LEWE ONDER SY GUNS

alternate textDie voorgestelde leesstuk van hierdie week (Deut 21:10 – 25:19) word “Ki Teitzei” genoem, wat vertaal word as “When you go out”. Dit word opgevolg met die leesstuk wat “Ki Tavo” genoem word (Deut 26:1 – 29:8), wat vertaal word as “When you come in”. In die Hebreeuse idioom word ‘n mens se hele lewe soms voorgestel as dit wat gebeur tussen die tyd dat jy uitgaan en die tyd dat jy inkom. Daarom staan daar in Deut 28:6 “Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.” So ook 2 Sam 3:25 “Avner het gekom om u te mislei en om u uitgang en u ingang te weet, ja, om alles te weet wat u doen”; Ps 121:8 “Yahweh sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid” en Jes 37:28 “Maar Ek ken jou sit en jou uitgang en jou ingang en hoe jy teen My raas”.

Daar word soms na die 40 dae voor Yom Kippur verwys as “Yemei Ratzon” of die “Dae van Guns” of die “Dae van Welbehae” (“The Days of Favour”). Baie mense meen dat dit in hierdie tyd is dat Yahweh sy volk vergewe het, nadat hulle hulleself met die episode van die Goue Kalf besoedel het. Die Joodse Rabbis sien hierdie 40 dae egter nie net as die herdenking van ‘n sekere episode in die geskiedenis nie. Nee, hulle sien dit as ‘n soort wedergeboorte, soortgelyk aan die 40 weke wat dit neem vir ‘n baba om gebore te word. Vergifnis en guns en welbehae is nie net verteenwoordigend van sekere episodes of periodes van ons lewe nie. Dit oorspan die totale lewe van iemand wat begeer om die pad van wedergeboorte te loop. Die 40 dae van Yemei Ratzon is vir ons ‘n herinnering dat elke deeltjie van ons lewe, ‘n lewe onder Yahweh se guns is. Van ons uitgang tot ons ingang is die Guns van Yahweh (Ratzon leYahweh) die skaduwee wat ons volg en die wolk wat ons oordek.

Die woord “Ratzon” word afgelei van die woord “Ratzah” wat onder meer beteken: “To be acceptable” (Ons totale lewe moet daarop gefokus wees om Yahweh te behaag en die dinge te doen wat vir Hom aanneemlik is); “To satisfy” (Só ‘n lewe is nie net ‘n lewe wat Yahweh behaag nie – dis ook ‘n lewe wat vir ons bevrediging en vervulling sal bring); “To accomplish” (Die mens se voortdurende soeke na ‘n “sense of accomplishment” sal tot rus kom wanneer hy onder die wolk van Yahweh se guns inbeweeg en weer van voor af opvlam wanneer hy onder daardie wolk uitbeweeg); “To please” (In die onbelemmerde verhouding met Yahweh kom die aspek van “pleasure” van twee kante af – “He shows favour to us and we delight in Him!”); “To pardon” (Dis hierdie vergifnis en vryspraak en herstel, op gereelde basis, wat maak dat ons harte en gewete en emosies tot rus kom en ons sodoende binne die ruimte van vryheid en vrede kan lewe).

‘n Mens hoor gereeld dat iemand sê “Ek soek alleen die Vader se wil”. Die vraag is of ons dieselfde taal as die Skrif praat wanneer ons só iets sê. Die twee woorde in die Skrif wat die aspek van “Yahweh se wil of welbehae” die beste verwoord, is die woorde “ratzah” en “ratzon”. As ons hierdie twee woorde se betekenis volledig in ag neem, beteken die stelling “Ek soek alleen die Vader se wil” dalk nie heeltemal dieselfde as wat ons nog altyd gedink het nie. Om Yahweh se wil te soek, beteken dat jy sy Torah nie verontagsaam nie en die begeerte het om sy verordeninge te leer (Ps 119:108-109 “Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag [ratzah], o Yahweh, en leer my u verordeninge … ek sal u Torah nie vergeet nie”). Verder is dit duidelik uit die boek Esegiël (Yegezkel) dat wanneer Yahweh ‘n behae in mense het, dan weet hulle dat Hy Yahweh is en dat Hy ter wille van sy Naam met hulle handel en nie ooreenkomstig hulle oortredinge nie (Eseg 20:41-44 “As ‘n lieflike geur sal Ek ‘n behae in julle hê [ratzah] wanneer Ek julle uit die volke uitlei en … julle sal weet dat Ek Yahweh is as Ek met julle handel ter wille van my Naam en nie ooreenkomstig julle verkeerde weë nie”). Die profeet Amos verbind die wil van Yahweh met die geregtigheid van Yahweh en stel dit onomwonde dat die een nie sonder die ander kan bly staan nie (Amo 5:22-24 “Want al bring julle vir My brandoffers … en voedseloffers … en dankoffers … en geraas van liedere … en die geluid van harpe, Ek het daar geen welbehae [ratzah] in nie … maar laat (liewer) die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ‘n standhoudende stroom”). Ps 147:11 sê dat Yahweh ‘n begeerte het [ratzah] “na die wat Hom vrees, en na hulle wat op sy goedertierenheid hoop”. Laat ons in gedagte hou dat as ons sê dat ons slegs die wil van Yahweh soek, ons begeertes 100% in lyn met Yahweh se begeertes moet wees.

Ek het ‘n Hebreeuse vertaling van die Nuwe Testament geraadpleeg om te sien in watter konteks die woorde “ratzah” en “ratzon” dáár gebruik word. Die prentjie is selfs nog duideliker as in die Tanag.

Om die Vader se wil te soek, beteken nie altyd wat ons dink nie! Mat 7:21-23 “Nie elkeen wat vir My sê: Meester, Meester! sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen [ratzah] van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Meester, Meester, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat ongeregtigheid bedryf! Selfs die beoefening van indrukwekkende gawes soos profesie en duiwelbeswering en wonderwerke, is geen waarborg dat ons besig is om die wil van Yahweh te doen nie.

Verder is dit die wil van Yahweh om jou meer te ontferm oor een wat swaar kry as oor 99 wat goed versorg en gemaklik en veilig is (Mat 18:13-14 “En as hy hom kry, amein Ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die nege en negentig wat nie verdwaal het nie. So is dit nie die wil [ratzon] van julle Vader wat in die hemel is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie”). Dit is ook onmoontlik om te bepaal wat die wil van Yahweh is as jy te verknog aan hierdie wêreld is (Rom 12:2 “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil [ratson] van Elohiem is”); as jy nie eensgesindheid onder jou mede-gelowiges met jou hele hart najaag nie (Rom 15:5-6 “Mag die Elohiem van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil [ratzon] van die Messias Y’shua, sodat julle die Elohiem en Vader van ons Meester, Y’shua die Messias eendragtiglik uit een mond kan lof toeswaai”) en as jy nog daarop ingestel is om mense te behaag en iets voorgee wat jy nie is nie (Efes 6:5-6 “Wees gehoorsaam aan julle meesters na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan die Messias; nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van die Messias wat die wil van Elohiem van harte doen”).

Die rede waarom ons soekers na die wil van Yahweh moet wees, is nie om onsself te verryk of ‘n beter posisie in die lewe te bekom nie. Dit is ook nie ‘n soeke na ‘n spesiale roeping wat jou op ‘n “trappie hoër” as ander gelowiges sal stel nie. Nee, ons moet Yahweh se wil soek sodat ons waardige draers van sy Naam kan wees, goeie werke kan doen (al word ons nie raak gesien nie), vrug kan dra, en kan groei in ons kennis van Elohiem (Kol 1:9-10 “Daarom bid ons dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil [ratzon] in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Meester mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van Elohiem mag groei”).

Yahweh se wil lê meeste van die tyd opgesluit in eenvoudige dinge, soos om gehoorsaam te wees aan die gesag wat oor jou gestel is. Hierdie ingesteldheid op gehoorsaamheid is een van die belangrikste lesse wat ons as ouers vir ons kinders behoort te leer en dis ‘n kuns wat jong kinders van kleins af moet bemeester (Kol 3:20 “Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Meester welbehaaglik [ratzah]”). Nog ‘n eenvoudige saak wat in die Skrif onomwonde as die wil van Yahweh aangedui word, is om deur ons volgehoue goeie werke die onkunde van ongelowiges en opstandiges te beskaam (1 Pet 2:15 “Want so is dit die wil [ratzon] van Elohiem dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring”).

Ons Meester het ons geleer om te bid dat Yahweh se wil hier op aarde geskied soos wat dit in die hemel gebeur. Die model en die voorbeeld wat vir ons voorgehou word, is ‘n hemelse model, nie ‘n aardse model nie. Die wil van ons hemelse Vader lyk anders as wat ons geneig is om te dink. Gaan ons hierdie vreemde, andersoortige geregtigheid najaag, of gaan ons voortgaan op die patroon wat ons hier in die wêreld leer ken het en wat vir ons ‘n gemaklike en gerieflike ruimte vir ons geloof is? Luk 12:47 “En daardie dienskneg wat die wil van sy meester geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil [ratzon] gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word”. Hulle, aan die ander kant wat die wil van hulle meester geken het en dit gedoen het, en met geduld en volharding hulle oë op Hom gerig het en op Hom bly wag het, kan uitsien na die ontvangs en die vervulling van Yahweh se beloftes (Heb 10:36 “Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil [ratzon] van Elohiem gedoen het, die belofte te ontvang”). Kom ons maak dit vandag ons gebed dat Yahweh ons uitgange en ons ingange sal bewaar, sodat ons nie langer teenoor Hom sal raas nie, maar alleen sy wil van ganser harte sal soek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »