DIE KUNS OM TE LUISTER

alternate textDaar is min van ons wat met reg kan sê dat  ons die kuns om te luister ten volle bemeester het.  Die Skrif gebruik die woord “luister” nie bloot in die sin van “hoor” of van “kennis neem” nie, maar in die sin van “listening intelligently” en van “hearing, followed by obedience”.  Die woord “gehoorsaam” beteken in werklikheid niks anders nie as om te hoor wat gesê word en dit dan sonder versuim te gaan doen!  As Yahweh byvoorbeeld vir die volk in Devariem 4:1 (Deut 4:1) sê “Luister na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe …”, dan is die bedoeling dat hulle dit nie net sal hoor nie, maar dat hulle dit ook sal doen. Hierdie dubbele betekenis van “luister” kom telkens in die Skrif na vore, byvoorbeeld:

Deu 11:13-14 As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om Yahweh julle Elohiem lief te hê en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel, dan sal Ek die reën van julle land gee op die regte tyd …

Deu 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van Yahweh jou Elohiem.

Deu 13:18 Luister na die stem van Yahweh jou Elohiem om al sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is in die oë van Yahweh jou Elohiem.

1Sa 12:15 As julle nie na die stem van Yahweh luister nie en rebels is teen die mond van Yahweh, dan sal die hand van Yahweh teen julle wees en teen julle vaders.

Die kuns om te luister, beteken dus in die heel eerste plek om moeite te doen om reg te hoor wat iemand sê en, as daardie woorde waar en reg en goed is, dit dan na die beste van jou vermoë te doen.  As dit die woorde van Yahweh is, hoef ons nie vir een oomblik te twyfel dat dit waar en reg en goed sal wees nie.  Maar as dit die woorde of raad of idees van mense is, en ons is nie seker of dit ooreenstem met die woorde van Yahweh nie, is dit uit die aard van die saak heeltemal ‘n ander saak.  Dán beteken die kuns om te luister iets anders.  Die kuns wat ons dan moet bemeester is om só fyn te luister, en só te onderskei, dat ons kan raaksien en kan leer watter woorde of suggesties is in ooreenstemming met die woorde van Yahweh en watter woorde is in stryd met die Woord van Yahweh, en in stryd met die woorde wat in hierdie “Boek” voorkom wat vir ons die volmaakte wil van ons hemelse Vader uitstippel.  En as ons ontdek dat iemand se woorde nie ooreenstem met die woorde wat Yahweh vir ons deur sy Woord en deur sy diensknegte nagelaat het nie, gaan ons ánders luister na daardie woorde as wat ons na Yahweh se eie woorde sou geluister het.  As dit Yahweh se woorde is, moet ons hoor en doen.  As dit téén die woorde van Yahweh is, moet ons eers seker maak ons hoor reg, en dan seker maak dat ons dit nie doen nie!  Ons houding oor sulke woorde moet dieselfde wees as die houding van die apostels in Handelinge 4:19-20: “Of dit reg is voor Elohiem om julle meer gehoorsaam te wees as Elohiem, moet julle self beslis; want vir ons is dit onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie”.

Dis natuurlik nie altyd so maklik om te weet wanneer is mense se woorde in ooreenstemming met Yahweh se woorde en wanneer is dit in stryd met Yahweh se woorde nie.  Ons sal die Skrif moet leer ken en ons sal moet leer om die Skrif reg te hanteer.  Dit op sigself is nie iets wat ons op ons eie kan regkry nie.  Ons het mense nodig om ons te help.  Mense wat Yahweh liefhet en wie se lewens bewys dat hulle sy Woord liefhet.  Die patroon wat regdeur die Skrif aangetref word, is dat Yahweh met mense binne groepsverband werk, nie met indiwidue wat dink dat hulle alleen reg is nie.  Dit hoef nie die meerderheid of die hoofstroom te wees nie.  Inteendeel, die Skrif toon duidelik aan dat dit dikwels slegs ‘n “oorblyfsel” (“remnant”) is wat aan Yahweh gehoorsaam is.  Maar dit bly ‘n gemeente, ‘n “assembly” of ‘n groep mense wie se aktiwiteite gebaseer is op “afgesonderde byeenkomste” (Heb.  “mikrah’s” = “the meetings of the called ones”), in die Naam van Yahweh en van sy Seun, Y’shua.  Kom ons luister opnuut na wat die Skrif vir ons leer oor LUISTER:

1. ONS GROOTSTE MOTIVERING OM NA YAHWEH TE LUISTER IS OMDAT HY HEEL EERSTE NA ONS NOODKREET GELUISTER HET.

Exo 2:24 En Elohiem het hulle gekerm gehoor, en Elohiem het gedink aan sy verbond met Avraham, met Yietsgak en met Yaákov.

Num 20:16 Toe het ons Yahweh aangeroep, en Hy het ons stem gehoor: Hy het ‘n Boodskapper gestuur en ons uit Mietsrayiem uitgelei.  Kyk, ons is nou in Kadesh, ‘n stad op die grens van jou grondgebied.

2. EEN VAN DIE BELANGRIKSTE REDES WAAROM ONS SUKKEL OM NA YAHWEH TE LUISTER, IS ONGEDULD VANWEË MOEILIKE OMSTANDIGHEDE

Exo 6:9 Mosheh het toe so met die kinders van Yiesraél gepraat, maar hulle het nie na Mosheh geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens.

Psa 22:1 My El, my El, waarom het U my verlaat, ver van my hulp (en) … van my gebrul?

3. OM REG TE KAN LUISTER MOET ONS ONTSLAE RAAK VAN ENIGE VORM VAN REBELSHEID EN BEREID WEES OM YAHWEH ONVOORWAARDELIK TE GLO.

Deu 9:23 En toe Yahweh julle uit Kadesh-Barnea gestuur het met die woorde: Trek op en neem die land in besit wat Ek julle gegee het – was julle rebels teen die bevel van Yahweh julle Elohiem en het julle Hom nie geglo en na sy stem nie geluister nie.

Isa 63:10 Maar hulle was rebels en het sy Afgesonderde Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.

4. OM TE LUISTER NA YAHWEH, HOU VIR ONS DIE SLEUTEL OM GESEËND EN VOORSPOEDIG TE WEES IN ALLES WAT ONS DOEN.

Deu 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou … goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van Yahweh jou Elohiem.

Isa 1:19 As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.

5. YAHWEH WEK SOMS MENSE OP OM ONS TE HELP EN TE VERLOS, NA WIE HY WIL HÊ ONS MOET LUISTER.

Jdg 2:15-16 Yahweh verwek rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers.   Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie … gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het in gehoorsaamheid aan die gebooie van Yahweh.

6. OM NA YAHWEH TE LUISTER IS BAIE BELANGRIKER AS OM EER AAN HOM TE PROBEER BRING OP ‘N MANIER WAT HY NIE BEVEEL HET NIE.

1Sa 15:22 Daarna sê Shemuél: Het Yahweh behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van Yahweh?  Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

Mic 6:7-8 Sal Yahweh ‘n welbehae hê in duisende ramme en tien duisende strome van olie?  Sal ek my eersgeborene gee (of) … die vrug van my liggaam … Wat vra Yahweh van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou Elohiem?

7. OM NA MENSE SE WOORDE TE LUISTER KAN ONS OP ‘N DWAALSPOOR PLAAS EN ONS VAN YAHWEH SE SEËN BEROOF.

1Sa 24:9 En Dawied sê vir Shaúl: Waarom luister u na die woorde van mense wat sê: Kyk, Dawied soek u ondergang?

Pro 29:12 ‘n Heerser wat luister na ‘n leuenagtige woord, sy dienaars is almal in afvalligheid.

The first duty of love is to listen.

Paul Tillich (1886 – 1965)

Know how to listen, and you will profit even from those who talk badly.

Plutarch (46 AD – 120 AD)

4 Responses to DIE KUNS OM TE LUISTER

 1. Waar kry ek Devariem, is dit in die Bybel of is dit ‘n ander boek?
  Ludwig Andersen

 2. John says:

  Devariem is ‘n alternatiewe naam vir Deuteronomium. Dit is ‘n Hebreeuse woord wat “woorde” beteken en is ontleen aan die eerste vers van die boek Deuteronomium: “Dit is die woorde waarmee Mosheh (Moses) die hele Yiesraél (Israel) toegespreek het …”. Van die vroegste tye af het die Jode die gebruik gehad om die eerste vyf boeke van die Skrif van mekaar te onderskei deur ‘n kernwoord uit die eerste vers van elke boek te neem en dit as “naam” vir daardie boek te gebruik. Die name waarmee ons vertroud is (soos Deuteronomium)is Griekse benaminge wat later eers in gebruik geneem is.

 3. Robert says:

  Ek dink die grootste bevel om te luister, vind ons hier…> Deu 6:4 “Sh’ma, Yisra’el! ADONAI Eloheinu, ADONAI echad [Hear, Isra’el! ADONAI our God, ADONAI is one];

  “Sh’ma” = luister.

  Shalom

 4. John says:

  Inderdaad, net jammer die Jode (eers, en later meeste van die Christene ook) wat soveel klem op die belangrikheid van hierdie vers lê, het self nie mooi geluister na wat die teks eintlik sê nie. Die woord “adonai” kom natuurlik hoegenaamd NIE in hierdie teks voor nie en deur Adonai (wat ook met “Here” of “Lord” vertaal kan word) in plaas van Yahweh (YHWH) te gebruik, word die ware identiteit van die Een wat “ons Elohiem” (Hebreeus: “Eloheinu) genoem word en wat “echad” (oftewel: “een”) is, tot ‘n groot mate verberg en word die indruk geskep dat dit nie belangrik is nie (of selfs lasterlik is) om sy ware Naam te ken of te gebruik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »