IN DIE MESSIAS SE NAAM

alternate textAs die Naam van Yahweh werklik die grootste Naam is wat daar is (soos ons by ‘n vorige geleentheid gesien het), dan is daar twee belangrike vrae wat hieruit voortspruit:

1.Wat beteken dit dat die Messias dinge in sy Vader se Naam gesê en gedoen het?
2.Wat beteken dit wanneer óns dinge in die Messias se Naam sê of doen of ondergaan?

‘n Goeie vertrekpunt is om vas te stel wat die betekenis is van die uitdrukking of idioom, “in die naam van …”. Wat is die taalkundige betekenis daarvan om iets in ‘n sekere naam te sê of te verklaar of te doen? Woordeboeke stem in die algemeen redelik ooreen – die Engelse idioom “in the name of …” beteken normaalweg een of meer van die volgende:

1.By the authority of, as in “Open up, in the name of the king!” [BEMAGTIGING].
2.On behalf of, (Afr. “namens”) as in “She made a donation in her daughter’s name” [VERTEENWOORDIGING].
3.With appeal to, as in “Stop that noise, in the Father’s Name” (Afr. “om vadersnaam”) [VERSTERKING / BEVESTIGING]
4.Under the designation of, as in “They burned witches at the stake in the name of piety.” (Afr. “onder die vaandel van …”) [BENOEMING]
5.Under the possession or ownership of, as in “The certificate of ownership was rightfully in his uncle’s name” [WETTIGING]

Soms word hierdie uitdrukking op ‘n manier gebruik wat meer as een van die bogenoemde betekenisse insluit, soos ‘n mens kan sien in die volgende uitspraak van iemand wat sowat veertig jaar gelede baie gefrustreerd geword het met die manier hoe dokters mense behandel:

“In the name of Hippocrates, doctors have invented the most exquisite form of torture ever known to man: survival.”

Daar is geen rede om te vermoed dat die uitdrukking “in die naam van …” in die Messias se tyd, of selfs vóór die Messias se koms, iets anders beteken het as wat dit vandag beteken nie. As ‘n mens die Skrif bestudeer en die voorbeelde ondersoek waar hierdie uitdrukking gebruik is, dan is daar baie min twyfel dat die mense wat hierdie uitdrukking 2000 of selfs 3000 jaar gelede gebruik het, dieselfde daarmee bedoel het as wat ons vandag daarmee bedoel.

Dus, om terug te keer na die eerste vraag hierbo, wanneer die Messias dinge in sy Vader se Naam gesê of gedoen het, het dit BESLIS NIE die betekenis wat so baie mense deesdae wil “inlees” in hierdie tipe gedeeltes nie, naamlik dat die Messias eintlik in wese dieselfde “een” is as sy Vader. In nie een van die vyf woordeboek betekenisse vir die uitdrukking “in die naam van …” is die een wat handel of praat DIESELFDE as die een in wie se naam die daad gedoen word of die woorde gesê word nie. Die uitdrukking “in die naam van …” beteken per definisie dat een persoon iets nie self doen of kan doen nie en dat ‘n ander persoon dit daarom namens hom, of op sy gesag doen.

Wanneer die bekende uitspraak van Tehielliem (Psalm) 118 “Geseënd is hy wat kom in die Naam van Yahweh” op die Messias van toepassing gemaak word (o.m. in Matt 21:9; Matt 23:39; Mark 11:9; Luk 19:38 en Joh 12:13), dan is die betekenis baie duidelik: Y’shua is nie self Yahweh nie. Maar Hy is iemand wat ons in die res van die Skrif leer ken as die Seun van Yahweh en die beloofde Messias – die een wat Yahweh self “gestuur” het om namens Hom op te tree en namens Hom te praat. Die gesag waarmee die Messias beklee was en wat Hy gebruik het in sy optrede, het Hy van sy Vader ontvang – dit was nie sy eie gesag nie. Die krag waaroor Hy beskik het om mense aan te raak en te genees en duiwels uit te dryf en selfs uit die dood op te wek was, soos Hy self gesê het, deur die “vinger van Elohiem”, sy Vader – dit was nie sy eie vermoëns nie. Die Naam van sy Vader, Yahweh, was in GROOT LETTERS geskrywe oor alles wat Hy hier op aarde gedoen het en dit wat Hy tot op hierdie dag nog steeds doen. Sy leuse in alles wat Hy gedoen het was “Vader, verhoog u Naam” (Joh 12:28), nie “Kyk, hoe hoog is my Naam” nie.

Die vraag is egter: Het die Messias dan nie dikwels na SY EIE NAAM verwys en sy volgelinge opgeroep om in sy Naam te bid, in sy Naam bymekaar te kom, in sy Naam te getuig, in sy Naam gedoop te word en selfs in sy Naam te ly nie? Ja, Hy het. En dit is presies wat ons moet doen. Want net soos wat Y’shua ‘n sekere roeping en taak ontvang het wat Hy in die Naam van Yahweh, sy Vader moes uitvoer, net so het ons ‘n sekere roeping en taak ontvang wat ons in die Naam van ons Meester, Y’shua moet uitvoer. Ons Meester se eer en sy Naam is op die spel – ons durf nie toelaat dat sy Naam deur die modder gesleep word nie! Hy het ons aangestel om namens Hom in hierdie wêreld op te tree – om Hom in hierdie wêreld te verteenwoordig – net soos wat Hy deur sy Vader aangestel is om namens sy Vader op tree en sy Vader in hierdie wêreld te verteenwoordig.

Nou kan ons verstaan wat dit beteken, en hoe belangrik dit is, om in die Naam van Y’shua gedoop te word (en nie in enige ander Naam of enige ander formule nie). In die Naam van Y’shua word ons BEMAGTIG om die werke wat Hy gedoen het (en selfs groter werke as dit – Joh 14:12) in hierdie wêreld te doen, sodat die patroon wat Yahweh van die begin af neergelê het, end-uit deurgevoer kan word: Y’shua in die Naam van Yahweh en ons in die Naam van Y’shua. Ons word egter ook in Y’shua se naam gedoop, omdat ons Hom hier op aarde moet VERTEENWOORDIG en namens Hom die werk van die Vader moet volbring. Wanneer ons, as volgelinge van die Messias, in moeilike omstandighede kom en nie weet waar om hulp en VERSTERKING te kry nie, kan ons ons beroep op die Naam van Y’shua en inspirasie put uit die voorbeeld wat Hy vir ons nagelaat het. Ook uit die wete dat hy op ‘n WETTIGE manier die dinge bekom het waarop ons nou nog net ons geloof kan vestig en ons hoop kan bou. So kan ons sien dat die volledige betekenis van die uitdrukking “in die naam van …” geïllustreer word wanneer iemand hom- of haarself met die Naam van die Messias assosieer.

Watter van die vyf betekenisse wat in woordeboeke aangegee word, kom ter sprake wanneer die apostel in Joh 20:30-31 die volgende skryf, “Nog baie ander tekens het Y’shua voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boekrol nie opgeskryf is nie; maar hierdie is opgeskryf, dat julle kan glo dat Y’shua die Messias is, die Seun van Elohiem; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam”? Alhoewel die woorde “in sy Naam” in hierdie vers dalk in ‘n geringe mate een of meer meer van die bekende vyf betekenisse mag hê, meen ek dat daar hier ‘n sesde betekenis bykom wat dalk nie so bekend soos die ander vyf is nie, maar wat net so geldig is en vir ons selfs nog belangriker mag wees. Hierdie betekenis is die betekenis van BEVOORDELING, soos wat dit vandag nog in gebruik is, byvoorbeeld wanneer ons sê iemand het geld getrek (of vakansie gehou of geskenke ontvang) in sy pa se naam. Dit beteken hy is bevoordeel in sy pa se naam, of vanweë sy verbintenis met sy pa.

Net so is ons ook bevoordeel vanweë ons verbintenis met Y’shua die Messias. Ons het die lewe (dit is: die ewige lewe) ontvang in sy Naam. Ons het deel gekry aan die vettigheid van die olyfboom van Israel, in sy Naam. Ons het het burgerskap van Yahweh se koninkryk ontvang, in sy Naam. In sy Naam het ons ‘n toekoms en ‘n erfporsie wat niemand van ons kan wegneem nie. Laat ons daarom sonder ophou offers van ons lippe en offers van ons hande, in die Naam van Y’shua, opstuur na Yahweh ons Vader en erkenning gee daaraan dat ons sonder die Naam van sy Seun, Y’shua net mooi niks sou gehad het om op te roem nie en op geen manier deel sou gekry het aan die uitnemende gawe van die ewige lewe nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »