SAL DIE ONREG SEËVIER?

alternate textDie Torah leesstuk van hierdie week sluit onder meer in die gedeelte in Gen 37 waar Josef se broers die groot onreg gepleeg het deur hulle broer, Josef, in ‘n put te gooi en later aan handelaars te verkoop en vir hulle pa te lieg, deur te sê dat hy deur ‘n wilde dier verskeur is. Die profetiese gedeelte wat normaalweg saam met hierdie Torah porsie gelees word, is Amos 2:6 tot 3:8. Hierdie gedeelte sluit onder meer die volgende in:

Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Sal ‘n leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie? Sal ‘n jong leeu sy stem uit sy lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie? Sal ‘n voël in ‘n net val op die grond as daar vir hom geen strik gestel is nie? Sal ‘n wip van die grond af opspring as dit glad nie gevang het nie? Sal die ramshoring in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n ellende in die stad voorval as Yahweh dit nie bewerk het nie? (Amos 3:3-6).

Sewe keer in hierdie gedeelte word daar ‘n vraag gevra wat met die woord “sal” begin. Die res van Amos 3 stel dit duidelik dat die volk se hande met sonde bevlek is en dat daar links en regs onreg gepleeg is en oortredinge begaan is. Nou is die vraag: Sal Yahweh sy oë sluit vir die onreg wat gepleeg is? Sal die Almagtige mense eenvoudig net laat begaan wat willens en wetens sy gebod veronagsaam en geen respek vir sy Woord het nie? Die antwoord is ‘n duidelike en volstrekte NEE. Yahweh sal nie toelaat dat die onreg seëvier nie. Hy sal nie toesien dat onreg en korrupsie en sonde die oorhand kry oor die waardes wat inherent déél van sy karakter is en wat Hy Hom voorgeneem het om déél van hierdie wêreld te maak nie.

Dikwels vra ons ook vrae wat met “sal” begin. Hierdie vrae het meeste van die tyd met ons eie klein wêreldjies te make en gaan glad nie oor die onreg in die wêreld daarbuite of oor die ware lewe en “shalom” wat Yahweh vir ons in gedagte het nie. Vrae soos:

Sal dit nie beter vir ons wees om na Mietsrayiem terug te gaan nie? (Num 14:3)

Sal ek van hierdie siekte gesond word? (2 Kon 8:8)

Sal ek optrek teen die Pelieshtyne, en sal U hulle in my hand gee? (1 Kron 14:10)

Sal Yahweh vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? (Ps 77:7)

Sal U stilbly en ons buitensporig verdruk? (Jes 64:12)

….. in plaas daarvan dat ons na die groter prentjie kyk en verstaan en raaksien dat Yahweh absoluut getrou is en dat Hy in staat is om vir ons ver meer te gee as wat ons dink – dat Hy in werklikheid ons kwaliteit van lewe en ons toekoms in gedagte het. As ons dít verstaan het, sou ons soos die Psalmskrywer gevra het:

Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie? (Ps 85:6)

As ‘n teëvoeter vir ons eie kortsigtigheid kom Yahweh dikwels ook met sy vrae wat met “sal” begin – vrae wat vir ons help om weer perspektief te kry en te verstaan dat die hele wêreld nie net om onsself en ons eie probleme en ons eie belange gaan nie:

Sal dan die klei sê aan die wat dit vorm: Wat maak jy? Of jou werk sê: Hy het geen hande nie? (Jes 45:9) – om ons daaraan te herinner dat die Almagtige weet wat Hy doen en dat ons nooit sy werke en sy motiewe hoef te bevraagteken nie.

Sal julle steel, doodmaak en owerspel bedryf en vals sweer en vir Baál offerrook laat opgaan en agter ander magtiges aan loop, wat julle nie ken nie, en dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waaroor my Naam uitgeroep is, en sê: Ons is verlos? (Jer 7:9) – om ons daaraan te herinner dat die valse versekering wat baie mense vir hulleself skep met godsdienstige handelinge en met die woorde “ons is verlos”, absoluut NIKS beteken sonder daadwerklike gehoorsaamheid aan die Woord van Yahweh nie.

Sal Yahweh ’n welbehae hê in duisende ramme en tien duisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra Yahweh van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou Elohiem? (Miga 6:7-8) – om ons daaraan te herinner dat al ons werke en moeite en ywer en opoffering (wat in die oë van die wêreld as geweldig indrukwekkend gereken word) absoluut NIKS beteken as dit nie met ‘n goeie porsie geregtigheid en liefde en ootmoed besprinkel is nie.

Kom ons kyk kortliks na ‘n verdere stel van sewe vrae in die Skrif wat met “sal” begin – vrae wat almal bevestig dat Yahweh altyd aan Homself getrou bly en nie in stryd met sy eie karakter sal optree nie en ook nie sal teruggaan op sy eie woord nie:

Sal U nie teen hulle strafoplegging voltrek nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot skare wat teen ons gekom het nie; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U? (2 Kron 20:12) – om ons daaraan te herinner dat Yahweh sal opstaan vir diegene wie se oë op Hom gerig is, ongeag die feit dat die ware gelowiges by verre in die minderheid is.

Sal iemand val en nie weer opstaan nie? (Jer 8:4) – om ons daaraan te herinner dat om te val nie die einde van die wêreld is nie, wat wel van die grootste belang is, is om alles moontlik te doen om weer op te staan.

Sal sy hoogheid julle nie verskrik nie, en die skrik vir Hom julle nie oorval nie? (Job 13:11) – om ons te herinner aan die mens se nietigheid en onbekwaamheid in homself, teenoor die hoogheid en die almag en soewereiniteit van Yahweh.

Sal Elohiem dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval? (Luk 18:7) – om ons daaraan te herinner dat Yahweh nie soos die onregverdige regters en leiers daarbuite is nie en dat Hy ons noodkreet sal aanhoor.

Sal hy wat van nature onbesnede is en die Torah vervul, jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis ’n oortreder van die Torah is nie? (Want nie hy is ’n Yehudi wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is ’n Yehudi wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit Elohiem – Rom 2:27-29) – om ons daaraan te herinner dat niemand ‘n ware volgeling van Yahweh kan wees as sy hart nie besny is en hy/sy nie die lof vir sy/haar redding volledig aan Yahweh toebring nie.

Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van Elohiem vernietig? (Rom 3:3) – om ons daaraan te herinner dat die enigste troos vir hulle wat voortdurend gekonfronteer word met die ontrou van die mense van hierdie wêreld, is dat Yahweh se getrouheid nooit vernietig kan word nie.

Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die Torah is nie maar onder die guns? Nee, stellig nie! (Rom 6:15) – om ons daaraan te herinner dat “sonder die Torah” nie die teenoorgestelde van “onder die Torah” is nie en dat ons die Torah nog steeds elke dag nodig het om te weet hoe ons Yahweh kan behaag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »