WATER VAN DIE LEWE

alternate textDie Skriftuurlike voorskrif oor die rooi koei (Engels: “red heifer”), sonder enige gebrek, wat buitekant die kamp geslag en verbrand moet word en waarvan die verbrande as met vars water gemeng moet word wat dan as reinigingswater sal dien vir iemand wat met ʼn dooie in aanraking gekom het, is een van die moeilikste dele van die hele Torah om te verstaan. Baie bekende rabbi’s het al verklaar dat dit onmoontlik is om hierdie insetting logies te verklaar en dat dit bloot gedoen moet word omdat dit Elohiem se wil is. Sommiges het selfs al hieroor gesê: “It defies logic, and it inherently contradicts itself.” Hierdie gebod weerspreek homself, meen hulle, omdat dit daarop gemik is om iemand wat onrein is (weens sy of haar kontak met ʼn dooie mens) weer rein te verklaar, maar in die proses om die reinigingswater voor te berei, stel die diensdoende priester homself bloot en word hyself as onrein geag tot die aand toe.

Omdat die ritueel van die rooi koei die teenwoordigheid van ʼn Tent van Samekoms of ʼn Tempel veronderstel (die priester moet van die bloed neem en dit sewe maal in die rigting van die Tent van Byeenkoms sprinkel), kan dit nie volledig uitgevoer word as daar nie fisies ʼn tempel is nie. Reg deur die geskiedenis, tot en met die verwoesting van die Tempel in die jaar 70 nM (ná Messias), kon die Yehudiem nog net nege rooi koeie vind wat aan die vereistes van Bemiedbar (Numerie) 19 voldoen. Die koei moes totaal rooi van kleur wees. As daar net een of twee swart hare op die koei was, was dit nie goed genoeg nie. Die koei moes totaal sonder gebrek wees. Daar mag nie eens ʼn geringe defek aan enige van die liggaamsdele wees nie. Daar mag nooit enige juk op die koei gekom het nie, die koei mag selfs nie eens betrokke gewees het by enige poging tot paring nie. Die volgende keer dat die voorskrif van Numerie 19 uitgevoer sal word, en dus die volgende keer dat ʼn geskikte rooi koei gevind sal word, so meen die meeste Yehudiem, sal eers in die Messiaanse era wees, wanneer die tempel herbou sal word.

Baie Messiaanse gelowiges raak heel verstrengel in die opvatting dat Y’shua elke deeltjie van die Torah vervul het en sal sommer gou vir jou sê: Die voorskrif oor die rooi koei in Numerie 19 is opgehef omdat Y’shua dit vervul het. Word hy dan nie die “tweede Adam” genoem nie (die woord “adam” in Hebreeus kan ook “rooi” beteken)? Was Hy nie ook sonder gebrek (sonder sonde) nie? Word ons nie ook rein verklaar deur sy bloed nie? Al hierdie dinge is waar en sonder enige twyfel wys talle aspekte van die rituele van die Torah vooruit na die Messias en na dit wat Hy sou doen om mense weer in die regte verhouding met Yahweh te plaas. Laat ons egter nie in die strik trap om, in ons haas om by die Messias uit te kom, nalaat om die volle boodskap van hierdie week se Torah lesing te hoor nie. So wat is dit wat ons moet hoor?

Die rooi koei moes geslag en verbrand word om reinigingswater te kan maak. Waarom was daar reinigingswater nodig? Daar was reinigingswater nodig omdat daar dinge was wat mense op ʼn daaglikse basis “besoedel” (onrein gemaak) het. Soms is hierdie dinge wat jou besoedel, nie sonde nie. Meeste van die kere kan jy dit nie help as jy in aanraking met ʼn dooie persoon gekom het nie. Maar Yahweh is die Elohiem van die lewendes en daarom totaal afgesonder van die domein van die dooies. Om voortdurend rekening te hou met die feit dat Hy TOTAAL anders is en TOTAAL afgesonder en TOTAAL lewend en skoon, is dit nodig dat ons ons moet reinig en laat opknap en laat verkwik, sodat ons ten volle met Hom gemeenskap kan hê. ʼn Eenmalige reiniging of opknapping of wassing of sondebelydenis is nie genoeg nie. “Eenmaal ʼn kind, altyd ʼn kind” is in hierdie konteks totaal irrelevant. Selfs kinders het die verantwoordelikheid om reg te maak met hulle ouers – elke keer as hulle verbrou of gefouteer het. Maar het Y’shua dan nie eens en vir altyd die prys vir ons betaal nie? Ja Hy het, maar daardie prys sal tevergeefs wees as ons nie die woorde van 2 Kor 7:1 onthou nie: “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die afgesonderdheid in die vrees van Elohiem vervul.”

Die een begrip wat seker meer as enige ander in die Woord gebruik word om hierdie broodnodige en voortdurende proses van reiniging en verkwikking in die lewens van gelowiges mee te beskryf, is die begrip water. Interessant genoeg, gaan dit juis oor water in al drie die hoofstukke wat deel uitmaak van hierdie week se Torah lesing. In Num 19 gaan dit oor die proses wat gevolg moet word om reinigingswater voor te berei. In Num 20 gaan dit oor die manier waarop Mosheh en Aharon water uit die rots te voorskyn gebring het en in Num 21 gaan dit oor die volk wat vir die soveelste keer gekla het – onder meer oor die gebrek aan water – en die gevolglike plaag van giftige slange wat onder die volk losgebreek het. Daar is soveel lesse rondom water wat ons moet leer voordat ons die belofte van Openbaring 22:17 ons eie kan maak: “Laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.” IN HIERDIE WÊRELD HET ONS GEREELD VARS WATER NODIG, WANT …

1. ONS LEEF IN ‘N DOR EN UITGEDROOGTE LAND.
Ps 63:2 O Elohiem, U is my El, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water.

2. JY BEHOORT DIE FONTEIN VAN VERLOSSING NIE NET EENMAAL TE BESOEK NIE.
Jes 12:3 En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van verlossing.

3. ONS HET VOORTDUREND DIE GEES VAN YAHWEH IN ONS BINNESTE NODIG.
Jes 44:3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.

4. DIS GRATIS, EN TOG MEER WERD AS ENIGE IETS ANDERS.
Jes 55:1-2 O Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk! Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig..

5. ONS KAN NIE BEKOSTIG OM DIE FONTEIN VAN LEWENDE WATER TE VERLAAT NIE.
Jer 17:13 O Yahweh, Verwagting van Yiesraél! almal wat U verlaat, sal beskaamd staan; wie van My afwyk, sal op die aarde geskryf word; want hulle het Yahweh, die fontein van lewende water, verlaat.

6. DIT BEHOORT ONS GROOTSTE PRIORITEIT TE WEES OM YAHWEH IN GEES EN IN WAARHEID TE AANBID
Joh 4:14-23 Elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe … daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so aanbid.

7. ONS HET DIE WATERBAD VAN Y’SHUA SE WOORDE NODIG OM ONBERISPELIK VOOR YAHWEH TE KAN STAAN.
Efes 5:25-27 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos die Messias ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit af te sonder, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, voortreflik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit afgesonder en sonder gebrek sou wees.

8. ONS HET DIE GEREELDE WASSING VAN ONDERLINGE BYEENKOMSTE NODIG SODAT ONS ʼn WAARAGTIGE HART VOOR HOM KAN HÊ.
Heb 10:22-25 Laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprinkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water … en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie.

Laat ons die woord van die Torah onthou: As daar geen reinigingswater op iemand uitgegiet is wat met ʼn dooie in aanraking gekom het nie, het hy onrein gebly. Hoeveel te meer het ons, wat daagliks aan die besmetting van hierdie wêreld blootgestel is, nie die reinigingswater van Yahweh nodig wat Hy vrylik, en in oorvloed, aan elkeen van ons beskikbaar stel nie?