BETER AS SEUNS EN DOGTERS

alternate textGen 12:1-3 En Yahweh het aan Avram gesê: Gaan jy (of meer korrek: “gaan, vir jouself” – “lech lechah”) uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

Wat ons moet raaksien: (1) Gaan vir jouself VS jy sal ʼn seën vir ander wees (2) Die volgende keer toe Avraham weer die opdrag: “Lech lechah” ontvang het – Gen 22:2 “Gaan vir jouself na die land MoriYah (waarskynlik die latere Jerusalem waar ʼn ander Seun ook geoffer sou word) en offer jou seun daar”

Ps 67:1-7 Mag Elohiem ons goedgunstig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u verlossing. Die volke sal U loof, o Elohiem, die volke almal saam sal U loof … Elohiem sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees.

Wat ons moet raaksien: Waarom seën Elohiem sy volk en laat Hy sy aangesig oor hulle skyn? Sodat die mense (nasies) van die aarde sy Weg kan ken, Hom kan loof en Hom kan vrees.

Jes 11:10-12 En in daardie dag sal die nasies vra na die wortel van Yieshai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal voortreflik wees. En in daardie dag sal Yahweh weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit Ashur en Mietsrayiem en Patros en Kush en Elam en Shienár en Gamat en uit die kuslande van die see; en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Yiesraél wat verdryf is, en versamel die dogters van Yehudah wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.

Wat ons moet raaksien: Die wortel van Yieshai (ʼn benaming wat gereeld vir die Messias gebruik word) sal as ʼn banier oor die nasies opgelig word (dit wil sê: Wie Hy is en wat Hy kom doen, sal duidelik aan die nasies bekend gemaak word). Hoe gaan dit gebeur? Daar sal ʼn oorblyfsel bymekaar gemaak word vanuit die nasies van die wêreld – afkomstig uit die vier hoeke van die aarde – wat geïdentifiseer sal word as die seuns van Israel wat verdryf is en die dogters van Yehudah wat verstrooi is.

Jes 56:3-7 En laat die uitlander wat hom by Yahweh aangesluit het, nie sê: Yahweh sal my gewis afskei van sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is ‘n droë boom nie. Want so sê Yahweh aan die ontmandes wat my Shabbatte hou en verkies wat My behaag en vashou aan my verbond: Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure ‘n herinneringsteken en ‘n naam gee wat beter is as seuns en dogters; ‘n ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie. En die uitlanders wat hulle by Yahweh aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van Yahweh lief te hê deur sy knegte te wees – elkeen wat die Shabbat hou, sodat hy dit nie ontwy nie, en hulle wat vashou aan my verbond … Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed.

Wat ons moet raaksien: (1) Uitlanders en ontmandes is twee begrippe wat albei dui op mense wat nie oorspronklik deel van Israel was nie, maar wat van buite af by Yahweh aangesluit het (2) Hierdie mense sal vashou aan die bestaande verbond van Yahweh met sy volk en sal dus doen wat Hom behaag, sy Sabbatte hou, Hom dien en sy Naam liefhê (3) Hierdie mense sal op geen manier ʼn minderwaardige plek binne die huishouding van Yahweh inneem nie (beter as seuns en dogters)!

Sag 8:20-23 So sê Yahweh van die leërskare: Die volke en die inwoners van baie stede sal nader kom. En die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê: Kom, laat ons heengaan om die aangesig van Yahweh om guns te smeek en Yahweh van die leërskare te soek. Ek wil ook gaan! So sal dan baie volke en magtige nasies kom om Yahweh van die leërskare in Yerushalayiem te soek en die aangesig van Yahweh om guns te smeek. So sê Yahweh van die leërskare: In daardie dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van ‘n Yehudiese man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat Elohiem met julle is.

Wat ons moet raaksien: (1) Die eindtyd sal gekenmerk word deur meer en meer mense uit die nasies wat ʼn vreemde aangetrokkenheid sal ervaar tot Yahweh, die stad wat Hy uitgesonder het en die nasie wat Hy vir Homself gekies het (2) Hierdie proses sal hoofsaaklik deur GUNS gekenmerk word (Twee keer staan hier: “Hulle sal die aangesig van Yahweh om guns smeek”).

Mat 8:10-11 Toe Y’shua dit hoor (die Romeinse hoofman wie se kneg siek was, wat vir Y’shua gesê het dat Hy net ʼn woord hoef te spreek) het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Amein Ek sê vir julle, selfs in Yiesraél het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie. Maar Ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Avraham en Yietsgak en Yaákov sal aansit in die koninkryk van die hemel.

Wat ons moet raaksien: In die koninkryk van die hemel sal daar geen onderskeid gemaak word nie en sal diegene uit die nasies saam met diegene uit Israel aansit by dieselfde tafel.

Hand 13:46-48 Maar Shaúl en Bar-Nabba het vry-uit gepraat en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van Elohiem aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie – kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Meester aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van Yahweh geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.

Wat ons moet raaksien: (1) Wanneer ons na die groter prentjie kyk, is daar is ʼn sekere volgorde wat duidelik na vore kom: eers die Yehudiem, dán die heidene (of die nasies) – en later, volgens Rom 11 – wéér die Yehudiem (2) Diegene wat gelowig word, ook diegene uit die nasies, is verordineer tot die ewige lewe, met ander woorde: dit was deel van die Vader se plan reg van die begin af.

Hand 26:16-18 Hiertoe het Ek aan jou verskyn om jou te bestem tot ‘n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin Ek nog aan jou sal verskyn, terwyl Ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie Ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot Elohiem, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die afgesonderdes kan ontvang.

Wat ons moet raaksien: Daar is nie net ʼn verlossing uit die heidendom wat moet plaasvind sodat mens ʼn erfdeel onder die afgesonderdes kan ontvang nie. Dit mag ook nodig wees om, soos in Shaúl se geval, uit die volk van Israel verlos te word – dit wil sê: verlos te word van dinge soos blindheid, rebelsheid, ongehoorsaamheid, onskriftuurlike tradisies en ongeloof (Let wel: NIE verlos te word van die suiwer Torah nie).

Efes 2:11-14 Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in daardie tyd sonder die Messias was, vervreemd van die burgerskap van Yiesraél en vreemdelinge met betrekking tot die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder Elohiem in die wêreld. Maar nou in die Messias Y’shua het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van die Messias. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het.

Wat ons moet raaksien: Dit wat van mense geld in die vlees (op ʼn fisiese, natuurlike vlak) naamlik heidene, onbesnedenes, vreemdelinge, nie-Jode – dinge wat voorheen ʼn duidelike skeiding tussen Israel en die nasies gebring het – word tersyde gestel deur Y’shua die Messias en wat Hy gedoen het. Nooit weer hoef sulke mense te voel dat hulle sonder hoop en sonder Elohiem in hierdie wêreld is nie.

Opb 21:24-22:2 En die nasies sal in haar (= die nuwe Yerushalayiem, voorberei soos ʼn bruid wat vir haar man versier is – vers 2) lig wandel, en die konings van die aarde bring hulle eer aan haar. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal haar poorte nooit gesluit word nie; en hulle sal die grootheid en die eer van die nasies aan haar bring … En hy het my getoon ‘n rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van Elohiem en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Wat ons moet raaksien: In hierdie nuwe Jerusalem, waarvan die 12 poorte vernoem is na die 12 stamme van Israel, is daar duidelik ook plek gemaak vir mense uit die nasies: die nasies sal in haar lig wandel; die konings van die aarde sal haar eer (hoe anders as wat dit vandag is!); die eer van die nasies sal in haar gesien kan word en die blare van die boom van die lewe reg in die middel van hierdie stad, sal tot genesing van die nasies wees!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »