DIE COVID19 INENTING EN GELOOF

alternate textDaar is tans ‘n hewige debat oor of dit vir gelowiges aanvaarbaar is om sommige of enige van die beskikbare tipes vaksiene te neem wat tans wêreldwyd as teenvoeter vir die Coronavirus aangebied word. As gevolg van die sensitiewe aard van hierdie kwessie, asook die sterk emosie wat dit by sommiges ontlont, was ek aanvanklik nie so geneë om in die openbaar hieroor te praat nie. Op hierdie stadium van die proses van inenting in ons land (ongeveer 6 maande nadat daar in Feb 2021 met die inentings-program begin is), het dit egter duidelik geword dat daar nog steeds heelwat mense is wat as gevolg van ‘n hele spektrum van redes – onder meer ook redes wat met geloof te make het – baie sterk teen die inenting beswaar aanteken. Op sosiale media platforms verskyn daar deesdae gereeld materiaal wat geloof en die Bybel aanhaal – hetsy om inentings te kritiseer of om dit aan te moedig. Gelowiges met wie ek al hieroor gepraat het, is verward en onseker oor die saak en weet nie mooi wie hulle moet glo en wie nie. Sommiges haal die Skrif aan om ‘n sekere standpunt te verdedig. Andere haal dieselfde Skrif aan om net mooi die teenoorgestelde standpunt te verdedig. Ons het nie ‘n ander keuse nie. Ons MOET mekaar help om die riglyne van die Woord oor hierdie saak, in hierdie tyd, so eerlik en so akkuraat as moontlik te interpreteer en uit te leef. Ek gaan nie probeer om vir enige iemand te sê dat hy of sy die “jab” moet neem of nie moet neem nie. Ek gaan ook nie probeer om die mediese en wetenskaplike akkuraatheid van al die feite op die tafel te ondersoek nie. Ek is nie daarvoor gekwalifiseer nie. Ek gaan bloot probeer om die argumente wat met die Skrif en met geloof te make het, te ondersoek en dít te evalueer. En daarom wil ek met medegelowiges in gesprek tree daaroor en daarmee hopelik ‘n bydrae lewer om sommige van die verwarring en die wasigheid rondom hierdie saak, uit die weg te ruim.

Een van die grootste etiese besware teen die COVID inspuitings is die gebruikmaking van menslike, geaborteerde fetusse, êrens in die vervaardigingslyn van die entstof. Baie mense wat teen aborsie gekant is, voel dat hulle nie met ‘n middel ingespuit wil word wat vervaardig is met behulp van geaborteerde fetus selle nie. Wat is die ware feite in hierdie verband? Die feite is dat daar ongeveer 50 jaar gelede selle van 2 geaborteerde fetusse gebruik is (en toe vir verdere gebruik bewaar is) en dat daar oor die afgelope 50 jaar miljoene dosisse entstof met behulp van hierdie selweefsel vervaardig is en nog steeds vervaardig word – onder meer entstowwe teen geelsug, rabies en waterpokkies. Geen vaksiene vandag bevat fisiese fetus materiaal nie – maar in die geval van sommige entstowwe word die laboratorium-gepreserveerde fetus selle gebruik om ‘n virus daarin te laat groei – ‘n virus wat in die vervaardiging van entstof gebruik word om die skadelike virus van die siekte te stuit. Omdat hierdie oorspronklike selle, byna onbeperk en eksponensieel vermeerder, is dit nie nodig vir meer aborsies om plaas te vind om genoeg entstof vir die wêreldwye behoefte te voorsien nie. Groot genetiese, etiese en wets-regulerende liggame, asook Skrif-gebaseerde en godsdienstige instellings reg oor die wêreld erken vandag dat daar 50 jaar gelede – reg of verkeerd – van geaborteerde, menslike fetusse gebruik gemaak is om mediese entstowwe voor te berei en te vervaardig (omdat menslike fetusse baie meer geskik vir hierdie doel is as dierlike fetusse). Meeste van hierdie instellings (indien nie almal nie), wys egter daarop dat ons nie op grond van hierdie (historiese) feit, beswaar behoort aan te teken teen die moderne vervaardiging van entstowwe met behulp van sel-families en sel-generasies (“cell-lines”) wat ontstaan het vanuit enkele aborsies, 50 jaar gelede nie. Nie, as ons in ag neem dat daar oor die afgelope 50 jaar letterlik miljoene lewens gered is met behulp van entstowwe wat op hierdie manier vervaardig is nie. Die duidelike beginsel van die Skrif is nog altyd dat die bewaring en beskerming van lewe vir elke gelowige die grootste prioriteit moet geniet en per geleentheid selfs die nakoming van ander gebooie mag tersyde stel. Hierdie beginsel word in Joodse kringe genoem “pikuag nefesh” (“die beskerming van ‘n siel”) en word o.m. geïllustreer deur Lev 19:16 (“Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie”) en Y’shua se sterk voorbeeld dat die dringende genesing van ‘n siek persoon in sommige gevalle die Sabbatsgebod mag oorheers of “override” (Luk 14:1-6).

Die volgende groot beswaar teen COVID19 inentings, is gebaseer op die persepsie dat die wêreldwye vaksiene-dryf in die gees staan van die Anti-Messias, die merk van die dier (o.m. in die vorm van ‘n “chip” wat ingeplant of ingespuit word), die simbool van 666 en die bose planne van Satan. Die teorieë in hierdie verband is legio en grens dikwels aan die mees verbeeldingryke “conspiracy theories” wat nog ooit die lig gesien het. Maar wat is die feite oor hierdie saak? Die feite is dat meeste van die generasies oor die geskiedenis heen, sedert die tyd van die wrede Romeinse Keiser, Nero, ‘n sogenaamde “Antichris” in hulle eie tyd geïdentifiseer het en dat dit ons nie hoef te verbaas dat daar na nóg een gesoek word in die tyd van hierdie wêreldwye pandemie nie. Johannes, die enigste skrywer in die Skrif wat die begrip “Antichris” of “Antimessias” gebruik, sê egter vir ons dat die gees van die Antimessias in die heel eerste plek na vore kom by hulle wat die Vader en die Seun verloën (1 Joh 2:22), nie by organisasies wat medisyne vervaardig nie. Die merk van die dier en die getal van die dier waarvan Openbaring 13 praat, is van die moeilikste gedeeltes in die Skrif om te verstaan, maar kan moontlik méér as een “vervullings” in die geskiedenis hê, waarvan die laaste en finale vervulling moontlik nog nie gebeur het nie. Die eerste vervulling het moontlik met sekere maatreëls te make van die Romeinse Keiser Domitianus, wat aan bewind was toe die boek Openbaring geskryf is. Soos Nero, een van sy voorgangers, het Domitianus (wat homself as deel van die “Imperial Divinity” gesien het) byna onmenslike metodes gebruik om die absolute lojaliteit te verkry van die inwoners van Asië, dieselfde streek aan wie die boek van Openbaring in die eerste plek geskryf is. Een bekende historikus het hierdie periode só beskryf: “Every Asian had to stamp himself openly and visibly as loyal, or be forthwith disqualified from participation in ordinary social life and trading.” By die hele COVID19 vaksiene veldtog is daar verskillende maatskappye en organisasies betrokke, verskillende lande, verskillende tydslyne, verskillende prosesse en selfs onderlinge wedywering teen mekaar en baie foute wat gemaak word – maar alles met die deursigtige doel om ‘n teenmiddel te maak wat mense se lewens kan red. Vanuit ‘n neutrale oogpunt is dit uiters moeilik om te glo dat hierdie wyd-geskakeerde proses op ENIGE manier met Openbaring 13 se “Dier uit die See” of “Dier uit die Aarde” (na wie daar herhaaldelik bloot net as “hy” en “hom” verwys word) geassosieer kan word.

‘n Derde argument waarmee daar dikwels teen inenting beswaar gemaak word, is dat gelowiges liewer op Yahweh moet vertrou om hulle teen die virus te bewaar as op die program van inenting. Elke gelowige behoort sy of haar vertroue in Yahweh te plaas – nie net vir bewaring teen die virus nie, maar vir elke aspek van ons bestaan hier op aarde. Maar om Yahweh te vertrou en van medisyne, dokters en die mediese wetenskap gebruik te maak, staan nie teenoor mekaar nie. Geloof en wetenskap staan nie teenoor mekaar nie. Baie wetenskaplikes en akademici en dokters is diep en ernstige gelowiges wat nie minder op Yahweh vertrou as gelowiges wat suspisieus en skepties oor sekere mediese metodes is nie. Persoonlik dink ek dat ‘n groot aantal van die gelowiges wat nou met die bekendstelling van die COVID19 vaksiene, hulle geloof in Yahweh as rede voorhou waarom hulle nie ingeënt wil word nie, eintlik net hulle vertroue verloor het in die hele proses en in sekere organisasies wat met die proses te make gehad het. ‘n Mens kan dit verstaan. Daar is foute wat gemaak is. Daar is faktore soos onmin, jaloesie, voortrekkery, selfgesentreerde wedywering, onaanvaarbare agendas en selfs korrupsie wat gereeld ter sprake kom. En intussen word ons almal tot in ons kern, deur die pandemie geraak en soms byna daardeur verswelg. Onsekerheid en die broosheid van ‘n menslike lewe en die vernietigende realiteit van siekte en dood het nader aan ons elkeen gekom as ooit tevore in ons lewe. Keer op keer, die afgelope klompie maande, het ek myself al afgevra: Hoe oorleef jy COVID19 as jy nie vir Yahweh het om aan vas te hou nie? Laat ons onthou dat die hele wêreld deur hierdie pandemie onkant betrap is. Niemand het daarvoor beplan nie. En niemand het dit georkestreer, soos wat sommiges beweer nie. Ek dink eerlik nie so nie. Ons is in dieselfde bootjie. Ons mag ons eie redes hê waarom ons nie die vaksiene wil neem nie. Maar kom ons maak vandag die keuse om die “Ek vertrou liewer op Yahweh” argument te laat vaar. Want daarmee gee ek te kenne dat my broer of my suster wat besluit om wél die “jab” te neem, NIE op Yahweh vertrou nie. En dit vererger net die dilemma waarin ons almal tans is. Ons moet liewer nader aan mekaar beweeg in hierdie tyd (alhoewel ons vir eers maar ons maskers moet aanhou!) – nie verder van mekaar af wegdryf nie.

Omdat daar nie ‘n direkte voorskrif ten gunste van inenting, of ‘n direkte verbod téén inenting in die Skrif is nie, behoort ons hierdie saak nie op ‘n voorskriftelike manier te benader nie. Die besluit of jy die inenting wil neem, of nie, bly nog steeds jou eie besluit, en dalk ‘n moeilike een daarby! Maar dit is nie raadsaam, of Skriftuurlik, of sprekend van ‘n gesindheid van liefde, om iemand na jou eie standpunt te probeer oorwen vanuit ‘n posisie van onsensitiwiteit of oningeligtheid of met enige ander bedenklike motief nie. En as ons besluit om die Skrif en geloof te gebruik om ons eie standpunt te motiveer, kom ons maak seker dat ons die Skrif op die regte manier gebruik en nie maar net ander stemme rondom ons, ongetoets napraat nie. Laat ons konsekwent wees in die toepassing van sekere beginsels wat ons meen in hierdie saak belangrik is. En nog belangriker as dit: Kom ons aanvaar ons mede-gelowige wat ‘n ander standpunt as ons huldig, as ‘n ware broer en ‘n ware suster in die Messias, as iemand wat swaar kry en worstel en foute maak net soos ons, maar ook iemand wat in hierdie baie moeilike tyd my ondersteuning en meelewing en liefde nodiger het as ooit tevore!

IS DAAR ‘N BEGINSEL IN DIE SKRIF OOR HOE OM UITSLUITSEL TE KRY OOR MOEILIKE BESLISSINGS/KEUSES WAT AL DIE MENSE VAN MY GROEP/GEMEENSKAP/NASIE RAAK?

Parashah Shoftiem: Deut 17:8-10 As ‘n saak vir jou te moeilik is om te beslis oor manslag, oor regsaansprake en oor verwonding – regsake in jou poorte – dan moet jy klaarmaak en opgaan na die plek wat Yahweh jou Elohiem sal uitkies; en jy moet kom na die Lewitiese priesters en na die regter wat daar in daardie dae sal wees, en jy moet uitvra; dan sal hulle jou die geregtelike uitspraak bekendmaak. En jy moet handel ooreenkomstig die uitspraak wat hulle jou te kenne sal gee, uit daardie plek wat Yahweh sal uitkies; en jy moet sorgvuldig doen net soos hulle jou sal leer.

Pred 7:10 Moenie sê nie: Hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? want nie uit wysheid vra jy hierna nie.

Rom 13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van Elohiem nie, en die wat daar is, is deur Elohiem ingestel.

Dan 2:21-22 Elohiem verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het; Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by Hom.

1 Pet 2:13-14 Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Meester – of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante.