MAAK GEREED VIR DIE EWIGHEID

alternate textToe Yahweh sy hand na Avraham uitgesteek het en met hom begin bemoeienis maak het, was dit die begin van ‘n baie lang leerproses vir Avraham. Hy moes leer om na die wêreld te kyk soos wat Yahweh na die wêreld kyk. Hy moes sy eie waardes en gebruike en voorkeure eenkant toe skuif om plek te maak vir ‘n totaal nuwe manier van dink oor die lewe. Daar is veral één aspek waarvan hy vroeër bitter min geweet het, waarmee hy nóú vir die eerste keer vol-uit kennis gemaak het: die aspek van die ewigheid. Wat het ‘n eenvoudige veeboer soos Avraham nou eintlik van die ewigheid af geweet? Kan jy jou voorstel wat deur hierdie man se kop moes gegaan het wat tot dusver in sy lewe nog net swaarkry en vreemdelingskap en hongersnood geken het, toe Yahweh vir hom sê: Nou gee ek aan jou en jou nageslag ‘n land tot in ewigheid?!!

In hierdie week se Torah leesstuk kom die konsep van ewigheid gereeld voor – veral in Bereshiet (Genesis) 17:

Gen 17:7 Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag as ‘n ewige verbond …
Gen 17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag die land Kenaán gee, as ‘n ewige besitting …
Gen 17:13 So moet dan my verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond …
Gen 17:19 Ek sal my verbond met Yietsgak oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag …

Die profetiese gedeelte wat gewoonlik saam met hierdie Torah porsie gelees word, is YeshaYahu (Jesaja) 40:27 – 41:16. Hier tref ons onder meer die volgende aan:

Isa 40:28 Het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige Elohiem is Yahweh, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

Isa 41:12 Die manne wat met jou twis; hulle wat teen jou oorlog voer, sal word soos niks en soos ‘n nietige ding (letterlik: soos iets wat vergaan, wat nie vir ewig bestaan nie).

Die Een met wie ons in die Skrif kennis maak, die Skepper van hemel en aarde, is ‘n ewige Elohiem. Hy is die Eerste en die Laaste – die Begin en die Einde. En daar is niks wat vir Hom groter vreugde gee nie as om sterflike mense soos ek en jy weer te laat déél kry aan hierdie dimensie van ewigheid wat die mense van hierdie wêreld nie ken nie (omdat ons dit almal met die sondeval verloor het) en, sonder Yahweh, ook nooit sal bereik nie.

Die boek in die Nuwe Verbond wat méér oor die ewigheid praat as enige ander boek, is die boek van Openbaring. Ons het verlede week kortliks na hierdie boek verwys en die manier hoe die getal sewe in hierdie boek ingespan word om vir ons te laat verstaan van die patroon (van sewe) wat reeds met die skepping vasgestel is (op die sewende dag het Yahweh gerus; op die sewende dag het Hy sy skeppingswerk voltooi) en wat in die laaste dae ‘n ewe groot rol sal speel. Meeste van die sewes in Openbaring is baie bekend: sewe briewe, sewe gemeentes, sewe geeste, sewe kandelaars, sewe sterre, sewe seëls, die Lam met sewe horings en sewe oë, sewe trompette, sewe donderslae, die draak met sewe koppe en sewe krone, sewe plae, sewe skale, sewe berge, sewe konings.

Ons het ook gewys op die breë struktuur van die boek Openbaring in sy geheel wat op die getal sewe gebaseer is en hierdie patroon aanneem:

Een bekende kommentator wat die boek Openbaring bestudeer het, het daarop gewys dat die gedeelte van die boek wat volg na die sewe briewe, sewe toneel verskuiwings van die hemel na die aarde bevat:

As ‘n mens ‘n bietjie dieper kyk na die inhoud van hierdie boek, ontdek jy nog ‘n hele paar kombinasies van sewe, wat almal op een of ander manier help om beter te verstaan dat ons lewe nie net ‘n tydelike dimensie het nie, maar dat ons ons hier op aarde voortdurend moet voorberei vir dit wat aan die anderkant van die dood op ons wag. Dalk is dit nie toevallig nie dat die uitdrukking “vir ewig en ewig” net mooi 14 (2 X 7) keer in hierdie boek voorkom – wat beteken dat die Griekse woord (“aioon”) wat ons met “ewigheid” sou kon vertaal, altesaam 28 (4 X 7) keer gebruik word.

Sewe keer in Openbaring word daar verwys na iets wat oopgemaak word, wat voorheen verborge was: die hemel (4:1); die sewe seëls (6:1 en verder); die bodemlose put (9:2); die tempel van Elohiem (11:19); die tent van die getuienis (15:5); die hemel (19:11); die boekrolle (20:12). ‘n Mens sien in hierdie verwysings letterlik waaroor die boek Openbaring eintlik gaan: oor dit wat vir die blote oog verborge is, maar wat die potensiaal het om openbaar te word. Ek kry mense jammer in wie se lewens openbaring geen rol speel nie. Daar is iets wat met ‘n mens gebeur wat onbeskryflik is, wanneer die bedekking of die sluier weggeneem word van ‘n waarheid wat voorheen vir jou verborge of onbekend was. Hierdie “iets” wat met jou gebeur, is een van die maniere waarop Yahweh sy volgelinge, stukkie vir stukkie, voorberei vir die ewigheid.

Aansluitend hierby word daar sewe keer in Openbaring na die woord “profesie” verwys (1:3; 11:6; 19:10; 22:7; 22:10; 22:18; 22:19). Twee gedeeltes in die Tanach wat by hierdie en die vorige paragraaf aansluit is Amos 3:7 (Want die Meester Yahweh doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie) en Tehilliem (Ps) 25:14 (Die verborgenheid van Yahweh is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak). Daar is sekere waarhede in die Skrif wat duidelik vir die gewone man op straat verborge is. Vir hulle wat hulle egter wil uitstrek na die dimensie van die ewigheid en bereid is om te erken dat net Yahweh ‘n mens se oë vir hierdie dimensie kan oopmaak, gaan daar ‘n nuwe wêreld oop as openbaring en profesie deel word van hulle lewens. In hierdie ontdekkingsreis moet ons egter rekening daarmee hou dat profesie en openbaring maklik misbruik en vervals kan word:

2 Pet 1:20-21 terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Afgesonderde Gees gedryf, het mense van Elohiem gepraat.

Ons weet dat die Messias aan elkeen van die sewe gemeentes gesê het: Ek ken jou werke of ek ken jou lydsaamheid of ek ken die plek waar jy woon en die dinge wat jy daar doen – in kort sê Y’shua dus aan elkeen van die sewe gemeentes: Ek ken jou werke. Waarom soveel klem op die werke wat hulle doen? Anders as wat in baie kerke verkondig word, is die werke wat ons doen, ontsettend belangrik. Waarom? Omdat dit ons werke is wat sal bepaal of ons deel kry aan die ewigheid waarvan hierdie boek, en ook die res van die Skrif, so duidelik praat. Interessant genoeg is dit nie net die sewe gemeentes wat herinner word aan die belangrikheid van hulle werke nie. In die res van die boek Openbaring word die woord “werke” presies nog sewe keer gebruik: In 9:20; 14:13; 15:3; 16:11; 18:6; 20:12 en 20:13. Iemand wat sy oog op die ewigheid hou is iemand wat ook let op sy werke en waak om nie die Torah oorboord te gooi nie.

Nog twee aspekte wat sewe maal in Openbaring voorkom en wat by uitstek daarop gemik is om ons vir die ewigheid voor te berei, is die woord “gereedmaak” (“hetoimazo” – 8:6; 9:7; 9:15; 12:6; 16:12; 19:7 en 21:2) en die woord “lydsaamheid” (“hupomone” – 1:9; 2:2; 2:3; 2:19; 3:10; 13:10 en 14:12). Een manier om “gereed te maak” vir die ewigheid is juis om lydsaamheid (geduld, verdraagsaamheid) aan te leer. Iemand wat hierdie eienskap nie kan aanleer nie, het nog nie volwassenheid in die geloof bereik nie en kry dit nog nie reg om die groter prentjie te sien van die aarde as voorportaal vir die hemel nie.

Daar is nog ‘n laaste kombinasie van sewe wat die sluier lig oor hoe ons ons hier op aarde vir die ewigheid kan voorberei: Sewe keer in Openbaring word daar spesifiek na die Naam van Yahweh verwys: 3:12 (Die Naam van my Elohiem); 11:18 (die wat u Naam vrees); 13:6 (om sy Naam te laster); 14:1 (met sy Naam en die Naam van sy Vader op hul voorhoofde); 15:4 (wie sal u Naam nie lof toebring nie?); 16:9 (hulle het die Naam van Elohiem gelaster) en 22:4 (sy Naam sal op hulle voorhoofde wees). Ek kan nie aan ‘n beter manier dink om jou vir die ewigheid voor te berei as om jou met die Naam van Yahweh te beklee en hierdie Naam volledig deel van jou aanbidding en jou getuienis in hierdie wêreld te maak nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »