ONTWAAK, ONTWAAK!

alternate textDie Torah lesing van hierdie week strek van Devariem (Deut) 16 tot 21 en sluit in die bekende uitspraak wat in Deut 16:20 voorkom: “Geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat Yahweh jou Elohiem jou sal gee.” Waarlik een van die kragtigste uitsprake in die hele Skrif, waarin die herhaling van die woord “geregtigheid” absoluut geen twyfel by ‘n mens laat oor hoe belangrik geregtigheid in die oë van Yahweh is nie! Geregtigheid en regverdigheid en billikheid is die lym wat enige gemeenskap bymekaar hou en verhoed dat daar algehele verbrokkeling en vernietiging plaasvind. Die profeet YermeYahu het iets hiervan besef toe hy gesê het: “Wee hom wat sy huis bou met ongeregtigheid” (Jer 22:13). Iemand met die naam Tim Keller het eenkeer gesê: “If you pursue happiness without righteousness, you’ll get neither. But if you pursue righteousness, you’ll get both.” Die bekende prediker Spurgeon het in een van sy preke gesê: “Peace without righteousness is like the smooth surface of the stream before it takes its awful Niagara plunge.” Ons sien vandag ‘n wêreld en regeringstelsels en invloedryke indiwidue wat lankal nie meer geregtigheid najaag soos die Torah voorgeskryf het nie en die groot vraag is of daar enige manier is om hierdie proses om te keer en die hunkering na ware geregtigheid weer in plek te stel.

Ons het reeds daarop gewys dat die herhaling van die woord “geregtigheid” nie om dowe neute in hierdie Torah porsie voorkom nie. Om ‘n woord twee of selfs drie keer na mekaar in Hebreeus te herhaal is byna altyd ‘n tegniek wat daarop gemik is om die belangrike en onontbeerlike aard van daardie begrip of daardie saak te beklemtoon. Selfs in die moderne geskiedenis, in ander tale as Hebreeus, word hierdie tegniek gereeld gebruik. Winston Churchill het by geleentheid gesê: “Never give in — never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.” In ‘n emosie-belaaide toespraak in die tyd toe die Europese lande na die Euro geldeenheid toe oorgeslaan het en druk op Engeland geplaas het om dieselfde te doen (met ander woorde die Britse Pond vir die Euro te verruil), het Engeland se “Ystervrou”, Margaret Thatcher, onder meer die woorde “No, no, no …” gebruik.

Die Haftarah (profetiese) Skrifgedeelte wat normaalweg saam met hierdie week se Torah lesing gelees word, is Jes 51:12 – 52:12. Wat besonder interessant is, is dat hierdie gedeelte nie minder nie as VIER verse bevat waarin dieselfde tegniek gebruik word as wat in Devariem 16 gebruik word – dit wil sê die tegniek om dieselfde woord direk na mekaar te herhaal om te beklemtoon en seker te maak dat die boodskap gehoor word en nie tussen die mond en die oor verdwyn nie. Die tema van Jes 51 en 52 is ook GEREGTIGHEID, net soos dit die tema is van Devariem 16 tot 21. Dit kan alreeds in die eerste vers van Jes 51 gesien word: “Luister na My, julle wat die geregtigheid najaag, wat Yahweh soek …” As ons vandag onder diegene is wat sê dat ons geregtigheid najaag, behoort ons ook te luister na die boodskap van Jes 51 en 52. Kom ons doen dit deur veral te luister na die VIER verse waarin daar van die tegniek van herhaling gebruik gemaak word.

Die eerste dubbel-woord is in Jes 51:12: “Ek, Ek is dit wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterf, en vir die seun van Adam wat oorgegee word soos gras?” Die ongeregtigheid wat jy in die wêreld rondom jou kan sien, bestaan uit dade wat mense aan mekaar doen. Mense verdruk mekaar en is daarop uit om verwoesting te saai (51:13). Mens sit ander mense in boeie sodat hulle later krom loop van daardie las en belemmering wat op hulle geplaas is (51:14). Mense dompel ander mense in droefheid en loop oor hulle soos wat mens oor ‘n straat of oor ‘n stuk grond sal loop (51:23). Te midde van al hierdie verskillende gestaltes van ongeregtigheid, wil Yahweh seker maak dat sy volk ophou om op die mense te fokus wat hierdie dinge aan hulle gedoen het en dat hulle begin om op HOM te fokus. Hy is immers die Almagtige. Hy is die Een wat hemel en aarde geskape het (51:13). Hy is die Een wat die see in beroering kan bring en sy golwe laat bruis (51:15). Hy is die Een wat woorde in ‘n mens se mond kan lê en jou in die skaduwee van sy hand kan verberg (51:16). Hy is die Ewige – nie soos gras, wat vandag daar is en more verdwyn nie (51:12). Sy Naam is nie Here, of Lord of Adonai of Hashem nie. Nee, Yahweh is sy Naam – as jy Hom ken, ken jy sy Naam (51:15). Daarom staan daar in vers 12: “Ek, Ek is dit wat julle troos!” en weer in vers 15: “Ek, Yahweh, is jou Elohiem!” en weer in vers 16: “My volk is jy!” Die eerste tree wat ons behoort te gee as ons bewus word van die skreiende ongeregtigheid in die wêreld rondom ons, moet ‘n tree wees weg van mense en in die rigting van Yahweh die Almagtige. En as jy ‘n tree wil gee na mense toe, laat dit mense wees wat klaar ‘n tree na Yahweh toe gegee het en aan sy kant staan. Aan die einde van alles sal Yahweh se geregtigheid seëvier. Dit is soos die profeet YermeYahu gesê het: Jer 23:5-6 “Kyk, daar kom dae, sê Yahweh, dat Ek vir Dawied ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Yehudah verlos word en Yiesraél veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: YAHWEH ONS GEREGTIGHEID.”

Die tweede dubbel-woord is in 51:17: “Ontwaak, ontwaak, staan op, Yerushalayiem, jy wat uit die hand van Yahweh die beker van sy gramskap gedrink het; die kelk van bedwelming het jy uitgedrink, uitgesuig.” Hierdie “ontwaak” sou ons ook kon vertaal met: “Maak jou oë oop!” Waarvoor moet Yerushalayiem en die mense van Yerushalayiem hulle oë oopmaak? Die antwoord is in vers 22: Hulle moet hulle oë daarvoor oopmaak dat Yahweh hulle saak behartig. Dat Hy in beheer is en dat Hy uiteindelik reg sal laat geskied. Op die tyd wat Hy bepaal het, sal Hy self die beker van swaarkry uit die hand van sy volk neem en dit in die hand plaas van hulle wat nie hulle vertroue in Hom geplaas het nie (51:22). Dikwels is ons so bedwelm deur die sleg wat met ons gebeur het, dat ons glad nie die groter prentjie kan sien nie en ook nie die beloftes van Yahweh onthou nie. Wat ons dan nodig het, is om waarlik te ontwaak.

Die derde dubbel-woord is ook ‘n oproep om te ontwaak. Dit kom voor in 52:1. Hierdie keer is dit nie soseer “ontwaak” in die sin van jou oë oopmaak nie, maar “ontwaak” in die sin van om jouself met sterkte te beklee; om moedig en dapper te wees en daadwerklik iets te doen om uit die stof uit op te staan: “Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Tsion, trek jou sierlike klere aan, o Yerushalayiem, afgesonderde stad … Skud jou los uit die stof, staan op …” (Jes 52:1-2). Watter rede het die volk om daadwerklik tot aksie oor te gaan? Wat het daar gebeur wat so besonders is dat dit jou tot in jou fondamente skud en jou dwing om in beweging te kom? Die antwoord kan in 52:7-8 gesien word: “Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Tsion sê: Jou Elohiem is Koning … hulle sien vlak voor hulle oë hoe Yahweh terugkeer na Tsion”. Soms sien ons ook vlak voor ons oë hoe Yahweh na ons toe kom en magtige verlossingswerke in ons midde doen het, maar nogtans bly ons passief en neerslagtig en vol klagtes, soos mense wat nie van hulle lamsakkigheid ontslae kan raak nie. Wat nodig is, is dat ons ook uit hierdie sinkgat moet ontwaak!

Die vierde dubbel-woord kom voor in 52:11: “Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die afgesonderde voorwerpe van Yahweh!” Hier het ons een van die talle uitsprake in die Skrif waar gelowiges opgeroep word om bande te breek met sondige mense en sondige strukture en sondige praktyke en uit te kom, sonder om te versuim. Partykeer word hierdie sondige strukture in die Skrif met name genoem soos Babel of Babilon of Egipte. Die boodskap is egter duidelik – nie net in die Torah en in die Profete nie, maar selfs ook in die Messiaanse Skrifte: “Come out of her, my people!”

As ons getroue hemelse Vader dit nodig geag het om geregtigheid in die Torah uit te sonder en dit in hierdie parashah selfs twee keer na mekaar te noem, dan moet ons weet: Geregtigheid is in sy oë ‘n wesenlike saak! Niks behoort vir ons belangriker te wees as die najaag van hierdie saak nie. As Hy dit verder nodig geag het om in die ooreenstemmende gedeelte in YeshaYahu VIER keer ‘n dubbel-woord te gebruik om ons oë oop te maak vir die groter prentjie van geregtigheid wat soos ‘n onsigbare uitspansel AGTER die talle gestaltes van ongeregtigheid in die wêreld oopgespan is, dan beteken dit: Ons moet luister! Hy is ons geregtigheid. Ons moet op Hom gefokus wees – nie op mense wat ons teleur gestel het nie. En ons manier van wandel hier op aarde moet in pas wees met Hom, nie in pas met die lamsakkigheid en die traagheid en die “couldn’t care less” houding wat so tipies van die mense van ons dag geword het nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »