‘N LEWENDE ELOHIEM – ONS LEWENDE WATER

alternate textHy is lewe – Hy gee lewe, Hy is ons Lewende Water!
Teen einde Julie is ‘n mens en die mense om jou gewoonlik moeg, oorlaai met stres, verlies, werk, finansies of net angstigheid vir dit wat rondom ons gebeur. Dis moeilik om jouself op te trek en te fokus op dit wat voorlê en wat nog gedoen moet word die res van die jaar. Maar hoe kry ons onsself en die rondom ons om te fokus op die lewe en nie die negatiewe rondom ons nie? Wie kan ons help? Waar kan ons die water kry om ons dors te les en ons te vul met hoop en liefde? Jer 10:10 Maar Yahweh is waarlik Elohiem, Hy is die lewende Elohiem en ‘n ewige Koning; vir sy toorn beef die aarde, en die nasies kan sy gramskap nie verdra nie Dan 6:20 (21) En toe hy (koning Dariush) nader kom na die kuil, het hy met ‘n droewige stem na Daniél geroep; die koning het gepraat en aan Daniél gesê: Daniél, kneg van die lewende Elohiem, was jou Elohiem wat jy voortdurend vereer, in staat om jou van die leeus te verlos? Dan 6:26 (27) Deur my (koning Dariush) word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die Elohiem van Daniél, want Hy is die lewende Elohiem en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.
Hand 14:15 en gesê (Shaul): Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die goeie nuus dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende Elohiem wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.
Die skrif wys vir ons dat ons nie net ‘n lewende, ware Elohiem aanbid nie, maar dat die Een wat alles skape, alles bepaal, die krag het om enigiets te doen, dat Hy tot in ewigheid bestaan, dat Sy koninkryk nie tot niet sal gaan nie en dat NIKS vir hom onmoontlik is nie! Hy kan ons van ons “leeukuile” verlos! Hos 1:10 Nogtans sal die getal van die kinders van Yiesraél wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie – sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende El.
Rom 9:26 en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende Elohiem.
Om ‘n Lewende Elohiem te aanbid, beteken dat ons is sy KINDERS – HY sal ons liefhê, Hy sal ons versorg, voorsien, beskerm, want Hy is ons VADER. Mat 16:16 En Shiemón Kefa antwoord en sê: U is die Messias, die Seun van die lewende Elohiem; Joh 6:57 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.
Deur Y’shua, het Yahweh vir ons ook die belofte van Ewige Lewe gegee! As ons in Yahweh is, is Hy ook in ons! Dis die grootste skat, die rede dat ons lewe, die motivering om elke dag voluit aan te pak.
2 Kor 3:3 omdat julle duidelik ‘n brief van die Messias is deur ons diens berei, geskryf nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende Elohiem; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart.
2 Kor 6:16 Of watter ooreenkoms het die tempel van Elohiem met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende Elohiem, soos Elohiem gesê het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle Elohiem wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
1 Tim 4:10 want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende Elohiem wat ‘n behouer is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.
1 Tim 6:17 Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende Elohiem wat ons alles ryklik verleen om te geniet;
Heb 9:14 hoeveel te meer sal die bloed van die Messias, wat Homself deur die ewige Gees aan Elohiem sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende Elohiem te dien.
Ps 42:2 (3) My siel dors na Elohiem, na die lewende El; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van Elohiem verskyn?
Ps 84:2 (3) My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van Yahweh; my hart en my vlees jubel uit tot die lewende El Yahweh, Ons Lewende Water: Hebrew: מַַֽיִם־חַיִִּ֖י ם mayim-ḥayyîm
Joh 4:10 Y’shua antwoord en sê vir haar (die Shemeronitiese vrou): As jy die gawe van Elohiem geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het. 11 Die vrou sê vir Hom: Meester, U het nie eens ‘n skepding nie, en die put is diep; waarvandaan kry U dan die lewende water? 12 U is tog nie groter as ons vader Yaákov nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? 13 Y’shua antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. 15 Die vrou sê vir Hom: Meester, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie.
Hooglied 4:15 U is ‘n fontein van die tuine, ‘n put met lewende water wat van die Livanon afvloei.
Joh 7:38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei (soos ‘n fontein).
‘n Fontein stroom water uit – spuit dit uit met groot drukking – dis nie net ‘n borreling nie – dit spuit uit. As Yahweh se Gees in ons werk, moet sy werke deur ons vloei. As ons in Yahweh glo, as ons vertrou op Hom, dan sal Sy Gees deur ons vloei.
Jer 2:13 Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.
Jer 17:13 o Yahweh, Verwagting van Yiesraél! almal wat U verlaat, sal beskaamd staan; wie van My afwyk, sal op die aarde geskryf word; want hulle het Yahweh, die fontein van lewende water, verlaat.
Net soos ons ‘n fontein moet wees, moet ons ook ons water by Yaweh se lewende fontein kry, maar die wat afwyk van Sy Torah en Sy pad, sal opdroog, en sal soos gebarste reënbakke wees wat nie Sy water, Sy Gees, kan hou nie. As die lewende Elohiem nie in ons is nie, kan Sy Gees nie ons dors les en deur ons werk nie.
Opb 7:17 want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende water fonteine lei, en Elohiem sal alle trane van hulle oë afvee.
Joh 14:26 maar die Trooster, die Afgesonderde Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Die Gees is ons vertrooster, en die Gees is die lewende water binne ons, wat ons dors les, wat uit ons uitstroom – Dis Yahweh – die lewende Elohiem, wat ons met Sy liefde, Sy vreugde, en die belofte van ewige lewe, ons vermaan om gevul te word met Sy Gees, en so die vrugte van Sy Gees uit te dra – om ‘n fontein van lewende water vir die dors mense rondom ons te wees.
Yahweh is ‘n Lewende Elohiem, wat ons as Lewende volgelinge van hom gemaak het, nie net ‘n klomp robotte wat “ja en amein” op alles se nie – maar mense met emosies, gevoel en denke. Hy het ons die kapasiteit gegee om te kan liefhê, te kan omgee, te kan sorg en te kan vertroos. Deurdat ons die Lewende Elohiem in ons lewens het, is ons ‘n tempel vir Yahweh se Gees, en vir Sy werk. Is ons instrumente in Sy hand, en moet ons ons oë op Hom rig; om vir ons te lei, om ons op te help as ons laag is, om ons krag te gee as ons moeg is, en om ons te vul met Sy Lewende Water deur Y’shua, sodat dit soos ‘n fontein kan uitspruit binne in ons en na ander.
Mag ons bemoedig word deur die verse vanmiddag, en wanneer die lewe swaar trek, dat ons ons krag van HOM sal kry wat LEWE gee! EWIGE LEWE!
L’chaim – Op die Lewe!