DIE GROOT BETEKENIS VAN SY WOORDE

alternate textDie boek wat ons ken as Deuteronomium se regte naam is “Devariem” wat “woorde” beteken, na aanleiding van Deut 1:1 waar daar staan: “Dit is die woorde waarmee Mosheh die hele Yiesraél toegespreek het …” Mosheh se woorde aan die volk was meeste van die tyd net ‘n oordrag van die woorde van Yahweh. In daardie sin was Mosheh die mondstuk of die spreekbuis van Yahweh. As ‘n mens een woord uit die Skrif moes gekies het as beskrywing van al 66 boeke wat ons vandag as die Bybel (of die Skrif) ken, dan kan daar beswaarlik ‘n meer gepaste woord wees as die woord “Devariem” – woorde. Die woorde van die Allerhoogste. Ja, daar is baie mense-woorde ook tussen-in, maar in wese gaan hierdie mees gelese boek (of bundel) in die geskiedenis van die wêreld oor die woorde wat die Skepper deur sy diensknegte en sy profete aan mense bekend gemaak het. (Ongeveer 4 miljard kopieë van die Bybel is oor die laaste 50 jaar gedruk – verreweg die meeste van alle boeke wat bestaan!). Om ons daaraan te herinner dat hierdie bundel dikwels die direkte woorde van die Skepper bevat, word die uitdrukking “my woorde” dikwels daarin gebruik.

1. Yahweh se woorde oor gesonde vrees

Deut 4:9-10 Bewaar jou net self en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kleinkinders bekend maak: die dag dat jy voor die aangesig van Yahweh jou Elohiem by Gorev gestaan het, toe Yahweh aan my gesê het: Vergader die volk vir My, en Ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om My te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer.

2. Yahweh se woorde oor sy opdragte

Spr 7:1-4 My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou; onderhou my gebooie, dan sal jy lewe, en my Torah soos jou oogappel; bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid: Jy is my suster! en noem die verstand jou vertroueling,

3. Yahweh se woorde oor benoudheid

Ps 50:15-17 Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. Maar aan die afvallige sê Elohiem: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond – terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?

4. Yahweh se woorde oor hulle wat aan Hom behoort

Jes 51:16-23 En Ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg; om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Tsion te sê: My volk is jy! … Kyk, Ek neem die beker van bedwelming uit jou hand, die kelk van my gramskap; jy sal dit verder nie meer drink nie. Maar Ek sal dit in die hand gee van die wat jou droefheid aandoen, wat vir jou gesê het: Buig, dat ons oor kan gaan; en jy moes jou rug maak soos die grond en soos ‘n straat vir die wat daaroor gaan.

5. Yahweh se woorde oor sy verbond

Jes 59:21-20 Maar vir Tsion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Yaákov hulle bekeer van oortreding, sê Yahweh. Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê Yahweh: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê Yahweh, van nou af tot in ewigheid nie.

6. Yahweh se woorde oor die krag van sy woord

Jer 1:9-19 Toe het Yahweh vir my gesê: Hiermee lê Ek my woorde in jou mond. Kyk, Ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant … En Hy het gesê: Wat sien jy, YermeYahu? En ek antwoord: Ek sien ‘n amandeltak. Toe sê Yahweh vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te vervul … Jy dan, omgord jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat Ek jou sal beveel; wees nie vir hulle verskrik nie, dat Ek jou nie vir hulle laat skrik nie. Want kyk, Ek maak jou ‘n versterkte stad en ‘n ysterpilaar en kopermure teen die hele land: teen die konings van Yehudah, teen sy heersers, teen sy priesters en teen die volk van die land. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou, sê Yahweh, om jou uit te red.

7. Yahweh se woorde oor sy lankmoedigheid

Jer 5:14 Daarom, so sê Yahweh, die Elohiem van die leërskare: Omdat julle hierdie woord praat, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer … Jer 5:18 Nogtans sal Ek ook in daardie dae, sê Yahweh, nie ‘n einde aan julle maak nie … Jer 5:21 Hoor dit tog, o dwase en verstandelose volk, wat oë het, maar nie sien nie; wat ore het, maar nie hoor nie! Jer 5:22 Sou julle vir My nie bevrees wees nie, sê Yahweh, of voor my aangesig nie bewe nie, wat die sand gestel het as grens vir die see, ‘n ewige beperking waaroor hy nie sal gaan nie? Al rol sy golwe, hulle is onmagtig; al bruis hulle, hulle sal daaroor nie gaan nie.

8. Yahweh se woorde oor sy besluite

Jer 18:2-10 Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor … Jer 18:6 Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Yiesraél? sê Yahweh. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Yiesraél! Jer 18:8 maar as daardie nasie (wat ek wou vernietig) hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die rampspoed wat Ek van plan was om hulle aan te doen … maar as (die nasie wat ek wou opbou) doen wat verkeerd is in my oë deur na my stem nie te luister nie, dan sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen.

9. Yahweh se woorde oor valse profete

Jer 23:21-31 Ek het die profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop; Ek het nie met hulle gepraat nie, tog het hulle geprofeteer. Hulle moes my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge. Is Ek ‘n Elohiem van naby, sê Yahweh, en nie ‘n Elohiem van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie sien nie? Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? … Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my Naam vals profeteer met die woorde: Ek het gedroom, ek het gedroom! Hoe lank nog … is hulle daarop bedag om my volk my Naam te laat vergeet … Is my woord nie soos vuur en soos ‘n hamer nie? … Maar die profete gebruik hulle eie tong en sê: Yahweh het gepraat!

10. Yahweh se woorde oor sy ware Profeet

Deut 18:18-19 ‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam praat nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.

Dus is Y’shua se woorde ook Yahweh se woorde: My woorde sal nooit verbygaan nie (Mat 8:38); Moenie vir my woorde skaam wees nie (Mark 8:38); Luister na my woorde (Luk 6:47); Moenie my woorde verwerp nie (Joh 12:48); My woorde is nie myne nie, maar my Vader s’n (Joh 14:24); Bly in my woorde (Joh 15:7), ens.

Jes 66:2 Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, sê Yahweh. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x