LEERMEESTER BY UITNEMENDHEID

alternate textDie gedeelte in die Messiaanse Skrifte wat normaalweg saam met die Torah lesing van hierdie week gelees word, is Markus 11:27 tot Markus 12:37. In hierdie gedeelte kry ‘n mens ‘n kykie in die lewe van Y’shua, die Leermeester – hoe Hy die vrae van sy opponente kon beantwoord deur belangrike beginsels van die Skrif uit te lig; hoe Hy déúr mense se strikvrae kon sien en antwoorde kon gee wat almal rondom Hom sprakeloos en in verwondering laat toekyk het; hoe Hy sy hoorders kon aanraak en oortuig met sy groot insig en wysheid en met sy fyn aanvoeling en hoe hy met verstommende eenvoud sekere sleutel-waarhede van die Skrif na vore kon bring. ‘n Metode wat Y’shua dikwels gebruik het en wat veral in hierdie gedeelte na vore kom, is ‘n metode wat mens sou kon noem: twee-dimensionele verstaan. Y’shua het die kuns vervolmaak om met sy leringe sy hoorders van een vlak van verstaan na ‘n volgende, dieper vlak van verstaan te voer. Eers begin Hy met die vlak van die bekende en die sigbare en die alledaagse en dan beweeg Hy, op ‘n uiters bedrewe manier, na die vlak van die minder bekende en die onsigbare en die hemelse. Dis basies dieselfde tegniek wat Hy met sy gelykenisse ook gebruik het. Begin met ‘n bekende beeld of ‘n alledaagse, tipiese gebeurtenis en beweeg daarvandaan na ‘n dieper betekenis wat met geloof of die koninkryk van Yahweh te make het. In die gedeelte hierbo is daar 7 temas wat aangeraak word en in elkeen van die 7 temas gebruik Y’shua hierdie tegniek van twee-dimensionele verstaan om mense te leer soos wat geen leermeester dit nog ooit gedoen het nie. Kom ons kyk kortliks na hierdie 7 leringe en na die manier hoe Y’shua telkens van een dimensie na ‘n volgende oorgaan:

1. Van gesag uit die mense tot gesag uit die hemel (Mark 11:27-33). Die vraag word (deur sommige van die leiers) aan Y’shua gestel deur watter gesag Hy sy leringe en sy wonderwerke gedoen het. Y’shua antwoord met ‘n teen-vraag en laat sy hoorders verstaan dat daar nie net aardse gesag bestaan nie, maar ook hemelse gesag: “Die doop van Yahuganan, was dit uit die hemel of uit mense?” Die teen-vraag wat Hy hulle vra, is vir hulle ‘n tameletjie, want as hulle sou antwoord dat dit uit die mense was, sou hulle baie steun verloor, want meeste mense het vas geglo dat Yahuganan werklik ‘n profeet was. As hulle egter sou antwoord dat dit uit die hemel was, was hulle ook in die moeilikheid, want dan sou hulle moes verduidelik waarom hulle dan nie die boodskap van Yahuganan aanvaar het nie. Toe antwoord hulle maar: “Ons weet nie” en sonder om ‘n woord te sê het Y’shua vir hulle geleer dat mens oop moet wees daarvoor dat Yahweh iets nuuts te voorskyn kan bring (uit die hemel uit!) en dat mens versigtig moet wees dat jou eie, verstarde idees jou nie ontneem van ‘n uiters belangrike gawe wat nie uit mense is nie, maar direk van Yahweh af kom!

2. Van die seun wat doodgemaak word tot die steen wat verwerp word (Mark 12:1-12). Y’shua vertel die gelykenis van die man wat ‘n wingerd geplant het en dit aan landbouers verhuur het en toe op reis gegaan het. ‘n Hele paar keer het die man een van sy diensknegte gestuur om van die vrug van die wingerd in te samel en elke keer is die dienskneg óf geslaan óf doodgemaak. Uiteindelik het hy sy eie seun gestuur, maar die landbouers het die seun ook doodgemaak in die hoop dat hulle die erfdeel sou ontvang wat die seun toegekom het. Y’shua verwys duidelik na Homself en na die vyandigheid teenoor Hom, van die kant van die leiers van die Yehudiem, wat die “landbouers” is wat Yahweh oor sy wingerd, sy volk, aangestel het. Hy, Y’shua, is die steen wat deur bouers verwerp is, maar wat eintlik van Yahweh af gekom het. Hy is die hoeksteen, die onbeweegbare anker-klip van die huis wat Yahweh tot eer van sy Naam wil oprig. Vir hulle wat nie in Hom glo nie, is Hy ‘n steen des aanstoots – ‘n klip waarteen ‘n mens jou voet stamp – maar vir hulle wat in Hom glo, is Hy (soos vers 11 sê) iets wat “wonderbaarlik” vir die oog en vir die hart is.

3. Van lojaliteit teenoor die keiser tot lojaliteit teenoor Yahweh (Mark 12:13-17). Sommige van die leiers kom weer na Y’shua toe en hoop om Hom vas te vra. “Moet ons aan die keiser belasting betaal of moet ons nie betaal nie”, vra hulle. In wese is die situasie nie veel anders as ons s’n nie. Die keiser verteenwoordig ‘n regering wat Yahweh nie erken nie en wat dikwels maatreëls instel wat indruis teen die beginsels en oortuigings van gelowiges. Y’shua wys vir hulle ‘n muntstuk en vra aan hulle wie se afbeelding op die muntstuk voorkom. “Die keiser s’n,” antwoord hulle, waarop Y’shua ‘n eenvoudige antwoord aan hulle gee: “Betaal aan die keiser wat die keiser toekom en betaal aan Elohiem wat Elohiem toekom.” Die omstanders was verwonderd oor sy antwoord, maar dis ook ‘n antwoord wat ons vandag opnuut nodig het om te hoor. Ook ons eie regering – of hy Yahweh erken of nie; of hy Israel ondersteun of nie; of hy volmaak is of nie – is ‘n gesagsvorm wat deur Yahweh in posisie geplaas is. As ons regtig aan Yahweh lojaal wil bly, moet ons ook lojaal wees teenoor die (verskillende vorme van) outoriteit wat Hy oor ons gestel het. Daar mag tye wees dat ons ook soos die apostels sal moet kies om aan Yahweh meer gehoorsaam te wees as aan mense, maar dit beteken nie dat ons ons leiers mag verag en wette wat goed en redelik is, mag ignoreer nie.

4. Van ons bestaan voor die opstanding tot ons bestaan na die opstanding (Mark 12:18-25). Hierdie keer is dit die Tsaddukiem (die Sadduseërs) wat na Y’shua toe kom – die groep wat nie geglo het dat daar iets soos ‘n opstanding uit die dood is nie. Net soos die vorige vraag was hierdie een bedoel om Y’shua in ‘n strik te laat trap. Hulle herinner Y’shua daaraan dat die Torah bepaal dat as ‘n man sou sterf, sonder dat sy vrou kinders verwek het, sy broer hom dan oor sy vrou moet ontferm en haar as vrou moet neem. Nou wil hulle by Y’shua weet: Wat as dieselfde vrou op hierdie manier 2 of 3 of selfs 7 broers as mans gehad het? Wat gebeur in die opstanding (waarin hulle nie glo nie)? Wie se vrou moet sy dan wees? Y’shua besweer die onkunde van die Tsaddukiem en wys daarop dat die opstanding ‘n ander vorm van bestaan verteenwoordig en daar nie huwelike sal wees nie en dat mense met opstandingsliggame soos die boodskappers (of engele) van Elohiem sal wees. Vir ons, vandag, herinner sy antwoord daaraan dat ons bestaan hier op aarde nie die finale en beslissende deel van ons lewe verteenwoordig nie en dat ons nooit die opstanding uit die oog en uit die hart moet verloor nie.

5. Van die Elohiem van Avraham tot die Elohiem van die lewendes (Mark 12:26-27). Omdat die opstanding só belangrik is, ag Y’shua dit nodig om meer daaroor te sê. Hulle wat nie in die opstanding glo nie, sê Y’shua, het nog nie mooi daaroor gedink wat dit beteken dat daar lank na die dood van Avraham nog steeds van Yahweh gepraat word as die Elohiem van Avraham (en Yietsgak en Yaákov) nie. Yahweh is immers nie ‘n Elohiem van dooies nie, maar van lewendes. As Hy dus nog steeds die Elohiem van Avraham genoem word, kan dit net een ding beteken: Avraham is wel dood, maar sal ná die opstanding weer lewend wees en Yahweh van aangesig tot aangesig kan sien en in ‘n lewende verhouding met Hom staan. En dit geld nie net vir Avraham nie, maar ook vir hulle wat oor die eeue heen gesterf het, nadat hulle deur geloof in Yahweh, deel geword het van die uitgebreide nageslag van Avraham.

6. Van Yahweh is een tot Yahweh se gebod is een (Mark 12:28-34). Een van die skrifgeleerdes kom met ‘n opreg-bedoelde vraag na Y’shua: “Wat is die belangrikste gebod van almal?” Sonder om te huiwer antwoord Y’shua: “Hoor, Yiesraél, Yahweh is ons Elohiem, Yahweh is een.” Die bekende woorde van Deut 6:4 wat allerweë as die “echad” bekend staan. In wese kom dit daarop neer: Daar is net een ware Elohiem, en sy Naam is Yahweh. As jy aan hierdie “gebod” vashou (of hierdie waarheid jou eie maak) het jy alreeds die belangrikste gebod van almal nagekom! En dan voeg Y’shua by: (Daarom moet jy) Yahweh jou Elohiem liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag en (daarom moet jy) jou naaste liefhê soos jouself. Die een vloei uit die ander en is nie drie verskillende gebooie nie, maar in wese een gebod, net soos wat Yahweh een is. As jy glo dat Hy die enigste, ware Elohiem is, moet jy Hom liefhê met alles wat jy het. En as jy Hom liefhet met alles wat jy het, sal jy doen wat Hy beveel en die mense liefhê wat Hy geskape het en liefhet en rondom jou gestel het.

7. Van Seun van Dawied tot Meester van Dawied (Mark 12:35-37). Die laaste lering word deur Y’shua self aan die orde gestel, sonder dat iemand hom ‘n vraag gevra het. Y’shua vra die vraag hoe dit kan wees dat die Messias as die seun van Dawied beskou kan word as Dawied self na die Messias as “my meester” verwys het (Ps 110:1 “Yahweh het vir my meester gesê: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete”). Die vraag is met ander woorde: Hoe kan Dawied die Een wat as sy nasaat, na Hom, gebore sou word, “My Meester” noem? Wat wil Y’shua hierdeur aan sy hoorders bekend maak? Dat Hy self aan Yahweh gelyk gestel behoort te word? Nee, beslis nie. Nie net sou dit in stryd wees met wat Hy so pas vir hulle gesê het nie (“Yahweh is die enigste Elohiem”) maar dit sou ook ‘n enorme opskudding veroorsaak as iemand so iets in teenwoordigheid van die leiers van die Yehudiem sou sê. Wat Y’shua wou bekend maak, is eenvoudig: Hy self is uit die nageslag van Dawied gebore en kwalifiseer dus as moontlike kandidaat vir die Messias. Yahweh het aan Hom (Y’shua) alreeds ‘n posisie van gesag en outoriteit gegee wat gesien en gehoor kan word in die wonderwerke wat Hy gedoen het en die leringe wat Hy gegee het. Maar die beste lê nog voor: Daar kom ‘n dag wanneer alle mag in die hemel en op aarde aan Hom gegee sal word en Hy letterlik aan die regterhand van Yahweh sal sit en Yahweh self al sy vyande aan Hom sal onderwerp. Wanneer Hy daardie posisie inneem, sal Hy nie net Dawied se Meester wees nie, maar ons almal s’n en sal elke knie in sy Naam sal buig en elke tong bely dat Hy waarlik die Meester is wat deur Yahweh, sy Vader, in die hoogste posisie van gesag aangestel is!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »