DIE TWEE KANTE VAN YOM KIPPUR

alternate textYom Kippur lê om die draai en daar is baie gelowiges wat nog steeds worstel met die vraag: Is Yom Kippur regtig bedoel vir nie-Jode en, indien wel, watter betekenis hou dit vir ons in? Daar behoort by ons geen twyfel te bestaan dat Yom Kippur inderdaad ook vir ons bedoel is nie. As iemand nog wil redeneer dat die feeste slegs vir die Jode gegee is, moet hy konsekwent wees en byvoeg: Die grootste deel van die Skrif is net aan die Jode gegee. Die profete in die Skrif is net aan die Jode gegee. Die boek Psalms is net aan die Jode gegee. Honderde vertroostinge en beginsels en beloftes in die Skrif is net aan die Jode gegee. En die belangrikste belofte van almal, die belofte van die Messias, is net aan die Jode gegee.

Die feit van die saak is: Yahweh het net een volk uitgekies, sodat Hy deur hulle sy groot werke en sy verlossingsplan aan die ganse wêreld kon bekendstel. Aanvanklik is alles net aan hierdie een volk gegee en geopenbaar. Maar van die begin af was dit Yahweh se bedoeling dat die res van die wêreld deur hierdie selfde boodskap en openbaring geseën sou word. Daarom het Hy vir Avraham gesê dat Hy hom die vader van ‘n groot aantal nasies sou maak. Daarom skryf YeshaYahu (Jesaja – in Jes 56) dat Yahweh wil hê dat die uitlanders by Hom en by sy volk moet aansluit, sy Shabbatte moet hou, aan sy verbond moet vashou en sy Naam moet liefhê. Aan die een wat dit doen, só staan daar in YeshaYahu 56, sal Yahweh ‘n plek in sy eie huis gee en ‘n naam wat beter is as die naam van seuns en dogters.

Dit behoort ons te oortuig dat Yom Kippur inderdaad ook vir ons bedoel is. So, watter betekenis het hierdie dag vir ons? Die bekendste betekenis van Yom Kippur is dat dit gaan oor versoening – dit is immers wat die woord “kippur” beteken. Daar moet gereeld versoening plaasvind tussen ons en ons Elohiem en Yom Kippur is die een dag van die jaar wat spesiaal daarvoor opsygesit word. Op daardie dag verootmoedig ons ons voor die Almagtige uit diepe berou dat ons sy gebod oortree het en sy woorde verontagsaam het. Hierdie oortreding en verontagsaming het die afgelope jaar op soveel vlakke plaasgevind dat dit ons verhouding met Yahweh belemmer het en ons van die vrede en die vrymoedigheid beroof het wat ons veronderstel is om voortdurend voor Hom te hê. Die geregtigheid van Yahweh vereis dat ons sondes en ons verkeerde gesindhede bedek en vergewe moet word. Maar dis nie net die geregtigheid van Yahweh wat dit vereis nie. Dis ook ons mens-wees wat daarna smag – as mens hunker ons hele hart daarna om met ons Skepper versoen te wees en weer met vrymoedigheid voor sy aangesig te kan verskyn.

Daar is egter ook ‘n ander kant van die muntstuk. Daar is twee kante van Yom Kippur. Die een kant is die versoening met Yahweh – wat natuurlik ook insluit: versoening met ons naaste, want hoe kan ons met Hom versoen wees as ons nie ernstig opneem wat Hy sê oor versoening met ons naaste nie? Maar dan is daar die ander kant van Yom Kippur. Elke Yom Kippur hier op aarde is ‘n skaduwee van daardie groot Dag – dikwels genoem die Dag van Yahweh – wanneer Yahweh nie net sy toorn gaan uitstort vanweë die sonde in hierdie wêreld nie, maar ook redding en bevryding en versoening gaan skenk aan diegene wat hulle vertroue in Hom gestel het, maar wat hier op aarde nog nooit waarlik vry was van die sonde en die talle bindinge en die negatiewe gevolge wat sonde meebring nie. Daardie dag sal deel wees van ‘n jubeljaar, soos wat die wêreld nog nooit geken het nie!

Lev 25:9-41 Dan moet jy in die sewende maand, op die tiende van die maand, ‘n geklank van die ramshoring laat deurgaan; op die Versoendag moet julle die ramshoring deur julle hele land laat gaan. En julle moet die vyftigste jaar afsonder en ‘n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle ‘n jubeljaar wees; dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan … (ook jou broer wat verarm het en as dagloner by jou werk) moet vry van jou af weggaan, hy en sy kinders saam met hom; en hy moet na sy geslag terugkeer en na die besitting van sy vaders teruggaan.

Mense wil dikwels weet of Y’shua ook ‘n fees soos Yom Kippur sou gehou het. Ons kan seker wees dat Hy dit gehou het! Daar is spesifieke verwysings daarna in die Nuwe Verbond dat Hy feeste soos Pesag, Ongesuurde Brode en Sukkot gehou het. Verseker sou Hy nie Yom Kippur oorgeslaan het nie! Trouens, daar is rede om te vermoed dat die “Shabbat” byeenkoms wat Hy in Natsaret, direk ná sy versoeking in die woestyn gaan bywoon het, moontlik ‘n Yom Kippur byeenkoms was. Kom ons lees wat op hierdie dag gebeur het:

Luk 4:17-19 En die boekrol van die profeet YeshaYahu is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boekrol oopmaak, kry Hy die plek waar geskryf is: Die Gees van Yahweh is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie nuus aan die armes te bring. Hy het My gestuur om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van Yahweh aan te kondig.

Let daarop dat die boekrol van YeshaYahu (Jesaja) aan Y’shua oorhandig is. Op hierdie punt het iemand anders waarskynlik reeds ‘n gedeelte (of gedeeltes) uit die Torah gelees. Soms het daar tot sewe mense deelgeneem aan die Skriflesing by so ‘n byeenkoms. ‘n Mens aanvaar dat Hy die boekrol van YeshaYahu oopgerol het en, soos een skrywer dit stel: “Much more than the 61st chapter of Isaiah must have been within range of his eyes.” Die kanse is dat hy eintlik by YeshaYahu 58 oopgemaak het wat tradisioneel die “Haphtarah” gedeelte is wat tydens Yom Kippur gelees word (só vandag nog), en dat Y’shua doelbewus YeshaYahu 61 gelees het, wat ook op daardie deel van die boekrol gesien kon word. Waarom? Kom ons lees verder:

Luk 4:20-21 En nadat Hy die boekrol toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op Hom gevestig. Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.

Dit is duidelik dat die taal van YeshaYahu 61 aansluit by die taal van Wayyiekra (Lev) 25, wat ons so pas gelees het. Die gedagte van armes en gevangenes wat in vryheid weggestuur word en die aankondiging van die aangename jaar (jubeljaar!) van Yahweh, stem duidelik ooreen met dit wat in Wayyiekra 25 staan. Die feit dat Y’shua (waarskynlik tot groot verbasing van al die aanwesiges) byvoeg, “Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul” bevestig die vermoede dat hierdie hele gebeurtenis beide op Yom Kippur en tydens ‘n jubeljaar (volgens Yahweh se berekening) kon plaasgevind het – net soos daar in Wayyiekra beskryf word. Y’shua se aankondiging moes ‘n geweldige stryd in die gees ontketen het, want Lukas beskryf dat almal in die sinagoge met woede vervul is en Y’shua uit die stad verdryf het en Hom by ‘n krans wou afgooi. Dis vandag nog hoe mense reageer wat gekonfronteer word met sekere waarhede van die Woord wat hulle nie kan of wil aanvaar nie.

Yom Kippur hou nie net ‘n boodskap van berou en sondebelydenis in nie. Dit bevat ook ‘n boodskap van goeie nuus vir die bedruktes en vrylating vir die gevangenes en uitkoms vir die armes en herstel vir die blindes en genesing vir die gebrokenes. Dit waarvoor Y’shua gekom het – om goeie nuus en vrylating en uitkoms en herstel en genesing te bring – sal alles op die voorgrond wees en dubbel en dwars beklemtoon word op daardie Dag as die ramshoring sal weerklink, en die belangrikste Yom Kippur van alle tye sal aanbreek, en hulle wat gereed gemaak het vir sy koms, die Messias sal sien en die redding uit sy hand uit sal ontvang.

Daar is nie ‘n ander dag waarna ons meer behoort uit te sien as hierdie Dag nie. Vir sommiges sal dit wel ‘n dag van duisternis en droefheid wees. Maar vir ander – vir die wat vasgehou het aan die Woord van Yahweh en die getuienis van Y’shua (vgl onder meer Opb 1:2 en nog 6 ander plekke in Openbaring) – sal dit ‘n Dag wees soos geen ander nie. Die Dag waarop alles wat hulle geglo en gehoop het, in vervulling sal gaan. Die Dag waarop hulle bevry sal word van alles wat hulle teruggehou het en onderdruk het en van hulle vrede beroof het. Die Dag waarop hulle die diepste betekenis van “wedergeboorte” aan hulle eie lyf sal ervaar en saam met die Messias in Yahweh se teenwoordigheid sal kom en vir altyd voor sy aangesig sal wandel. Laat ons vanjaar met Yom Kippur, nooit hierdie perspektief uit die oog verloor nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »