DIE VINGER VAN ELOHIEM

alternate textDie Parashah van hierdie week, bekend as Parashah Noag, beskryf hoofsaaklik die bekende episodes van die bou van die ark, die vloed, die redding van ‘n handjie vol mense en diere en die bou van die toring van Babel. Dis die Parashah met die meeste verse (153) van al die parashot wat deur die loop van die jaar gelees word en sekerlik ook een van die parashot waaroor daar al die meeste geskryf en selfs geskilder en geskep word. In die Wikipedia artikel oor hierdie Parashah, word daar meer as 40 kunswerke uitgebeeld wat op hierdie Parashah gebaseer is! Die uitbeelding hier langsaan is ‘n voorbeeld hiervan – dit dateer uit die 13de eeu en kan vandag nog in die St Mark’s Basilika op die hoofplein in Venesië, Italië gesien word.

In die bespreking van hierdie Parashah oor die eeue heen, is daar soms stilgestaan by Yahweh se woorde aan Noag, “So moet jy dit maak…” in Gen 6:15. Met hierdie woorde het Yahweh begin om vir Noag haarfyn uit te stippel, presies hoe hy die ark moes bou. Dit ou rabbis het raakgesien dat die woorde “So moet jy dit maak …” reg deur die Skif dikwels gebruik word om iets te beskryf wat uiteindelik tot redding, verlossing en uitkoms vir Yahweh sou volk sou lei. Ons weet reeds dat die ark as ‘n kragtige simbool van redding, reg deur die Skrif gebruik word. Dink byvoorbeeld aan 1 Pet 3:20 “In die dae van Noag, onderwyl (of nadat) die ark gereed gemaak is, is daar agt siele deur water heen gered.” Die Rabbis neem dit soms egter een stappie verder en beweer dat saam met die woorde “So moet jy dit maak”, het Yahweh sy vinger gebruik en presies gewys hoe die ark gebou moes word.

Die vinger van Yahweh, volgens hierdie argument, is in die Skrif ook ‘n simbool van redding en verlossing. Met verwysing na die plae in Egipte het die towenaars vir Farao gesê, “Dit is die vinger van Elohiem” (Ex 8:19). Vir hulle was dit natuurlik slegte nuus, maar vir die volk van Yahweh was dit ‘n aanduiding van die redding wat sou kom. Ex 31:18 sê vir ons die twee tafels met die Tien Woorde is opgeskryf met die vinger van Elohiem. Ook dit is simbolies van redding, want die tafels was ‘n samevatting van die wil van Yahweh vir sy volk en sy wil was nog altyd daarop gemik om vir hulle redding te bring, nie ondergang nie. In Ps 8:3 en 4 lees ons die bekende woorde, “As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U voorberei het – wat is die mens dat U aan hom dink, en ‘n seun van Adam dat U hom besoek?” As ‘n mens die vinger (of vingers) van Yahweh as simbool van sy redding verstaan, dan sê Ps 8 dalk baie meer as wat ons dink. Met sy vingers het Yahweh die maan en die sterre (en die ander items van sy skepping) VOORBEREI. Voorberei vir wat? Voorberei om die mens te skep. Maar nie net te skep en hom dan uit te los nie. Nee, om hom te skep en dan aan hom te dink en hom te besoek. Met ander woorde: Om hom te red. Om hom te bewaar. Om in ‘n verhouding met hom te staan. Om hom met eer en voortreflikheid te kroon (Ps 8:5). Die maan en die sterre is die werke van sy vingers. Maar die MENS is die werk van sy vingers, by uitnemendheid. Want vir die mens wil Hy met sy vingers in sy hande neem en hom vasdruk teen sy bors en hom koester en beskerm!

Daar is nog meer voorbeelde in die Skrif van “vinger” as simbool van Yahweh se begeerte om mense te beskerm en te red. In Ps 144:1 sê Dawid, “Geseënd is Yahweh, my rots, wat my hande leer om te veg, wat my vingers leer om oorlog te voer”. Hier is “vingers” weer eens instrumenteel om redding te bring. Daar is ‘n stryd – teen die vyand en teen die Bose – waarin ek en jy daagliks betrokke is en in hierdie stryd is dit Yahweh wat ons vingers leer om oorlog te voer. In Spreuke 7:1-3 staan daar: “My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie … dan sal jy lewe … bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart.” As jy die gebooie van jou Leermeester aan jou vingers bind, sal jy … LEWE! As jy dit nie doen nie, sal jy die LEWE misloop wat Yahweh vir jou bestem het en heeltyd wonder wat LEWE beteken en waaroor dit ten diepste gaan! Yahweh wil hê dat ons op SY vingers moet fokus, want met ONS vingers bou ons vir onsself nietige afgode (Jes 2:8) en ONS vingers is bevlek met ongeregtigheid (Jes 59:3). Ook in die Messiaanse Skrifte kom hierdie gedagte sterk na vore dat daar redding in die vinger(s) van Elohiem opgesluit is. Sommige mense wat skepties oor Y’shua en sy wonderwerke was, het gesê dat Hy demone uit mense uitgedryf het deur die outoriteit van Baálzevul (Beëlsebul), die owerste van die demone. Y’shua het hierdie siening met groot wysheid weerlê en vir hulle gesê: “As ek deur die mag van Baálzevul demone uitdryf, dan beteken dit die Satan werk teen homself. En as die Satan teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan?” En toe sê Hy hierdie woorde: “Maar as Ek deur die vinger van Elohiem die demone uitdryf, dan het die koninkryk van Elohiem waarlik by julle gekom” (Luk 11:20). Dit was nie nodig om die woorde “deur die vinger van Elohiem” hier by te voeg nie. Maar deur dit nogtans by te voeg, beklemtoon Hy dat Yahweh altyd, simbolies, sy vinger gebruik om REDDING te bring, en LEWE te gee en sy KONINKRYK te laat kom!

Hierdie aspek van die betrokkenheid van die vinger van Yahweh om die werke van Satan teen te staan, moet van naderby bekyk word. Ek lees hierdie afgelope week ‘n gedeelte in ‘n boek oor die werking van Yahweh se Gees, waarin die volgende stelling gemaak word: “Demons only come out by the power of the blood of the Messiah”. Hierdie woorde het my getref, maar meer in die sin van “onrustig gemaak”, as in die sin van “beïndruk”. Die skrywer van die boek is ‘n bekende teoloog – iemand wat beslis weet waarvan hy praat en hy het dit dalk nie só bedoel nie, maar ek het dadelik daaraan gedink dat hierdie uitspraak ‘n mens herinner aan die onskriftuurlike manier waarop baie gelowiges die BLOED van die Messias “pleit” of “afbid” of “proklameer” oor bykans elke saak onder die son. Byna asof Y’shua se bloed wat gevloei het, ‘n magiese krag het en soos ‘n towerstokkie gebruik kan word. Veral in die stryd teen die Bose. Ek vind nie ‘n enkele verwysing hierna in die Skrif nie.

Die woord “bloed” kom ongeveer 100 keer in die Messiaanse Skrifte (Nuwe Testament) voor en daar is ook minstens 100 verwysings na Satan, demone en die werke van Satan, maar nie ‘n enkele keer word die bloed van Y’shua genoem in die konteks van die uitdryf of beswering van demone nie. Natuurlik het die bloed van Y’shua groot betekenis. Natuurlik is die demone en die werke van die Bose ‘n realiteit. Maar dis ‘n menslike idee om die bloed van Y’shua as ‘n soort “chanting” te gebruik om Satan se werke te besweer! Dis NIE iets waarvoor ons ons op die Skrif kan beroep nie. Wat die Skrif wél vir ons sê, is dat daar vir ons as gelowiges vergifnis en verlossing en vryspraak, deur die bloed van die Messias is. Waarom? Omdat daar sonder bloedvergieting geen vergifnis plaasvind nie (Heb 9:22). Dit was nodig dat iemand wat spesiaal deur Yahweh verkies en aangestel is, se bloed moes vloei, sodat ons van ons oortredinge vergewe kon word. Die werklike betekenis van Y’shua se bloed wat gevloei het (net soos die bloed van die offerdiere vóór sy koms) is dat dit herstel en versoening bring in ons verhouding met Yahweh. Die Skrif meld nie ‘n woord daaroor dat die bloed van Y’shua oor iets buitekant ons direkte verhouding met Yahweh gepleit of afgebid of geproklameer of verklaar behoort te word nie. Soms word daar in hierdie opsig verwys na Openbaring 12:11 “En hulle (die gelowiges) het hom (Satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” Is dit nie ‘n duidelike aanduiding dat hierdie gelowiges vir Satan iets gesê het soos: “Ek bestraf jou met die kragtige betekenis van die bloed van Y’shua” nie? Nie noodwendig nie. Die eintlike rede waarom hulle Satan oorwin het deur die bloed van die Lam, is omdat die bloed van die Lam vir hulle vergifnis en regverdiging voor Yahweh gebring het, en dat hy, Satan, nie meer ‘n houvas oor hulle gehad het nie. Voor Satan, en in die aangesig van die dood, kon hulle uitroep, soos ons lees in 1 Kor 15:55 Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die einste 1 Kor 15 sê vir ons die angel van die dood is sonde. Y’shua se bloed is die sleutel waarder die gelowige se sonde vergewe en die dood se mag verbreek word. Dis nie nodig vir ons om die bloed van Y’shua soos ‘n towerstokkie te gebruik nie. Want as ons dit aanhoudend doen, vergeet ons later dat dit eintlik die vinger van Yahweh is wat vir ons die oorwinning oor die Bose gee. Dis daardie seker wete dat Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. Dis deur vas te hou aan die Naam van Y’shua en nie jou geloof te verloën nie (Opb 2:13) dat ons die groot aanslag van die Bose in ons lewens kan afweer – selfs al woon jy waar die troon van Satan is (Pergamus). Kom ons maak opnuut seker dat ons as gelowiges, in ons poging om Yahweh te behaag en te dien, nie ‘n soort taal gebruik en ‘n patroon volg wat vreemd is aan die patroon van die Skrif nie.

Gal 1:4 Y’shua het Homself gegee vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons Elohiem en Vader.
Efes 6:12-17 Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie … neem die volle wapenrusting van Elohiem op, sodat julle weerstand kan bied … julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan … die skild van die geloof … die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die woord van Elohiem.
2 Tes 3:3 Maar die Meester is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.
2 Tim 4:18 En die Meester sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die eer tot in alle ewigheid! Amein.