DIE MESSIAS SE NAAM

alternate textElke nou en dan kom die aspek van die Messias se naam ter sprake in gesprekke, eposse, webblaaie en die afgelope week was daar (nie vir die eerste keer nie) ook ‘n bydrae op Elim se Blog besprekingsbladsy wat by hierdie onderwerp aangesluit het.  Baie van ons het onlangs of langer gelede ‘n besluit geneem wat betref die Naam wat ons gebruik wanneer ons na die Messias verwys, nadat ons tot die oortuiging gekom het dat “Jesus” nie die naam is wat die boodskapper voor sy geboorte bekend gemaak het nie en ook nie die naam wat sy ouers en sy vroeë volgelinge vir Hom gebruik het nie. 

Kom ons stel dit vandag baie duidelik.  Daar is groot stryd rondom die Naam van die Messias.  Watter Naam ‘n mens vir Hom gebruik is nie maar net ‘n saak van akademiese belang nie.  Dis ook nie net bloot ‘n kwessie van persoonlike voorkeur of watter naam vir jou makliker op die oor val nie.  As jy die keuse gemaak het om konsekwent die naam “Y’shua” te gebruik, in plaas van “Jesus”, gaan jy gou genoeg agterkom dat jou keuse bepaalde gevolge meebring.  Die minste wat sal gebeur, is dat mense naby aan jou wat “Jesus” verkies, ‘n bietjie agterdogtig sal raak oor die wending wat in jou geloof plaasgevind het.  Sommiges mag dalk na jou toe kom en reguit vir jou vra:  Het jy nou Joods geword?  Andere wat voorheen gemaklik in jou teenwoordigheid was, mag jou dalk begin vermy en draaie om jou loop.  En die vraag op baie se lippe, of hulle dit nou uitspreek of nie, is:  Wat is dan verkeerd met die naam “Jesus”?

Dit is belangrik dat ons ons nie sal verlaat op populêre, maar dikwels onakkurate stellings oor waarom ons die Naam Y’shua verkies nie.  Ons verkies nie die naam Y’shua omdat “Jesus” die naam van ‘n heidense afgod is nie.  Baie van ons het hierdie argumente al gehoor, en selfs geglo.  Maar die feite wat op die tafel is, is dat die naam “Jesus” afgelei is van die Griekse vorm “Iêsoes” en dat “Iêsoes” die beste poging is waarmee die Griekse taal vorendag kan kom om die Hebreeuse woord “Yeshua” in Grieks weer te gee.  Dit beteken die Griekse skrywers van die Nuwe Testament het geen ander keuse gehad as om die naam “Iêsoes” vir die Messias te gebruik nie.  Die feit dat dit ooreenkomste toon met ander heidense magtiges soos “Isis” of “Iaso” of “Iasus” en selfs klink soos die naam “Zeus”, is bloot “toevallig”.  Dat die Vyand hierdie “toevallige” ooreenkomste oor die eeue heen gebruik het om vir sommiges ‘n verdraaide idee van die Messias te gee, is byna seker.  Maar ons behoort nie op grond van hierdie vermoede onakkurate stellings oor die Messias se Naam te maak wat die integriteit van wat ons oor Hom glo, in gedrang kan bring nie. 

Ons verkies ook nie die Naam “Y’shua” omdat Jesus ‘n valse Messias is nie.  Die naam “Jesus” is nou wel nie die oorspronklike naam van die Messias nie.  En daar word baie betekenisse aan die naam “Jesus” gekoppel wat nie heeltemal reg laat geskied aan die boodskap wat in die Skrif oor die Messias verkondig word nie.  Maar ons kan nie hieruit die gevolgtrekking maak dat “Jesus” ‘n valse Messias is nie.  Baie van ons het tot geloof in die Messias gekom deur die naam “Jesus” aan te roep.  Yahweh het in sy grootheid in die verlede al baie dinge aan mense geopenbaar, ongeag die feit dat hulle feite nie altyd reg was nie, hulle woorde nie altyd suiwer nie en hulle verstaan nie altyd volledig nie.  Dit is deel van sy guns en sy groothartigheid om mense in hulle swakheid en onvolmaaktheid by die hand te neem en met ‘n proses te begin om hulle meer omtrent Homself te leer en omtrent die Messias wat Hy uitgekies het.  En dit behoort deel van ons liefde vir Hom te wees dat as ons uitvind dat ons kennis oor Hom of oor die Messias in wie ons glo, onvolledig is, ons die nodige stappe sal neem om dinge reg te stel – selfs al veroorsaak dit wrywing met die mense en gevestigde instellings van hierdie wêreld.

Maar kom ons keer terug na die vraag:  Is daar regtig soveel verkeerd met die naam “Jesus” en watter motivering is daar vir mense wat erns maak met die Skrif om afstand te doen van die naam “Jesus” en liewer “Y’shua” te gebruik?  Kom ons probeer om aan die hand van die Skrif ‘n antwoord op hierdie vraag te vind.

1. Mat 1:21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Y’shua noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

Die Naam van die Messias het bepaalde betekenis en konnotasie (wat met “verlossing” te make het en onder meer deur die lewens van twee voor-Messiaanse figure met identiese name geïllustreer is) wat nie deur die naam “Jesus” weerspieël word nie.

2. Mat 10:22  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam.  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

As die Skrif aandui dat die volgelinge van die Messias gehaat sal word (of vervolg of beledig) ter wille van sy Naam, spreek dit vanself dat hulle juis sal moeite doen om sy Naam te eer deur dit so korrek as moontlik te gebruik en aan ander weer te gee.

3. Mar 9:37-41 In my Naam ontvang … in u Naam demone uitdryf … in my Naam kragte doen … in my Naam ‘n beker water gee om te drink … (Kol 3:17  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Meester … en dank Elohiem die Vader deur Hom).

Dit word deel van die lewenstyl van die volgelinge van die Messias om alles in sy Naam te doen, omdat sy Naam en dit wat sy Naam beteken en dit waarvoor sy Naam staan, vir hulle so ‘n belangrike plek in hulle lewens ingeneem het.

4. Luk 24:47  en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Yerushalayiem af en verder.

As daar ‘n Naam deur Yahweh self aan die mense gegee is waardeur vergifnis van sonde en verlossing aangebied word, behoort ons as mense méér moeite te doen om hierdie Naam reg te gebruik en reg aan ander oor te dra, as met enige ander naam!

5. Han 26:14-15  En toe ons almal op die grond val, hoor ek ‘n stem met my praat en in die Ievritiese (Hebreeuse) taal sê: Shaúl, Shaúl, waarom vervolg jy My?  Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.  Toe sê ek: Wie is U, Meester?  En Hy sê: Ek is Y’shua wat jy vervolg.

Dit is duidelik dat toe die Messias (ná sy hemelvaart) sy eie Naam aan Shaúl bekend gemaak het, Hy die Hebreeuse vorm van die Naam gebruik het en daarom kan die argument dat Yahweh dit so beskik het dat die Griekse vorm van die Messias se Naam in die tyd ná sy hemelvaart uitgedra en verkondig moes word, nie aanvaar word nie.

6. Mat 5:17  Moenie dink dat Ek gekom het om die Torah of die profete te ontbind nie.  Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Die Naam “Jesus” word tradisioneel verbind aan ‘n Messias wat negatief teenoor die Torah gestaan het en ‘n werk hier op aarde kom doen het wat gelowiges van Yahweh se volmaakte leringe vervreem.  Hiermee kan ons ons nie vereenselwig nie.

7. Joh 14:28  Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe.  As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

Die Naam “Jesus” word tradisioneel sonder slag of stoot met die Naam van die Vader gelyk gestel en in baie kerke word oormatige klem op “Jesus” geplaas en word daar ten sterkste ontken dat Yahweh groter as Y’shua is.  Die naam Y’shua (en sy betekenis) stel dinge in perspektief:  “Yahweh is verlossing” of “Die verlossing van Yahweh”.

3 Responses to DIE MESSIAS SE NAAM

  1. okkie says:

    Kan julle asb meer plaas oor die feit dat.
    Yahshua nie elohim is en kan wees nie asb asb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »