OFFERS WAT VOORTSPRUIT UIT SEËN

alternate textVerlede week het ons oor die tema van seën gepraat, en veral die seën wat met die fees van Shavuot verband hou. Dis altyd aangenaam om oor seën te praat. Wie van ons wil nie graag seën in ons lewe ervaar nie? Ons het elke dag seën in ons lewe nodig – voorspoed, welstand, guns en gesondheid. By Oom Joe Arends se begrafnis is daar verwys na die uitdrukking wat Oom Joe so dikwels gebruik het: “Baruch Hashem Yahweh” – “Geseënd is die Naam van Yahweh”. In die boek van Psalms, veral, tref ons hierdie woorde dikwels aan, soms met bewoording wat effens verskil van mekaar. So byvoorbeeld Ps 28:6 Geseënd is Yahweh, want Hy het die stem van my smekinge gehoor; Ps 31:21 Geseënd is Yahweh, want Hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak; Ps 41:13 Geseënd is Yahweh, die Elohiem van Yiesraél, van ewigheid tot in ewigheid; Ps 66:20 Geseënd is Elohiem wat my gebed nie afgewys het nie; Ps 68:19 Geseënd is Yahweh! Dag na dag dra Hy ons; Ps 72:18 Geseënd is Yahweh Elohiem, die Elohiem van Yiesraél, wat alleen wonders doen; Ps 72:19 Geseënd is vir ewig sy voortreflike Naam; Ps 144:1 Geseënd is Yahweh, my rots, wat my hande leer om te veg. Hierby sou ‘n mens ook kon voeg: Rut 4:14 Toe sê die vroue vir Naómi: Geseënd is Yahweh wat aan jou vandag ‘n losser nie laat ontbreek het nie! En mag sy naam in Yiesraél geroem word! Dis NIE die patroon van die Skrif om die Naam van Yahweh met die woord “Hashem” te vervang nie. Daar is talle, ook in Messiaanse kringe, wat dit doen, en hulle sal verkies om bloot te sê: “Baruch Hashem”. Dit is ‘n menslike uitvindsel en dit was dalk oorspronklik ‘n poging om die Naam van die Vader te beskerm, maar uiteindelik het dit daartoe gelei dat sy Naam misken, vergeet en verwaarloos is. Oom Joe was in pas met die patroon van die Skrif, want “Baruch hashem Yahweh” sê vir ons die Een wat geseënd is, het ‘n Naam wat Hy aan ons geopenbaar het, en daardie Naam is Yahweh.

Daar is egter ook ‘n ander variasie van “Baruch hashem Yahweh” wat in die Psalms gebruik word, en dit is die uitdrukking “Baruch habah beshem Yahweh” wat vertaal word met “Geseend is hy wat kom in die Naam van Yahweh” (Ps 118:26). Waar die seën in die Psalms wat hier bo genoem is, op Yahweh gemik is, is die seën waarvan Ps 118 praat, op MENSE gerig. Geseënd is hy (dit wil sê: geseënd is die mens) wat kom in die Naam van Yahweh. Dit is interessant dat die skrywers van die Messiaanse boeke gereeld hierdie vers aangehaal het, veral met verwysing na Y’shua (Mat 21:9; Mat 23:39; Mark 11:9; Luk 13:35; Luk 19:38 en Joh 12:13). Y’shua het gekom in die Naam van Yahweh – dit wil sê: Hy het gepraat soos Yahweh wou hê Hy moes praat; Hy het gedoen wat Yahweh wou hê Hy moes doen; Hy was ‘n waardige verteenwoordiger van Yahweh. Gewone mense, soos ek en jy, word ook geroep om te “kom” of “uit te gaan” of te “praat” of “op te tree” in die Naam van Yahweh. Jak 5:10 sê die profete het in die Naam van Yahweh gepraat of geprofeteer. 1 Sam 17:45 sê uitdruklik dat Dawid na Goliat toe “gekom” het in die Naam van Yahweh. Jer 44:16 praat van mense wat ‘n woord in die Naam van Yahweh verkondig het. Miga 4:5 sê hulle wat toegewyd wil lewe moet wandel in die Naam van Yahweh. En so kan ‘n mens aangaan. Die een wat kom of gaan of praat of werk of dien, in die Naam van Yahweh, is geseënd.

Kom ons bring die twee verskillende fokuspunte van seën waaroor ons hier gepraat het (“Geseënd is Yahweh” en “Geseënd is die mens”), bymekaar uit. Wanneer ‘n mens by daardie plek gekom het waar hy of sy die ontdek dat Yahweh waarlik groot en goed en regverdig en toeganklik is, dan ontstaan die spontane begeerte om Hom te seën. Een manier is om dit in woorde uit te spreek, soos met die eenvoudige woorde “Baruch hashem Yahweh” – “Geseënd is die Naam van Yahweh”, of selfs net “Geseënd is Yahweh”. Maar dit kan nooit dáár eindig nie. Die noodwendige volgende stap is om nou te “kom” of te “gaan” in die Naam van Yahweh. Om te begin dink in sy Naam en te begin praat in sy Naam en te begin dien in sy Naam. Nie net nou en dan nie. Nie net oppervlakkig nie. Ook nie skouspelagtig, om mense te beïndruk nie. Maar met hart en siel en verstand. Die slim mense praat van “eksistensieel”. Met jou totale wese en bestaan en met alles wat jy het. Wat gebeur dan? Jy begin om self Yahweh se seën te beleef, sonder dat jy dit eers najaag. Want die Woord sê: Geseënd is hy wat kom (wat LEWE!) in die Naam van Yahweh. Jy ervaar die seën van Yahweh om elke hoek en draai. Al het jy by die vorige hoek en draai teëspoed opgetel. Al is alles nie honkie-dorie in jou lewe nie. Sy seën bly nie weg nie. Dit volg jou soos ‘n skaduwee. As die Een wat self geseënd is, is dit sy ingesteldheid, vir ewig, om hulle te seën wat aan Hom en sy Woord uitverkoop is!

Die volgende ding wat gebeur, óók as ‘n spontane uitvloeisel van hierdie voortdurende seën wat ons as mense so mildelik uit die hand van ons Skepper ontvang, is dat ons ‘n brandende begeerte ontwikkel om offers aan Yahweh te bring. Offers van sang en lof en aanbidding. Offers van geld en gawes. Offers van tyd en energie. Selfs offers van trane en intense intersessie. Ps 54:6 “Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o Yahweh, loof, want dit is goed”; Ps 116:17 “Ek sal U ‘n offer van danksegging bring en die Naam van Yahweh aanroep”; Mal 1:11 “Van die opgang van die son … word daar offers gebring … want my Naam is groot onder die heidene, sê Yahweh van die leërskare”. In hierdie hele proses moet ons nooit vergeet dat Yahweh self sekere “OFFER-RUIMTES” vir ons gegee het nie. Een van hierdie offer-ruimtes is die feeste, en baie spesifiek ook die fees van Shavuot. Kom ons kyk net na ‘n paar gedeeltes in die Skrif waar daar oor hierdie fees gepraat word.

Lev 23:16 “Tot die dag na die sewende Shabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe voedseloffer aan Yahweh BRING”; Ex 34:22 “Die fees van die Weke moet jy ook hou, die fees van die eerstelinge van die koring-oes”; Ex 23:16 “Hou die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai”; Num 28:26 “Op die dag van die eerstelinge, as julle ‘n nuwe voedseloffer by julle fees van die Weke aan Yahweh BRING, moet daar vir julle ‘n afgesonderde byeenkoms wees; geen beroepswerk mag julle doen nie.” Die opvallende begrip in al hierdie gedeeltes, is die woordjie “bring”. Offers moet altyd gebring word, selfs al kom die woord “bring” nie te alle tye voor in die tekste wat oor offers praat nie.

“Bring” is só ‘n bekende woord, maar mens dink nie altyd aan die implikasies van hierdie woord nie. Die woord impliseer in die eerste plek dat jy nie alleen êrens heen op pad is nie – jy neem iets met jou saam. As jý nie opdaag nie, is dit nie net jy wat gemis sal word nie, maar ook die offer wat jy veronderstel was om saam te bring. Taalkenners meen dat die woord “bring” (Afrikaans en Engels) oorspronklik kom van die Indo-Europese woord “bhêr”. Daardie woord het aanvanklik beteken: Om (enigiets) te dra, maar veral, om kinders te dra. Om offers vir Yahweh te bring is soos om jou eie kind vir Hom te bring – jou heel beste, jou heel kosbaarste. ‘n Daad waarmee jy sê: Hierdie is nie iets wat ek doen, sommer net omdat almal dit doen nie. Dis nie ‘n besluit wat ek ligtelik geneem het nie. Die begeerte in my om iets vir Hom te bring, is só sterk, só allesoorheersend, dat dit vir my voel: Ek wens ek kon my eie kind vir Hom gee. Hy het só baie vir my gegee! Sy seën het my lewe só ingrypend verander! Ek het van “bring” by Hóm geleer. Want Hy bring sy guns tot by my! Hy kom sit dit hier reg voor my neer! Hy wis die afstand tussen my en Hom uit en besoek my, op my vlak, met al my gebreke, met sy oorvloed en sy seën! En boonop het Hy sy eie Seun na my toe gebring. Sy “bring” was ‘n letterlike uitvoering van die oorspronklike bedoeling van “bring”. Hy het sy eie Kind gedra en gebring. Sy offer is onoortreflik! Wat Hy na my toe bring, wat Hy in my lewe ingedra het, is só kosbaar en spesiaal – ek sal nooit genoeg daarvoor kan terugbring nie. Daarom wil van hierdie komende offer-ruimte gebruik maak en my heel beste na Hom toe bring. Ek gaan nie alleen daar opdaag nie. Ek gaan nie met leë hande daar aankom nie. Dit gaan ek wees, plus die offers wat ek uit my hart uit aan Hom wil gee!