PILARE VAN GEREGTIGHEID IN PSALM 119

alternate textBlaise Pascal was ‘n Franse wiskundige, wetenskaplike, uitvinder en skrywer wat byna 400 jaar gelede ‘n groot impak op die wêreld van sy tyd gemaak het. Een van sy bekende uitsprake was die volgende: “There are only two kinds of men: the righteous who think they are sinners and the sinners who think they are righteous.” Geregtigheid is een van die temas waarmee daar sedert die ontstaan van die wêreld seker die meeste gestoei en geworstel is. Gewone mense verstaan dit nie, want baie dinge wat hulle rondom hulle sien en beleef, lyk vir hulle nie regverdig nie. Invloedryke mense verstaan dit waarskynlik ook nie, want in die naam van geregtigheid doen hulle soms dinge wat ‘n mens se hare laat rys. Die Skrif bied vir ons ‘n maatstaf of ‘n patroon van geregtigheid wat uitstyg bokant die mens se inherente onvermoë om ware geregtigheid te verstaan en dit konsekwent toe te pas in sy doen en late van elke dag. In Psalm 119 se “Tsade” oktaaf word daar duideliker oor geregtigheid gepraat as in enige oktaaf van hierdie psalm en, trouens, enige ander psalm in die Skrif, met die moontlike uitsondering van Psalm 37.

Bloot met die eerste oogopslag kom die tema van geregtigheid in hierdie oktaaf alreeds baie sterk na vore: “Yahweh, U is regverdig” (vers 137); “u verordeninge is reg” (vers 137); “in geregtigheid het U u getuienisse beveel” (vers 138); “U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid” (vers 142); “U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid” (vers 144). Behalwe die verse waarin woorde soos regverdig en reg en geregtigheid oop en bloot voorkom, bevat hierdie oktaaf ook indirekte verwysings na geregtigheid wat ‘n mens eers raaksien as jy die hele oktaaf ‘n paar keer aandagtig deurlees. Die skrywer gee vir ons ‘n aantal pilare – vier in totaal – waarop ‘n mens jou verstaan van geregtigheid moet bou, pilare waarsonder ‘n mens nooit klarigheid en tevredenheid oor hierdie tergende saak van geregtigheid sal kry nie.

Die eerste pilaar is die heel eerste twee verse van hierdie oktaaf: “Yahweh, U is regverdig en u verordeninge is reg. In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou” Hierdie pilaar is wesenlik om geregtigheid te kan verstaan. GEREGTIGHEID EN REGVERDIGHEID EN REG BEGIN BY YAHWEH. Hy is die fontein van geregtigheid. Hy is die vertrekpunt waar die wêreld moet leer en kers opsteek oor geregtigheid. Enige sogenaamde geregtigheid wat in wese anders lyk as wat ‘n mens by Hom leer, is nie geregtigheid nie. Enige sogenaamde geregtigheid wat ‘n mens dwing om Yahweh se duidelike aanwysings van geregtigheid te ignoreer of te verwerp, is ‘n vorm van geregtigheid wat self verwerp behoort te word deur elkeen wat Hom liefhet. Enige persoon wat leiding nodig het oor hoe om regverdig op te tree in ‘n praktiese situasie, kan nie by ‘n beter plek gaan aanklop as by die woorde en die verordeninge en die getuienisse van die Allerhoogste nie. Wanneer ons ‘n belangrike besluit moet neem of ‘n keuse moet maak of ‘n gebeurtenis van ons dag moet beoordeel, moet ons na die Woord van Yahweh gaan, VOORDAT ons enige ander bron of hulpmiddel raadpleeg. As ons nie in die patroon kom om dit te doen nie, sal ons aanhou worstel met daardie alewige verwarring oor geregtigheid en die knaende onrustigheid binne-in ons oor die gebrek aan regverdigheid in hierdie wêreld.

