DIT WAT VAN YAHWEH AF KOM

alternate textOns het die afgelope tyd gesien watter kragtige impak die woorde “אני יהוה” (“Ek is Yahweh”) op die doen en late van die mense gehad het wat in ‘n persoonlike verhouding gestaan het met hierdie Een wat Homself as “Yahweh” aan sy volk bekend gemaak het.  ‘n Mens hoor dikwels die beswaar dat dit sektaries of ongebalanseerd is om te veel klem op die Vader se Naam te plaas.  “Natuurlik het die Skepper ‘n Naam” sal hierdie mense vir jou sê, “maar dis nie nodig om dit gedurig onder mense se neuse te vrywe nie”.  Hiermee kan niemand van ons stry nie.  Natuurlik behoort ‘n mens nie so ‘n verhewe en afgesonderde en spesiale Naam onder mense se neuse te vrywe nie.  Dis een van daardie kosbare juwele van ons geloof wat jy nie graag wil hê mense moet onder hulle voete vertrap nie.  Maar wat so jammer is, is dat mense wat besware opper teen die “oorbeklemtoning” van die Vader se Naam, hulle gewoonlik daaraan skuldig maak dat hulle sy Naam totaal onderbeklemtoon.  Die patroon reg deur die Skrif is om nooit, op enige manier, die Vader se Naam op die agtergrond te skuif of uit die taal en die gesprekke van mense te verwyder nie.  In die Torah porsies van die afgelope twee weke het hierdie Naam elke keer ‘n prominente plek beklee.

In die Torah porsie van hierdie week (Ex 13:17 – 17:16) tref ons presies dieselfde patroon aan.  Farao laat uiteindelik die volk trek en toe dit lyk asof die Egiptenare die volk by die Rooisee in ‘n hoek gaan dryf en vernietig, sê Yahweh vir sy mense dat Hy iets gaan doen sodat die Egiptenare kan weet dat Hy Yahweh is (Ex 14:4).  Ná die groot wonderwerk van die deurtog deur die Rooisee, sing die volk uit dankbaarheid ‘n lied waarin hulle dit in soveel woorde uitspreek: “Yahweh is ‘n krygsman; Yahweh is sy naam” (Ex 15:3).  En toe die volk by Mara steen en been kla oor die water wat ondrinkbaar is, herinner Yahweh hulle daaraan:  “Ek is Yahweh wat jou gesond maak” (Ex 15:26).  Keer op keer word die verhewe Naam van die Skepper, en die onbeskryflike betekenis van daardie Naam, in die geheues en die harte van die mense ingeprent – op só ‘n manier dat daar by hulle nie eens ‘n geringe mate van twyfel oor sy identiteit en sy reputasie kan wees nie.

Nog ‘n manier waarop die volk telkens herinner word aan die identiteit en die reputasie van die Een wat hulle uit Egipteland uitgelei het, is om in enige dialoog gereeld te verwys na iets wat aan Hom behoort of iets wat van Hom afkomstig is of iets wat sy stempel dra.  As ‘n ding of ‘n saak nie “van Yahweh” is nie, kan jy dit nog afmaak as onbelangrik of onbenullig of selfs onbetroubaar, maar sodra dit as “van Yahweh” beskryf word, moet dit onmiddellik in die “hoogste prioriteit” kategorie geplaas word.  Ek onthou nog hoedat ons in my weermag-dae die onderskeiding aangeleer het om te weet wanneer ‘n mens ‘n sekere berig of verslag kan glo en wanneer jy dit maar met ‘n knippie sout moet vat.  Veral in die grens-situasie, waar jy tot ‘n groot mate afgesluit was van die res van die wêreld, het daar dikwels berigte deurgekom via die radio of een van die ander kommunikasie-middele wat destyds beskikbaar was, wat geheel-en-al onbetroubaar was en wat dikwels op groot teleurstelling uitgeloop het – veral as dit berigte was wat met verlof te make gehad het.  Daar was egter een soort berig wat gewoonlik baie meer gewig gedra het en baie meer betroubaar was:  daardie berigte wat gemerk was met die woorde:  “From HQ”.  As HQ (Headquarters / Hoof van die Leer) laat weet het jy kry verlof, dan kan jy (9 uit die 10 keer) maar solank jou tasse gaan pak.

Die getal sal dalk nie presies dieselfde wees in verskillende vertalings nie, maar die uitdrukking dat iets of iemand “van Yahweh” is of “van Yahweh” kom, word meer as 1850 keer in die Skrif gebruik.  Dit sluit nie in die letterlik honderde ander verse waar die woorde “van Elohiem” of “van Hom” of “van My” gebruik word om ook aan te dui dat iets of iemand van Yahweh as kom of aan Hom behoort nie.  In die Torah lesing van hierdie week kom die woorde “van Yahweh” nie minder nie as 8 keer voor.  Dis nie net ons lewens en ons gesondheid en tientalle ander gawes wat ons van Yahweh ontvang het wat ons lewens sinvol maak nie.  Daar is soveel ander dinge (wat nie aan ons behoort nie) wat ook van Hom is, waarvan ons moet weet en waarmee ons moet rekening hou, as ons glo wat daar in Psalm 25:14 staan:  “Die verborgenheid van Yahweh is vir die wat Hom vrees …”

Ps 12:6  Die woorde van Yahweh is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

Nog veel meer as die woorde wat van die hoogste gesagsliggaam in die weermag af kom, is die woorde wat van Yahweh af kom, betroubaar en suiwer en kragtig – soos ‘n element wat in ‘n vuurwarm smeltoond getoets is en sewe maal (dit wil sê: volmaak) gesuiwer is.

Ps 25:10  Al die paaie van Yahweh is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar.

Tussen al die verskillende paaie wat mense deesdae kies om op te loop en hulleself te probeer uitleef, is die paaie van Yahweh verrassend anders.  Maar hulle wat op sy verbond en sy getuienisse ingestel is, vind daarop die weg wat na die Lewe lei.

Ps 27:4  Een ding het ek van Yahweh begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van Yahweh, om die lieflikheid van Yahweh te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

Daar is baie in hierdie wêreld wat nie die lieflikheid van Yahweh ken of najaag nie.  Hulle wat egter iets daarvan geproe het, begeer dit met hulle hele wese en sal dit soek en ondersoek tot aan die einde van hule lewe.

Ps 33:5  Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van Yahweh.

Baie mense kla vandag daaroor dat daar bitter-min geregtigheid en goedertierenheid in die wêreld te vinde is.  Diegene wie se oë daarvoor oop is, sal egter ontdek dat die aarde nog steeds vol is van Yahweh se goedertierenheid en dat juis dit betekenis aan ons lewens gee.

Ps 97:5  Berge smelt weg soos was voor die aangesig van Yahweh, voor die aangesig van Yahweh van die hele aarde.

Die aangesig van Yahweh, ‘n begrip wat veral gebruik word om aan te dui dat iemand in die teenwoordigheid van Yahweh inkom en met sy grootheid gekonfronteer word, is iets wat baie mense vermy, omdat hulle verkies om hulle bloot te verlaat op wat andere van Hom sê.

Ps 102:18-21 Dit sal vir die volgende geslag opgeskryf word … omdat uit die hemel op die aarde gelet het, om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood; sodat hulle in Tsion die Naam van Yahweh kan vermeld en sy lof in Yerushalayiem.

Een van die hoofredes waarom Yahweh die noodkreet van mense hier op aarde hoor en sy hand van redding na hulle toe uitsteek, is sodat hulle sy Naam kan vermeld (dit wil sê onder meer: sy Naam uitroep en uitspreek) en sodoende sy lof hier op aarde laat weerklink.

TWEE VOORBEELDE UIT HIERDIE WEEK SE PARASHAH:

Ex 14:13  Maar Mosheh het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van Yahweh wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Mietsrayimiete vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.

Hierdie verlossing is iets onbeskryfliks om te sien en te beleef.  Die woord vir hierdie soort verlossing (yeshua) is dieselfde woord wat deel vorm van die Naam van die Messias (Y’shua) en bevestig dat elke enkele verlossingsdaad wat Yahweh uitvoer, heenwys na sy groot verlossing in Y’shua.

Ex 16:10  En onderwyl Aharon die hele vergadering van die kinders van Yiesraél toespreek, draai hulle na die woestyn toe en kyk, die ligglans van Yahweh het in die wolk verskyn.

Ons kan ook die ligglans van Yahweh te siene kry, elke keer as Hy met ‘n magtige daad in ons lewens ingryp of met sy volmaakte wysheid vir ons help om te verstaan of in ons harte ‘n werk doen wat ons in verwondering voor Hom laat staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »