DIE GEES VAN YAHWEH 4

alternate textOns het die afgelope klompie weke bevind dat die sogenaamde “Heilige Gees” – of “Afgesonderde Gees” – in die Skrif NIE voorgestel word as ‘n afsonderlike Persoon binne ‘n Drie-eenheid nie, maar as ‘n wesenlike deel van die enigste, ware Elohiem en as ‘n instrument waarmee Hy sy groot werk op aarde doen en in ‘n verhouding tree met mense wat Yahweh graag wil behaag. Die eenvoudigste en mees korrekte manier om na hierdie Gees te verwys, en die een wat die minste verwarring veroorsaak, is dus bloot: “Gees van Elohiem” of “Gees van Yahweh” (in Hebreeus: “Ruag Yahweh”). Hierdie siening van hoe ons oor die Gees moet dink, word gedeel deur ‘n hele aantal bekende Protestantse teoloë, o.a. Theodore Vriezen (“Ruach is not an independent substance…but rather a motion, a stirring force of the Almighty, an irresistible influence”), Jannes Reiling (“the spirit is not envisaged as a divine being but as instrument of divine action or revelation”), James Dunn (“Spirit of God is simply a way of speaking of God accomplishing his purpose in his world and through men”) en Robert Jenson (“The spirit is Yahweh’s life as he extends Himself to bring to life other reality than Himself”).

Yahweh het aan ons die gawe van lewe gegee deur van sy Gees in ons te blaas en saam daarmee het Hy aan ons die kapasiteit gegee om die werking van sy Gees te kan ontvang en te kan beleef. Hy kan by herhaling sy Gees in ons blaas of oor ons uitstort of deur sy Gees gawes, vrug, wysheid, inspirasie, innerlike sterkte en nuwe waardes in ons lewens tot stand bring. In die Skrif is daar talle voorbeelde hiervan, nie net in die Nuwe Testament (ná die uitstorting van die Gees in Hand 2) nie, maar óók in die Tanak of Ou Testament. In die volgende paragrawe sal ons na ‘n aantal voorbeelde hiervan kyk. Hierdie voorbeelde uit die periode VÓÓR die koms van die Messias, sowel as die periode NÁ die koms van die Messias, is ‘n duidelike bewys dat die betekenis van die begrip “Gees van Yahweh” op geen manier VERANDER het toe Y’shua sy verskyning hier op aarde gemaak het nie. Dat die eienskappe en werking van die Gees van Yahweh, ná die koms van die Messias, opwindende nuwe dimensies bygekry het, kan uit die aard van die saak nie betwyfel word nie. Kom ons kyk egter net eers na die duidelike manier waarop die kragtige effek van die “wind” van Yahweh se Gees soos ‘n goue draad reg deur die Skrif loop.

Deur sy Gees blaas Yahweh lewe, in die wêreld, maar óók in ons (Gen 2:7 En Yahweh Elohiem het die mens geformeer uit die stof en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword / Joh 20:22 En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Afgesonderde Gees); Deur sy Gees gee Yahweh wysheid aan sy volgelinge (Jes 11:2 Op Hom sal die Gees van Yahweh rus, die Gees van wysheid en verstand / Efes 1:17 Mag die Elohiem van ons Meester, Y’shua, aan julle die Gees van wysheid en openbaring gee); Deur sy Gees help Yahweh ons om dinge reg te verstaan (Job 32:8 Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak / Gal 3:3 Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?); Deur sy Gees bevestig Yahweh sy Woord (2 Sam 23:2 Die Gees van Yahweh praat in my, en sy woord is op my tong / Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle praat, is gees en is lewe); Deur sy Gees wys Yahweh vir ons watter weg om te bewandel (Ps 139:7-24 Waar sou ek heengaan van u Gees … toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg / Hand 18:25 Hy (Apollos) het onderrig ontvang in die weg van die Meester; en was vurig van gees); Deur sy Gees wek Yahweh mense op om te profeteer (1 Sam 10:6 En die Gees van Yahweh sal oor jou (Shaúl) vaardig word en jy sal saam met hulle profeteer / Hand 19:6 En Shaúl het hulle die hande opgelê, en die Afgesonderde Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gepraat en geprofeteer); Deur sy Gees gee Yahweh innerlike sterkte en krag (Sag 4:6 Dit is die woord van Yahweh aan Zerubbavel: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê Yahweh van die leërskare / Hand 1:8 Julle sal krag ontvang wanneer die Afgesonderde Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees); Deur sy Gees raak Yahweh ‘n mens se hart aan (Jes 61:1 Die Gees van Yahweh is op My, omdat Yahweh My gesalf het om die gebrokenes van hart te verbind / 2 Kor 3:3 Julle is ‘n brief van die Messias, geskryf met die Gees van die lewende Elohiem, op die tafels van die hart); Deur sy Gees maak Yahweh dit wat oud en stukkend is, weer nuut (Ps 104:30 U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut / Efes 4:23 Word vernuwe in die gees van julle gemoed en beklee julle met die nuwe mens in ware geregtigheid en afgesonderdheid); Deur sy Gees maak Yahweh gewone mense bekwaam (Num 11:25 Daarna het Yahweh van die Gees wat op hom (Mosheh) was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê / Luk 1:17 En hy sal voor die Messias uit gaan in die gees en die krag van EliYah, om vir Yahweh ‘n toegeruste volk te berei); Deur sy Gees bemoedig Yahweh hulle wat moed verloor het (2 Kron 20:14-15 Toe kom die Gees van Yahweh op Yagaziél en hy het gesê: Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot skare nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van Elohiem / Efes 3:16 Mag Hy julle met krag versterk deur sy Gees in die innerlike mens).

Deur sy Gees onderrig Yahweh eenvoudige en ongeleerde mense (Neh 9:20 U goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig en u manna nie van hulle mond weerhou nie / Luk 12:12 Die Afgesonderde Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê); Deur sy Gees bring Yahweh mense van ver af tot by sy aangesig (Ps 51:11 Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Afgesonderde Gees nie van my weg nie / 1 Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van Elohiem is en die Gees van Elohiem in julle woon nie); Deur sy Gees skenk Yahweh aan ons oorvloedige seën (Jes 44:3 Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge / 1 Pet 4:14 Julle is geseënd, omdat die Gees van die voortreflikheid en van Elohiem op julle rus); Deur sy Gees plant Yahweh ‘n sterk getuienis in ons (Jes 48:16-17 Kom julle nader na My, hoor dit – Yahweh het my met sy Gees gestuur. Yahweh sal jou leer wat waardevol is en jou lei op die weg wat jy moet gaan / 1 Kor 2:13 Daarvan praat ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dit wat die Afgesonderde Gees leer); Deur sy Gees bestuur Yahweh die proses van ons verlossing (Jes 63:11 Waar is Hy wat hulle uit die see laat optrek het, wat sy Afgesonderde Gees in hulle midde gegee het? / Rom 8:23 Ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug in afwagting van die aanneming tot kinders, die verlossing van ons liggaam); Deur sy Gees laat Yahweh ons daagliks sy bewaring beleef (Jes 63:14 Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van Yahweh hulle na die rus gelei / 2 Tim 1:14 Bewaar jou goeie pand deur die Afgesonderde Gees wat in ons woon); Deur sy Gees motiveer Yahweh tot gehoorsaamheid aan sy opdragte (Eseg 36:27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou / 1 Joh 3:24 En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. Hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het); Deur sy Gees beweeg Yahweh ons tot berou en bekering (Sag 12:10 Maar oor die huis van Dawied sal Ek uitgiet die Gees van guns en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun / Hand 2:38 Bekeer julle … en julle sal die gawe van die Afgesonderde Gees ontvang); Deur sy Gees verbind Yahweh ons aan die Messias (Jes 11:2 Op Hom sal die Gees van Yahweh rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van Yahweh / Fil 3:3 Ons wat Elohiem in die Gees dien en in die Messias Y’shua roem en nie op die vlees vertrou nie); Deur sy Gees spits Yahweh Hom toe op mense en tale van alle nasies (Jes 42:1 Daar is my Kneg … Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring / 1 Kor 14:2-22 Want hy wat in ‘n taal praat, praat deur die Gees … as ‘n teken vir ongelowiges … want daar is geskryf: Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk praat, sê Yahweh); Deur sy Gees verander Yahweh ‘n mens se status van vreemdeling tot kind (Joel 2:28-32 Daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees … en elkeen wat die Naam van Yahweh aanroep, sal gered word / Rom 8:15 Julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader).

Om mee af te sluit: Soms spreek getalle boekdele. Ons het 22 aspekte van die werking van die Gees hierbo uitgesonder. Daar is 22 letters in die Hebreeuse alfabet. Daar is 22 verse in Jesaja waarin die twee woorde “Yahweh” en “Afgesonderde” albei in dieselfde vers voorkom. In die boek Romeine word al die variasies van die woord “afsonder” presies 22 keer gebruik. Terug by Jesaja: Hier word Yahweh ongeveer 22 keer “die Afgesonderde van Israel” genoem (afhangende van die vertaling). Wanneer Yahweh as die “Afgesonderde van Israel” aangespreek word, word daar dikwels eienskappe van Hom genoem, wat op ander plekke in die Skrif spesifiek met die “Afgesonderde Gees” geassosieer word, soos byvoorbeeld in Jes 30:15 “So sê die Afgesonderde van Yiesraél: In terugkeer en rus lê julle verlossing, in stil wees en vertroue bestaan julle krag”. Hierdie wisselwerking tussen Yahweh as die “Afgesonderde” en Yahweh as die “Afgesonderde Gees” in die Skrif herinner ‘n mens aan die woorde van Eseg 38:23 “En Ek sal Myself as afgesonder voorstel (Heb: Vehitkadishti) en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek Yahweh is.” Hierdie vers, op sy beurt, herinner baie sterk aan een van die aspekte in die vorige paragrawe, naamlik die feit dat die Gees van Yahweh dikwels met nasies en tale verbind word. Die belangrikste deel van die woord “vehitkadishti” is “kadish” en dit is ‘n verbuiging van “kodesh”, wat op sy beurt deel uitmaak van die begrip “ruag hakodesh” of “Afgesonderde Gees”. Die numeriese waarde van die woord “vehitkadishti” is 1225. 1225 is in wiskunde die driehoek-nommer van 49 (sien skets). 49 is die aantal dae wat afgetel moet word vanaf die Fees van die Eersteling Beweegoffer (Y’shua se opstanding) tot op die dag van Shavuot. Shavuot is nie net die dag waarop die Ruag van Yahweh uitgestort is nie, dis ook die dag wat spesifiek met die gee van Torah verbind word. Die Torah kom voor in die eerste vyf boeke van die Skrif: Daar is 1 Torah, 22 Hebreeuse letters waarmee die Torah geskryf is, en 5 boeke waarin die Torah voorkom. As ons hierdie drie getalle langs mekaar plaas, kry ons weer 1225. As ons dit deur twee deel, kry ons 612.5 of, afgerond, 613 – volgens die mees algemene opvatting, die aantal instruksies wat daar in die Torah opgesluit is. Deur sy Gees het Yahweh Hom ook aan óns, wat deel uitmaak van die nasies, “as die Afgesonderde” (“vehitkadishti”) geopenbaar en vir ons kom sê Hy baie duidelik, reg deur sy Woord: My Torah, verhelder deur My Gees, is my grootste gawe aan jou…!!