DIT WAT JOUNE IS

alternate text‘n Opvallende kenmerk van die Skrif in sy geheel, is hoe dikwels daar verwys word na leiers, profete, herders, leraars, ensovoorts … as JOU leiers, JOU profete, JOU herders en JOU leraars. By implikasie beteken dit dat jy as gelowige jou nie van leiers, profete, herders, leraars, of watter persone met outoriteit daar ook al rondom jou mag wees, kan distansieer wanneer hulle nie aan hulle roeping voldoen of hulle taak na behore uitvoer nie. Hulle is per slot van rekening JOUNE en dit gaan jóú lewe beslissend affekteer as hulle nie in waarheid wandel nie.

Een gedeelte wat die dilemma probeer verwoord waarin ‘n mens jou bevind as jou eie mense met belangrike posisies nie na behore optree nie, is Nagum (Nahum) 3:16-18:

Nah 3:16-19 Jou koopmans het meer gemaak as die sterre aan die hemel … Jou wagters is soos treksprinkane, en jou amptenare is soos swerms sprinkane wat op ‘n koue dag op die heining sit – die son breek deur, en hulle vlieg weg, en niemand weet waar hulle beland het nie. Jou herders sluimer, o koning van Ashur, jou edeles lê daar, jou volk is op die berge verstrooi, en niemand versamel hulle nie. Daar is geen herstel vir jou vernietiging nie …

Het die Skrif enige raad of vertroostende woord vir diegene wat in Suid-Afrika stadig maar seker moedeloos en uitgeput raak oor die toenemende berigte van korrupsie, onbevoegdheid en die skreiende gebrek aan integriteit onder die leiers en vooraanstaandes in ons samelewing … of is daar in ons geval ook “geen herstel” vir hierdie vernietiging nie? Deur te kyk na wat die profete in die Skrif te sê het oor groepe mense wat ONS S’N is, kan ons naby aan ‘n antwoord kom.

Jes 1:23-26 Jou heersers is opstandelinge en metgeselle van diewe; elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie … En Ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin.

Eseg 13:4-23 Jou profete, o Yiesraél, is soos jakkalse in puinhope. Julle het in die bresse nie opgegaan nie en die muur nie gebou om die huis van Yiesraél, om in die stryd pal te staan in die dag van Yahweh nie … daarom sal julle geen valse gesigte meer sien en geen waarsêery meer dryf nie; maar Ek sal my volk uit julle hand red, en julle sal weet dat Ek Yahweh is.

Jes 30:20-21 Yahweh gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie – maar jou oë sal jou leraars sien; en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.

Jer 12:6-14 Want ook jou broers en die huis van jou vader, ook hulle het troueloos teen jou gehandel; ook hulle roep jou hardop agterna. Glo hulle nie as hulle vriendelik met jou praat nie … So sê Yahweh: Aangaande al my afvallige bure wat die erfenis aantas wat Ek my volk Yiesraél laat erf het – kyk, Ek ruk hulle uit hul land uit, en die huis van Yehudah sal Ek uit hulle midde wegruk.

Jes 51:20 Jou kinders het onmagtig gelê by al die straathoeke soos ‘n eland in ‘n vangkuil, vol van die gramskap van Yahweh, van die teregwysing van jou Elohiem … So sê jou Meester, Yahweh, en jou Elohiem wat die saak van sy volk verdedig: Kyk, Ek neem die beker van bedwelming uit jou hand, die kelk van my gramskap; jy sal dit verder nie meer drink nie.

Jes 37:24 Deur jou dienaars het jy Yahweh onteer en gesê: Met die groot getal van my strydwaens het ek geklim op die hoogte van die berge, die uithoeke van die Livanon, en ek wil sy statige seders, die keur van sy sipresse, omkap en deurdring tot sy uiterste hoogte, sy bos wat is soos ‘n tuin …Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Yehudah, weer wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe. Want uit Yerushalayiem sal ‘n oorblyfsel uitgaan en vrygeraaktes van die berg Tsion. Die ywer van Yahweh van die leërskare sal dit doen.

Die boodskap wat ons duidelik moet hoor is dat daar nie net MENSE of groepe mense is wat ons (soms teen wil en dank) ons eie behoort te noem nie, maar dat daar ook ‘n ELOHIEM is wat ons ons eie kan noem en wat uiteindelik die saak sal behartig van hulle wat hulle vertroue volledig in Hom plaas. Dit kan duidelik gesien word deur net na ‘n klompie verse in die boek YeshaYahu te kyk waar die woorde “jou Elohiem” gebruik word:

Jes 41:10 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou Elohiem. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Jes 43:3 Want Ek is Yahweh, jou Elohiem, die Afgesonderde van Yiesraél, jou Verlosser; Ek het Mietsrayiem gegee as losprys vir jou, Kush en Seva in jou plek.

Jes 48:17 So sê Yahweh, jou Verlosser, die Afgesonderde van Yiesraél: Ek is Yahweh jou Elohiem, wat jou leer wat waardevol is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan.

Jes 51:15 Maar Ek is Yahweh jou Elohiem wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis; Yahweh van die leërskare is sy Naam!

Jes 52:7 Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Tsion sê: Jou Elohiem is Koning!

Jes 54:6 Want soos ‘n verlate vrou en ‘n bedroefde van gees het Yahweh jou geroep, en soos ‘n vrou uit die jeugtyd as sy onteer was, sê jou Elohiem.

Jes 55:5 Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van Yahweh jou Elohiem en van die Afgesonderde van Yiesraél, omdat Hy jou voortreflik gemaak het.

Jes 60:9 Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarshiesh kom vooraan, om jou seuns van ver te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, vir die Naam van Yahweh jou Elohiem en vir die Afgesonderde van Yiesraél, omdat Hy jou voortreflik gemaak het.

Jes 62:3 En jy sal ‘n sierlike kroon wees in die hand van Yahweh en ‘n koninklike tulband in die hand van jou Elohiem.

Jes 66:9 Sou Ek naby die geboorte bring en nie laat verwek nie? sê Yahweh. Of sou Ek wat laat verwek, self toesluit? sê jou Elohiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »