BELONING

alternate textTwee verse voor die einde van hierdie week se Parashah (Num 18:31) word daar, byna terloops, gesê dat sekere offergawes aan die Leviete en hulle gesinne gegee moes word, “want dit is vir hulle ‘n loon (of ‘n beloning) vir hul dienswerk by die tent van byeenkoms”. Verlede week het ons dieselfde begrip aangetref in Matteus 10 waar Y’shua die 12 dissipels uitgestuur het en onder meer vir hulle gesê het: “Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die loon van ‘n profeet ontvang; en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die loon van ‘n regverdige ontvang” (Mat 10:41). Die aspek van BELONING (“rewards”) word dikwels in die Skrif aangeraak. Daar is ongeveer 80 plekke in die Skrif waar woorde soos “loon”, “beloon”, “beloning” of “reward” gebruik word en ‘n hele aantal ander plekke wat die tema van beloning aanraak, sonder om die spesifieke woord te gebruik. Dit is bekend dat beloning, in die algemeen, ‘n groot rol in enige samelewing speel. Dink byvoorbeeld aan hoe belangrik dit is om ‘n kind by die huis of op skool, op verskillende maniere te beloon vir gedrag, huiswerk, inisiatief, toetsresultate, gesindheid en baie ander dinge wat positief is vir die ontwikkeling van die kind en wat ‘n mens graag met ‘n geskikte beloning wil aanmoedig of “reinforce” (soos daar deesdae in die opvoedkundige sielkunde gesê word).

Daar is soms ‘n misverstand by mense oor die rol van beloning in die Skrif en in geloof. Sommiges probeer doelbewus om die tema van beloning in die konteks van geloof te vermy, omdat hulle bang is dat dit sal afbreuk doen aan die waarheid dat redding en vergifnis en versoening gawes van GUNS uit Yahweh se hand is en nie ‘n beloning vir ons werke of prestasies nie. En in die proses word daar ‘n donker wolk van suspisie ingestoot bo-oor die 80 keer dat die woord “beloon” in die Skrif gebruik word en al die ander plekke in die Skrif waar die beginsel van beloning binne die konteks van geloof genoem word. Dat ons redding en vergifnis en versoening deur Yahweh se guns en liefde en goedertierenheid aan ons geskenk word, is ‘n onweerlegbare waarheid van die Woord. Dit is nie iets wat ons deur ons werke of deur ons “oulikgeit” verdien het nie. En hierdie idee kry jy nie net in Paulus se briewe nie. Jy kry dit reeds in die Voor-Messiaanse Skrifte – in gedeeltes soos Deut 9:5 (“nie ter wille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart, sal jy in die land ingaan nie”) en Miga 7:19-20 (“U sal trou bewys aan Yaakov en goedertierenheid aan Avraham en die sondes van die volk in die dieptes van die see werp”). As ons nie op Yahweh se guns en ontferming kon staatmaak nie, en ons redding met ons eie prestasie en beloning moes verdien, sou ons hoegenaamd geen kans gestaan het nie!

Maar al is ons mense van geloof, is ons nog steeds net mense! En mense floreer wanneer hulle op ‘n positiewe en opbouende manier beloon word. En Yahweh, die Een wat ons gemaak het, wéét dit en het dit ingebou in die plan wat Hy met ons het, daardie plan wat Hy in die Woord vir ons uitgespel het. Daarom het Hy alreeds so vroeg soos Gen 15:1 vir Avraham gesê (wat toe nog Avram was): “Moenie bang wees nie, Avram, Ek is vir jou ‘n skild en jou LOON is baie groot.” Dit was uit suiwer guns dat Yahweh op ‘n vroeë stadium van Avraham se lewe die inisiatief geneem het en hom geroep het toe hy nog in Garan gewoon het, waar sy pa Terag gesterf het. Reg deur sy lewe het Yahweh (uit suiwer guns) aan Avraham goedertierenheid bewys, soos wat die profeet hierbo in Miga 7 beskryf het. Op geen stadium het Avraham dit selfs net oorweeg dat enige van die gunsbewyse uit Yahweh se hand hom toegekom het of aan hom verskuldig was of deur hom verdien is nie. En tog het Yahweh hom beloon. Vir sy getrouheid. Vir die feit dat sy hart op Yahweh gerig was. Vir die feit dat hy nie ‘n oomblik gehuiwer het om op 75-jarige ouderdom uit Garan weg te trek toe Yahweh aan hom bekend gemaak het dat Hy guns en seën op hom en sy nageslag gaan uitstort nie. Die GUNS het eerste gekom. Maar die MANIER waarop Avraham hierdie guns ontvang het – in gehoorsaamheid, met hart en siel en met groot dankbaarheid – het LOON vir hom tot gevolg gehad. Die grootste deel van hierdie loon (die groot nageslag en die beloofde Saad deur wie die nasies geseën sou word) het hy self nooit gesien nie. Maar die belofte van die loon, en die sekerheid daarvan (omdat hy die Een leer ken wat hierdie belofte gemaak het), het dag na dag vir Avraham aangespoor, sy liefde vir sy Meester sterker gemaak en sy hoop lewend gehou. Sy oog was nie in die eerste plek op die beloning nie. Dit was op die Beloner. Want hy het geleer dat Yahweh ‘n Beloner was van die wat HOM soek (Heb 11:6), nie van die wat sy BELONING soek nie.

Ons het verlede week ook oor Ragab gepraat, en oor Rut, wat albei voorheen buitestanders van die volk was, en ook niks met mekaar te make gehad het nie, maar deur ‘n hele reeks van omstandighede, volledig deel van die volk van Yahweh geword het en selfs deel van dieselfde geslagslyn van Y’shua die Messias. Boáz se woorde aan Rut, met wie hy uiteindelik getrou het, is baie betekenisvol: “Mag Yahweh jou daad vergeld, en mag jou LOON volkome wees van Yahweh, die Elohiem van Yiesraél, onder wie se vleuels jy kom skuil het” (Rut 2:12). Nog skaars twee verse tevore het Rut vir Boáz gevra hoe dit gebeur het dat sy wat Rut is, GUNS in Boáz se oë gevind het en dat hy in haar belangstel alhoewel sy ‘n vreemdeling was (Rut 2:10). Rut en Boáz kyk na dieselfde gebeurtenis en na dieselfde Elohiem wat bemoeienis met ‘n vrou uit ‘n ander nasie gemaak het, maar Rut praat oor GUNS en Boáz praat oor LOON. Rut sien in hierdie hele gebeurtenis die woord GUNS, met groot letters geskryf. In haar hart is daar net een groot stuk dankbaarheid teenoor die BELONER wat reeds aan haar iets veel beter gegee het as wat sy voorheen gehad het. Sy is glad nie op die uitkyk na enige verdere vorm van beloning nie. Sy het dus die les van Heb 11:6 geleer, naamlik dat die Elohiem van Yiesraél ‘n Beloner is van die wat Hom soek.

Boáz kyk na die ander kant van dieselfde muntstuk. Hier is ‘n vrou wat van buite af onder die vleuels van Yahweh kom skuil het – so letterlik as wat dit menslik moontlik is. Hoeveel Israelitiese vroue was daar nie wat Boáz goed geken het, wat NOOIT werklik onder Yahweh se vleuels geskuil het nie! Boáz sien die hart van hierdie vrou, soos wat Yahweh dit gesien het en Hy weet dat Yahweh so ‘n gesindheid en so ‘n begeerte en so ‘n soeke nie in die wind sal slaan nie en dit sal beloon op ‘n manier wat net Hy kan! En daarom is dit sy gebed en sy seënwens dat Rut ‘n VOLKOME loon van Yahweh sal ontvang. Dat sy nie net ‘n gedeeltelike seën sal ontvang of soos ‘n vyfde wiel aan die wa sal voel nie, maar dat sy die VOLLE LOON sal ontvang van hulle wat volledig deel van Yahweh se eie volk is. Dat sy volgens die profetiese woord oor mense soos sý, ‘n naam sal ontvang wat beter as seuns en dogters is – ‘n naam wat nooit uitgeroei sal word nie (Jes 56:5).

In 2 Kron 15:1 ontmoet ons ‘n profeet van Yahweh wat, volgens alle aanduidings, nêrens anders in die Skrif opgetree het nie. Sy naam word aangegee as AZARYAH, die seun van Oded. Die tyd waarin hy as profeet opgetree het was toe Asa koning van Yehudah was – een van die beter konings van Yehudah, maar nogtans was dit ‘n tyd wat herinner aan die tyd waarin ons vandag leef, want dit word só beskryf in 2 Kron 15:5-6: “In daardie tyd was daar geen vrede vir wie uit- of ingegaan het nie, daar was groot beroering oor al die inwoners van die lande; en nasie het teen nasie en stad teen stad gebots, omdat Elohiem hulle deur allerlei nood in verwarring gebring het.” Hierdie tyd word verder ook só beskryf: “Daar was baie dae dat Yiesraél sonder die ware Elohiem was en sonder ‘n lerende priester en sonder Torah” (vers 3). En so verskyn die profeet Azaryah ewe skielik op die toneel. Ons weet niks anders van hom af nie – net dat sy naam beteken: “DIE HULP VAN YAHWEH”. En hierdie profeet bring ‘n besonderse woord vir mense wat in ‘n tyd van stryd en verwarring hulle hulp by Yahweh gaan soek. Wat is hierdie woord wat hy bring? Saamgevat, is dít die woord wat hy gebring het: “Yahweh is met julle as julle met Hom is, en as julle in julle nood na Hom soek, en julle tot Hom bekeer, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat. Wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is LOON ooreenkomstig julle werk” (bedoelende: daar is loon vir die wat nie net stilsit nie, maar daadwerklik iets DOEN – vers 2-7).

Die profetiese boodskappe van ons eie tyd klink gewoonlik ‘n bietjie anders. Die LOON of BELONING word beklemtoon, maar die WERK of die DOEN word gewoonlik weggelaat. Die profete vir wie mense graag hulle ore uitleen, is profete wat kan “sien” en wat “profeteer” dat jou beloning om die draai is en dat daar voorspoed en welvaart is wat vir jou voorlê. Hulle het nie ‘n saak daarmee dat die volk sonder die ware Elohiem en sonder ‘n lerende priester en sonder die Torah is nie. Hulle profesieë sluit gewoonlik nie in dat iemand Yahweh se aangesig en sy Woord moet soek en na Hom moet terugkeer en dat daar moue opgerol en begin werk moet word nie. En omdat die populêre profesieë van ons dag nie hierdie aspekte bevat nie, is dit nie Azaryah-tipe profesieë nie – dis nie profesieë wat die HULP VAN YAHWEH vir mense bring nie. Nee, dis mense-woorde en mense-hulp, want daar word AANLOKLIKE en BEGEERLIKE boodskappe aan mense gebring – aan mense wat méér as gewillig is om hierdie boodskappe in te drink en daarmee op loop te sit. Maar vir hulle wat kan raaksien en wat ontsteld is daaroor dat die wêreld rondom ons verward is omdat dit sonder die ware Elohiem en sonder die ware leer is en wat waarlik hunker na die HULP VAN YAHWEH en wat Yahweh se aangesig soek en wat nie huiwer om hulle moue op te rol en te doen wat die Woord van hulle vra nie, is daar (volgens die eenstemmige boodskap van die Woord) ‘n GROOT BELONING wat wag. Hierdie beloning kan verskillende gestaltes in ons lewens aanneem– nóú of op ‘n later stadium – en ons het nie mooiweers-profete nodig om dit profeties aan ons te openbaar nie. Laat ons, in moeilike tye, altyd onthou dat dit net AzarYah is, DIE HULP VAN YAHWEH, wat vir ons ware oorwinning en ware beloning inhou!