vir hulleself ‘n koninkryk geskep het wat hulle gemeen het ondeurdringbaar was. Een van die bekendste openbare optredes van Y’shua was toe Hy die “arovim” of die handelaars uit die tempel verdryf het en verklaar het dat die huis van sy Vader bedoel was om ‘n huis van gebed te wees, maar dat mense daarvan ‘n rowerspelonk gemaak het.

Vyfde plaag: Pes onder die vee (Engels: Pestilence). Die verrassende is dat hierdie Hebreeuse woord (dever) afgelei is van die bekende woord “davar” wat “woord” beteken. Hier kan ‘n mens nie anders as om nog ‘n verborge verwysing na Y’shua raak te sien nie. Is Hy dan nie aan ons bekend gestel as die Woord wat vlees geword en onder ons kom woon nie? Het Hy nie die woord en die woorde van sy Vader op ‘n hoorbare en ‘n sigbare manier aan die mense van hierdie wêreld gebring nie? Het Hy dan nie sy eer daarin gestel om niks anders as die woorde wat Hy van sy Vader ontvang het aan die mense rondom Hom bekend te maak nie?

Sesde plaag: Swere (Engels: Boils). Die Hebreeuse woord hiervoor is “shechien” (uitgespreek met ‘n “g” soos in “sigaar”) en hierdie simptoom word normaalweg met die siekte van melaatsheid geassosieer. Van alle siektes waarmee Y’shua van Natsaret te make gehad het, was melaatsheid die een wat verreweg die meeste voorgekom het en talle melaatses het volkome en wonderbaarlike genesing uit sy hand ontvang.

Sewende plaag: Hael (Engels: Hail). Die Hebreeuse woord is “barad”. Een van die mees merkwaardige verwysings na die simboliese betekenis van hael in die Skrif is Jes 28:16-17 “Daarom, so sê die Meester Yahweh: Kyk, Ek lê in Tsion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En Ek sal die reg tot ‘n riglyn maak, en die geregtigheid tot ‘n skietlood; en die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel.” In sommige Engelse vertalings word “leuendak” vertaal met “refuge of lies”. Hier word duidelik ook na die Messias verwys en na die hael waarmee Hy mense se skuilplekke van leuens hier op aarde sou vernietig.

Agste plaag: Sprinkane (Engels: Locusts). Die Hebreeuse woord “arbeh” hou verband met die begrip “rabah” (“baie”) en word dikwels gebruik om die idee van “vermeerder” uit te druk. Sommige van die heel eerste profesieë oor die Messias is teenoor Avraham uitgespreek, bv in Gen 22:17 “Ek sal jou ryklik seën en jou nageslag (letterlik: jou saad) oorvloediglik vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is …”. Ook hier is ‘n verborge verwysing na Y’shua en dit wat Hy sou doen.

Negende plaag: Duisternis (Engels: Darkness). Die plaag van duisternis in Mosheh se tyd het drie dae geduur en die duisternis wat uitgebreek het toe Y’shua aan die vloekhout gesterf het, het drie uur geduur – van die sesde uur tot die negende uur. Iemand wat hierdie ooreenkoms as “toevallig” afmaak, is doodgewoon siende blind en horende doof.

Tiende plaag: Dood van die eersgeborenes (Engels: Death of the Firstborn). Hier het ons sonder twyfel een van die duidelikste ooreenkomste met die lewe en dood van Y’shua van Natsaret. Hy, die eersgebore Seun van Elohiem, het in ons plek gesterf. Sy bloed het dieselfde verlossende betekenis as die bloed van die eerste pesaglammers wat aan die deurkosyne van die Israeliete se huise gesmeer is. Hy het vir ons geword die eersgeborene of die eersteling uit die dood, sodat die dood vir ons nou nie meer die finale sê het nie.

Vir hulle wat in Egipte gewoon het, het die tien plae ‘n vernietigende effek gehad. Vir ons, wat ook op ‘n stadium “in Egipte” gewoon het en verslaaf was aan sonde, het Y’shua van Natsaret die wêreld se verskil kom maak. Hy het op méér as tien maniere kom verseker dat ons nooit weer hoef terug te kyk na ons lewe in Egipte nie en kan uitsien na die Beloofde Land wat Yahweh van die grondlegging van die wêreld af in gereedheid gebring het. Dit het Yahweh gedoen vir hulle wat sy Seun sou aanvaar as die beloofde Messias, vir hulle wat sy Seun se voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Torah sou navolg en vir hulle wat in sy Seun se dood en opstanding as sleutel tot verlossing sou glo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »