DIE GEES VAN NIEMROD, VANDAG
21 Oct

alternate textTwee keer in die Torah leesstuk van hierdie week word die naam van Nimrod of Niemrod genoem – in Genesis 10:8-9 – en twee keer word gesê dat hy ‘n MAGTIGE MAN (“gibbor”) was. Genesis 10:10 sê dat hy ‘n “koninkryk” gehad het wat plekke soos Bavel, Ereg, Akkad en Kalne, in die land Shienar ingesluit het. Shienar word normaalweg met Babilonië verbind en selfs met Babilonië gelyk gestel. Daar is heelwat Skrifverklaarders wat meen dat die koning van Shienar wat in Genesis 14:1 AMRAFEL genoem word, in werklikheid niemand anders as Niemrod was nie. Net soos Shinar met Babilonië verbind word, word Assirië (of Ashur) ook met Babilonië verbind en ons het vroeër die week in Miga 5 gesien dat ASHUR die land van Niemrod genoem word en dat Yahweh belowe het dat Hy sy volgelinge uit die mag van Niemrod en Ashur sal bevry.

Die vraag is waarom Genesis 14:1 dan aan Niemrod ‘n vreemde naam soos AMRAFEL sou toeken (as die Skrifverklaarders wat hierdie twee name verbind, korrek is). Die antwoord op hierdie vraag, sê sommiges, is dat die bynaam, Amrafel, iets beteken soos: “En hy het gesê: Val!”. Hierdie bynaam is aan Niemrod gegee, omdat hy, in die tyd toe AVRAHAM self nog in Shinar gewoon het, vir Avraham wou vernietig, omdat hy (Avraham) geweier het om teen Yahweh te rebelleer soos wat Niemrod van alle inwoners van Shienar verwag het. Die naam “Niemrod” hou verband met die woorde “hiemried” en “mered”, wat beteken om te REBELLEER. Avraham het gekies om hom aan Yahweh (alleen) te onderwerp. Hy het geweier om teen Yahweh te rebelleer, en dit is die rede waarom Niemrod hom, en die wat ook soos hy gevoel het, tot ‘n val wou bring en, volgens buite-Bybelse geskrifte wat nie heeltemal onbetroubaar is nie, selfs in ‘n VUUR wou laat verbrand.

Daar is ‘n baie mooi UITEENSETTING wat in die Joodse geskrifte bygevoeg word by die verduideliking waarom Niemrod die bynaam van Amrafel ontvang het. Hierdie uiteensetting sluit aan by Deuteronomium 7:7, waar Yahweh vir sy volk gesê dat Hy hulle nie gekies het omdat hulle MEER was as al die ander volke nie, want juis omdat hulle die GERINGSTE van al die volke was: Ek het julle gekies (het Yahweh vir sy volk gesê) want selfs in tye wanneer Ek GROOTHEID oor julle bring, kom julle nog steeds in NEDERIGHEID en geringheid voor My. Ek het grootheid oor AVRAHAM gebring, maar hy het vir my gesê: “Ek het dit gewaag om met Yahweh te praat alhoewel ek stof en as is” (Gen 18:27). Ek het grootheid oor MOSHEH en Aharon gebring, maar hulle het gesê: “Wie of wat is ons nou eintlik?” (Ex 16:7). Ek het grootheid oor DAWIED gebring, maar hy het gesê: “Ek is ‘n wurm, en geen mens nie” (Ps 22:7)

En dan gaan die uiteensetting verder, met Yahweh wat nog steeds aan die woord is. Die ander nasies is nie soos julle nie, het Yahweh vir sy volk gesê. Ek het grootheid oor NIEMROD gebring, maar hy het gesê: “Kom ons bou ‘n stad en ‘n toring wat tot teenaan die hemel strek, sodat ons vir onsself ‘n naam kan maak” (Gen 11:4). Ek het grootheid oor FARAO gebring, maar hy het gesê: “Wie is Yahweh nou eintlik?” (Ex 5:2). Ek het grootheid oor SANHERIB, koning van Ashur gebring, maar hy het gesê: “Geen land se magtige kon tot dusver iets teen my doen nie, dus sal die Elohiem van Israel ook nie iets teen my kan doen nie” (2 Kon 18:35). En Ek het grootheid oor NEBUKADNESER gebring, maar hy het gesê: “Ek wil bokant die wolke uitklim en my gelykstel met die Allerhoogste” (Jes 14:14).

Daar is ‘n PATROON wat hieruit na vore kom en die profiel van NIEMROD pas seepglad in hierdie patroon. Niemrod het groot mag uit die hand van Yahweh ontvang, maar in plaas van in nederigheid sy regmatige posisie voor Yahweh in te neem, is sy lewe ontsier deur ARROGANSIE. ‘n Arrogansie waarin hy Yahweh se soewereiniteit en heerskappy verwerp het en vir homself die grootste mag en die hoogste posisie wou verwerf. Niemrod is die vader van AFGODEDIENS wat oor die eeue heen soveel duisende mense se lewens verwoes het. Niemrod staan op die voorpunt van die groot skare mense wat “geswaai” word deur die magtige en indrukwekkende en aanskoulike dinge van hierdie wêreld en wat met alles wat hulle het, na een of meer van hierdie dinge gryp, in die hoop dat dit vir hulle ongehoorde grootheid sal inbring. In Niemrod se tyd was hierdie aanskoulike dinge die SON en die wolke en die reën en die Nyl en selfs elemente soos vuur. Vandag is dit hoofsaaklik die oortuiging dat die mens se groter kennis en vaardigheid hom onstuitbaar en onaantasbaar gemaak het en dat daar nie ‘n groter outoriteit in sy lewe as HYSELF is nie. Afgodediens of “idolatry” is dikwels nie meer die aanbidding van iets of iemand buite jouself nie. Nee, dis die aanbidding en die verering en die promovering van jouself – daar is nie nog iemand, of nog iets, in hierdie lewe wat méér tel, en vir wie jy méér sal opoffer, as die een wat jy elke oggend in die spieël voor jou sien nie.

Ons het gesê daar is ‘n patroon van lewe wat deur Niemrod verteenwoordig word. Dis ‘n patroon waarin jy, en JY ALLEEN, op die voorgrond van elke scenario en in die sentrum van elke besluit staan. En deurdat jy toegelaat het dat hierdie denkpatroon in jou lewe INGESLUIP het, het jy stadig maar seker die vermoë verloor om Yahweh se hand in jou lewe, en in die dinge wat met jou gebeur, raak te sien. Dis ‘n patroon van lewe wat in die Torah alreeds uitgewys word, onder meer in Deut 8:17: “Moenie in jou hart sê: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe nie”. En dit word keer op keer uitgelig in die Skrif, in uitsprake soos hierdie: “Die Koning word nie verlos deur ‘n groot leër, die held nie gered deur groot krag nie” (Ps 33:16); “Oppas vir die mense wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom” (Ps 49:6); “Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees Yahweh, en wyk af van die kwaad” (Spr 3:7); “Wee hulle wat in eie oë wys en verstandig is” (Jes 5:21); “In sy hart sê die koning van Ashur … deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid het ek dit bereik” (Jes 10:12-13); “Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie” (Jer 9:23); “Omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van ‘n Elohiem, sal jou glans weggeneem word” (Eseg 28:6); “Efrayiem se sonde is dat hy gesê het: Dit is ek wat vir myself rykdom en mag verwerf het” (Hos 12:8).

Waarom staan dit vir ons in die Skrif opgeteken, in Genesis 14, dat Amrafel, wat heel moontlik Niemrod was, en drie ander konings oorlog gevoer het teen vyf ander konings, onder meer die konings van Sodom en Gomorra? Wat het dit te make met Niemrod en dit waarvoor hy gestaan het? Niemrod het homself verhef en gerebelleer teen Yahweh, die Elohiem van Avraham. Maar omdat hy nie vir Yahweh kon “bereik” nie – nie eens met die toring van Babel nie – het hy hom op Avraham toegespits, en hulle wat aan Avraham verbind was. Soos Avraham se broerskind, Lot, wat in Sodom gewoon het. Daarom lees ons in Gen 14:12 dat Lot, saam met sy mense en sy besittings, deur Niemrod en sy drie bondgenote gevange geneem is en dat iemand vir Avraham hiervan gaan vertel het. Ons sien dieselfde gees van Niemrod vandag, wanneer mense rebelleer teen Yahweh – teen sy Naam en teen sy Gebooie en teen die Shabbat en teen die Feeste, en teen die Nuwemaan (wat minstens 9 keer in die Skrif, in dieselfde asem as die feeste of die “moadiem” of “vasgestelde tye” genoem word). Ons sien dieselfde gees aan die werk wanneer talle in opstand kom teen die feit dat Y’shua van Nasaret as Messias en Verlosser, maar terselfdertyd ook as ondergeskik aan Yahweh, voorgestel word.

En hoe word hierdie soort rebellie teen Yahweh en teen die suiwer waarhede van sy Woord, GEDEMONSTREER? Dit kon na vore in die vorm van OORLOG teen mense soos Avraham – mense wat die keuse gemaak het om hulle aan Yahweh se Woord te onderwerp. En nie net teen hierdie mense nie, maar ook teen hulle kinders en broerskinders en veral teen hulle broers en susters in die geloof. Dalk lyk die oorlog nie vandag heeltemal soos in die tyd van Niemrod, wat in die Skrif ‘n “geweldige jagter” genoem word nie. Maar dis ‘n oorlog wat nie minder intens is nie. En dis ‘n oorlog wat met die amptelike stempel van EEUE-OUE TRADISIES en INGEBURGERDE LEERSTELLINGE aangehelp en aangevuur word. Hierdie tradisies en leerstellinge (“doctrines”) is ‘n MAGTIGE VESTING wat menslik gesproke ondeurdringbaar is. Ek en jy, wat ons aan Avraham se kant skaar, het net één manier om na hierdie oorlog te kyk en dit te oorleef. En dit is deur die teenoorgestelde gesindheid as Niemrod te openbaar: Nie in ons eie krag nie; nie deur ons eie wysheid nie; nie deur ‘n groot leër nie; nie met ons eie hande nie; nie deur rykdom nie; nie met menslike slimmigheid nie; nie met teologiese argumente nie; nie met groot byeenkomste nie; nie met baie woorde en sierlike welsprekendheid nie. Alleenlik in die Naam van Yahweh, en deur die krag van Yahweh, en met die fokus volledig op Yahweh, kan ons die gees van Niemrod trotseer en ongeskonde die eindbestemming van ons geloof bereik. “Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê Yahweh van die leërskare” (Sag 4:6). “Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig in Elohim, wat vestings kan laat omtuimel” (2 Kor 10:4).