SHABBAT SHUVAH

alternate textDie Shabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur staan bekend as Shabbat Shuvah, wat beteken “Shabbat van Terugkeer” (“Sabbath of Return”). Die woord “shuvah” hou verband met die begrip “teshuvah” wat “berou” (“repentance”) beteken. Op hierdie Shabbat is dit gebruiklik om ter voorbereiding met die oog op Yom Kippur, al die klem te laat val op die proses van omdraai en terugkeer na Yahweh en sy weë – ‘n proses wat nie kan plaasvind as dit nie met berou en skuldbelydenis gepaard gaan nie. ‘n Bekende Spaanse skrywer met die naam Moses Ibn Ezra het byna 1000 jaar gelede glo gesê: “No sin is so light that it may be overlooked; no sin is so heavy that it may not be repented of.” Dit is met hierdie oortuiging dat ons Yom Kippur tegemoet gaan: die oortuiging dat enige beduidenis van sonde in ons lewens ons uiteindelik gaan beroof van die seën en die shalom wat Yahweh in gedagte het vir elkeen wat aan Hom verbind is.

Daar is twee gedeeltes in die Skrif wat normaalweg op Shabbat Shuvah gelees word en wat ten nouste aansluit by die tema van terugkeer en berou. Hierdie twee gedeeltes is Hoshea 14:1-9 en Miga 7:18-20. Hoshea 14 is een van daardie gedeeltes in die Skrif wat nooit sy skoonheid en dinamiek sal verloor nie. Dit begin met die woorde: “Bekeer jou, Yiesraél, tot Yahweh jou Elohiem, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid.” Hierdie vers stel dit met die intrapslag duidelik wat sonde en ongeregtigheid aan ‘n mens doen. Dit laat jou struikel. Dit laat jou neerplons in die stof. Dit hou jou terug en veroorsaak dat jy nie vorentoe kan beweeg nie. En om alles te kroon, maak dit jou skaam en selfbewus. Daardie oomblik as jy struikel, en elke sekonde of uur of maand wat dit neem om weer terug op jou bene te kom is jy soos ‘n mens wat verlam is en nie reguit kan dink nie en nie kan doen wat jy moet doen nie.

Die volgende vers is net so ‘n mondvol: “Neem woorde met julle, en bekeer julle tot Yahweh; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied.” Neem woorde met julle … dit wil sê: spreek dit uit; bely dit met die mond; moenie langer daaroor stilbly nie. Want stilbly laat dit net verder uitbroei en versprei soos kanker. Praat met Hom wat werklik kan vergewe. Praat met Hom wat oor en oor gewys het dat Hy WIL vergewe. Hierdie vers impliseer dat ons alles in ons lewe aan Yahweh moet kan aanbied. Wanneer daar egter dinge is wat besmet is met sonde, kan ons dit nie vir Hom aanbied nie. Die meeste wat ons kan sê, is: “Neem aan wat goed is.” Dit wat nie goed is nie, kan ons nie vir Hom aanbied nie. Ons kan dit net bely en smeek om sy vergifnis. Daar is niks anders wat ons daarmee kan doen nie.

Die boodskap van vers 3 is dat skuldbelydenis ‘n manier is om te erken dat jy jou vertroue in niemand of niks anders stel, as net Yahweh nie: “Ashur kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry nie en tot die werk van ons hande nie meer sê: Onse Elohiem nie! Want by U vind die wees ontferming.” Ashur of Assirië verteenwoordig een van die mees gevreesde en suksesvolle magte van die antieke wêreld. Die woord “ashur” kom eintlik van ‘n woord wat “reg” of “suksesvol” beteken. Dit wat in die oë van die wêreld reg en suksesvol is, is nie genoeg om ons te red nie. Perde is in die Skrif byna altyd ‘n simbool van mag en sterkte. Diegene wat Yahweh leer ken het, het by ‘n punt in hulle lewe gekom waar hulle sê: Op perde wil ons nie ry nie. Op die kragreuse van hierdie wêreld gaan ons nie ons vertroue plaas nie. Op die magsvertoon van mense gaan ons nie staatmaak nie. In die oë van die wêreld is dit baie belangrik om ‘n goeie vertoning te maak en nie jou swakheid te wys nie. In die oë van Yahweh is dit belangriker om te erken dat al die krag by Elohiem (letterlik: die magtige Een) lê en dat daar by Hom alleen ontferming is.

Hoshea 14:4-7 is een van die mees volledige beskrywings in die Skrif van hoe volkome die vergifnis is wat Yahweh vir ‘n mens wil aanbied: “Ek sal hulle afvalligheid genees, hulle vrywillig liefhê, want my toorn is van hulle afgewend. Ek sal vir Yiesraél wees soos die dou, hy sal bloei soos ‘n lelie en sy wortels uitslaan soos die Livanon. Sy lote sal uitsprei, en sy prag wees soos die van ‘n olyfboom en sy geur soos die Livanon. Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; en hulle self sal bloei soos die wingerdstok; die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Livanon.”

Die sterk, positiewe boodskap van Yom Kippur is dat Yahweh nie net ‘n mens se afvalligheid vergewe nie, maar dat Hy dit genees. Hy maak daardie wond gesond en, as ons Hom sal toelaat, raak Hy selfs ons harte aan, sodat ons in die toekoms nie weer toegee aan die versoeking om soortgelyke oortredings te begaan nie. Dis hoekom die profeet YeshaYahu lank gelede geskryf het dat daar deur die wonde van die Messias vir mense genesing sou kom. Genesing kan eers werklik plaasvind, as ‘n mens met jou hart reageer op die boodskap van die Skrif. Hoshea sê hier ‘n merkwaardige ding: As Yahweh iemand se afvalligheid genees het, sal Hy hom vrywillig liefhê. Dink ‘n bietjie daaraan: Die Almagtige KIES om ‘n mens lief te hê, ten spyte daarvan dat daardie mens teen Hom gesondig het! Dis hoekom versoening en Yom Kippur en die offer wat die Messias gebring het, so belangrik is. Dit bring ‘n mens op daardie plek waar jy kennis maak met die vrywillige liefde van Iemand wat bereid was om die mees ekstreme maatreëls te neem om mense weer met Hom te versoen.

Die vierde vers word opgevolg met ‘n hele string beloftes van die seën en die gemoedsrus en die diepe vrede wat Yiesraél sal beleef as sy sondes op hierdie manier deur Yahweh vergewe is. Yahweh sal vir hulle wees soos die dou. Die dou in Israel, wat grootliks ‘n dorre woestynland is, is een van sy mees unieke eienskappe. Professor James Orr skryf hieroor die volgende: “The dews (in Israel) are so heavy that the plants and trees are literally soaked with water at night, and they absorb sufficient moisture to more than supply the loss due to evaporation in the day.” Wat Yahweh vir sy volk wil doen is om hulle bonatuurlik te deurdrenk met sy goedheid en sy verkwikking, al word hulle daagliks omring deur droogte en woestyn toestande. Die dou is dalk nie so opvallend soos die reën nie, maar dis oorgenoeg om hulle wortels te laat uitslaan en hulle te laat bloei en hulle lote te laat uitsprei. Die skoonheid wat hieruit te voorskyn sal kom, die aangename reuk wat dit sal versprei, die skaduwee wat dit vir andere sal bied en die roem wat dit sal inbring, is so onbeskryflik dat Hoshea dit maar net kan vergelyk met beelde wat die mense van sy tyd geken het en werklik kon waardeer: die beeldskone lelies, die majestueuse bome van die Livanon, die skoonheid en die gehardheid van ‘n olyfboom en die absolute uniekheid van ‘n wingerdstok.

Daar is geen gelyke vir vir die soort vergifnis wat Yahweh kan bied nie. Daar is nie genoeg woorde en genoeg beelde om te beskryf wat dit aan ‘n mens doen as jy weet dat jou verhouding met Hom herstel is nie. Daar is niemand wat met Yahweh vergelyk kan word wanneer dit kom by die herstel en die genesing wat kan bewerkstellig, as ‘n mens teen Hom gesondig het nie. Daarom staan daar in Miga 7:18-20, die ander gedeelte wat gewoonlik op hierdie dag gelees word: “Wie is ‘n El soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in goedertierenheid. Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Yaákov, goedertierenheid aan Avraham, wat U aan ons vaders met ‘n eed beloof het sedert die dae van die voortyd.” Hierdie Een, wat reeds ‘n patroon van vergifnis neergelê het in die dae van die voortyd, in die tyd van mense soos Avraham en Yietsgak en Yaákov, en dit opgevolg het met sy Kampioen van vergifnis, Y’shua die Messias, staan gereed om hierdie Yom Kippur, opnuut sy ontferming teenoor ons te kom demonstreer deur ons ongeregtigheid onder sy voete te plaas en ons sondes in die diep waters van die see van die Kaap van Storms te werp.