Die tweede pilaar van geregtigheid kan gevind word in vers 139: “My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het.” Wat het ywer met geregtigheid te make? Die Hebreeuse woord vir ywer (Engels: “zeal”) kom van die woord “kana” wat verwant is aan ‘n ander woord (“kanah”) wat net soos die eerste een uitgespreek word en wat beteken: “om te skep, om te besit, om te koop, om (weer) te bekom, om jaloers te maak.” In die Skrif kan “ywer” dikwels met “jaloesie” ook vertaal word, omdat dit gaan oor ‘n ontdekking wat baie belangrik is vir elkeen wat begeer om Yahweh werklik van ganser harte te dien: die ontdekking dat Yahweh alles geskep het, dat geen prys vir Hom te groot is om te betaal nie en dat Hy alles besit wat die moeite werd is om te hê. En omdat Hy alles gemaak het en alles kan doen en alles besit wat die moeite werd is om te hê, is daar niks in hierdie wêreld wat meer nagejaag en gesoek behoort te woord as om Hom te ken en Hom te volg nie. In hierdie sin moet elke volgeling van Yahweh met jaloersheid gevul wees. Die jaloersheid op Yahweh en dit wat Hy het om aan sy volgelinge te bied. Die jaloersheid wat nie bereid is om toe te laat dat iets of iemand anders die plek van Yahweh in ‘n mens se lewe inneem nie. Dit is wat die ywer van Yahweh ten diepste beteken. As ‘n mens hierdie ywer nie het nie, sal dit nie vir jou so moeilik wees om die geregtigheid van Yahweh te verruil vir enige een van die aanloklike alternatiewe wat die wêreld vir jou aanbied nie. Daarom kan ons die tweede pilaar só verwoord: GEREGTIGHEID WORD GEVIND DEUR DIEGENE WAT ‘N YWER VIR YAHWEH HET.

Die derde pilaar van geregtigheid kan gesien word in vers 140 (“U kneg het u woord lief”); vers 141 (“U bevele vergeet ek nie”) en vers 143 (“U gebooie is my verlustiging”). Wanneer ‘n mens die pad met Yahweh begin te loop, weet jy nog nie veel van geregtigheid af nie. Jou eie definisie van geregtigheid word op daardie stadium bepaal deur wat jy in die wêreld rondom jou sien en wat jy by jou leermeesters geleer het. Nou bevind jy jou egter op die heel beste plek en die mees gunstige posisie wat daar bestaan om meer oor ware geregtigheid te wete te kom. Maar dit alles sal jou niks baat, as jy nie ‘n liefde vir die Woord van Yahweh ontwikkel nie. As jy nie soos hierdie skrywer kan sê: “Ek het u Woord lief; u bevele vergeet ek nie; u gebooie is my verlustiging.” Hoe meer jy jou in sy gebooie en sy getuienisse verdiep en jou daarin verlustig, hoe meer gaan jy uit sy Woord en uit eie ondervinding (op hierdie pad saam met Yahweh) leer wat geregtigheid werklik beteken. Jy gaan leer dat geregtigheid nie altyd die maklike opsie is nie. Dat geregtigheid en gemaksugtigheid meeste van die tyd niks met mekaar te make het nie. Ook dat geregtigheid dikwels nie baie gewild is by hulle wat in pas met die moderne tendense en kundigheid probeer bly nie. Kom ons verwoord hierdie derde pilaar: GEREGTIGHEID WORD TWEEDE NATUUR BY DIEGENE MET ‘N LIEFDE VIR YAHWEH SE WOORD.

Die vierde pilaar van geregtigheid word uitgelig deur vers 142 (“U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid”) en vers 144 (“U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid”).
Hier kry ons een van die grootste verskille tussen aardse en mensgemaakte vorme van geregtigheid en Yahweh se geregtigheid. Sy geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid. Dit verander nie soos mense se voorkeure en omstandighede en modegiere verander nie. Dit word nie oud en uitgedien nie. Dit word nie aangepas wanneer daar groot gebeurtenisse in die geskiedenis plaasvind nie. Dit word selfs nie aangepas wanneer Yahweh sy eniggebore Seun na hierdie wêreld stuur as die vervulling van honderde profesieë oor ‘n Messias wat sou kom nie. Anders as wat baie volgelinge van die Messias glo, het Yahweh nie afgesien van een enkele beginsel van geregtigheid toe Hy sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur het nie. Ook nie toe sy Seun gesterf en opgestaan en na die hemel opgevaar het nie. Dit sê ons nie uit disrespek vir Y’shua nie, maar juis uit respek en in navolging van sy eie woorde en sy eie leringe. Hy het gekom om die ewige beginsels van geregtigheid van sy Vader te bevestig en te herstel – nie om dit nietig te verklaar nie. En deel van hierdie beginsels is beginsels soos die belangrikheid van sy Vader se Naam, die feit dat Yahweh EEN en uniek is en dat niemand – selfs nie Y’shua nie – op gelyke vlak met Hom gestel kan word nie, die sentrale betekenis van die Shabbat en die onaantasbaarheid van die feeste en Yahweh se vasgestelde tye. Voeg hierby die onveranderlike, ewige karakter van die Torah, as Yahweh se kragtige en tydlose stel leringe wat bedoel is vir mense vir wie Hy omgee en wat omgee vir Hom – mense wat Hy sy EIENDOM, sy FAMILIE noem en wat Hy vir Homself afgesonder het omdat Hy ‘n verhewe doel met hulle lewens het. Daarom hierdie vierde pilaar: GEREGTIGHEID IS IETS WAT IN SY WESE EWIG EN ONVERANDERLIK IS.