Psalm 51 en die maand van Elul

Die sesde maand, of die maand van Elul, wat normaalweg uit 29 of 30 dae binne ons maande van Augustus en September bestaan, is ‘n maand wat hom uitstekend daartoe leen om te fokus op die aspekte van skuldbelydenis, vergifnis en herstel in ons verhouding met Yahweh, ons hemelse Vader. Hierdie kort studie is gebaseer op Psalm 51, wat ‘n mens as vertrekpunt kan gebruik om die maand van Elul op hierdie manier te benader. Die Woord en Getuienis weergawe van Psalm 51 kan in die volgende paragraaf gesien word, gevolg deur 30 BEDES wat op die verse van Psalm 51 gebaseer is. Elke gebed word aangevul met twee bykomende teksgedeeltes wat die waarde van so ‘n gebed beklemtoon. Hierdie 30 bedes, met die verse wat daarby pas, kan as hulpmiddel gebruik word om op elkeen van die 29 of 30 dae van Elul gelees en oordink en gebid te word.

Psalm 51:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawied, toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Batsheva ingegaan het. Bewys guns aan my, o Elohiem, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. (2) Was my volledig van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. (3) Want ek ken my oortredinge, en my sonde is voortdurend voor my. (4) Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U praat, rein as U gerig hou. (5) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. (6) Kyk, U het ‘n behae in waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend. (7) Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. (8) Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die beendere juig wat U verbrysel het. (9) Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. (10) Skep vir my ‘n rein hart, o Elohiem, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. (11) Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Afgesonderde Gees nie van my weg nie. (12) Gee my weer die vreugde van u verlossing, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees. (13) Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. (14) Red my van bloedskuld, o Elohiem, Elohiem van my verlossing! Laat my tong u geregtigheid uitjubel. (15) Yahweh, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. (16) Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie. (17) Die offers van Elohiem is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o Elohiem, nie verag nie! (18) Doen goed aan Tsion na u welbehae; bou die mure van Yerushalayiem op. (19) Dan sal U ‘n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar.

DIE 30 GEBEDE:

1. Bewys asb u guns aan my, want sonder u guns kan ek nie lewe (vers 1)
Lees saam met:


2. Trek asb ‘n streep deur my oortredinge, sodat dit my nie gedurig terug-rem nie (vers 1)
Lees saam met:


3. Was my asb van my ongeregtigheid, sodat ek binne en buite suiwer kan wees (vers 2)
Lees saam met:


4. Neem asb die besoedeling van sonde weg, sodat dit nie tot nog sonde lei nie (vers 2)
Lees saam met:


5. Raak my asb aan, sodat die wroeging oor my sonde my nie oorweldig nie (vers 3)
Lees saam met:


6. Leer my asb wat dit beteken dat U altyd regverdig en volkome rein is (vers 4)
Lees saam met:


7. Weerhou my asb van die flou verskoning dat alle mense sondig is (vers 5)
Lees saam met:


8. Herstel asb u waarheid in my binneste, waar die valsheid alreeds skade gedoen het (vers 6)
Lees saam met:


9. Openbaar asb u wysheid aan my, wat my leer om te waak teen sonde (vers 6)
Lees saam met:


10. Haal asb die vlekke uit my lewe uit soos mens vuil wasgoed met jou voete trap (vers 7)
Lees saam met:


11. Laat my asb weer die vreugde ken wat ek verloor het toe ek my sonde bedek het (vers 8)
Lees saam met:


12. Bedek asb u oë vir my sondes, maar nie u ore vir my noodkreet om vergifnis nie (vers 9
Lees saam met:


13. Doen asb ‘n nuwe skeppingswerk in my binneste wat by my hart begin (vers 10)
Lees saam met:


14. Gee my asb ‘n stabiele gees sodat ek u opdragte nie so maklik vergeet nie (vers 10)
Lees saam met:


15. Wys my asb wat dit beteken om voor u aangesig te kom en daar te bly (vers 11)
Lees saam met:


16. Moet asb nie u Gees van my wegneem nie, want dit is my fontein van lewe (vers 11)
Lees saam met:


17. Maak my asb só ingestel op u verlossing dat ek my vreugde nie kan bedwing nie (vers 12)
Lees saam met:


18. Onderrig my asb in die soort vryheid wat ‘n mens vanself laat hunker na die goeie (vers 12)
Lees saam met:


19. Motiveer my asb om my opponente van u weë te leer, eerder as om hulle te verag (vers 13)
Lees saam met:


20. Herinner my asb daaraan dat die bekering van een mens in u oë kosbaar is (vers 13)
Lees saam met: ;


21. Verlos my asb van die geweldige las en skuld wat my sonde op my gelaai het (vers 14)
Lees saam met:


22. Open asb my lippe, sodat daar woorde van lof en lewe uit my mond kan kom (vers 15)
Lees saam met:


23. Verwyder asb enige sweempie van vormgodsdiens uit my hart en uit my lewe (vers 16)
Lees saam met:


24. Aanvaar asb my lofoffers, want U verdien dít en nog baie meer (vers 16)
Lees saam met:


25. Ontvang asb my gebroke gees en herstel dit tot ‘n voortreflike gees (vers 17)
Lees saam met:


26. Plaas asb in my hart ‘n aanvoeling vir u welbehae en dit wat aan U plesier verskaf (vers 18)
Lees saam met:


27. Bring asb in my binneste ‘n liefde vir u ware volk wat ook mý volk geword het (vers 18)
Lees saam met:


28. Herbou asb die mure wat deur nalatigheid en onkunde bouvallig geraak het (vers 18)
Lees saam met:


29. Verander asb my offers vol bymotiewe na offers van geregtigheid (vers 19)
Lees saam met: ;


30. Hervorm asb my eie hart sodat u begeertes die swaarste weeg, nie myne nie (vers 19)
Lees saam met:


This entry was posted in General. Bookmark the permalink.