GEBOOIE VAN MENSE

alternate textMense wat die Skrif bestudeer, het ʼn onverklaarbare voorliefde om opdragte wat in die Skrif voorkom, te verdraai sodat dit by hulle eie idees inpas, of om opdragte as onbelangrik en nie-bindend af te maak omdat hulle die Skrif met ʼn sekere soort bril benader, of om opdragte by die Skrif by te voeg sodat die opdragte wat bygevoeg word, later groter prioriteit geniet as die eenvoudige en ondubbelsinnige opdragte wat swart op wit opgeteken staan. Hierdie verskynsel word baie treffend deur die Messias geïllustreer in Markus 7, die Messiaanse Skrifgedeelte wat hierdie week saam met Wayiekkra (Lev) 1-5 in dieselfde leesgroep ingesluit word.

Alles het begin toe sommige van die Fariseërs en skrifgeleerdes gesien het dat daar van Y’shua se dissipels was wat met ongewaste hande brood geëet het. Mark 7:3 verduidelik dan dat die gebod om hande te was voor ete, deel van ʼn tradisie was en nie deel van die geskrewe Torah nie:

Mark 7:3 “Want die Perushiem (Fariseërs) en al die Yehudiem (Jode) eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense.”

Die Perushiem of Fariseërs het die geestelike leierskap van Y’shua se tyd verteenwoordig. Mense het na hulle opgekyk en hulle voorbeeld nagevolg. Maar die voorbeeld wat hulle gestel het was absoluut betreurenswaardig en eintlik net ʼn voortsetting van die soort Skrifbeskouing en leefstyl wat oor ʼn lang tydperk sy verlammende kloue in die hart van hulle volk ingeslaan het – iets waarteen die profete vir eeue lank geprofeteer het. Die verwerping van die gebooie van Yahweh en die verheffing, in die plek daarvan, van gebooie wat deur mense ingestel is, het met die aanbreek van ons moderne jaartelling kritiese afmetings aangeneem en ʼn mens kan nie anders as om DIT as een van die belangrikste redes te sien waarom Yahweh dit nodig gevind het om sy Seun, Y’shua, juis op daardie tydstip op die toneel te laat verskyn nie. Een van die belangrikste aspekte van sy boodskap aan hierdie wêreld, was om afstand te doen van die lewelose gebooie van mense en weer terug te keer na die lewegewende gebooie van Yahweh.

Hiervan het die Fariseërs natuurlik niks verstaan nie en heel oortuig van hulle eie saak, kom hulle na Y’shua en vra vir Hom: “Waarom wandel u dissipels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande?” (Mark 7:5). Y’shua se antwoord dring onmiddellik deur tot die kern van die probleem – ʼn probleem wat nie net die Fariseërs insluit nie, maar die volk Israel in sy geheel. Mark 7:6-9 “En Hy antwoord en sê vir hulle: Tereg het YeshaYahu oor julle, geveinsdes, geprofeteer soos geskryf is: Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van Elohiem nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas. En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om die gebod van Elohiem opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou.” Die drie “T’s” in die Afrikaanse vertaling help ʼn mens om die erns en die omvang daarvan te besef as daar by jou enigsins dieselfde soort gesindheid is as wat Y’shua by hierdie Fariseërs uitgewys het: Tereg (die profete, en trouens die hele Skrif voor die Messias, was toe nooit verkeerd nie) … tevergeefs (ons sogenaamde aanbidding kan ook tevergeefs wees, as ons klem lê op verkeerde goed) … terwyl (die vraag is nie wat ons doen in die openbaar nie, maar wat gebeur in die verborgene, terwyl ons daardie dinge doen).

Om verder te illustreer hoe onsinnig, en selfs belaglik so ʼn mensgeoriënteerde siening van die Torah is, noem Y’shua nog ʼn voorbeeld. Mark 7:10-13 “Want Mosheh het gesê: Eer jou vader en jou moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet beslis sterf. Maar julle sê: As ‘n mens aan vader of moeder sê: Enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is ‘n offergawe – dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van Elohiem kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.” Hierdie woorde klink dalk vir ons vreemd maar gaan doodeenvoudig oor nog een van die vele mensgemaakte gebooie wat die Yehudiem oor eeue heen vir hulleself opgestel het. Mense het die gebruik gehad om oor ʼn sekere deel van hulle eiendom of besittings die woord “korban” uit roep, wat offergawe beteken. As jy dit gedoen het, so word daar in hierdie tradisie bepaal, is jy gebind en mag jy niks anders met daardie deel van jou eiendom of besittings doen as om dit as offergawe na die tempel te neem nie. Selfs as jou ouers vergaan van armoede, mag jy niks van hierdie “afgesweerde” deel van jou besittings aan hulle gee nie. Y’shua wys die belaglikheid hiervan uit en beklemtoon die duidelike gebod dat mens jou ouers moet eer en dat die een wat sy vader of moeder vloek, beslis moet sterf. Hoeveel groter straf wag daar nie vir die een wat ouers, ook andere se ouers, nie net vloek nie, maar laat verhonger en laat verarm en selfs laat sterf!

Nadat Hy hierdie agtergrond gegee het, keer Y’shua nou terug na die onskriftuurlike verbod teen die eet van kos met ongewaste hande. Mark 7:14-16 “En Hy het die hele skare na Hom geroep en vir hulle gesê: Luister almal na My en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor!” ʼn Mens sou dink dat wat Y’shua hier gesê het, vir almal duidelik sou wees en dat niemand daarna nog enigsins onseker oor die kwessie van ongewaste hande sou wees nie. Maar toe Y’shua en sy dissipels van die skare af weggaan, kom dit uit dat sy dissipels (van alle mense) nie mooi verstaan het wat Hy bedoel nie. Toe Y’shua hoor dat hulle nog steeds oor hierdie dinge wonder, sê Hy vir hulle: “Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein? En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein” (Mark 7:18-23).

Ek is bevrees dis nie net Y’shua se destydse dissipels wat so swaar van begrip was nie. Dis sy hedendaagse dissipels ook. Waarom? Omdat dit Y’shua se hedendaagse dissipels is wat hierdie uitspraak van Hom geneem het en daarvan ʼn nuwe gebod van mense gemaak het wat uit en uit indruis teen wat daar swart op wit in die Skrif staan. Y’shua het gesê: Kos wat met ongewaste hande geëet word, maak mens nie onrein nie. Y’shua se hedendaagse dissipels sê: Kos wat deur Yahweh as onrein verklaar is, is deur Y’shua as rein verklaar. Y’shua het gesê: Die proses van voedselinname en uitskeiding, beteken dat voedsel wat met ongewaste hande geëet word, geen uitwerking op die reinheid of onreinheid van mens se hart kan hê nie. Y’shua se hedendaagse dissipels sê: Y’shua het ná hierdie bespreking, in die binnekring van sy dissipels, ʼn verklaring uitgereik dat die Skrif se verbod teen onrein voedselsoorte nou geskrap word en dat alle soorte voedsel voortaan geskik vir menslike inname is. Ten spyte daarvan dat die teks en die konteks van Markus 7:19 hoegenaamd nie so-iets sê nie, is daar vandag talle Bybelvertalings wat hier ʼn nuwe gebod van mense gefabriseer het, dit in die Skrif ingesmokkel het en dit gebruik om mense van die eintlike gebod van Yahweh weg te hou. Kyk na hierdie moderne vertalings van Mark 7:19:

Mar 7:19 Because it doesn’t go into his heart but into his stomach, and is expelled as waste.” (By this he declared all foods clean.) INTERNATIONAL STANDARD VERSION.
Mar 7:19 Because it goeth not into his heart, but into his belly, and goeth out into the draught? This he said, making all meats clean. AMERICAN STANDARD VERSION.
Mar 7:19 Omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarmee het Hy alle kos rein verklaar. NUWE AFRIKAANSE VERTALING.

Dis hartseer dat Y’shua, die een wat mense kom leer het om weer terug te keer na die gebooie van Yahweh en na ʼn leefstyl waarin dit nie in die eerste plek gaan oor dit wat jy doen wat deur mense gesien word nie, maar oor dit wat jy diep in jou hart is en wat deur Yahweh gesien word – dat hierdie einste Y’shua vandag gebruik word as ʼn verskoning om opnuut weer die gebod van Yahweh eenkant toe te skuif. Wie is dit wat Y’shua se boodskap so totaal verkeerd verstaan? Vir my is daar twee hoofgroepe wat hulle vandag misgis met hierdie Y’shua: (1) Aan die een kant, hulle wat meen dat Y’shua se boodskap so drasties en nuut is dat jy nie anders kan as om die boodskap van die Torah uit die pakkie uit te haal nie en slegs te fokus op die Messias nie. (2) En dan, aan die ander kant, hulle wat meen dat Y’shua se boodskap so drasties en nuut is dat jy nie anders kan as om Y’shua self uit die pakkie uit te haal en slegs te fokus op die Torah nie. Op ʼn persoonlike vlak wil ek sê dat dit juis die drastiese aard en die varsheid van die boodskap van die Messias is wat my oë oopgemaak het vir die dieper dimensies van die Torah en vir die feit dat die Een wat van die begin af sy weë en sy beginsels van liefde en geregtigheid aan mense bekend gemaak het wat Hom na aan die hart gelê het, nog nie een duimbreedte van daardie plan afgesien het nie en hierdie proses sal deurvoer tot op die laaste dag. In die tussentyd word mense nog steeds daagliks gekonfronteer met hierdie onontwykbare vraag: Wat maak jy met die drastiese boodskap van die Messias wat vir die wêreld op ʼn nuwe manier kom leer het van egte en volkome gehoorsaamheid aan Yahweh en sy eie lewe gegee het sodat hulle wat mislei was, weer kan terugkeer na Yahweh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »