PLIGSGETROUE LOJALITEIT IN PSALM 119

alternate textDaar is deesdae ‘n groot behoefte aan mense in die arbeidsmark wat oor die eienskap van pligsgetrouheid beskik – werkers wat die taak wat aan hulle toevertrou is met groot toewyding vervul omdat hulle respek het vir die mense wat oor hulle aangestel is, sowel as die mense wat hulle bedien, en omdat hulle passievol is oor die saak waaroor dit gaan in daardie beroep waarin hulle staan. ‘n Mens kry die gevoel dat hierdie soort lojaliteit al hoe skaarser word in die tyd waarin ons leef.

In die “Ayien” oktaaf van Psalm 119 noem die skrywer homself drie maal ‘n “kneg” van Yahweh en gee hy in die laaste twee verse van die oktaaf (vers 127 en 128) ‘n beskrywing van wat dit beteken om ‘n kneg te wees wat sy sout werd is: “Daarom het ek u gebooie lief” en “Daarom hou ek al u bevele aangaande alles vir reg”. ‘n Kneg is iemand wat gebooie of bevele wat aan hom gegee word, met pligsgetrouheid nakom omdat hy glo dat dit reg en goed is. ‘n Kneg wat kriewelrig raak oor gebooie of bevele wat aan hom gegee word, is nie waarlik ‘n kneg nie. Ons kan hierdie stelling ook van die ander kant af benader: Iemand wat Yahweh se gebooie wil hou, maar kriewelrig is oor die woord “kneg”, is nog nie waarlik ernstig oor die gebooie nie.

Die Hebreeuse woord vir “kneg” is “eved” – ‘n woord wat ten diepste met werk te make het: om te doen; om voor te berei; om besig te wees; om te dien; om ‘n taak uit te voer; ens. Yahweh is op die uitkyk vir mense wat bereid is om sy knegte te wees – mense wat bereid is om in sy Woord te gaan kers opsteek wat dit is wat Hy van sy volgelinge verlang en dan die moue op te rol en eenvoudig daardie dinge te gaan doen. Hy soek nie volgelinge wat knaend verskonings uitdink waarom hulle nie sekere dinge kan of wil of hoef te doen nie. Sulke mense het nog nie die betekenis van “eved” of “kneg” leer ken nie.

Een van die mees waardevolle ontdekkings wat baie van ons in die onlangse tyd gemaak het, is die ontdekking dat Yahweh die Shabbat van die begin af as ‘n rusdag ingestel het en dat Hy nog nooit in die geskiedenis die opdrag om op hierdie dag te rus, teruggetrek het of na ‘n ander dag van die week oorgedra het nie. As ‘n mens nou mooi gaan lees wat die Skrif in hierdie verband sê, is dit duidelik dat die sewende dag wat ‘n rusdag is, nie losgemaak kan word van die ander ses dae wat vir werk bedoel is nie. Die Shabbat is juis gegee vir mense wat werk en opdragte uitvoer en wat moeg word en daarom die rus nodig het. Om die opdrag van die Shabbat te hou, maar jou nie veel te steur aan die ander opdragte van Yahweh nie, is soos iemand wat net in die voordele en die vergoeding van sy werk geïnteresseerd is, maar geen gevoel van plig of lojaliteit teenoor sy of haar werkgewer het nie. Ons houding teenoor Yahweh behoort die houding te wees van Psalm 119:125 “Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek (al) u getuienisse kan ken!”

Die oktaaf wat ons hier bespreek is die “Ayien” oktaaf. Die woord “ayien” beteken “oog”. ‘n Mens dink hier aan die woorde van Psalm 123:2 “Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle meester, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres – so is ons oë op Yahweh onse Elohiem, totdat Hy ons goedgunstig is.” Dit is die soort dienskneg en die soort diensmaagd waarvoor Yahweh op die uitkyk is – knegte wie se oë voortdurend op die hand en op die mond van hulle Meester is. Knegte wat weet dat daar niemand is wat so goedgunstig is soos hulle Meester nie. Daarom deins hulle nie terug vir iets wat Hy sê of vir ‘n opdrag wat Hy gee nie. Hulle oë is nie op die wêreld gerig en op die dinge wat die mense van hierdie wêreld glo en verkondig nie. Hulle weet hoe negatief hierdie wêreld reageer wanneer die woord “kneg” en “slaaf” gebruik word. Hulle weet dat meeste mense in hierdie wêreld maar bitter min verstaan van die voordele en die beloning wat dit inhou om “kneg van Yahweh” te wees – van die feit dat Yahweh ‘n borg vir sy knegte ten goede wil wees (Ps 119:122).

Daar is ook ‘n ander konnotasie met die woord “ayien” wat “oog” beteken. Regdeur die Skrif lees mens gereeld dat daar verwys word daarna dat iemand guns gevind het in die oë van iemand anders, gewoonlik iemand wat ‘n leier of ‘n meester of ‘n gesiene persoon is. Dit is by uitstek wat geld van ons as diensknegte en diensmaagde van Yahweh: dat ons guns in sy oë gevind het. Ons is nie bloot sy knegte in die HOOP dat ons guns in sy oë sal vind nie. Ons is sy knegte OMDAT ons guns in sy oë gevind het en OMDAT ons ontdek het watter vreugde daarin opgesluit lê om sy opdragte te gehoorsaam. Om ‘n pligsgetroue kneg van die Allerhoogste te wees is een van die grootste voorregte wat daar is! Luister net wat die res van die Skrif daaroor te sê het:

Ex 32:13 Dink aan Avraham, Yietsgak en Yiesraél, u knegte, vir wie U by Uself gesweer en aan wie U gesê het: Ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan Ek gepraat het, sal Ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beërwe. (Knegte wat ‘n erfporsie ontvang).

Lev 25:55 Want die kinders van Yiesraél is my knegte; my knegte is hulle wat Ek uit Mietsrayiem uitgelei het. Ek is Yahweh julle Elohiem. (Knegte wat uit slawerny verlos is).

Num 14:24 Maar my kneg Kalev, omdat ‘n ander gees in hom was en hy volhard het om My te volg – hom sal Ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. (Knegte wat vir hulle getrouheid beloon word).

Deut 3:24 Meester, Yahweh! U het begin om u kneg u grootheid en u sterke hand te laat sien; want watter magtige is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? (Knegte wat die grootheid en sterke hand van Yahweh sien).

1 Sam 3:9 Daarom het Eli vir Shemuél gesê: Gaan lê, en as Hy jou roep, moet jy antwoord: Spreek, Yahweh, want u kneg hoor. Toe het Shemuél geloop en op sy plek gaan lê. (Knegte wat die stem van Yahweh kan hoor).

2 Sam 7:27 Want U, Yahweh van die leërskare, Elohiem van Yiesraél, het die oor van u kneg geopen en gesê: Ek sal vir jou ‘n huis bou; daarom het u kneg vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot U te bid. (Knegte wat vrymoedigheid het om tot Yahweh te bid).

1 Kon 8:25 Hou nou ook, Yahweh, Elohiem van Yiesraél, die belofte wat U aan u kneg, my vader Dawied, gedoen het, naamlik: Daar sal vir jou nooit ‘n man voor my aangesig ontbreek wat op die troon van Yiesraél sal sit nie as jou seuns net hulle weg bewaar deur te wandel voor my aangesig soos jy voor my aangesig gewandel het. (Knegte teenoor Yahweh sy beloftes nakom).

Ongeveer 40 keer, regdeur die Skrif, word Mosheh die kneg van Yahweh genoem. Is dit toevallig dat juis Mosheh, die persoon wat by uitnemendheid met die Torah verbind word, meer as enige ander persoon in die Skrif “kneg van Yahweh” genoem word? Ek glo nie. Om kneg van Yahweh genoem te kan word, is ‘n onbeskryflike voorreg en dit hou allerlei voordele in, soos ons duidelik hierbo gesien het. Maar ons mag nooit vergeet dat ‘n kneg in die eerste plek iemand is wat die bevele en die opdragte van Yahweh pligsgetrou uitvoer nie. Knegte word nie moeg om lojaal aan die Torah te bly nie. Knegte raak nie traag om die dinge te doen wat in die Torah beskryf word nie. Knegte dink nie aan hulleself en hulle eie gerief nie – hulle oë is suiwer en onverdeeld, met al die toewyding en energie waaroor hulle beskik, gefokus op die woorde en bevele van hulle Meester. Aan Hom is hulle uitverkoop, van Hom is hulle verwagting, by Hom vind hulle sekuriteit, in Hom is alles wat vir hulle sin maak en saak maak, saamgevat.