DIE KUNS OM TE LUISTER 2

alternate text1.  Yahweh luister soms nie na ons nie, omdat ons hande vol bloed is deurdat ons nie na die noodkreet luister van mense rondom ons nie.

Isa 1:15-17 En as julle jul hande uitstrek, bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen,  leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.

2.  Ons luister soms nie na Yahweh nie, want ons verwar dit wat Hy gegee het om ons te verkwik en te laat rus, met gebod op gebod en reël op reël.

Isa 28:12-13 Hy wat aan hulle gesê het: Dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking.  Maar hulle wou nie luister nie.  Daarom sal die woord van Yahweh vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie, sodat hulle kan heengaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word.

3.  Wanneer ons eers bereid is om te luister, gebeur daar ‘n hele klomp dinge:  (1) Die skille val van ons oë af (2) ons raak bevry van ons onbedagsaamheid (3) ons kry dit reg om duidelik te praat (4) ons ken die onderskeid tussen reg en verkeerd.

Isa 32:3-5 Dan sal nie meer verblind wees die oë van die wat sien nie; en die ore van hulle wat hoor, sal luister; en die hart van die onbedagsames sal leer om te verstaan, en die tong van die hakkelaars sal gou wees om duidelik te praat; die dwaas sal nie meer ‘n edele genoem word nie, en van die skelm sal nie gesê word dat hy vernaam is nie.

4.  Soms word ons geroep om te luister, nie na woorde nie, maar na die dinge wat rondom ons gebeur wat vir ons ‘n duidelike boodskap inhou.

Isa 42:22-23 En tog is dit ‘n beroofde en geplunderde volk; hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse; hulle het ‘n buit geword sonder dat iemand red, ‘n plundering sonder dat iemand sê: Gee terug!  Wie onder julle luister na hierdie dinge?  Wie merk op, hoor dit ook vir die toekoms?

5.  Omdat ons nie goed genoeg luister na Yahweh se beloftes nie, is ons soms onnodig verward en bevrees en benoud.

Isa 44:1-5 Maar luister nou, my kneg Yaákov, en Yiesraél wat Ek uitverkies het!   So sê Yahweh, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Yaákov, my kneg, en Yeshurun wat Ek uitverkies het!  Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.   En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope.  Die een sal sê: Ek behoort aan Yahweh; en die ander sal die naam van Yaákov uitroep; en die ander sal met sy hand skryf: Ek behoort aan Yahweh, en hom met die erenaam Yiesraél noem.

6.  Ons het alle rede om na Yahweh te luister, want Hy het ons gedra van die moederskoot af en ons van ons geboorte af in sy guns opgeneem.

Isa 46:3-4 Luister na My, o huis van Yaákov en die hele oorblyfsel van die huis van Yiesraél, julle wat deur My gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af; en tot die ouderdom toe is Ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ek het dit gedoen, en Ek sal julle opneem, en Ek sal dra en red.

7.  Die een wat bereid is om fyn te luister na die woorde van die Messias, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.

Mat 7:24-25 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

8.  Wanneer andere nie na die woord van Yahweh luister wat ons aan hulle probeer oordra nie, kom daar ‘n tyd dat ons die stof van ons voete moet afskud en aanbeweeg.

Mat 10:12-14 En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af (Sien ook Matt 18:15-17).

9.  Ons kan met die grootste vrymoedigheid luister na Y’shua, en dit wat Hy geleer het, want Yahweh self het Hom bekend gestel as sy geliefde Seun in wie Hy ‘n welbehae het.

Mat 17:5-6 Terwyl hy nog praat, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en kyk, daar was ‘n stem uit die wolk wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  Luister na Hom!  En toe die dissipels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval en was baie bevrees.

10.  Om na Y’shua te luister en te weet dat Hy die Bruidegom / die beloofde Messias is, is vir ons rede tot oorvloedige blydskap.

Joh 3:27-29 Yahuganan antwoord en sê: ‘n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie.  Julle is self my getuies dat ek gesê het: Ek is nie die Messias nie; maar dat ek voor Hom uitgestuur is.  Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom.  So is dan hierdie blydskap van my volkome.

11.  Soms kan mense doodeenvoudig nie na die woorde van Y’shua luister nie, omdat hulle in die greep van Satan is en die waarheid nie kan uitstaan nie.

Joh 8:43-45 Waarom ken julle my spraak nie?  Omdat julle na my woord nie kan luister nie.  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.  Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie.  Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat Ek die waarheid praat, glo julle My nie.

12.  Om na die woorde van Y’shua te luister is soms “hard” (Gr: “skleros”), maar dis nie ‘n rede om dit te verwerp of te verdraai nie.

Joh 6:56-60 Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het – nie soos die vaders geëet en gesterf het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het Hy gesê in die sinagoge toe Hy in Kefar-Nagum onderrig gegee het. En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?

Joh 10:2-3 Maar hy wat by die deur ingaan, is ‘n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »