HOE DIE GEES VAN YAHWEH ONS REINIG

alternate text

Dit is interessant om kennis te neem van die punte van oorvleueling tussen die drie gedeeltes van hierdie week se Torah leesprogram – Levitikus 9-11, Esegiël 36-37 en Matteus 3:11-17.  Levitikus beklemtoon die aspek van reinheid in die oë van Yahweh en bevat onder meer ‘n hele hoofstuk oor rein en onrein kosse (Lev 11).  Esegiël sluit aan by die tema van reinheid – veral met die bekende Eseg:25-26 (Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. Eze 36:26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee), maar beklemtoon ook baie sterk dat dit alleen die Gees van Yahweh is wat reinheid en herstel kan teweeg bring (Eseg 36:27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen; Eseg 37:14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, Yahweh, dit gespreek en gedoen het, sê Yahweh). Matteus praat ook van ‘n skoonmaak-proses (Mat 3:12 Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak), wat onder meer insluit ‘n doping of ‘n wassing (Mat 3:14 Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe?), asook die rol van die Gees van Yahweh in hierdie proses (Mat 3:11 Hy sal julle doop met die Afgesonderde Gees en met vuur; Mat 3:16 Nadat Y’shua gedoop was … sien Hy die Gees van Elohiem soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom).

Wanneer daar in die Skrif oor reinheid en onreinheid gepraat word, word daar dikwels na die Gees van Yahweh verwys.  Ons verstaan is dat die Gees van Yahweh nie ‘n aparte persoon of ‘n aparte entiteit van Yahweh self is nie.  As die Gees van Yahweh handel, is dit Yahweh wat handel.  As iemand met die Gees van Yahweh gevul word, is dit Yahweh self wat lewe of nuwe lewe in so iemand inblaas.  As een van die vroeë dissipels van die Messias volgens die beskrywing van Handelinge 5:3 vir die “Afgesonderde Gees lieg en van die prys van die grond (wat verkoop is) agter hou”, dan staan daar in die volgende vers:  “Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir Elohiem.”  Psalm 139 sê die feit dat ons nie kan weghardloop van die Gees nie, beteken dat ons nie kan vlug voor die aangesig van Yahweh nie.  As Job sê dat Gees van Elohiem hom geskape het, dan bedoel hy daarmee dat “die asem van die Almagtige hom lewend gemaak het” (Job 33:4). Die Afgesonderde Gees is die Afgesonderde Gees van Elohiem – daarom skryf Shaúl (Paulus) aan die gelowiges in Efesiërs 4:30: “Bedroef nie die Afgesonderde Gees van Elohiem nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.”  Hierdie woorde is eintlik ‘n aanhaling van Jesaja 63:10: “Maar hulle was rebels en het sy Afgesonderde Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.” In hulle rebelsheid het die volk Israel die Gees van Elohiem of die Gees van Yahweh bedroef – en “gees” moet hier ongetwyfeld nie as ‘n afsonderlike persoon verstaan word nie, maar as daardie aspek van Yahweh self waarmee ons as mense kan konnekteer en assosieer omdat Hy van sy gees in ons ingeblaas het en ons LEWE gegee het. Deur sy Gees maak Hy ons nie net lewend nie – deur sy Gees rus Hy ons toe en versterk Hy ons, deur sy Gees troos Hy ons en bemoedig Hy ons, deur sy Gees gee Hy vir ons wysheid en profetiese insig, deur sy Gees verseker Hy ons van sy teenwoordigheid, deur sy Gees laat Hy ons soms dinge sien en beleef wat nie normaalweg deur mense beleef word nie. 

Maar wat Yahweh veral deur sy Gees in ons lewens wil doen, is om ons te reinig en af te sonder en ons te leer om sy wil uit te voer:  Ps 43:10 Leer my om u welbehae te doen, want U is my Elohiem.  Laat u goeie Gees my lei …; Jes 11:2-3 Op Hom sal die Gees van Yahweh rus …  Hy het ‘n behae (of: Hy sal ‘n behae hê) in die vrees van Yahweh; Jes 30:1 Dit is nie uit my Gees nie, om sonde op sonde te stapel; Jes 42:1 Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring; Miga 3:8 Ek is vol van die Gees van Yahweh … om aan Yaákov sy oortreding te verkondig en aan Yiesraél sy sonde; Joh 3:5 As iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van Elohiem nie ingaan nie; Joh 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees; Joh 16:13 Die Gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei; Hand 2:38 Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word … tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Afgesonderde Gees ontvang; Rom 8:4 Die reg van die Torah word vervul in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees; 1 Kor 3:16-17 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van Elohiem is en die Gees van Elohiem in julle woon nie … want die tempel van Elohiem is afgesonder, en dit is julle; Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing; Heb 9:14 Die bloed van die Messias, wat Homself deur die ewige Gees aan Elohiem sonder smet geoffer het, sal julle gewete reinig van dooie werke om die lewende Elohiem te dien.

Hoe moet ‘n mens hierdie laaste vers verstaan?  Wie of wat is die “ewige Gees” deur wie Y’shua Homself sonder smet aan Elohiem geoffer het? Teen die agtergrond van die res van die Skrif is die ewige Gees eenvoudig die Gees van Yahweh wat van ewigheid tot ewigheid is.  Dit is sy “goeie Gees” wat Hy van die begin af in mense ingeblaas het (onthou die woord “ruach” beteken ook “asem”) met die (skeppings)doel dat hulle “sonder smet” voor Hom sou wandel.  Van die eerste Adam af het die mens egter nie daarin geslaag om sy skeppingsdoel te verwesenlik nie.  Die “sonder smet” het verander in “besmet”, “besoedel” en “onrein”.  En dit het die ewige Gees van Yahweh, die Afgesonderde Gees van Elohiem, bedroef.  Sou daar iemand kom wat hierdie breuk weer kan herstel?  Met die koms van Y’shua van Nasaret kom daar ‘n antwoord op hierdie vraag.  Yahweh self het ingegryp en iemand gestuur – iemand op wie die Gees van Yahweh in die vorm van ‘n duif neergedaal het en oor wie Yahweh met ‘n hoorbare stem gesê het:  Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  Iemand wat Homself SONDER SMET aan Elohiem geoffer het.  Iemand wat ons gewetens reining van dooie werke.  Iemand wat mense opwek om die lewende Elohiem te dien.  Iemand wat mense terug bring by Yahweh sodat lewe (gees!) in hulle geblaas kan word soos wat daar in die visioen van Esegiël lewe in ‘n vallei vol doodsbeendere geblaas word.  Iemand wat in 1 Kor 15 as die tweede Adam beskryf word en met die “lewendmakende Gees” geassosieer word.  Die Gees van Yahweh is by uitstek die dimensie van Yahweh wat met “skoonmaking”, “reiniging”, “afsondering”, “regverdiging” en “herstel” te make het. In Openbaring is daar SEWE GEESTE voor die troon van Elohiem wat uitgestuur word oor die hele aarde.  Dis nie sewe persone nie. Dis nie een persoon wat in sewe verdeel word nie.  Dis nie ‘n nuwe openbaring oor wie die Almagtige is en die “komponente” waaruit Hy bestaan nie.  Dis nog steeds dieselfde Elohiem wat Homself van die begin af as die Enigste ware Elohiem geopenbaar het – die “Echad” (die Hebreeuse woord vir “Een” of “Enigste”) wat nie ‘n raadsman nodig het nie (Rom 11:34), maar wat sy eie Gees van reiniging en afsondering op ‘n volmaakte manier (sewe is die volmaakte getal!) tot by die uithoeke van die aarde uitstort, sodat die aangename geur van die Messias en die reuk van sy kennis oral versprei kan word (2 Kor 2:15-15). 

Hoe presies gebeur dit dat Yahweh ons reinig deur sy Gees?  Reiniging, net soos redding, is iets wat soewerein deur Yahweh gedoen word – deur sy bemoeienis met ons en deur sy guns en sy almag.  Maar dit sluit nie die aktiwiteit van die mens uit nie.  Die oproep is steeds dat ons ons moet bekeer.  Die oproep is steeds dat ons die kleed van besoedeling van ons moet afgooi en dat ons ons moet LAAT reinig. Daar is ‘n uitspraak in 2 Kor 7:1 wat dit baie pertinent vir ons uitspel:  “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die afgesonderdheid in die vrees van Elohiem vervul.”  Drie aspekte staan hier uit: (1) Ons moet ons LAAT reinig (2) ons moet dit doen om die “AFGESONDERDHEID” te vervul (daarom staan die Gees van Yahweh bekend as die “Afgesonderde Gees”) en (3) ons moet dit doen omdat ons sekere BELOFTES ontvang het.  Watter beloftes?  Daar is uit die aard van die saak baie beloftes wat ons hier kan opnoem, maar kom ons kyk net na ‘n paar wat uit die leesprogram van hierdie week (en veral Eseg 36 en 37) kom.  Hierdie beloftes is ook die antwoord op die vraag: Hoe gaan Yahweh ons reinig deur sy Gees?  36:25 Ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; 36:26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; 36:26 Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee; 36:27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel (ook die insettinge rakende rein en onrein kosse!); 36:28 Julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n Elohiem wees; 36:30 En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig – en dan veral vier beloftes uit hoofstuk 37 wat telkens met die woord “kyk” begin ; 37:5 Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word; 37:12  Kyk, Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom; 37:19 Kyk, Ek sal die stuk hout van Yosef neem en dit voeg by die stuk van Yehudah, en hulle een stuk hout maak; 37:21 Kyk, Ek gaan die kinders van Yiesraél haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het.

Ken jy die Gees van Yahweh?  Ken jy die Gees van reiniging en afsondering – nie op die manier waarop daar in die moderne “Holy Spirit” kultus gepreek en gebabbel word nie, maar op die manier waarop Yahweh dit self aan ons deur sy ewige Gees en sy ewige Woord bekend gemaak het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »