OM RUS TE KAN VIND IN ‘N ONRUSTIGE WERELD

alternate text

 Ex 31:2-3  Kyk, Ek het Betsalél die seun van Uri, die seun van Gur, van die stam van Yehudah, by sy naam geroep; en Ek het hom vervul met die Gees van Elohiem, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerlei werk.

Betsalél (wie se naam beteken: “In die skaduwee van Elohiem”) is ‘n goeie voorbeeld van die soort rus wat Yahweh gee deur mense met sy Gees te vervul.

Ex 31:16-17; Ex 32:1  En die kinders van Yiesraél moet die Shabbat onderhou deur die Shabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond. Tussen My en die kinders van Yiesraél is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het Yahweh die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik … 32:1 Toe die volk sien dat Mosheh vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aharon versamel en vir hom gesê: Kom, maak vir ons magtiges wat voor ons uit trek; want hierdie Mosheh, die man wat ons uit Mietsrayiem laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie.

Hoe Ironies:  Net nadat Yahweh met Mosheh oor die Shabbat praat en hierdie rusdag uitlig as ‘n onuitwisbare teken dat sy volk aan Hom behoort en nie sonder sy rus kan lewe nie, kry die volk se rusteloosheid die oorhand oor hulle en raak hulle obsessief daaroor dat Aharon vir hulle ‘n goue kalf moet maak.

Ex 33:14-17  En Hy antwoord: Moet Ek self saamgaan om jou die rusplek te verskaf?  Toe sê hy vir Hom: As U nie self saamgaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie.  Want waaraan sou dan bekend word dat ek guns in u oë gevind het, ek en u volk?  Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie?  So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê Yahweh aan Mosheh: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het guns gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam.

Drie ononderhandelbare voorvereistes vir die volk om in die rusplek te kan ingaan wat Yahweh vir hulle voorberei het:   (1) Hy moet met hulle saamtrek; (2) Hulle moet guns vind in sy oë (m.a.w. ‘n passievolle begeerte hê om sy wil te doen) en (3) hulle moet onderskeibaar wees van die ander volke rondom hulle.

1 Kon 18:17-18  En net toe Agav EliYah sien, vra Agav vir hom: Is dit jy, jou beroerder van Yiesraél? Toe sê hy: Ek het Yiesraél nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van Yahweh verlaat het en agter die Baáls aan geloop het.

Die persepsie van die meerderheid van mense is dikwels dat diegene hulle wat hulle eenkant hou en kies om nie die gebooie van Yahweh te verlaat nie, rusverstoorders en “beroerders” is.

1 Kon 18:21  En EliYah het nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle op twee gedagtes?  As Yahweh Elohiem is, volg Hom na; en as Baál dit is, volg hom na!  Maar die volk het hom niks geantwoord nie.

Niks maak ‘n mens so rusteloos en onvergenoegd as om te hink op twee gedagtes, of om te probeer sit op twee stoele nie.  Die keuse is duidelik – al wat ons moet doen, is om te kies!

1 Kon 18:36-39  En op die tyd dat hulle die voedseloffer bring, het die profeet EliYah nader gekom en gesê: Yahweh, Elohiem van Avraham, Yietsgak en Yiesraél, laat dit vandag bekend word dat U Elohiem in Yiesraél is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het.  Antwoord my, Yahweh, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Yahweh, Elohiem is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarna het die vuur van Yahweh neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: Yahweh, Hy is Elohiem, Yahweh, Hy is Elohiem!

Die enigste manier waarop ‘n mens se hart waarlik na jou Skepper kan terugkeer (m.a.w. die enigste manier waarop mens tot rus kan kom en ware vrede kan vind), is om te ontdek en te bely dat Yahweh Elohiem is (soos die vier keer in hierdie gedeelte).

Mat 10:11-14  En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af.

Daar is ‘n direkte korrelasie tussen die rus en die vrede wat daar in ‘n huis gevind word en die houding wat die mense in daardie huis het teenoor die goeie nuus aangaande Y’shua en ook teenoor die mense wat hierdie boodskap aanhang en verkondig.

Mat 10:19-22  Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal praat nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet praat; want dit is nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle praat. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam.  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

In ‘n wêreld waarin die ware gelowiges dikwels oorgelewer, vervolg en gehaat word, selfs deur hulle eie mense en hulle eie families, gee Yahweh vrede en rustigheid aan sy kinders deur hulle te vul met sy Gees en aan hulle, op die regte tyd, ongekende wysheid te gee.

Mat 10:32-37  Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie.  Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  Wie vader of moeder bo My lief het, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My lief het, is My nie waardig nie.

Dit wat deur die mense van hierdie wêreld as vrede en rustigheid en kalmte beskou word, is nie altyd vrede in Yahweh se oë nie. As mens sy ware vrede najaag en Hom bo alles lief het, het dit dikwels onvrede en verdeeldheid tot gevolg.

Mat 10:39-40  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.  Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.

Niks is belangriker hier op aarde as om ware lewe na te jaag en uiteindelik te vind nie.  Om dit reg te kry, moet ‘n mens totaal onselfsugtig leef en die drieledige verhouding verstaan:

EK – DIE EEN WAT MY VERLOS HET – DIE EEN WAT HOM GESTUUR HET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »