SY WOORD: ONS OORWINNING

alternate textVerlede week het ons na die betekenis gekyk van die herhaalde verwysings in die Skrif na “die vinger van Yahweh” en onder meer stilgestaan by Y’shua wat gesê het dat wanneer daar demone uitgedryf word deur die vinger van Elohiem, is dit ‘n aanduiding dat die koninkryk van Elohiem naby is. Dit het die vraag laat ontstaan waarom mense so lief is om Satan te bestraf of sy werke uit te kanselleer of teen sy strategieë te bid, deur na die bloed van Y’shua te verwys. En nie net daarna te verwys nie, maar die bloed “af te bid” of te “pleit” of as ‘n soort bedekking of afweermiddel te “verklaar”, wanneer mense van ‘n felle geestelike stryd rondom hulle bewus word en selfs fisiese aanvalle van die Bose beleef. Ons het gesien dat dit meer Skriftuurlik is om jou in die stryd teen die Bose op die vinger (of die regterhand of die beskerming of die grootheid of die Woord) van Yahweh te beroep, as op die bloed van Y’shua. Nie ‘n enkele persoon in die Skrif het ooit duiwels uitgedryf of teëgestaan met ‘n beroep op die bloed van Y’shua nie. Y’shua se bloed moes in die heel eerste plek uitgestort word sodat ek en jy van ons sondes verlos kon word, nie sodat ons sy bloed soos ‘n towerstokkie oor die werke van die Bose kan swaai nie.

Vir baie van ons was dit ‘n taamlike skok om te ontdek dat ‘n mens nie die “backup” van die Skrif het as jy die “bloed van Y’shua” benadering wil gebruik om die werke van die Bose teen te staan nie. En die vraag wat ‘n mens met reg kan vra, is: Watter benadering behoort ons dan WEL te gebruik, aangesien ons weet dat dit wáár is wat in 1 Pet 5:8 geskryf staan: “Julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.” Ons weet verder dat dit wáár is dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lug (Efes 6:12) en dat Satan daarop uit is om die hele wêreld te verlei (Opb 12:9).

Laat ons net eers dít vir mekaar sê: As jy jou verbind met Yahweh, wat die finale sê het oor wat in hierdie wêreld gebeur en met sy Seun Y’shua, wat gekom het om die werke van die duiwel te verbreek (1 Joh 3:8), dan fokus jy nie die heeltyd op Satan nie. Jy hou jou nie obsessief besig met die aanslae en die werke van die Vyand nie. Jy gee die Satan nie die heeltyd die skuld vir alles wat rondom jou gebeur nie. In beginsel is hierdie vyand ‘n verslane vyand. Toe Y’shua sy eie lewe gegee het en veral toe Hy uit die dood uit opgewek is, het Hy die angel uit die dood en die invloed van Satan vir ons uitgehaal. En die Satan het dieselfde boodskap gekry wat hy honderde jare tevore in Job se tyd gekry het toe Yahweh vir hom ‘n perk gestel het oor hoe ver sy mag oor die lewens van gelowiges strek. Die Skrif gee selfs vir ons ‘n kykie in wat in die toekoms met Satan gaan gebeur en as gelowiges weet ons dat Yahweh, in sy almag en in sy allesoortreffende grootheid, die laaste woord sal spreek. Dit word onder meer in Rom 16:20 bevestig: “En die Elohiem van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel.”

Ons Vyand mag nou wel ‘n brullende leeu wees, maar as jy weet waar die arena is waar die leeu losgelaat word, dan bly jy daar weg – jy gaan nie elke keer weer terug na daardie plek in jou lewe waar hierdie leeu jou kan beetkry nie! In die brief aan Smirna in Openbaring 2 word die gelowiges daaraan herinner die Satan hulle op die proef sal stel en verdrukking en selfs gevangenskap oor hulle pad sal bring, maar dat hulle nie in vrees en bewing daaroor moet wees nie. Wat moet hulle doen? Moet hulle die Satan die heel dag bestraf? Nee, hulle moet net getrou wees tot die dood toe, dan sal Y’shua self vir hulle die kroon van die lewe gee. Daarom sê Efes 4:27 dat ons aan die duiwel geen plek moet gee nie. Verwyder daardie dinge uit jou lewe wat aan hom ‘n voet in die deur gee. Maar moenie die Satan en sy werke die fokuspunt van jou geloofslewe maak nie. Want dan vat jy jou fokus weg van jou eintlike bron van krag en inspirasie – en dit is Yahweh en sy Woord. In die brief aan Thiatire in Opb 2:24 het Y’shua groot lof gehad vir daardie gelowiges wat nie hulle tyd en hulle energie daaraan gewy het om die sogenaamde “dieptes van Satan” te ondersoek en te leer ken nie. Daar is net te veel ander, wonderlike, opbouende aspekte van die Woord van Yahweh wat ons daagliks behoort te ondersoek en waarvan ons die dieptes behoor na te speur.

So, is daar tye dat ons die Satan direk moet konfronteer en selfs moet bestraf en, indien wel, hoe behoort ons dit te doen? Y’shua (en sy dissipels) het soms die Satan of ‘n bose gees of demoon bestraf, wanneer dit duidelik was dat iemand demoon-besete was. Laat ons nie vergeet nie dat die Skrif dit duidelik stel dat Yahweh alles aan Y’shua se voete onderwerp het (1 Kor 15:27). Y’shua het hierdie mag ook na sy volgelinge gedelegeer: “Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie” (Luk 10:19). Maar in hierdie opsig behoort ons as gelowiges met wysheid en fyn aanvoeling te werk te gaan. Ons is nie primêr geroep om links en regs demone uit te dryf en te bestraf nie. Ons behoort nie demone agter elke bos te gaan soek nie. En nie alle vorme van siekte en ellende is die direkte gevolg van die werk van die Satan of demone nie. Party mense haak vas by ‘n vers soos Luk 4:39 “Toe gaan Hy oor haar (Kefa se skoonma) staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien.” Die feit dat Y’shua die koors “bestraf” het (Engels: “rebuke”), sê hulle, is ‘n bewys dat die koors van die Satan afkomstig was. Maar dit is nie noodwendig ‘n korrekte afleiding nie. Y’shua het soms die wind ook bestraf en dan het dit niks met die Satan te doen gehad nie. Die dissipels het die ouers wat hulle kindertjies na Y’shua toe gebring het, ook bestraf. Weer eens het dit niks met die Satan te doen gehad nie.

Natuurlik behoort ons vir die siekes te bid en Yahweh as die groot Geneser te erken, maar watter benadering of woorde ons ook al gebruik wanneer ons intree vir hulle wat siek is, laat ons steeds in gedagte hou dat siekte en ellende in hierdie wêreld nie ‘n eenvoudige saak is nie. Siekte en ellende, in die algemeen, het in die wêreld ingekom as gevolg van sonde. En sekere siektes en ellende in mense se lewens kan teruggevoer word na spesifieke oorsake – soms selfs oorsake wat met sonde en/óf die werke van die Bose te make het. Maar nie alle siekte kan op so ‘n manier verklaar word nie. Daar is ‘n dimensie van siekte en ellende waaroor ons as mense ons eie beperkte insig moet aanvaar en erken. Daar gaan tye wees dat ons in opregtheid vir fisiese genesing gaan bid, waar mense nie gaan gesond word nie. Dalk eers later, dalk nooit. Laat ons nie te maklik vir iemand sê dat dit sonde of vloeke of die houvas van Satan is wat maak dat hulle nie gesond word nie. Soms weet ons eenvoudig nie. En ons behoort genoeg respek vir die aspek van Yahweh se menslik onverstaanbare werke te hê, om dit te erken. Daar mag ‘n tyd kom dat ons gebede vir iemand se genesing begin plek maak vir gebede dat daardie persoon berusting en kalmte en innerlike vrede van Bo af mag ontvang. Ons is soms só besig om ‘n antwoord te probeer vind op die vraag, Waar kom hierdie siekte vandaan, dat ons die dimensie van geloof uit die oog verloor en heeltemal vergeet om te vra: Waarheen kan hierdie siekte lei? Is daar nie miskien seën of genesing alreeds in die siekte opgesluit nie? Nie net vir die persoon wat siek is nie, maar ook vir hulle wat by hom of by haar betrokke is?

Om terug te keer na die vraag hoe ons dit behoort te hanteer wanneer ons bewus word van die Satan wat sy tentakels om ons vou: Ons het reeds verlede week gesê dat ons belangrikste voorbeeld in hierdie opsig is Y’shua wat drie keer die woorde “Daar is geskryf…” gebruik het toe Hy in die woestyn versoek is (Mat 4). Ons mees effektiewe teëvoeter vir die werke van die Bose is die Woord van Yahweh. In die beskrywing van die wapenrusting van Elohiem wat ons in ons stryd teen die Bose behoort te gebruik (Efes 6), is daar ‘n hele paar stukke van die wapenrusting wat op VERDEDIGING ingestel (soos die helm en die borsharnas en die skild), maar een stuk wapenrusting wat nie net vir verdediging gebruik word nie, maar ook vir AANVAL – en dit is die swaard van die Gees, oftewel die Woord van Yahweh. Hierby sluit Heb 4:12 aan, as dit sê: “Die woord van Elohiem is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” Vyf keer in die boek Openbaring word daar verwys na die tweesnydende swaard wat uit Y’shua se mond uitgaan (1:16; 2:12, 2:16, 19:15 en 19:21). Sonder enige twyfel sluit dit aan by die feit dat Yahweh se woord (of woorde van waarheid wat uit die mond uitgaan) soos ‘n tweesnydende swaard is. Dit dien nie net as ‘n beoordelaar van die gedagtes van die hart nie. Dit dien veral ook die doel om die werke en die planne van die Bose te neutraliseer. Die woorde wat by ons monde uitgaan as gelowiges, behoort die waarheid van die Skrif te bevat wat soos ‘n swaard sny en die leuen vernietig. Dus, maak nie saak of ons bid en of ons getuig en of ons hardop vir Satan aanspreek nie, laat ons Skrif-waarhede uitspreek wat soos ‘n skerp swaard uit ons mond uitgaan en wat letterlik die aanval wat teen ons gemik is, in die kiem kan smoor. Dit kan eenvoudig en kort en kragtig wees, soos Yahweh is my Elohiem wat my uit slawerny uitgelei het (Ex 20:2); Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is (1 Joh 4:4); Elke wapen wat teen my gesmee word, sal niks uitrig nie (Jes 54:17); Ek behoort aan die Een wat gekom het dat ons lewe en oorvloed kan hê (Joh 10:10); Yahweh het belowe dat my vyand op een pad teen my sal uittrek en op sewe paaie voor my uit sal vlug (Deut 28:7); Ek het vrede in my binnekant omdat Y’shua die magte van hierdie wêreld oorwin het (Joh 16:33). Daar is geen twyfel nie: Ons oorwinning lê opgesluit in Yahweh se groot mag en in sy woorde van waarheid!!