TERUGKEER IS NOODSAAKLIK

alternate textEerskomende Maandag is dit die Groot Versoendag oftewel Yom Kippur. Vandag is dus die Shabbat voor Yom Kippur, wat ook bekend staan as “Shabbat Shuvah”, wat letterlik beteken: Die Shabbat van Terugkeer of die Shabbat van Berou (Engels: the Sabbath of Repentance). Die Jode of Yehudiem het ‘n hele lys van spesiale Sabbatte met spesiale name wat anders as normale Sabbatte ingeruim word. Selfs al hou ons nie hierdie dae soos die Yehudiem nie, is dit interessant om daarvan kennis te neem en te weet wat die agtergrond daarvan is. Die Shabbat waarop die Parashah of Torah porsie van Exodus 15 gelees word, waarin Mosheh en die volk ‘n lied tot eer van Yahweh gesing het, nadat Hy hulle wonderbaarlik deur die Rooisee laat trek het, word genoem “Shabbat Shirah”, wat beteken die “Shabbat van die Lied”. Die Shabbat vóór die aanbreek van die Skriftuurlike nuwejaar in Maart of April word genoem “Shabbat Hachodesh”, wat beteken die “Shabbat van die Maand” of die “Shabbat van die Nuwemaan” en hierdie Shabbat word uitgesonder omdat dit die eerste of belangrikste maand of nuwemaan van die jaar voorafgaan. Die Shabbat wat onmiddellik voor Pesag plaasvind (óók in Maart of April) word “Shabbat Haghadol” genoem, wat beteken “Die Groot Shabbat”. Soms word die Sabbatte wat direk voor ander feeste plaasvind, ook “Shabbat Haghadol” genoem, maar dis ‘n titel wat veral met die Shabbat voor Pesag geassosieer word, omdat die Yehudiem glo dat die tyd rondom die oorspronklike Pesag in Egipte die tyd was waarin die volk Israel sy babaskoene ontgroei het en volwasse of groot (“ghadol”) geword het. Ook ‘n tyd toe daar ‘n groot (“ghadol”) wonderwerk plaasgevind het en die volk Yahweh se Naam groot (“ghadol”) gemaak het, soos nog nooit tevore in die geskiedenis nie!

Terug na hierdie dag wat as “Shabbat Shuvah” of “die Shabbat van Berou” bekend staan. Dit is gebruiklik om in hierdie tyd – beide op die Shabbat voor Yom Kippur en op Yom Kippur self – die tweede hoofstuk van Joël te lees. Ons sal oor twee dae in meer detail na hierdie hoofstuk gaan kyk, wanneer ons saam kom op die dag van Yom Kippur. Die hele hoofstuk is in wese ‘n oproep om terug te keer na Yahweh. Die woord “shuvah” is afgelei van “shuv” wat beteken om terug te keer en weer op die pad te loop wat reg en goed en suiwer is. Hierdie woord “shuv” kom 3 maal in Joël 2 voor (vers 12, 13 en 14). Dis duidelik dat hierdie ‘n oproep is tot die volk wat afgewyk het van Yahweh se weë, dat hulle moes omdraai en wéér moes terugkeer na Yahweh, wéér hulle harte op Hom moes rig en wéér ‘n pad van gehoorsaamheid moes loop. In die Strongs woordeboek se definisie van wat “shuv” beteken – net hierdie een, klein woordjie – word die woord “again” (“weer”) nie minder nie as 20 keer gebruik!

Die woord “weer” is eintlik ‘n wonderlike woord. Dit sê dat Yahweh nie die deur toemaak in die gesigte van hulle wat aan Hom ongehoorsaam was nie. Dit bly sy begeerte dat hulle WEER by Hom sal uitkom. Hy is meer as bereid om vir hulle WEER ‘n kans te gee, sodat hulle WEER sy goedheid kan beleef, en WEER in ‘n intieme verhouding met Hom kan staan. Maar die woord “weer” sê ook vir ons dat daar ‘n patroon is wat reeds uitgestippel en uitgeborduur en dat dit die standaard is wat nooit verander nie. Yahweh verskuif nie die grense van wat reg en verkeerd is nie. Daar kan nie ‘n tyd aanbreek waarin sy vasgelegde patroon oud en uitgedien geraak het nie. Daar kan nie omstandighede wees wat só uitsonderlik is dat dit nie nodig is om WEER na die hart van die Torah, die boodskap van die Profete, die waarhede van Geskrifte soos Psalms en Spreuke en die getuienis van Y’shua die Messias terug te keer nie. Daarom word die gelowiges tot in die boek van Openbaring ernstig aangepraat as hulle hulle eerste liefde verlaat het. Selfs in die laaste dae waarin ons nou leef, is dit van tyd tot tyd nodig om WEER terug te keer na daardie eerste liefde en daardie oorspronklike toewyding en daardie onwankelbare geloof wat ons eerste voorlopers op hierdie pad so treffend uitgeleef het.

Die woord “weer” sê ook vir ons dat “herstel” (Engels: “restoration”) heel bo-aan die Vader se lys van prioriteite vir sy kinders is. Die Afrikaanse voorvoegsel “her-” en die Engelse “re-” beteken niks anders nie as WEER – om iets WEER te doen of om iets van voor af te doen. Die aksie van “herstel” word bedreig deur ‘n hele paar ander aksies wat ook eindig met “stel”, maar wat in werklikheid die herstel wat ons in wese nodig het, dwarsboom en beduiwel. Die mees klassieke plaasvervanger vir herstel, is “uitstel” … en soos almal weet: Van uitstel kom afstel! Herstel en vernuwing in ons lewe is só nodig, só noodsaaklik, dat ons nie durf om uit te stel nie – nie ‘n enkele oomblik nie! Dan is daar die besonders nuttige aksie van “verstel”. Verander ‘n bietjie hier, stel so bietjie daar, moenie te veel aandag skenk aan die voorskrif van die Woord nie – maak net ‘n slim plan en hou al twee jou duime vas dat alles daarna weer honkiedorie sal wees. Só werk dit nie met herstel nie. Só maak ‘n mens nie met die patroon wat Yahweh uitgespel het nie. Dis terugkeer of niks. Daar is nie iets tussen-in nie. En dan is daar die baie subtiele aksie van “aanstel”. Die woord “aanstel” kan onder meer beteken “om iets voor te gee wat nie so is nie” of “om jou iets te verbeel wat jy nie is nie”. Kom ons laat staan ons alewige aanstellerigheid. Ons gee voor dat alles reg is in ons verhouding met Yahweh, maar dit is nie. Ek verbeel my ek is iemand besonders in Yahweh se oë, maar ek is nie – nie voordat ek opregte berou toon en waarlik terug keer na Hom en daardie bevrydende herstel tussen Hom en my plaasvind wat my hele lewe kan omkeer nie!

Die woord “weer” is ook ‘n wonderlike herinnering aan dit wat Yahweh in die toekoms gaan doen. Hoe weet ons dat Hy sekere dinge in die toekoms gaan doen? Ons wéét, want Hy het belowe dat Hy dit gaan doen! Baie van die dinge wat ons Vader gesê het Hy in die toekoms gaan doen, gaan nuut en anders wees. Dit gaan dinge wees wat hierdie wêreld nog nooit gesien en beleef het nie! Maar ‘n groot deel van die beloftes met die oog op die toekoms is gebou op die begrip van WEER. Dit wat nie in hierdie bedeling herstel kon word nie, sal dán herstel word. Die terugkeer na Yahweh wat in hierdie bedeling dikwels net vir ‘n rukkie gehou het, sal dán volledig en permanent wees. Die berou in hierdie bedeling wat dikwels met gevoelens van wraak gemeng was, sal dan eg en suiwer wees. Yahweh sal WEER vereer word soos wat Hy aan die begin vereer is. Sy diensknegte sal Hom WEER dien, soos wat die boodskappers Hom van die begin af gedien het. Daar sal WEER intieme gemeenskap tussen Hom en sy uitverkorenes plaasvind soos wat daar voor die sondeval plaasgevind het. Hy sal WEER alles en in almal wees, soos wat dit was voordat die mens met sy eie grootheidswaan homself tot op die vlak van ‘n soort god-mens probeer verhef het.

Die afgelope week het iemand my gevra oor die verband tussen Yom Kippur en die versoening en vergifnis wat Y’shua gebring het. Dis ‘n vraag waarmee baie Messiaanse gelowiges worstel. Het Y’shua dan nie ons sondes eens en vir altyd versoen nie? Die idee van “eens en vir altyd ” is misleidend. Die Skrif verkondig NIE die boodskap dat as jou sondes een keer versoen is, dit nie nodig is om daarna weer vergifnis of versoening te ontvang, wanneer jy weer sondig nie. Y’shua het sy dissipels geleer om daagliks die gebed te bid: “Vergewe ons ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergewe.” Hy het ook vir Petrus gesê dat hy bereid moet wees om sy broer wat teen hom gesondig het, tot sewentig maal sewe keer te vergewe. Net so is Yahweh ook bereid om ons sewentig maal sewe keer te vergewe – telkens as ons gesondig het en in berou terug keer na Hom toe. Johannes skryf in sy brief uitdruklik dat sy lesers (wat almal gelowiges is) nie moet sondig nie, maar as hulle gesondig het, moet hulle weet dat hulle ‘n Voorspraak in die hemel het wat versoening vir hulle sondes gebring het. Dit bly steeds nodig om jou sonde te bely. Dit bly steeds nodig om óm te draai en terug te keer na Yahweh toe. Selfs die gemeentes in Openbaring word aangemoedig om hulle tot Yahweh te bekeer, as hulle selfs net lou en oorgerus geraak het in hulle wandel voor Yahweh. Die eens-en-vir-altyd boodskap gaan oor die wesenlike verskil tussen Y’shua, as die hoëpriester wat Yahweh self voorsien het en wat één, volmaakte offer gebring het, aan die een kant, en die Levitiese hoëpriesters, aan die ander kant, wat keer op ‘n keer ‘n dier as offer moes slag as versoening vir die sondes van die volk. Dit is nie om te sê dat Yom Kippur nie meer geldig is nie.

Yom Kippur is ‘n jaarlikse afspraak wat Yahweh met sy volk gemaak het – ook met mense soos ons wat van buite af – deur ons geloof in Y’shua – by sy ware volk aangesluit het. Met Yom Kippur kry ons die geleentheid om ons sonde te bely – elke oortreding, elke vorm van versuim, elke stuk trotsheid, elke greintjie rebelsheid, elke verkeerde gedagte, elke keer dat ons iets voorgegee het wat ons nie is nie, elke woord wat seergemaak het, elke gestalte van selfsug en ongeduld en elke area van ons harte wat nie heeltemal suiwer is nie. Nie dat ons dit nie op ander dae óók moet doen nie. Maar hierdie is die Dag wat Yahweh self opsy gesit het. Op Yom Kippur kry ons geleentheid om te sê: Ek weet dat ek gesondig het. Ek het waarlik berou oor dit wat ek gedoen het. Ek dank U dat die versoening wat Y’shua gebring het, volledig genoeg was om ook hierdie oortredinge in te sluit. Ek dank U vir die vergifnis deur die bloed van u Seun, Y’shua. Ek draai nou terug na U toe en wil graag WEER daardie intieme gemeenskap met U beleef waarop ek uitgemis het toe ek nie bereid was om my skuld voor U te bely nie!