DIE BEGEERTES VAN GELOWIGES

alternate textOns het voorheen daarna verwys dat HOOP (in die Skriftuurlike sin van die woord) en VERLUSTIGING baie naby aan mekaar lê en dat hoop vir die gelowige nie net ‘n gevoel of ‘n wens of ‘n verwagting is nie, maar ‘n DRYFVEER om ons in Yahweh en sy Woord te verlustig en die dinge wat met Hom te make het, te geniet en deel van ons lewens te maak en met alles wat ons het, na te jaag.   Daar is dus ‘n element van BEGEERTE wat opgesluit lê in hierdie hoop.  Dit het veral na vore gekom toe ons gekyk het na Mieshleh (Spreuke) 11:23 “Die begeerte van die regverdiges is net ten goede, maar die hoop van die afvallige is ‘n strafoplegging van toorn”.  Hierdie vers dui aan dat die hoop van die regverdige méér inhou as die hoop van die afvallige en dat dit die aspek van begeerte insluit.  Hierdie element van begeerte (Engels:  “desire”) is geweldig belangrik in ons daaglikse handel en wandel as gelowiges.  As ons dit reg inspan, kan dit een van ons grootste bates en bronne van inspirasie word.  Maar as ons dit verkeerd inspan, kan dit ons geloof kniehalter, sodat ons in plaas van te HOOP, op moedverloor se vlakte eindig.  George Bernard Shaw het glo by geleentheid hierdie wysheid kwytgeraak:  “There are two tragedies in life. One is not to get your heart’s desire. The other is to get it.”  Dit ly geen twyfel nie dat gelowiges MOET luister na die Skrif se voorstelling van begeertes en hulle lewens daarvolgens moet inrig.

1.      Begeerte wat beheers moet word

Gen 4:6-7 En Yahweh sê vir Kayien: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?  Is daar nie verheffing as jy goed doen nie?  En as jy nie goed doen nie – die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.

 

2.      Begeerte wat Yahweh sal laat uitspruit

2 Sam 23:5 Want is my huis nie só (soos ‘n môre sonder wolke as deur die glans na die reën grasspruitjies uit die aarde uitkom – vers 4) by El nie?  Want Hy het ‘n ewige verbond vir my daargestel wat in alles gereël en verseker is; want al my verlossing en alle begeerte, ja, sal Hy dit nie laat uitspruit nie?

 

3.      Begeerte wat vorm aanneem deur gebed

Neh 2:4-5 Daarna vra die koning my: Wat is dan jou begeerte?  En ek het tot die Elohiem van die hemel gebid en aan die koning gesê: As die koning dit goedvind en as u dienaar aanvaarbaar is in u oë, stuur my dan na Yehudah, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou.

 

4.      Begeerte wat gestroop is van hoogmoed

 

Ps 10:3-4 Want die afvallige juig oor die begeerte van sy siel; en hy seën hom wat onregverdige wins maak, hy verag Yahweh.  Die afvallige, met sy neus in die hoogte, sê: Hy ondersoek nie: daar is geen Elohiem nie – dit is al sy gedagtes!

5.      Begeerte wat vanself vervul sal word

 

Ps 37:4-6 Verlustig jou in Yahweh; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.  Laat jou weg aan Yahweh oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer; en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.

6.      Begeerte wat nie vir Yahweh verborge is nie

Ps 38:6-9 Ek is krom, totaal geboë; die hele dag gaan ek in die rou; want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en totaal verbrysel; ek brul van die gebons van my hart.  Yahweh, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.

 

7.      Begeerte wat oorgaan in blydskap en vrede

Ps 107:28-31 Toe het hulle Yahweh aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei.  Hy het die storm ‘n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword.  Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte.  Laat hulle Yahweh loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die seuns van Adam.

 

8.      Begeerte wat Yahweh na ‘n mens laat uitreik

Ps 147:10-11 Hy het geen welbehae in die krag van die perd, geen begeerte na die bene van die man nie.   Yahweh het ‘n begeerte na die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.

 

9.      Begeerte wat getemper word deur gemeenskap

 

Spr 18:1-2 Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.  Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word.

 

10.    Begeerte wat nie ander se begeertes oordonder nie

Spr 21:25-26 Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk; die hele dag deur word daar dringend begeer, maar die regverdige gee en hou nie terug nie.

 

11.    Begeerte wat met die hele hart op Yahweh gerig is

Spr 23:26 My seun, gee my jou hart, en laat jou oë ‘n begeerte hê na my weë.

 

12.    Begeerte wat sterk voel om Yahweh se Naam te eer

 

Jes 26:8 Tot u Naam en tot u nagedagtenis gaan die begeerte van ons siel uit.