PSALM 89 AS GIDS VIR DIE TERUAH FEESMAAND

alternate text‘n Onderwysing van Etan, die Ezragiet. Die gunsbewyse van Yahweh wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. (HY IS VIR ONS GOED, OP BAIE MANIERE) 2 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemel – daar bevestig U u trou. (ALLES WAT WERKLIK GOED IS, KOM UIT DIE HEMEL) 3 Ek het ‘n verbond gesluit met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawied, my kneg, belowe: (SY BEMOEIENIS MET DAWIED – EN ONS – IS VASGEMAAK MET ‘N VERBOND) 4 Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Selah. (HIERDIE VERBOND HET IMPLIKASIES VIR DIE EWIGHEID) 5 En die hemel loof u wondermag, o Yahweh, ook u trou in die vergadering van die afgesonderdes. (SY ALMAG LAAT TALLE WONDERWERKE IN ONS LEWENS PLAASVIND) 6 Want wie kan in die hemel met Yahweh vergelyk word? Wie is soos Yahweh onder die seuns van El, (WIE KAN MET HOM VERGELYK WORD?) 7 ‘n El uiters gedug in die raad van die afgesonderdes en vreesaanjaend bo almal wat rondom Hom is? (NIEMAND DWING SOVEEL RESPEK AF SOOS HY NIE) 8 o Yahweh, Elohiem van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o Yah, en u trou is rondom U! (HY IS VERHEWE BO DIE LEËRS EN DIE KONINGS VAN DIE WÊRELD) 9 U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. (HY HEERS OOR ALLES EN ALMAL RONDOM ONS – SELFS DIE NATUUR) 10 U het Rahav (letterlik: “trotsheid”) verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. (HY VERNIETIG DIE TROTSES DAAR BUITE, MAAR IS OOK DIE ENIGSTE EEN WAT ONS TROTSHEID KAN WEGNEEM) 11 Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid – U het dit gegrond. (HEMEL EN AARDE – EN ALLES DAARIN – BEHOORT AAN HOM) 12 Die noorde en die suide – U het dit geskape; Tavor en Germon jubel in u Naam. (NOORD EN SUID – EN ALLES TUSSEN-IN – IS DEUR HOM GEMAAK) 13 U het ‘n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. (HY IS VERHEWE BO ALMAL) 14 Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. (SY HEERSKAPPY IS GEBOU OP GEREGTIGHEID EN REG) 15 Geseënd is die volk wat die geklank (letterlik: “Teruah”) ken; o Yahweh, hulle wandel in die lig van u aangesig. (OM DIE FEESTE TE KEN IS ‘N GROOT VOORREG) 16 In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. (IN SY NAAM KOM BAIE LOS PUNTE VIR ONS BYMEKAAR) 17 Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word ons horing verhef. (NÊRENS KRY JY DIE SOORT SKOONHEID WAT HY UITSTRAAL NIE) 18 Want aan Yahweh behoort ons skild, en ons koning aan die Afgesonderde van Yiesraél. (DAAR IS GEEN GROTER TROOS AS DIE WETE DAT JY AAN HOM BEHOORT NIE) 19 Toe het U in ‘n gesig gepraat met u gunsgenoot en gesê: Ek het hulp verleen aan ‘n held, ‘n uitverkorene uit die volk verhef. (WAT ‘N VOORREG OM SY GUNSGENOOT TE KEN EN DEUR HIERDIE GUNSGENOOT, SELF OOK ‘N GUNSGENOOT TE KAN WORD) 20 Ek het Dawied, my kneg, gevind, met my afgesonderde olie hom gesalf, (DEUR HIERDIE GESALFDE HET YAHWEH ONS OOK GEVIND) 21 met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. (DEUR HIERDIE GESALFDE KOM DAAR BESTENDIGHEID IN ONS LEWE) 22 Die vyand sal hom nie oorval en die kwaaddoener hom nie verdruk nie; (AS ONS AAN HOM VERBIND IS, SAL DIE VYAND ONS OOK NIE OORVAL NIE) 23 maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. (YAHWEH SAL AFREKEN MET DIEGENE WAT DIE MESSIAS EN SY VOLGELINGE VERAG) 24 En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam sal sy horing verhef word. (SOOS DIE MESSIAS VERHOOG IS, SAL ONS OOK VERHOOG WORD) 25 En Ek sal sy hand lê op die see en sy regterhand op die riviere (NET SO GEE DIE MESSIAS OOK OUTORITEIT AAN DIE WAT IN HOM GLO) 26 Hy is dit wat My sal noem: U is my Vader, my El en die rots van my verlossing! (DEUR DIE MESSIAS KAN ONS VIR YAHWEH ONS VADER NOEM) 27 Ja, Ek sal hom ‘n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. (AS EERSGEBORENE WAARBORG HY VIR ONS ‘N GROOT TOEKOMS) 28 Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. (ONS KAN OOK OP HIERDIE SOORT BEWARING STAATMAAK) 29 En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon soos die dae van die hemel. (DIE BELOFTE VAN EWIGE LEWE IS DIREK OP DIE MESSIAS SE VOLGELINGE VAN TOEPASSING)