SOEKLIG OP DIE MESSIAS 2

alternate textDaar is deesdae al hoe meer mense wat hulle stemme voeg by die massakoor van beswaardes wat beweer dat Y’shua van Natsaret nie is wat die Nuwe Testament sê Hy is nie en dat sy lewe ook nie ‘n vervulling van profesieë in die Ou Testament was nie. Hierdie siening word duidelik uitgelig as mens die standpunte vergelyk van twee skrywers wat van twee teenoorgestelde kante kyk na gedeeltes in die Ou Verbond wat normaalweg as profesieë oor die Messias bestempel word.

“The Old Testament … contains several hundred references to the Messiah. All of these were fulfilled in (Y’shua) and they establish a solid confirmation of his credentials as the Messiah.”
— Josh McDowell (Bekende Christen apologeet, evangelis en skrywer).

“I have examined all the passages in the New Testament quoted from the Old, and so-called prophecies concerning (Y’shua), and I find no such thing as a prophecy of any such person, and I deny there are any.”
— Thomas Paine (Bekende politieke aktivis en skrywer van die 18 de eeu, wat onder meer gesê het “I do not follow a church; My own mind is my church”).

Jim Lippard is ‘n Amerikaanse aktivis en vrydenker wat met Thomas Paine saamstem en die volgende oor Messiaanse profesieë te sê het:

“Every case of alleged fulfillment of messianic prophecy suffers from one of the following failings: (1) the alleged Old Testament prophecy is not a messianic prophecy or not a prophecy at all, (2) the prophecy has not been fulfilled by (Y’shua) or (3) the prophecy is so vague as to be unconvincing in its application to (Y’shua).”

So wie is nou eintlik reg? Hulle wat probeer om die integriteit van Y’shua te verdedig deur (soos ons verlede week gesien het) selfs die Skrif so effens te verdraai, net om te kan sê dat Y’shua die Skrif vervul het? Of hulle wat die Skrif op ‘n suiwer wetenskaplike manier benader en op rasionele gronde geen rede kan vind om te beweer dat Y’shua die vervulling van profesieë was nie? Of lê die antwoord dalk êrens tussen-in? Ek is die eerste een om te pleit daarvoor dat die Skrif altyd binne sy konteks gelees moet word. Maar om te sê dat die honderde raakpunte tussen die ou en die nuwe verbond toevallig is, gaan nie vir my op nie. Boonop het ek ‘n probleem daarmee om moderne metodes van teks uitleg op die Skrif toe te pas, wat nie 2000 jaar gelede net so toegepas is nie. Watter kriteria het Jim Lippard byvoorbeeld gebruik om te bepaal of sekere gedeeltes ‘n Messiaanse profesie is of nie? Waarna kyk hy as hy sê sekere beweerde profesieë is glad nie eens profesieë nie? Wanneer en hoe word ‘n profesie volgens hom vervul en wie het hom tot kenner verklaar om te weet wanneer ‘n profesie nou eintlik vervul word?

Die saak is nie so eenvoudig nie. In sommige gevalle het die Nuwe Testamentiese skrywers pertinent aangeteken dat hulle meen dat iets wat met die Messias gebeur het, ‘n vervulling van ‘n sekere profesie was, selfs al lyk dit met die eerste oogopslag nie so duidelik nie. Die eerste voorbeeld hiervan in die Nuwe Testament is met die geboorte-aankondiging in Mat 1:21-23:

Mat 1:21-23 en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Y’shua noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat Yahweh deur die profeet gesê het: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmanuél noem, dit is, as dit vertaal word: Elohiem met ons.

Alhoewel Y’shua nooit op aarde deur enigiemand “Emmanuél” genoem is nie en die “Emmanuél” profesie in Jes 7:14 in die eerste plek gaan oor iemand wat in die profeet Jesaja se tyd gebore sou word, het Mattheus die geboorte van Y’shua as ‘n sekondêre vervulling van die profesie in Jes 7:14 gesien, omdat Y’shua se geboorte vir hom die bewys was dat Elohiem nie sy volk verlaat het nie en ook nie van hulle vergeet het nie, maar dat Hy MET HULLE WAS deur sy Seun na hierdie wêreld te stuur.

Ons kry dieselfde, byna onwetenskaplike, benadering tot die vervulling van profesie in ander gedeeltes van die Skrif. In Mat 2:23 lees ons hierdie woorde: “En hy het gaan woon in ‘n stad met die naam van Natsaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gesê is, dat Hy Natsarener genoem sou word.” Die probleem is dat geeneen van die profete ooit geskryf het dat die Messias in Natsaret sou gaan woon nie. Wat wel waar is, is dat Jesaja geskryf het dat daar ‘n loot (‘n “netser”) sal uitspruit uit die wortels en die stomp van Yieshai en dat sommige van die ander profete ook hierdie woord “netser” (Engels: “branch”) gebruik het om na die komende Messias te verwys. Die woord “netser” verwys na iets of iemand wat weggesteek of bewaar word en dis duidelik dat die evangeliste dit so verstaan het dat die Messias in die klein en onbelangrike dorpie van Natsaret weggesteek sou word tot op die tyd dat Hy as die beloofde Messias geopenbaar sou word. Let daarop dat die woord “Natsaret” in werklikheid ‘n afleiding is van die woord “netser” en duidelik daarmee verband hou.

Daar is ook plekke in die Nuwe Testament waar die skrywers geen melding maak van die vervulling van profesie nie, maar waar ‘n mens duidelike raakpunte met sekere uitsprake in die Ou Testament kan raaksien.

Joh 1:29 Die volgende dag sien Yahuganan Y’shua na hom toe kom, en hy sê: Daar is die Lam van Elohiem wat die sonde van die wêreld wegneem!

Alhoewel die evangelis hier niks sê van profesie nie, kan ‘n mens nie help om hierdie woorde van Yahuganan as ‘n sekondêre vervulling van die woorde van Avraham in Gen 22:8 te sien nie (in antwoord op Yietsgak se vraag waarom daar vuur en hout is maar nie ‘n lam vir die brandoffer nie): “Elohiem sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun.”

In Mat 28:18 verklaar Y’shua dat alle mag in die hemel en op aarde aan Hom (deur sy Vader) gegee is. Geen vermelding van enige profesie nie. Maar in Psalm 2:8-9 lees ons hierdie woorde: “Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.” Dit vra nie ‘n groot sprong van die verbeelding om Mat 28:18 as ‘n profetiese vervulling van Ps 2:8-9 te sien nie.

In Mat 27:43 lees ons dat die skrifgeleerdes en die owerpriesters met Y’shua spot en sê: “Hy het op Elohiem vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het …” Min het hulle geweet (en dalk het die evangelis, Mattheus dit ook nie besef nie) dat hulle daarmee byna woordeliks in vervulling gebring het wat 1000 jaar tevore profeties in Psalm 22:7-8 uitgespreek is: “Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê: Laat dit aan Yahweh oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!”

Dat Y’shua die Een is wat die profete verwag het en wie se koms oor ‘n periode van langer as duisend jaar voorspel is, is nie vir almal ewe duidelik nie. Behalwe diegene wat dit ontken met beroep op rasionele, streng wetenskaplike gronde, is daar ook nog die meerderheid van die Yehudiem wat dit ontken, omdat die lewe en die politieke styl van Y’shua nie vir hulle inpas by wat hulle van die beloofde Messias verwag het nie. En selfs al ontdek hulle oor ‘n jaar of oor tien jaar iemand wat vir hulle inpas by die profesieë en wat hulle kan aanvaar as die Messias, sal daar ook net so heftig, uit alle oorde, teen daardie Messias beswaar aangeteken word. Want die één profesie oor die Messias waarna daar herhaaldelik in die Nuwe Verbond verwys word, is dat Hy ‘n steen des aanstoots vir talle sal wees – ‘n klip waarteen ‘n mens jou stamp; ‘n rots van struikeling; ‘n steen wat deur die bouers verwerp is, maar wat uiteindelik die hoeksteen geword het. Die enigste manier waarop Hy vir jou en vir my die hoeksteen kan word en die hoeksteen kan bly, is as ons nie soos Tomas halsstarrig aandring op wetenskaplike bewyse en argumente wat ons trotse intellek bevredig nie, maar doodeenvoudig die Skrifte ondersoek – nie net op soek na pertinente profesieë en klinkklare vervullings nie, maar ook op die uitkyk na die manier waarop die “netser” (die verborge Een) in die bladsye van die Skrif verberg is en stukkie vir stukkie voor die oë van die geloof onthul word. Geseënd is die wat nie gesien het nie en tóg geglo het …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »