DIE PROFETIESE BETEKENIS VAN TROMPETTE

alternate textDie fees reg aan die begin van die sewende maand, volgens die kalender wat in die Skrif gevolg word, word “Yom Teruah” genoem en normaalweg as “Trompettefees” of “Feast of Trumpets” vertaal. Die boek van Openbaring, wat bekend is vir sy herhaalde gebruik van die getal “sewe”, maak melding van die “sewe trompette” wat in die eindtyd deur sewe boodskappers geblaas sal word. Dit is interessant dat die Griekse woord vir “trompet” ook net mooi sewe maal in die boek van Openbaring gebruik word – die enigste boek in die hele Skrif waar die woord “trompet” sewe maal voorkom. Die eerste keer dat die woord gebruik word, is in Openbaring 1:10 waar die skrywer van die boek, Johannes, sê dat hy op die eiland van Patmos was op “die Dag van Yahweh” en dat hy agter hom ʼn groot stem “soos ʼn basuin” of “soos ʼn trompet” gehoor het. “Die Dag van Yahweh” is ʼn benaming wat dikwels deur die Ou-Testamentiese profete (en die Nuwe-Testamentiese apostels) gebruik word as hulle van die periode in die eindtyd praat wanneer Yahweh sy toorn op die lande en die volkere van hierdie wêreld sal uitstort en wanneer die oorblyfsel wat aan Hom getrou gebly het, gered sal word.

Ons aanvaar dus dat die hele boek van Openbaring ʼn visioen is wat Johannes op die eiland Patmos ontvang het wat uit en uit te make het met die toekomstige periode wat in die Skrif as “Die Dag van Yahweh” bekend staan. Johannes het egter nie net ʼn visioen of ʼn reeks visioene gesien nie. Hy het ook sekere dinge gehoor, onder andere ʼn stem wat met hom gepraat het. En daardie stem word met ʼn trompet vergelyk. Waarom? Waarskynlik omdat trompette en ramshorings reg deur die Skrif gebruik word om belangrike gebeurtenisse aan te kondig, en veral as waarskuwing te dien teen die komende toorn en oordeel van Yahweh. ʼn Goeie voorbeeld hiervan is Eseg 33:4: “As iemand die geluid van die ramshoring hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof” en Amos 3:6: “Sal die ramshoring in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n ellende in die stad voorval as Yahweh dit nie bewerk het nie?” Die sewe trompette wat in Openbaring deur die sewe boodskappers geblaas word, word telkens opgevolg met groot, kosmiese gebeurtenisse waarin Yahweh sy toorn op die mense van hierdie wêreld uitstort – insidente soos hael en vuur wat ʼn derde van die bome van die aarde verbrand; ʼn groot ster wat uit die hemel val en ʼn derde van die aarde se waterbronne bitter maak en 200 miljoen ruiters op perde wat met vuur en rook en swawel uit hulle bekke ʼn derde van die aarde se mense vernietig.

As mens na hierdie profesieë luister, dan kom die vraag onwillekeurig by jou op: Is Yom Teruah dan nie ʼn fees van vreugde nie? Is die trompette wat geblaas word dan nie ʼn herinnering aan ons redding en ons erfenis as gelowiges nie? Ja, dit sluit beslis die boodskap van redding in. Maar die grootsheid van die redding en die voortreflikheid van die erfenis wat daar vir die gelowiges voorlê, kan eers regtig waardeer word as mens die volle omvang van Yahweh se toorn oor hierdie wêreld besef en die boodskap daaroor helder en duidelik gehoor het. Die neiging daarbuite is om gelowiges voortdurend te paai en te pamperlang met ʼn eensydige boodskap van redding en genade. Die grootste gedeelte van die Dag van Yahweh – die gedeelte wat gaan oor die gloed van Yahweh se toorn wat Hy vir eeue lank teruggehou het – word dikwels heeltemal uitgelaat. Eers as mens volledig kennis neem van die vuur van sy toorn oor die sonde van hierdie wêreld en jy die rook en die swawel as’t ware in jou oë en jou neusgate en jou mond kan voel, eers dán besef jy watter voorreg dit sal wees is om eendag déél van daardie oorblyfsel (“remnant”) te wees wat letterlik uit die kake van die dood gered sal word en ʼn porsie in sy ewige koninkryk sal ontvang. Eers as jy ontdek het hoe sterk Yahweh oor sonde voel en hoe omvattend sy oordeel oor die sonde van hierdie wêreld sal wees, eers dán kan jy die waarskuwing van die trompette op die regte manier hoor en seker maak dat jy nie onverhoeds deur die koms van die Koning betrap word nie.

Y’shua die Messias het baie duidelik oor die profetiese betekenis van die geluid van trompette gepraat. In Matteus 24:29-31 lees ons hierdie woorde: “Die son sal verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word (dit stem volledig ooreen met wat volgens Openbaring met die blaas van die sewe trompette sal gebeur) en dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf (omdat hulle swaarkry onder Yahweh se oordeel) en hulle sal die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en grootheid. En Hy sal sy boodskappers uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan.” Hierdie harde trompetgeluid stem ooreen met die blaas van die sewende (of laaste) trompet waarvan ons lees in Openbaring 11:15 “En die sewende boodskapper het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Meester geword en van sy die Messias, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.” Die apostel Shaúl het ook geweet van die besonderse betekenis van hierdie laaste trompet toe hy in 1 Kor 15:51-52 geskryf het: “Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste trompet; want die trompet sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.”

Hoe moet ʼn mens dit verstaan dat die sewende trompet ʼn boodskap van redding inhou vir die gelowiges, maar dat dit plaasvind tussen die eerste ses trompette, aan die een kant, en ʼn verdere reeks gebeurtenisse, insluitend die sewe skale, aan die ander kant, wat alles met Yahweh se oordeel en toorn te make het – selfs nog erger en meer omvattend as die gebeure van die eerste ses trompette? Die eenvormige boodskap van die Skrif is dat Yahweh die ware gelowiges nie vir toorn bestem het nie, maar dat Hy Hom voorgeneem het om hulle, soos ons reeds gesê het, uit die kake van die dood te red. Die vers wat dit seker die duidelikste verwoord is 1Tes 5:9: “Want Elohiem het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die verlossing te ontvang deur ons Meester, Y’shua die Messias.” Hierby sluit ook aan die volgende: Efes 1:5 “Hy het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Y’shua die Messias, na die welbehae van sy wil” en 2 Tes 2:13 “Elohiem het julle van die begin af verkies tot verlossing in afgesonderdheid van die Gees en geloof in die waarheid”.

Die manier waarop die gelowiges verlossing gaan ervaar – midde-in die periode van die grootste en bitterste uitstorting van die toorn van die Almagtige wat die wêreld nog ooit gesien het – is dat hulle letterlik van die aarde weggeneem gaan word. Nie op die manier waarop dit deur die voorstanders van meeste van die “geheime wegraping” (“secret rapture”) teorieë beskryf word nie. Volgens die Skrif gaan die Messias nie nog twee keer na die aarde toe terugkom nie – een keer in die geheim en een keer in die openbaar nie. Daar is één wederkoms waarna ons uitsien – ʼn triomfantelike koms wat met basuin aangekondig gaan word – en dis hierdie wederkoms wat D-dag vir die ongelowiges is en V-dag (Dag van Verlossing / Day of Victory) vir die gelowiges. Daar is nie ʼn geheime wegraping van super-gelowiges wat êrens voor die eintlike wederkoms van die Messias gaan plaasvind nie. Selfs die gebeure voor die uitbasuin van die Sewende Trompet is alreeds deel van die Groot Dag van Yahweh wat oor die aarde aangebreek het. Die Skrif sê baie duidelik (sonder enige komplekse redenasies en ingewikkelde teorieë) dat die gelowiges op ʼn spesifieke tydstip van die aarde onttrek sal word, sodat hulle op geen manier die toorn van die Almagtige sal voel nie. Shaúl beskryf dit so in 1Tes 4:15-17: “Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Meester, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Meester, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie. Want die Meester self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin (Trompet) van Elohiem; en die wat in die Messias gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Meester tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Meester wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.”

Dis met hierdie woorde en met hierdie boodskap wat ons mekaar moet bemoedig. Nie met ʼn boodskap wat daarop sinspeel dat die gelowiges vroeër sal hemel toe gaan nie – hetsy by hulle dood of (as hulle nog lewe) op ʼn geheime tydstip vóór die openbare verskyning van die Messias nie. Wanneer moet ons mekaar met hierdie woorde bemoedig? Uit die aard van die saak so gereeld as moontlik, maar geen fees is meer geskik hiervoor as die Fees van Trompette nie. Daar is dalk nog baie trompette en ramshorings wat geblaas gaan word. Ons weet nie wanneer die Messias weer kom nie. Selfs Shaúl en sy mede-apostels het nie juis ʼn idee gehad nie – volgens die gedeelte hierbo lyk dit of hy gedink hy mag dalk nog lewe as die Messias weer kom. En voordat die sewende Trompet geblaas word, is daar nog ses ander – Trompette van Tragedie in die ergste graad – wat eers geblaas moet word. Maar elke keer as ons die Trompette of ramshorings blaas op Yom Teruah, sê ons by implikasie vir mekaar: Die Messias kom – niemand of niks kan dit verander nie – en wanneer Hy kom sal dit die vervulling beteken van elke belofte wat Yahweh gemaak het aan hulle wat aan Hom en sy Woord vashou en nie hulle verwagting in die stelsels en aspirasies van hierdie wêreld geplaas het nie.

2 Responses to DIE PROFETIESE BETEKENIS VAN TROMPETTE

  1. Hilda says:

    Wil net graag weet watter skriftuurlike kalender jul volg en wa Kan Ek dit gaan naslaan asb. Groete Hilda

  2. John says:

    Die kalender wat ons volg, is volledig gebaseer op die riglyne vir die bepaling van maande en feeste soos dit in die Skrif aangedui word, byvoorbeeld in Exodus 12:2 en Levitikus 23. Dit stem nie noodwendig ooreen met die moderne Joodse kalender nie, omdat hulle sekere kriteria gebruik wat nie in die Skrif aangedui word nie.  Die kalender wat ons gebruik kan hier gesien word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »