WEES NUGTER!

alternate textMeeste van ons wat vandag aan hierdie diens deelneem, het ‘n begeerte om ons geloof so ná as moontlik aan die patroon van geloof te hou, soos wat die vroegste volgelinge van die Messias dit gedoen het. Ons wil nie die patroon van aanbidding in die Woord verruil vir menslike tradisies nie. Ons wil nie leringe aanhang wat nie op die Woord gebaseer is nie. Ons wil nie voortgaan met, en naarstiglik vashou aan kerklike praktyke wat in stryd is met die boodskap en die bloudruk van die Skrif nie, insluitend die Voor-Messiaanse gedeelte van die Skrif – ook genoem die “Ou Testament” of die “Tanak”. Dis immers spesifiek hierdie “Skrifte” wat Shaúl (Paulus) in gedagte gehad het toe hy vir Timoteus só duidelik geskryf het: (2 Tim 3:15-17) “Jy moet van kleins af die afgesonderde Skrifte ken wat jou wys kan maak tot verlossing deur die geloof in die Messias Y’shua. Die hele Skrif is deur Elohiem ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van Elohiem volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Hierdie saak is egter nie so eenvoudig nie. In die arena waarin ons ons nou bevind – waarin daar duisende ander soos ons is, wat ook die nodige regstellings aan hulle geloof wil maak – is alles baie ver van volmaak af. Daar is nog steeds verskil van mening, verskil van persoonlikheid en verskil van verwagting. In hierdie arena is daar MENSE en waar daar mense is, kry jy altyd die menslike element van swakheid, selfsug, kortsigtigheid, onverdraagsaamheid, tweespalt, onvergenoegdheid, liefdeloosheid en nog ‘n hele string ander dinge ook. En baie wat hulle met groot huiwering op hierdie “nuwe pad” begewe het, word sommer bitter teleurgestel. Hulle voel dat hulle nie gekry het waarop hulle gehoop het nie. Hulle voel dat hulle stem nie gehoor word nie. Hulle voel dat daar van voor af wéér gefouteer word. Die woord wat hierdie gevoel seker die beste beskryf, is ONTNUGTERING (disillusionment).

Kom ons probeer vandag om die perspektief van die Woord in hierdie arena te vind. Sonder om die hele saak te oorkompliseer – kan ons in hierdie verband eenvoudig gaan kyk na die één woord wat veral in die Skrif gebruik word om menslike ONTNUGTERING hok te slaan. En dit is ‘n woord wat reeds in die woord ONTNUGTERING gesien kan word, naamlik “NUGTER” (Engels: sober, temperate, sensible, awake). Verlede week het ons verwys na die waarskuwing van Kefa (Petrus) toe hy geskryf het: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (1 Pet 5:8). As ons wil seker maak dat ons nie deel word van die brullende leeu se brekfis nie en in ons geloof totaal verslind word nie, sê hierdie apostel wat so ‘n besonderse verhouding met die Messias gehad het, moet ons NUGTER en waaksaam wees! Wat beteken dit?

Die eerste keer dat ons die woord “nugter” in die Nuwe Testament aantref, is in 1 Kor 15:34: “Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van Elohiem nie.” Wees nugter op die regte manier! Sommige vertalings sê: “Awake to righteousness!” Begin om erns te maak met dit wat reg is in Yahweh se oë. Sommige mense dink hulle is reg en hulle idees is reg, maar hulle het geen kennis van Elohiem nie. Die punt is dit: Om net op idees of standpunte of opinies te fokus en kronies daaroor met ander te twis, en nie op die groter prentjie van geregtigheid te fokus soos dit in die Woord aan ons voorgehou word nie, is ‘n bewys dat ons kennis van Elohiem nog ver tekort skiet. Die woord vir “nugter” wat in 1 Kor 15:34 gebruik word, word ook in 2 Tim 2 gebruik waar die apostel sê dat ‘n dienskneg van die Meester nie moet twis nie, maar in staat moet wees om verskil van mening te absorbeer en weerspanniges in sagmoedigheid tereg te wys. Hierdie soort nugterheid is ‘n skaars artikel in ons dag, maar broodnodig om oor die ontnugtering te kom dat die onvolmaaktheid van die mens oral sy kop uitsteek, selfs dáár waar die Naam van Yahweh in alle opregtheid aangeroep word!

In 1 Tes 5:6 word die woord “nugter” weer gebruik: “Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.” Presies wat hiermee bedoel word, word duidelik as ‘n mens die hoofstuk verder lees – veral hierdie tien dinge: Hou vrede onder mekaar (13); bewys agting aan julle voorgangers ter wille van hulle werk (13); bemoedig die kleinmoediges (14); ondersteun die swakkes (14), wees lankmoedig teenoor almal (14); sorg dat niemand ‘n ander kwaad vir kwaad vergeld nie (15); wees voortdurend bly (16); bid sonder ophou (17); wees in alles dankbaar (18); blus die gees nie uit nie (19). Die woord wat in hierdie laaste vers met “blus” vertaal word is ‘n woord wat altyd in die konteks van “vuur” of “vurigheid” gebruik word. Om nugter te wees, is om nooit jou vurigheid en jou passie vir Yahweh en sy saak te verloor nie – maak nie saak hoeveel mense jou al op hierdie pad teleur gestel het nie. Sorg jy net dat jy al hierdie dinge doen en altyd wakker en gefokus bly op wat die Woord vir ons oor geregtigheid leer!

In 1 Tim 3:2 skryf Shaúl dat die opsigters of die leiers van die gemeentes nugter moet wees en dan noem hy minstens 5 eienskappe op wat déél uitmaak van hierdie eienskap van nugterheid: wees onberispelik (letterlik: maak seker dat jy nie deur ‘n obsessie of deur ‘n opinie gevange gehou word nie); wees selfbeheersd (letterlik: bewaar en beskerm jou emosies en denke sodat dit nie jou redding in gevaar stel nie); wees fatsoenlik of ordelik (letterlik: laat jou gedrag só wees dat dit ‘n versiering is in die wêreld waarin jy jou bevind, nie ‘n letsel nie); wees gasvry (letterlik: wees iemand met ‘n liefde vir vreemdes of vir mense wat van jou verskil); wees bekwaam om te onderrig. In die Skrif word bekwaamheid om te onderrig baie hoog aangeslaan. Daar gaan eenvoudig tye wees dat ons as gelowiges in situasies kom waar ons vir ‘n medegelowige wat in nood of in twyfel of selfs ongeloof gedompel is, vanuit die Woord moet kan onderrig. Dit is ‘n wesenlike déél van basiese nugterheid en dit is iets wat ons almal in ‘n mindere of ‘n meerdere mate moet kan doen. Ons hoef nie formeel opgelei daarvoor te wees nie. Ons hoef nie Grieks en Hebreeus daarvoor te ken nie.

Daar is egter ook ‘n ander kant van die muntstuk. En dit is die bekwaamheid en die gewilligheid om geleer te word – of om die meer bekende term te gebruik: om ‘n “teachable spirit” te hê. Om nederig genoeg te wees om te kan erken: Al weet ek hóé baie en al is ek hóé ver op die pad van geloof – ek weet nog steeds nie alles nie en moet nog steeds oop genoeg wees om die nuwe dinge met grasie te kan ontvang wat Yahweh vir my deur die mense wat oor my pad kom, wil leer. Dit gaan selfs ‘n stappie verder. Selfs die dinge wat ek DINK ek weet, selfs die opinies waartoe ek gekom het terwyl ek alreeds op hierdie pad was, is nie bo verdenking nie – met ander woorde: ek kon ‘n fout gemaak het en ek moet nog steeds bereid wees om teregwysing te ontvang. Soos daar in Spr 13:18 geskryf staan: “Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp; maar hy wat die teregwysing bewaar, word geëer.” En so ook in 1 Kor 2:14-16: “Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van Elohiem nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge … Want wie het die sin van Yahweh geken, dat hy Hom sou kan onderrig?”

Ten slotte. Kefa (Petrus) noem ‘n aspek van nugterheid wat vir elkeen van ons baie groot gewig behoort te dra: 1 Pet 1:13-16 “Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die guns wat julle deel word by die openbaring van Y’shua die Messias. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos Hy wat julle geroep het, afgesonder is, moet julle ook in jul hele lewenswandel afgesonder word, omdat daar geskryf is: Wees afgesonder, want Ek is afgesonder.” Watter soort nugterheid het ons veral nodig in hierdie wêreld waarin ons woon? Die soort nugterheid om te weet dat dit wat ons hier sien en wat ons hier ken, nie die enigste realiteit van die lewe is nie. Die toekomstige openbaring van Y’shua die Messias en dit wat daarná sal gebeur, is net so ‘n groot realiteit. Om die waarheid te sê, dis nog ‘n groter realiteit. Hierdie realiteit waarin ons nóú is, is voorlopig en tydelik en van verbygaande aard. Die realiteit wat ons gaan ervaar wanneer Y’shua in sy voortreflikheid aan hierdie wêreld geopenbaar gaan word, is só groot dat die gelowiges aangemoedig word om ‘n kopskuif te maak en hulle hele lewe daar rondom in te rig. Vir Kefa beteken dit veral één ding: Dis onmoontlik vir iemand wat in Y’shua glo en wat nugter is om eenvoudig maar net saam te smelt met die wêreld en dinge te doen presies soos dit in die wêreld gedoen word. Dis die een plek waar jy nie op twee stoele kan sit nie. Die Een wat ons aanbid, is afgesonder. Sy Naam is afgesonder. Die een wat Hy gestuur het as versoening vir ons sondes, is afgesonder. Die plek wat Hy vir ons voorberei het, is afgesonder. Die woorde wat Hy tot ons gespreek het, is afgesonder. Die dag van die week waarop ons saamkom om sy Naam aan te roep, is afgesonder. Daarom moet ons in ons hele lewe afgesonder wees en só leef dat dit duidelik die boodskap uitspel vir almal wat na ons kyk en ons leer ken: Hier is ‘n mens (‘n groep mense) wat anders is, wat ander waardes ken, wat keuses maak wat anders is en wat ‘n uitkyk op die toekoms het wat anders is. Daar is iets binne-in hulle wat hulle mooi en aantreklik maak en wat ek ook graag sal wil hê! Ons nugterheid het die potensiaal om andere tot nugterheid te skud!