DIE VERSTAAN VAN “LOGOS” IN JOHANNES 1

alternate textWoordeboek definisies van “logos”
Merriam-Webster Dictionary: the divine wisdom manifest in the creation, government, and redemption of the world.
Encyclopædia Britannica: the divine reason implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning.
Oxford Dictionary: the principle of divine reason and creative order.

“Logos” in die tyd van die Messias
In die tyd van die ontstaan van die Messiaanse Skrifte was die woord “logos” ‘n bekende en gelaaide woord wat ‘n wye spektrum van betekenisse en konnotasies ingesluit het – die meeste hiervan filosofies van aard. Dit is heel moontlik dat Yahuganan met sy uitspraak oor die “logos” in Joh 1, deur hierdie eietydse verstaan van die begrip “logos” beïnvloed is. Hoe het die mense van daardie tyd die begrip “logos” verstaan? Sommige beskrywings en definisies oor die “logos” wat uit hierdie tyd beskikbaar is, is baie ingewikkeld en moeilik om te verstaan, maar kom ons probeer die vernaamste hoofpunte uitlig:
Heraklitus (500 v.M.): “Logos” is die rasionele denke (of die grondplan) wat alles rondom ons beheer en wat ook as “the mind of God” beskryf kan word.
Plato (400 v.M.): Die “Logos” kan beskou word as die vorms of idees wat ewig en onveranderlik is en wat met die intellek verstaan kan word. Hierdie “Logos” is verhewe bokant die materiële dinge wat met die sintuie waargeneem kan word.
Zeno van Citium (300 v.M.): “Logos” is die aktiewe rede of beginsel wat die gebeure in die heelal beheers en voorafgaan, op só ‘n manier dat geen aktiwiteit in hierdie wêreld sonder die “Logos” kan plaasvind nie.
Philo van Alexandrië (‘n Hellenistiese Jood wat in die tyd van die Messias gelewe het): Beskou die “Logos” as “God’s instrument in the creation of the universe” en as die onvernietigbare vorm of gestalte van wysheid, gelykstaande aan die wysheid waarvan Spreuke praat, wat van die begin af in die wêreld werksaam was en die bron en oorsprong van enige vorm van aardse wysheid is. “Logos” kan nie van Elohiem losgemaak word nie, maar moet as “God’s Logos” verstaan word.

Yahuganan se gebruik van “logos” in Joh 1:1-18
Joh 1:1 In die begin was die woord (“logos”), en die woord was by Elohiem, en magtig was die woord. Die laaste deel sou ook vertaal kon word as: “die woord was magtig”; of: “die woord was deel van Elohiem” – die Griekse uitdrukking “theos en ho logos” behoort nie as “die woord WAS Elohiem” vertaal te word nie. Die normale manier in Grieks om te sê “die woord was Elohiem” is “ho logos en ho theos”. Volgens die taalreëls van Grieks, sê die uitdrukking “theos en ho logos” nie vir ons “wie” die “logos” was nie, maar “hoe” die “logos” was. Dit word bevestig deur die feit dat “logos” hier (nog) nie ‘n persoon is nie, maar “iets” (soos ‘n plan, of ‘n idee of ‘n beginsel) wat van die begin af deel was van Yahweh en van sy beplanning vir hierdie wêreld. Dit stem ook VOLLEDIG ooreen met die manier hoe ander skrywers en denkers op hierdie vroeë stadium oor die “logos” gedink het.
Joh 1:2 Die woord (“logos”) was in die begin by Elohiem. Om die waarheid te sê, hierdie woord was onafskeidbaar verbind aan Elohiem, want deur hierdie “woord” het Hy gedink, beplan en gespreek, voor elke enkele daad van skepping en bewaring en verlossing. Dis hierdie “logos” wat die begin of die ontstaan van elke belangrike gebeurtenis uit die hand van die Allerhoogste, reg deur die geskiedenis, verteenwoordig.
Joh 1:3 Alle dinge het daardeur ontstaan, en sonder die woord (“logos”) het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Alles in hierdie wêreld wat na Yahweh toe teruggevoer kan word, het deur hierdie “logos” ontstaan – die “logos”, nie as ‘n afsonderlike persoon nie (want Yahweh alleen is die Skepper en Hy alleen is die Almagtige – dit word op talle plekke in die Skrif bevestig), maar as die plan en die rede en die ontwerp wat Hy self (en Hy alleen) voor die grondlegging van die wêreld in plek gehad het, wat as model en grondplan moes dien vir alles wat sedertdien hier op aarde sou gebeur.
Joh 1:4 In die woord (“logos”) was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Omdat die “logos” die skeppingsbeginsel (of die beginpunt van elke skeppingsdaad) is, is daar lewe en lig opgesluit in hierdie “logos”. Die “logos” verteenwoordig dit wat uit Elohiem uitgaan en wat suiwer en goed en reg is vir die mense van hierdie wêreld. Daarom het die Skepper aan die einde van elke skeppingsdag die woorde “en dit was goed” oor die skeppingsdaad van daardie dag uitgespreek.
Joh 1:5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Anders as wat Yahweh dit van die begin af bedoel het, het daar duisternis in hierdie wêreld ingekom. Die oplossing hiervoor is dat Yahweh iets van sy “logos” in die wêreld wil instuur sodat die duisternis kan plekmaak vir lig. Net soos wat sonde en duisternis hand aan hand gaan, net so gaan “logos” en lig hand aan hand. En net soos wat Satan by uitstek die een is wat hom vir duisternis beywer, net so is Yahweh self die Bron van lig en die Een wat Hom by uitstek vir die lig beywer.
Joh 1:6 Daar was ‘n man van Elohiem gestuur, wie se naam Yahuganan was. Hierdie man het ‘n baie besonderse taak gehad wat hy moes kom verrig (hierdie taak word in vers 7 verduidelik).
Joh 1:7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Yahuganan was ‘n profeet wat moes getuig of profeteer dat daar binnekort ‘n besondere daad van Elohiem sou plaasvind, waardeur die lig wat van Hom (Yahweh) af kom, in hierdie wêreld sou inskyn.
Joh 1:8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Dit geld van alle ware profete, boodskappers en getuies: Hulle getuig nie van hulleself nie, maar van iets of iemand anders.
Joh 1:9 Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld. Dit is die hoofinhoud van die boodskap wat Yahuganan aan die mense van sy dag moes oordra.
Joh 1:10 Die lig was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Die “logos” (waardeur Yahweh die wêreld geskape het en die lig wat van die “logos” uitstraal) was nie net van die begin af by Elohiem nie, dit was daarna ook in die wêreld, maar die wêreld het sy rug daarop gedraai en die duisternis liewer gehad as die lig (Joh 3:19).
Joh 1:11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie. In die verlede het Yahweh baiekeer en op baie maniere na sy volk toe “gekom”, sy volk besoek en met hulle gepraat. Yahweh gaan nou (weer) na sy eiendom toe kom – nie deur self, in sy volheid af te kom aarde toe nie, maar deur sy Seun te stuur, in wie Yahweh se lig duidelik gesien sal kan word. Sommiges sal hierdie Seun van Elohiem nie aanvaar vir wie Hy is nie … (Mark 12:1-10)
Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van Elohiem te word, aan hulle wat in sy Naam glo. Die een wat as Seun van Elohiem in hierdie wêreld gebore sou word, sou besonderse mag uit die hand van sy Vader ontvang. Maar só ook hulle wat in sy Seun sou glo en Hom as vleesgeworde “logos” sou aanvaar: Hulle ontvang die mag en die voorreg om ook seuns en dogters van Elohiem te wees!
Joh 1:13 (Hulle) wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit Elohiem gebore is. Hierdie wonderwerk (dat gewone mense seuns en dogters van Elohiem word) kan alleenlik deur ‘n bonatuurlike daad (ook bekend as “wedergeboorte”) plaasvind.
Joh 1:14 En die woord (“logos”) het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy voortreflikheid aanskou, ‘n voortreflikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van guns en waarheid. Dis eers op hierdie punt (in Yahuganan se tyd) dat die “logos” vleeslike gestalte aangeneem het – die “logos” het nog nie as ‘n persoon (afsonderlik van Yahweh) bestaan, toe dit voor die grondlegging van die wêreld by (en deel van) Elohiem was nie. Daar is nie woorde wat die waarde, skoonheid en voortreflikheid van hierdie vleesgeworde “Logos” kan beskryf nie!
Joh 1:15 Yahuganan getuig van Hom en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat na my kom, het voor my tot stand gekom, want Hy was groter as ek. Y’shua, wat ná Yahuganan gebore is, het voor hom “bestaan” (of tot stand gekom) – nie as mens of as ‘n persoon afsonderlik van Yahweh nie, maar as die “logos” wat van die begin af deel van Yahweh was. Teen hierdie agtergrond kan Y’shua met reg beskou word as die grootste mens wat ooit geleef het!
Joh 1:16 En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, guns op guns. Yahweh het sy Seun vervul met sy eie Gees – met wysheid, regverdigheid en guns – en van hierdie volheid het sy Seun ook aan ons meegedeel, toe Hy op die bestemde tyd as mens in hierdie wêreld gebore is.
Joh 1:17 Want die Torah is deur Mosheh gegee; die guns en die waarheid het deur Y’shua die Messias gekom. Mosheh en Y’shua verteenwoordig twee van die belangrikste geleenthede waartydens Yahweh sy volk besoek het – deur Mosheh is die Torah ontvang, maar omdat ‘n groot deel van die wêreld ten spyte van die Torah nog steeds in duisternis gebly het, het Yahweh deur Y’shua vir die wêreld ‘n groter porsie van sy guns en sy waarheid kom wys.
Joh 1:18 Niemand het Elohiem ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, Hy het Hom verklaar. Y’shua was in die boesem van die Vader, nie letterlik of in die sin dat Hy bewus was van dinge wat voor sy geboorte gebeur het nie, maar in die sin dat Hy die “logos” is wat vlees geword het en dat ons nou weet dat die “logos” nie net by Yahweh is en was nie, maar ook deel van Yahweh. Omdat “logos” met denke en “logika” te make het, is daar niemand wat Yahweh beter kan “verklaar” as Y’shua nie! Dis aan Hom te danke dat Yahweh se guns en waarheid nou deel van ons lewe is en dat ons Yahweh nou ken soos nog nooit tevore nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »