SHAVUOT 2021

alternate textDie volgende 12 reëls is ‘n poging om die agtergrond en betekenis van Shavuot in die vorm van ‘n gedig weer te gee:

Ons onthou die jukke op ons skouers in ‘n vreemde land
Ons onthou die woestyn met niks meer as skerpioene en warm sand
Ons onthou die gerammel van donder en die woorde van lewe aan die berg se kant
Ons sal nie vergeet dat Hy saam met die Torah gesê het: Kyk, Ek vat jou hand!

Ons onthou sy goedheid wat soos ons skaduwee by ons bly
Ons onthou hoe Hy in swaarkry ons beetkry en keer dat ons seerkry
Ons onthou sy antwoord op gebed – ‘n Helper en Vriend, daar’s niemand soos Hy
Ons sal nie vergeet dat sy Torah ‘n lig is wat wys: Só bly jy by My!

Shavuot herinner ons waar ons vandaan kom
Shavuot laat ons ontdek hoe ver ons al op hierdie pad aankom
Shavuot staan vir oestyd en vreugde, vir praat oor sy deugde en rondom Hom saamkom
Ons sal nie vergeet, deur Torah kan ons weet: Geseënd die een wat in sy Naam kom!

Deut 26:1-11 En as jy in die land kom wat Yahweh jou Elohiem jou as erfenis sal gee en jy dit in besit neem en daarin woon, dan moet jy neem uit die eerstelinge van al die vrugte van die land wat jy inbring uit jou land wat Yahweh jou Elohiem jou sal gee, en dit in ‘n mandjie sit; en jy moet gaan na die plek wat Yahweh jou Elohiem sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, en na die priester kom wat daar in daardie dae sal wees, en jy moet vir hom sê: Ek verklaar vandag aan Yahweh u Elohiem dat ek in die land gekom het wat Yahweh aan ons vaders met ‘n eed beloof het om aan ons te gee. En die priester moet die mandjie uit jou hand neem en dit voor die altaar van Yahweh jou Elohiem neersit. Dan moet jy voor die aangesig van Yahweh jou Elohiem verklaar en sê: My vader was ‘n swerwende Arameër en het na Mietsrayiem afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense; maar hy het daar ‘n groot, magtige en talryke nasie geword. Maar die Mietsrayimiete het ons mishandel en ons verdruk en ‘n harde diens op ons gelê. Toe het ons Yahweh, die Elohiem van ons vaders, aangeroep; en Yahweh het ons stem gehoor en ons ellende en ons moeite en ons verdrukking aangesien; en Yahweh het ons uit Mietsrayiem uitgelei deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en groot dade wat mens met vrees vervul en deur tekens en wonders; en Hy het ons na hierdie plek gebring en ons hierdie land gegee, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. En nou, kyk, ek het die eerstelinge gebring van die vrugte van die land wat U, Yahweh, my gegee het. Dan moet jy dit neersit voor die aangesig van Yahweh jou Elohiem en jou neerbuig voor die aangesig van Yahweh jou Elohiem. En jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat Yahweh jou Elohiem jou en jou huis gegee het; jy en die Lewiet en die vreemdeling wat by jou is.

Ps 23:4-5 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen rampspoed vrees nie; want U is met my: u stok en u staf, dit vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor!

Ps 33:20-22 Ons siel wag op Yahweh; Hy is ons hulp en ons skild; want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy afgesonderde Naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Yahweh, oor ons wees net soos ons op U wag!

Ps 73:25-28 Wie het ek behalwe U in die hemel? Behalwe U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart – Elohiem is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid … Wat my aangaan, dit is vir my goed om naby Elohiem te wees; in die Meester Yahweh het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel!

Ps 103:2-5 Loof Yahweh, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van ondergang, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van ‘n arend!

By hierdie bostaande gedeeltes (let op die prominente voorkoms van “3” in Psalms 23, 33, 73 en 103) sou ons twee gedeeltes uit die Messiaanse Skrifte kon byvoeg (ook met die prominente “3”), wat bevestig dat Yahweh die feeste, en veral die fees van Shavuot, onder meer wil gebruik om gelowiges toe te rus met die gawe van sy Gees – in lyn met wat op daardie bekende Shavuot byeenkoms van Handeline 2 gebeur het:

Mat 3:11,16 Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Afgesonderde Gees en met vuur … En nadat Y’shua gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en kyk, die hemel gaan vir Hom oop, en Hy sien die Gees van Elohiem soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.

Act 13:52 En die dissipels is vervul met blydskap en met die Afgesonderde Gees.