PETISIES IN PSALM 119

alternate textElke vers van die vyfde oktaaf van Psalm 119 begin met die Hebreeuse letter “He” en elke vers bevat ‘n gebed of ‘n petisie waarin die skrywer Yahweh versoek om die Torah ‘n wesenlike deel van sy lewe te maak: Yahweh, leer my … gee my verstand … laat my wandel … neig my hart … sluit my oë … vervul u belofte … neem oneer van my weg … maak my lewend, sodat ek kan leer wat u geregtigheid beteken.

Almal van ons is maar alte bewus van die tekortkominge van ons eie gebede. Die woorde van Yaákov (Jakobus) is in hierdie opsig baie relevant: “Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring” (Jak 4:3). Hierdie vers probeer die punt maak dat ons gebede dikwels niks met die geregtigheid van Yahweh te doen het nie. Dat dit bloot om onsself draai – ons eie natuurlike begeertes, ons eie ambisies, ons eie idees, ons eie planne en ons eie selfsugtige leefstyl. Psalm 119 is nie in die eerste plek ‘n psalm oor gebed nie. Dis eintlik ‘n psalm oor die Torah, oor die Woord van Yahweh, oor die getuienisse en die bevele en die beloftes van die Een wat beter as enige iemand anders wéét wat dit is wat ons nodig het en wat dit is wat ons lewens sal vervul. Maar die hele psalm is in die vorm van ‘n gebed – ‘n gesprek met die Almagtige.

In Psalm 119 praat die skrywer met sy Elohiem en 24 keer in hierdie psalm noem hy Hom op sy Naam, Yahweh. Hy het geen rede om die Naam van Yahweh met ‘n ander naam te vervang nie, of die Naam te versag of te verbloem nie. Daar moet geen twyfel oor bestaan nie: Dit wat hy te sê het, sê hy vir Yahweh, die outeur van die Torah, en dit wat hy vra, vra hy van Yahweh, die Een wie se getuienisse en beloftes opgeteken is in die Torah. Soms onthul hy iets van homself teenoor Yahweh – soos wat nou reeds dikwels in die vorige oktawe na vore gekom het: “Ek soek u met my hele hart” of “Ek is ‘n vreemdeling op die aarde” of “Ek het die weg van waarheid verkies”. Maar elke nou en dan hoor ons ‘n innige gebedsversoek, ‘n petisie, ‘n smeekbede uit die mond van die skrywer. Soos: “Leer my u insettinge” of “Doen goed aan u kneg” of “Open my oë”. En hierdie oktaaf, oktaaf “He” van Psalm 119, is die enigste oktaaf in die hele psalm waar daar ‘n petisie of ‘n smeekbede in elkeen van die agt verse is. Nie selfsugtige of kortsigtige smeekbedes nie, maar smeekbedes wat aansluit by Yahweh se volmaakte wil vir sy volgelinge.

Van die beste voorbeelde van selfsugtige gebede het dikwels met reën te make. Soos die boer wat bid dat dit op sy plaas sal reën terwyl hy weet dat sy buurman se dak afgewaai het en reën sy hele huis sal verwoes. Of die krieketspan wat bid dat dit nie sal reën nie, terwyl die hele streek se boere die reën bitter nodig het om finansieel te kan oorleef. Daar is ‘n mooi storie van ‘n sekere Rabbi Chanina wat te voet op pad was na sy huis toe dit begin reën het. Toe praat hy met sy Skepper en sê: “All the world is now gladdened, and comforted, only Rabbi Chanina is in trouble.” Na hierdie gebed, só lui die storie, het dit dadelik opgehou met reën. Dit het glad nie weer gereën totdat hy by sy huis aangekom het nie. Toe hy veilig in sy huis is, het hy weer met sy Skepper gepraat: “Rabbi Chanina is now comforted, but the balance of the world is in trouble again.” Toe het dit dadelik weer begin reën. Die punt is dat die Rabbi gebed nie op ‘n selfsugtige manier vir sy eie voordeel probeer inspan het nie. Wat hy wel gedoen het, is dat hy elke keer in eerlikheid en opregtheid na sy Skepper gegaan het en met sy gebed uitdrukking daaraan gegee het dat hy weet Yahweh kan sy omstandighede verander.

Die agt petisies wat ons in die “He” oktaaf van Psalm 119 aantref, gaan ‘n stappie verder as die gebede van Rabbi Chanina. In elkeen word daar iets spesifieks van Yahweh gevra. Maar dieselfde gees word geopenbaar as in die gebede van die Rabbi. ‘n Gees van “Doen in my lewe wat u vir my begeer, nie wat ek vir myself begeer nie.” Die skrywer van Psalm 119 kom in hierdie oktaaf met agt gebedsversoeke na Yahweh, maar elkeen het met die Torah te make en met die versugting dat hierdie Torah sy totale lewe sal beheers. Elke gebed in hierdie paragraaf trek ‘n streep deur die opvatting dat die Torah ‘n juk op ‘n mens se skouers is waarvan jy so gou as moontlik ontslae moet raak. Elke gebed gaan daaroor dat die onderhouding van die Torah nie net oppervlakkige “window dressing” is nie, maar iets wat jou totale lewe in beslag neem. Die agt verse van hierdie oktaaf probeer nie ‘n antwoord gee op die vraag “Moet ‘n mens die Torah onderhou?” nie. Nee, dit probeer om vir ons ‘n antwoord te gee op die vraag “Hoe moet ‘n mens die Torah onderhou?” Kom ons kyk na die verrassende antwoorde op hierdie vraag wat in hierdie gedeelte na vore kom:

Ps 119:33 Yahweh, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar.

Antwoord: Volhardend – tot die einde. (Daarom word dit ‘n “weg” genoem – wat Yahweh van ons vra is nie vlietende oomblikke van gehoorsaamheid nie, maar ‘n lewe van getrouheid aan sy Woord).

Ps 119:34 Gee my verstand, dat ek u Torah kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte.

Antwoord: Heelhartig – van ganser harte. (Op ‘n manier het heelhartig met ‘n mens se verstand te make – ‘n keuse wat jy maak om elke deeltjie van jou bestaan aan hierdie verhewe doelwit van LEWE-UIT-DIE-TORAH te bestee).

Ps 119:35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae.

Antwoord: Blymoedig – daarin het ek behae. (‘n Mens kan nie wandel op ‘n pad waarvan jy nie hou nie. Vir die een wat kan vreugde put uit Yahweh se Woord, is die lewe net soveel meer sinvol en bevredigend).

Ps 119:36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.

Antwoord: Onselfsugtig – nie tot winsbejag. (Daar is “wins” en “voordeel” in die getuienisse van Yahweh wat op die lange duur baie meer werd is die materialistiese doelwitte wat meeste mense hier op aarde nastreef).

Ps 119:37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë.

Antwoord: Gefokus – kyk nie na nietigheid. (Ons moet nie net vir geopende oë bid nie, maar ook dat Yahweh ons oë sal sluit vir dit wat vals is en op niks uitloop, sodat ons suiwer kan fokus op dit wat werklik saak maak en op LEWE uitloop).

Ps 119:38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees.

Antwoord: Eerbiedig – wat pas by u vrees. (Hierdie vers dui aan dat Yahweh sy beloftes vervul teenoor diegene wat Hom vrees en met hulle leefstyl bewys dat hulle alles uit eerbied en ontsag vir Hom en sy Woord doen).

Ps 119:39 Wend my oneer af wat ek vrees, want u verordeninge is goed.

Antwoord: Onbevrees – verwyder dit wat ek vrees. (Dit is eers wanneer ‘n mens die oortuiging het dat Yahweh se verordeninge vir jou goed is, dat jy al die vrese in jou lewe kan oorwin en met moed en oortuiging die pad van geloof kan loop).

Ps 119:40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.

Antwoord: Lewenskragtig – maak my lewend. (Die een wat ‘n begeerte het om Yahweh se bevele te gehoorsaam en Yahweh se geregtigheid na te jaag, is in die beste posisie moontlik om lewendig, energiek en lewenskragtig in hierdie wêreld te wees).